Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening toeristenbelasting Voorst 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening toeristenbelasting Voorst 2023

DE RAAD VAN DE GEMEENTE VOORST;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2022, nummer 171403;

gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting Voorst 2023.

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  kampeermiddel: tent, tentwagen, kampeerauto, caravan dan wel enig ander onderkomen of ander voertuig of gewezen voertuig of een gedeelte daarvan, voorzover geen bouwwerk zijnde waarvoor een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is vereist; een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;

 • b.

  stacaravan: een kampeermiddel in de vorm van een caravan of soortgelijk onderkomen op wielen dat, mede gelet op afmetingen, kennelijk niet bestemd is om regelmatig en op normale wijze op de verkeerswegen, ook over grote afstanden als een aanhangsel van een auto, te worden voortbewogen;

 • c.

  hotel, ontbijthotel, vliegtuighotel: een accommodatie met slaapplaatsen voor logiesverstrekking voor personen of gezinnen, tegen boeking per nacht, waar afzonderlijke maaltijden, kleine etenswaren en dranken kunnen worden verstrekt aan gasten, en welke:

 • a.

  niet behoort bij of onderdeel uitmaakt van een woning;

 • b.

  wel behoort bij of onderdeel uitmaakt van een woning en over ten minste 12 slaapplaatsen beschikt.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "toeristenbelasting" wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente Voorst tegen een vergoeding in welke vorm dan ook, door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente Voorst in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 2.

 • 2.

  De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene die verblijf houdt als bedoeld in artikel 2.

 • 3.

  Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot verblijf, is degene belastingplichtig die verblijf houdt als bedoeld in artikel 2.

Artikel 4 Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven voor het verblijf:

 • 1.

  van degene die verblijft in een instelling als bedoeld in artikel 4 van de Wet Toetreding zorgaanbieders;

 • 2.

  van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h, van voornoemde wet, en voorzover deze persoon verblijf houdt als bedoeld in artikel 1 van de Verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers;

 • 3.

  van degene die tijdelijk in de gemeente Voorst verblijft als deelnemer aan een zogenaamde schoolwerkweek, dan wel aan een zogenaamd landgoedwerkkamp.

Artikel 5 Maatstaf van heffing

De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingjaar. Het aantal overnachtingen wordt gesteld op het aantal overnachtende personen vermenigvuldigd met het aantal nachten dat zij verblijf houden.

Artikel 6 Forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing

 • 1.

  Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:

 • a.

  kampeerterrein: terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en volgens die inrichting bestemd, om daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen;

 • b.

  vaste standplaats: een terrein of terreingedeelte dat deel uitmaakt van een kampeerterrein en dat ter beschikking wordt gesteld voor de plaatsing van eenzelfde kampeermiddel gedurende een seizoen of een jaar;

 • c.

  volgtijdige standplaats: een terrein of terreingedeelte dat deel uitmaakt van een kampeerterrein en dat ter beschikking wordt gesteld voor volgtijdige plaatsing van verschillende kampeermiddelen;

 • 2.

  Voor kampeermiddelen op vaste of volgtijdige standplaatsen kan het aantal overnachtingen, bedoeld in artikel 5, op een bij de aangifte gedaan verzoek van de belastingplichtige forfaitair worden vastgesteld;

 • 3.

  Bij de forfaitaire berekening voor kampeermiddelen op vaste standplaatsen of kampeermiddelen op volgtijdige standplaatsen wordt per kampeermiddel in de periode van 1 maart tot en met 1 oktober:

 • a.

  het aantal overnachtende personen gesteld op 2,7;

 • b.

  het aantal nachten gesteld op 60.

 • 4.

  Bij de forfaitaire berekening voor kampeermiddelen op vaste standplaatsen of kampeermiddelen op volgtijdige standplaatsen wordt per kampeermiddel in de periode van 1 januari tot en met 31 december:

 • a.

  het aantal overnachtende personen gesteld op 2,4;

 • b.

  het aantal nachten gesteld op 80.

Artikel 7 Belastingtarief

1.

Het tarief bedraagt per persoon per overnachting

€ 1,37

2.

In afwijking van het eerste lid bedraagt het tarief per persoon per overnachting in een hotel, ontbijthotel, vliegtuighotel

€ 2,01

3.

In afwijking van het eerste lid bedraagt het tarief per persoon per overnachting in een kampeermiddel of stacaravan

€ 0,97

Artikel 8 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 9 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9A Aangifte

 • 1.

  In afwijking van artikel 237, eerste lid, van de Gemeentewet geschiedt het uitnodigen tot het doen van aangifte door het uitreiken of toezenden van een aangiftebrief waaruit blijkt dat de wijze van het doen van aangifte, een omschrijving van de gevraagde gegevens of bescheiden en de termijn waarbinnen aangifte moet worden gedaan.

 • 2.

  In afwijking van artikel 237, tweede lid, van de Gemeentewet wordt aangifte gedaan door het op de in de aangiftebrief aangegeven wijze, inleveren of toezenden van de gevraagde gegevens of documenten.

 • 3.

  Indien de aangifte lang elektronische weg wordt gedaan kan de aangiftebrief langs elektronische weg worden verzonden.

Artikel 10 Aanslaggrens

Belastingaanslagen van minder dan € 10 worden niet opgelegd.

Artikel 11 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de eerste maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 12 Kwijtschelding

Bij de invordering van de toeristenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 13 Aanmeldingsplicht

De belastingplichtige bedoeld in artikel 2, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste maal na het in werking treden van deze verordening gelegenheid tot overnachten verschaft, dat schriftelijk te melden aan de door het bestuur van de belastingsamenwerking Tribuut aangewezen gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 232, vierde lid, onderdelen a en c, van de Gemeentewet.

Artikel 14 Nachtverblijf register

 • 1.

  De belastingplichtige is gehouden per belastingjaar een door de heffingsambtenaar kosteloos ter beschikking gesteld nachtverblijfregister bij te houden.

 • 2.

  Het nachtverblijfregister bevat met betrekking tot ieder aan wie gelegenheid tot overnachten wordt verschaft tenminste de volgende gegevens:

 • a.

  naam en woonplaats;

 • b.

  datum van aankomst en datum van vertrek;

 • c.

  het aantal overnachtingen ter zake waarvan belasting is verschuldigd.

 • 3.

  de in artikel 232, vierde lid, onderdeel a van de Gemeentewet bedoelde ambtenaar is bevoegd voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen van de in het eerste lid bedoelde verplichting gehele of gedeeltelijke ontheffing te verlenen, zonodig onder door hem te stellen voorwaarden.

Artikel 15 Overgangsbepaling

De Verordening toeristenbelasting Voorst 2022, van 20 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 16, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 16 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 17 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening toeristenbelasting Voorst 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december 2022.

Dini Vriezekolk, griffier

Paula Jorritsma-Verkade, burgemeester