Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van leges Zandvoort 2023

Geldend van 06-07-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges Zandvoort 2023

De raad van de gemeente Zandvoort:

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 15 november 2022;

gelet op de overwegingen van de raadscommissie van 6 / 7 december 2022;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

besluit de volgende verordening, inclusief tarieventabel, vast te stellen:

Verordening op de heffing en de invordering van leges Zandvoort 2023

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van de nᵉ dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)ᵉ dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de nᵉ dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1) ᵉ dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de nᵉ dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)ᵉ dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • f.

  Algemene Plaatselijke Verordening: Algemene plaatselijke verordening Zandvoort 2017 (Gemeenteblad 2017, 211950; zoals laatstelijk gewijzigd).

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • d.

  bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) ten dienste van de uitbetaling van pensioenen, lijfrenten en andere periodieke uitkeringen;

 • e.

  vergunningen voor muziek- en/of zanguitvoeringen, die op de openbare weg, het strand daaronder begrepen, worden gegeven anders dan ter uitoefening van een beroep;

 • f.

  vergunningen, verleend aan maatschappelijke instellingen of natuurlijke personen die zonder winstbejag een liefdadig, sociaal-cultureel of maatschappelijk doel nastreven en die een activiteit organiseren die zich verhoudt tot de doelstelling van die instelling dan wel personen. Betreffende instellingen dienen grotendeels of geheel te bestaan uit leden, ingezetenen van de gemeente Zandvoort, resp. de personen dienen ingezetenen van de gemeente Zandvoort te zijn.

 • g.

  de stukken en legalisaties van handtekeningen op stukken betreffende militaire zaken.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving of een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  • a)

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b)

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, uiterlijk op de laatste dag van de eerste maand die volgend op de maand die in de dagtekening van de kennisgeving is vermeld.

  • c)

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d)

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van de kennisgeving is vermeld.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   Hoofdstuk 2 (reisdocumenten en Nederlandse Identiteitskaart);

  • 2.

   Hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   Hoofdstuk 4 (verstrekkingen uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   Hoofdstuk 9 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   Hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 10 Overgangsrecht

 • 1. De 'Legesverordening Zandvoort 2022’, vastgesteld bij raadsbesluit van21 december 2021, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 27 september 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in het artikel 11, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het artikel 11, tweede lid opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 12 citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Legesverordening Zandvoort 2023’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 december 2022,

De griffier,

De voorzitter,

Bijlage 1 Tarieventabel behorende bij de legesverordening Zandvoort 2023

Inhoudsopgave Tarieventabel behorende bij de legesverordening Zandvoort 2023

Titel 1 Algemene dienstverlening

 • Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 • Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 • Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 • Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 • Hoofdstuk 5 n.v.t.

 • Hoofdstuk 6 n.v.t.

 • Hoofdstuk 7 n.v.t.

 • Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 • Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 • Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 • Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

 • Hoofdstuk 12 Leegstandwet

 • Hoofdstuk 13 n.v.t.

 • Hoofdstuk 14 n.v.t.

 • Hoofdstuk 15 n.v.t.

 • Hoofdstuk 16 Kansspelen

 • Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

 • Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

 • Hoofdstuk 19 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

 • Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 • Hoofdstuk 2 Vooroverleg / beoordeling conceptaanvraag

 • Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 • Hoofdstuk 4 Vermindering

 • Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 • Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 • Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 • Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 • Hoofdstuk 9 Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude wetgeving

 • Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

 • Hoofdstuk 1 Horeca

 • Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten, foto- en filmopnamen en onversterkte muziek

 • Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

 • Hoofdstuk 4 Huisvestingswet 2014

 • Hoofdstuk 5 Speelautomatenhallen en speelgelegenheden

 • Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

 • Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Tarieventabel behorende bij de legesverordening Zandvoort 2023

 

 

*wettelijk maximum tarief

tarief

Afd. 

 

 

2023

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

KCC

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap volgens het Reglement Burgerlijke Stand voor de huwelijken/geregistreerde partnerschappen die gesloten/geregistreerd worden op dinsdag om 9.00 uur en 9.30 uur (éen van de partners moet zijn ingeschreven in Zandvoort in de basisregistratie personen (BRP )):

€ 0,00 

 

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap, het door middel van een ceremonie omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk of het herbevestigen van het huwelijk op het raadhuis op:

 

 

1.1.2.1

maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en om 14.00 uur en om 15.00 uur

€ 504,00

 

1.1.2.2

zaterdag om 10.00 uur en om 11.00 uur

€ 1.161,00

 

1.1.2.3

1e zondag van de maand om 10.00 uur en om 11.00 uur

€ 1.559,00

 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap, het door middel van een ceremonie omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk of het herbevestigen van het huwelijk op een locatie buiten het raadhuis , niet zijnde een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek, op:

 

 

1.1.3.1

maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot en met 22.00 uur

€ 550,00

 

1.1.3.2

zaterdag van 9.00 uur tot en met 22.00 uur

€ 1.113,00

 

1.1.3.3

zondag van 9.00 uur tot en met 22.00 uur

€ 1.231,00

 

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het gekalligrafeerd inschrijven in het trouwboekje / partnerschapsboekje van:

 

 

1.1.4.1

de gegevens van de huwelijksvoltrekking c.q. geregistreerd partnerschap

€ 27,20

 

1.1.4.2

de gegevens van de kerkelijke inzegeningen

€ 22,30

 

1.1.4.3

de gegevens van een geboorte

€ 8,60

 

1.1.4.4

de gegevens van de getuigen, per getuige

€ 2,70

 

1.1.4.a

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje / partnerschapsboekje

€ 42,90

 

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij geen gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op afspraak zonder getuigen, zonder toespraak en alleen de betrokken partijen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand verschijnen op werkdagen tijdens openingsuren

€ 44,40

 

1.1.6

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap, het door middel van een ceremonie omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk of het herbevestigen van het huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek:

€ 462,00

 

1.1.7

Voor verstrekkingen van stukken als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand, met uitzondering van een attestatie de vita als bedoeld in artikel 19k van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, die schriftelijk aangevraagd en betaald worden vanuit alle landen buiten Europa (de non-SEPA-landen) wordt het bedrag vermeerderd met € 10,-

 

 

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een getuige voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, per getuige:

€ 26,10

 

1.1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor de huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te annuleren of te wijzigen binnen een periode van 61 dagen of meer voorafgaand aan die gereserveerde datum:

€ 25,50

 

1.1.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor de huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te annuleren of te wijzigen binnen een periode van 60 dagen of minder voorafgaand aan die gereserveerde datum , per opgegeven wijziging:

10% van het tarief van de ceremonie met een minimum van € 100,00

 

 

 

KCC

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 

 

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

 

1.2.1

Van een nationaal paspoort:

 

 

1.2.1.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,87 *

 

1.2.1.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,89 *

 

1.2.2

Van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.1.1a (zakenpaspoort):

 

 

1.2.2.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,87 *

 

1.2.2.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,89 *

 

1.2.3

Van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

 

1.2.3.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,87 *

 

1.2.3.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,89 *

 

1.2.4

Van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 58,89 *

 

1.2.5

Van een Nederlandse identiteitskaart (NIK):

 

 

1.2.5.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 70,38 *

 

1.2.5.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 37,99 *

 

1.2.6

Van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 34,29 *

 

1.2.7

Voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

€ 53,01 *

KCC

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 48,15 *

 

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10 *

 

1.3.3

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een aanvraag in verband met beschadiging of vermissing van een eerder afgegeven rijbewijs vermeerderd met:

50%

KCC

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

 

1.4.1

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.2 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

€ 16,00

 

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen .

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

€ 23,20

 

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid van het Besluit basisregistratie personen:

€ 7,50 *

 

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier of een gedeelte daarvan:

€ 26,10

 

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een tweede en volgend afschrift van de persoonslijst uit de basisregistratie personen.:

€ 29,30

 

1.4.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het uitvoeren van een basisregistratie personen-selectie voor maatschappelijke of wetenschappelijke doeleinden:

€ 457,00

 

1.4.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van stukken vermeld in de artikelen 1.4.2, 1.4.4.1 en 1.4.7, die schriftelijk aangevraagd en betaald worden vanuit alle landen buiten Europa (de non-SEPA landen) wordt het bedrag vermeerderd met € 10,-

 

 

Hoofdstuk 5 n.v.t.

 

 

Hoofdstuk 6 n.v.t.

 

 

Hoofdstuk 7 n.v.t.

 

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

OMB

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een fotokopie of afdruk van een (bouw)tekening, kaart of een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in hoofdstuk V van de Wegenwet, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

OMB

1.8.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 2,50

OMB

1.8.1.2

in formaat A3, per bladzijde

€ 4,85

OMB

1.8.1.3

in formaat A2, per bladzijde

€ 8,95

OMB

1.8.1.4

in formaat A1, per bladzijde

€ 17,30

OMB

1.8.1.5

in formaat A0, per bladzijde

€ 33,00

OMB

1.8.1.6

in formaat groter dan A0, per bladzijde

€ 40,50

OMB

1.8.1.2.1

De tarieven onder 1.8.1.1 tot en met 1.8.1.6 gelden voor zwart-wit afdrukken. Indien de afdrukken in kleur vervaardigd worden, wordt het van toepassing zijn de tarief uit 1.8.1.1 tot en met 1.8.1.6 verhoogd met 100%

 

PCM

1.8.2

Onder een inlichting in dit hoofdstuk wordt verstaan één of meer gegevens omtrent een onroerende zaak, een kadastraal perceel of een persoon, waarvoor de bij de gemeente in gebruik zijnde geografische informatie systemen moeten worden geraadpleegd.

 

PCM

1.8.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen uit de geografische informatie systemen (GIS)

 

PCM

1.8.2.1.1

voor het verstrekken van één inlichting

€ 18,00

PCM

1.8.2.1.2

voor het verstrekken van meerdere inlichtingen:

 

PCM

1.8.2.1.2.1

voor de eerste inlichting

€ 18,00

PCM

1.8.2.1.2.2

voor elke volgende inlichting

€ 8,95

PCM

1.8.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen op papier uit de geografische informatie systemen (GIS);

 

PCM

1.8.3.1.1

voor het verstrekken van één inlichting

€ 18,00

PCM

1.8.3.1.2

voor het verstrekken van meerdere inlichtingen:

 

PCM

1.8.3.1.2.1

voor de eerste inlichting

€ 18,00

PCM

1.8.3.1.2.2

voor elke volgende inlichting

€ 8,95

PCM

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen in digitale vorm uit de geografische informatie systemen (GIS);

 

PCM

1.8.4.1.1

Voor digitale gebieden tot en met een hectare:

€ 82,10

PCM

1.8.4.1.2

voor digitale gebieden groter dan een hectare wordt het tarief berekend als volgt:

√(aantal hectare) x € 82,10

PCM

1.8.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

KCC

1.8.5.1.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen de tarieven vermeld onder 1.8.1.1 tot en met 1.8.1.2.1 vermeerderd met

€ 18,00

PCM

1.8.5.1.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet de tarieven vermeld onder 1.8.1.1 tot en met 1.8.1.2.1 vermeerderd met

€ 8,95

PCM

1.8.5.1.3

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet, de tarieven vermeld onder 1.8.1.1 tot en met 1.8.1.2.1 vermeerderd met

€ 8,95

PCM

1.8.5.1.4

het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed de tarieven vermeld onder 1.8.1. tot en met 1.8.1.2.1 vermeerderd met

€ 8,95

PCM

1.8.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

PCM

1.8.6.1

een openbare ruimtelijst (straatnamen)

€ 54,20

PCM

1.8.6.2

een nummeraanduidingslijst (adressen met xy-coördinaten) per adres

€ 0,10

PCM

 

waarbij het minimumtarief bedraagt

€ 18,00

PCM

1.8.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een rapportage bodemonderzoek die de aan-/afwezigheid van bodemverontreiniging aantoont

€ 88,80

DIA

1.8.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot aanbrengen van een mutatie in de gemeentelijke basisregistratie adressen, per huisnummer

€ 96,30

KCC

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.9.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35 *

 

1.9.2

tot legaliseren van een handtekening of het waarmerken van een document

€ 10,70

KCC

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier of een gedeelte daarvan

€ 14,60

 

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,95

VTH

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

 

 

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.11.1

tot het verlenen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014

€ 56,40

 

 

 

 

VTH

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

 

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.12.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 129,30

 

1.12.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 64,70

 

1.12.3

Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.12.1 en 1.12.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in dat subonderdeel bedoelde leges slechts eenmaal geheven .

 

 

Hoofdstuk 13 n.v.t.

 

 

Hoofdstuk 14 n.v.t.

 

 

Hoofdstuk 15 n.v.t.

 

VTH

Hoofdstuk 16 Kansspelen

 

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen voor een door de gemeente vastgesteld tijdvak van 3 jaar:

 

 

1.16.1.1

Het maximale bedrag dat op grond van artikel 3 van het Speelautomatenbesluit 2000 ten hoogste voor het in behandeling kunnen nemen van de bedoelde aanvraag kan worden geheven.

 

 

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 24,30

 

 

 

 

BBOR

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

 

 

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 296,00

 

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

 

BBOR

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

MO

1.18.1.1

tot het voor de eerste keer verstrekken van een eerste uitgifte van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) :

€ 149,00

MO

1.18.1.2

tot het verstrekken van een duplicaat van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 52 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 59,90

MO

1.18.1.3

van een herhaalde uitgifte van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 77,90

BBOR

1.18.1.4

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 66,00

BBOR

1.18.1.5

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 56,40

VTH

1.18.1.6

voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, inclusief de kosten die voortvloeien uit de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

€ 322,00

VTH

1.18.1.7

voor het verplaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

€ 149,00

VTH

1.18.1.8

Voor het wijzigen van de afmetingen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

€ 70,70

VTH

1.18.1.9

Indien een aanvraag als bedoeld in 1.18.1.6, 1.18.1.7 en 1.18.1.8 wordt geweigerd dan bedraagt het tarief 50 % van het in die bepalingen vermelde tarief.

VTH

1.18.2

Indien een verleende vergunning, als bedoeld in de geldende Verordening parkeerbelastingen, in het lopende kalenderjaar vervangen dient te worden, is hiervoor een tarief verschuldigd van

€ 24,30

VTH

Hoofdstuk 19 Diversen

 

 

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verlenen van een niet in deze titel benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 88,70

 

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

ALG

1.19.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina op basis van zwart-wit afdrukken:

€ 8,10

ALG

1.19.2.2

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina indien de afdrukken in kleur vervaardigd worden:

€ 12,40

ALG

1.19.2.3

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

 

ALG

1.19.2.3.1

per pagina op papier van A4-formaat in zwart-wit

€ 0,95

ALG

1.19.2.3.2

per pagina op papier van A4-formaat in kleur

€ 1,45

ALG

1.19.2.3.3

per pagina op papier van een ander formaat

€ 1,80

ALG

1.19.2.3.4

per pagina op papier van een ander formaat in kleur

€ 2,70

ALG

1.19.2.4

stukken of uittreksels, die op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina op basis van zwart-wit afdrukken

€ 10,80

ALG

1.19.2.5

stukken of uittreksels, die op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina indien de afdrukken in kleur vervaardigd worden

€ 16,00

ALG

1.19.2.6

In afwijking van hetgeen onder 1.19.2.4 en 1.19.2.5 is vermeld bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van stukken die op grond van de Wet openbaarheid van bestuur worden verstrekt:

 

ALG

1.19.2.6.1

a. Voor de eerste vijf kopieën van één origineel, per kopie

€ 0,95

ALG

1.19.2.6.2

b. Voor iedere volgende kopie van het origineel

€ 0,50

ALG

1.19.2.6.3

c. per CD of DVD

€ 17,80

BBOR

1.19.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een vervangende sleutel voor het gebruik van een ondergrondse afvalcontainer

€ 23,80

 

 

 

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

 

VTH

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten, die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt en/of indien voor het bouwen gebruik wordt gemaakt van reeds eerder gebruikte bouwmaterialen dan wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft op basis van nieuwbouw;

 

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

VTH

Hoofdstuk 2 Vooroverleg / beoordeling conceptaanvraag

 

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het houden van vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project (met uitzondering van woningbouw- en hotelontwikkelingen) in het kader van de Wabo vergunbaar is (beoordeling schetsplan of principeverzoek)

€ 406,30

VTH

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2,9%

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 1.000.000 bedragen:

 

 

 

van de bouwkosten, met een minimum van

€ 163,00

 

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 5.000.000 bedragen:

€ 29.000,00

 

 

vermeerderd met 2,6% van de bouwkosten boven de € 1.000.000

 

 

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 5.000.000 tot 10.000.000 bedragen:

€ 133.000,00

 

 

vermeerderd met 2,3% van de bouwkosten boven de € 5.000.000

 

 

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten meer dan € 10.000.000 bedragen

€ 248.000,00

 

 

vermeerderd met 1,6% van de bouwkosten boven de € 10.000.000

 

 

2.3.1.1.5

Het tarief dat voortvloeit uit de berekening in onderdeel 2.3.1.1 wordt verminderd met 10% wanneer de aanvraag mede dient te worden getoetst aan een bestemmingsplan waarvoor niet is voldaan aan de verplichting uit artikel 3.1 lid 2 Wet ruimtelijke ordening.

 

 

 

Extra welstandstoets

 

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1. bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

€ 62,60

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1. bedraagt het tarief, indien de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

10%

 

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, met een maximum van:

€ 1.265,00

 

 

Aanlegactiviteiten

 

 

2.3.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: :

€ 782,00

 

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit

 

 

2.3.3

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo , en tevens sprake is van een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, onderscheidenlijk onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.1 en 2.3.2 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º (binnenplanse afwijking) of 2º (buitenplanse kleine afwijking), van de Wabo wordt toegepast:

€ 556,00

 

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º , van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 9.121,00

 

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b van de Wabo wordt toegepast (afwijking exploitatieplan):

€ 556,00

 

2.3.3.4

indien de aanvraag een project van provinciaal belang of van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale of nationale wetgeving):

€ 556,00

 

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 556,00

 

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit

 

 

2.3.4

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, onderscheidenlijk onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º (binnenplanse afwijking) of 2º (kleine buitenplanse afwijking), van de Wabo wordt toegepast:

€ 556,00

 

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 8.965,00

 

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b van de Wabo wordt toegepast (afwijking exploitatieplan):

€ 556,00

 

2.3.4.4

indien de aanvraag een project van provinciaal belang of van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale of nationale wetgeving):

€ 556,00

 

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d van de Wabo wordt toegepast (afwijking voorbereidingsbesluit):

€ 556,00

 

 

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

2.3.5

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief bij onderstaande vloeroppervlaktes, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: :

 

 

2.3.5.1

van 1 – 100 m²

€ 587,00

 

2.3.5.2

van 101 m² – 500 m², per m²

€ 1,90

 

 

plus een vast bedrag van

€ 587,00

 

2.3.5.3

van 501 m² – 2.000 m², per m²

€ 1,05

 

 

plus een vast bedrag van

€ 1.368,00

 

2.3.5.4

van 2.001 m² – 5.000 m² per m²

€ 0,70

 

 

plus een vast bedrag van

€ 2.899,00

 

2.3.5.5

van 5.001 m² – 50.000 m² per m²

€ 0,15

 

 

plus een vast bedrag van

€ 4.887,00

 

2.3.5.6

boven 50.000 m²

€ 10.134,00

 

 

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

2.3.6

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de gemeentelijke verordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten::

 

 

2.3.6.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument of voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 384,00

 

2.3.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h., van de Wabo of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel [20] van de [citeertitel gemeentelijke erfgoedverordening], bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 384,00

 

 

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

2.3.7

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 391,00

 

 

Aanleggen of veranderen weg

 

 

2.3.8

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met provinciale wegenverordening OF het provinciaal wegenreglement of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening, , bedraagt het tarief, : onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 782,00

 

 

Uitweg / inrit

 

 

2.3.9

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, in samenhang met de provinciale wegenverordening OF het provinciaal wegenreglement of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 782,00

 

 

Kappen

 

 

2.3.10

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met de provinciale bomenverordening of de ‘Bomenverordening 2012 van de gemeente Zandvoort’, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 97,70

 

2.3.10.1

Voor elke boom boven het aantal van vier met een doorsnee van 20 cm of meer wordt het tarief in artikel 2.3.10 vermeerderd met:

€ 6,60

 

 

met een maximumtarief van € 500 voor het totaal van de artikelen 2.3.10 en 2.3.10.1

 

 

2.3.11

Natura 2000 activiteiten

 

 

2.3.11.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 1.955,00

 

 

Flora- en Fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 

 

2.3.12

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 1.955,00

 

 

Andere activiteiten

 

 

2.3.13

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

2.3.13.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 142,00

 

2.3.13.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

2.3.13.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

€ 142,00

 

2.3.13.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

€ 142,00

 

 

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

2.3.14

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.14.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

2.3.14.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

Beoordeling bodemrapport

 

 

2.3.15

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

2.3.15.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 334,00

 

2.3.15.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 334,00

 

 

Advies

 

 

2.3.16

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning:

€ 391,00

 

 

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

2.3.17

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

2.3.17.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 782,00

 

2.3.17.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 782,00

VTH

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

 

2.4.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag c.q. principeverzoek geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

 

2.4.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op 5 of meer activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17. De vermindering bedraagt:

 

 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

2%

 

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

 

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

3%

 

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

 

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

5%

 

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 

VTH

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

 

 

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

2.5.1

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van twee weken na het in behandeling nemen ervan

75%

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na twee weken en binnen zes weken na het in behandeling nemen ervan

50%

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

2.5.1.3

Indien de aanvraag niet verder in behandeling kan worden genomen omdat de bescheiden niet voldoen aan de indieningsvereisten

25%

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

2.5.2

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

50%

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

2.5.3

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

2.5.4

Een bedrag minder dan

€ 97,40

 

 

wordt niet teruggegeven.

 

 

 

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

2.5.5

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17 wordt geen teruggaaf verleend.

 

VTH

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 

 

 

Niet van toepassing in Zandvoort

 

VTH

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 222,00

VTH

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

 

 

(Partiële) herziening / wijziging bestemmingsplan

 

 

2.8.1

Het tarief bedraagt onverkort het bepaalde onder 2.3.1, voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot vaststellen van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid en van een aanvraag tot wijziging van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening:

 

 

2.8.1.1

indien de bouwkosten niet meer dan € 1.000.000 bedragen

€ 10.425,00

 

2.8.1.2

indien de bouwkosten meer dan € 1.000.000 bedragen

€ 18.243,00

 

Indien de aanvraag tot (partiële) herziening / wijziging van het bestemmingsplan uitsluitend de wijziging van gebruik van een perceel betreft:

 

 

2.8.1.3

voor een perceel tot en met 500 m²

€ 10.425,00

 

2.8.1.4

verhoogd met € 500 per 100 m² boven de hiervoor vermelde 500 m² met een maximum van

€ 18.243,00

 

2.8.1.5

De in artikel 2.8.1 bedoelde behandeling betreft de ambtelijke begeleiding inclusief de kosten van publicatie en exclusief de externe advieskosten voor de opstelling van het bestemmingsplan.

 

 

Externe advieskosten voor (partiële) herziening / wijziging bestemmingsplan

 

 

2.8.2

Indien, op verzoek van de aanvrager, de gemeente de opstelling of wijziging van het bestemmingsplan door een externe adviseur verzorgt, bedraagt het verschuldigde tarief:

 

 

2.8.2.1

indien de bouwkosten niet meer dan € 1.000.000 bedragen

€ 10.425,00

 

2.8.2.2

indien de bouwkosten meer dan € 1.000.000 bedragen

€ 18.243,00

 

Indien de aanvraag tot (partiële) herziening / wijziging van het bestemmingsplan uitsluitend de wijziging van gebruik van een perceel betreft:

 

 

2.8.2.3

voor een perceel tot en met 500 m²

€ 10.281,00

 

2.8.2.4

verhoogd met € 500 per 100 m² boven de hiervoor vermelde 500 m² met een maximum van

€ 17.991,00

 

2.8.2.5

Indien de daadwerkelijke kosten van de externe adviseur lager zijn dan de genoemde bedragen in artikel 2.8.2.1 t/m 2.8.2.4 wordt het verschil tussen het betaalde legesbedrag en de werkelijk gemaakte externe kosten terugbetaald door de gemeente.

 

VTH

Hoofdstuk 9 Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude wetgeving

 

 

 

Niet van toepassing in Zandvoort.

 

VTH

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 208,00

VTH

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

 

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

 

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

 

3.1.1

Een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 876,00

 

3.1.2

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 30a van de Alcoholwet, naar aanleiding van een wijziging in de personen van leidinggevende

 

 

3.1.2.1

Bij wijziging van één persoon

€ 139,00

 

3.1.2.2

bij wijziging van meer dan één persoon, per persoon die in de aanvraag genoemd wordt

€ 41,80

 

3.1.3

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 69,60

 

3.1.4

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning of ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29 derde lid van de Algemene plaatselijke verordening

€ 1.052,00

 

3.1.5

een aanvraag tot het verlenen van een exploitatievergunning, zoals bedoeld in artikel 2:28, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening, indien het betreft

 

 

3.1.5.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning exploitatie horecabedrijf zonder terras

€ 139,00

 

3.1.5.2

een aanvraag tot het wijzigen van een vergunning als bedoeld onder 3.1.5.1

€ 68,40

 

3.1.5.3

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning exploitatie horecabedrijf met terras

€ 285,00

 

3.1.5.4

een aanvraag tot het wijzigen van een vergunning als bedoeld onder 3.1.5.3

€ 142,00

VTH

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten, foto- en

filmopnamen en onversterkte muziek

 

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

 

3.2.1.1

een evenement, als deze in de Regionale Kalender is  aangeduid als risico-evenement (categorie C);

€ 4.389,00

 

3.2.1.2

een terugkerend evenement in de Regionale Kalender aangeduid als risico-evenement (categorie C) voor 2 of meer jaren of voor onbepaalde tijd:

€ 8.360,00

 

3.2.1.3

voor een evenement, als deze in de Regionale Kalender is aangeduid als aandacht-evenement (categorie B)

€ 382,00

 

3.2.1.4

een terugkerend evenement in de Regionale Kalender aangeduid als

€ 668,00

aandacht-evenement (categorie B) voor 2 of meer jaren of voor onbepaalde tijd

 

 

3.2.1.5

3.2.1.5 voor evenementen waarvoor bovenstaande classificering niet geldt

€ 205,00

 

3.2.1.6

3.2.1.4 een terugkerend evenement waarvoor bovenstaande classificering niet geldt

€ 360,00

 

3.2.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een particuliere markt als bedoeld in artikel 5.22 en 5.23 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 66,60

 

3.2.3

In afwijking van het bepaalde on 3.7.1.2 bedraagt het tarief voor een ontheffing als bedoeld in artikel 2:10 , derde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Zandvoort 2017 tot het maken van film-/foto- opnamen.

€ 368,00

VTH

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

 

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

3.3.1

tot het verlenen of verlengen van een exploitatievergunning dan wel wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.3., eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

 

 

3.3.1.1

voor een escortbedrijf

€ 380,00

 

3.3.1.2

voor andere seksbedrijven dan bedoeld in 3.3.1.1 per seksinrichting

€ 1.436,00

 

3.3.2

tot het wijzigen van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.13d , tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

 

 

3.3.2.1

voor een escortbedrijf

€ 234,00

 

3.3.2.2

voor andere seksbedrijven dan bedoeld in 3.3.2.1 per seksinrichting

€ 234,00

VTH

Hoofdstuk 4 Huisvestingswet 2014

 

 

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

3.4.1

tot het verlenen van een vergunning om woonruimte aan de bestemming tot bewoning te onttrekken of onttrokken te houden, als bedoeld in artikel 21, eerste lid, aanhef en onder a van de Huisvestingswet 2014

€ 487,00

 

 

3.4.2

tot het verlenen van een vergunning om zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte om te zetten of omgezet te houden, als bedoeld in artikel 21, eerste lid, aanhef en onder c van de Huisvestingswet 2014

€ 487,00

 

3.4.3

tot het verlenen van een vergunning om woonruimte tot twee of meer woonruimten te verbouwen of in die verbouwde staat te houden, als bedoeld in artikel 21, eerste lid, aanhef en onder d van de Huisvestingswet 2014

€ 487,00

 

3.4.4

tot het verlenen van een vergunning om een recht op een gebouw te splitsen in appartementsrechten, als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014

€ 487,00

 

3.4.5

tot het verlenen van een verhuurvergunning opkoopbescherming, als bedoeld in artikel 41 van de Huisvestingswet 2014 (aangekochte koopwoningen verhuren)

€ 487,00

VTH

Hoofdstuk 5 Speelautomatenhallen en speelgelegenheden 

 

 

5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen voor een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het houden van een speelautomatenhal, als bedoeld in de Verordening Speelautomatenhallen (Gemeenteblad 2018, 101853):

€ 876,00

 

5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen voor een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het exploiteren van een speelgelegenheid, als bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene Plaatselijke Verordening Zandvoort:

€ 533,00

 

5.3.1

De tarieven als bedoeld in 5.1. en 5.2. worden op basis van het aantal in de aanvraag vermelde aanwezige speelautomaten vermeerderd met:

 

 

5.3.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één (eerste) speelautomaat, niet zijnde een kansspelautomaat als bedoeld in Titel 1, hoofdstuk 16 van deze tarieventabel

€ 60,80

 

5.3.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor iedere volgende speelautomaat, niet zijnde een kansspelautomaat als bedoeld in Titel 1, hoofdstuk 16 van deze tarieventabel

€ 36,60

 

5.3.1.3

voor één (eerste) speelautomaat, niet zijnde een kansspelautomaat als bedoeld in Titel 1, hoofdstuk 16 van deze tarieventabel, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 244,00

 

5.3.1.4

en voor iedere volgende speelautomaat niet zijnde een kansspelautomaat als bedoeld in Titel 1, hoofdstuk 16 van deze tarieventabel, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 146,00

 

5.3.2

De subonderdelen 5.3.1.1 en 5.3.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 

VTH

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

 

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

3.6.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 50,60

 

3.6.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 50,60

 

3.6.3

tot het wijzigen van een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing

€ 50,60

VTH

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

3.7.1.1

tot het verlenen van een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening anders dan op het daartoe aangewezen marktterrein

€ 88,80

 

3.7.1.2

tot het verlenen van een ontheffing voor het gebruik van de weg of een weggedeelte anders dan overeenkomstig de publieke functie daarvan als bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 88,80

 

3.7.1.3

voor het verlenen van een ontheffing van het verbod om een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame, op de weg te parkeren met het kennelijke doel om daarmee handelsreclame te maken als bedoeld in artikel 5:7 Algemene plaatselijke verordening

€ 31,70

 

3.7.1.4

tot het verlenen van een ventvergunning als bedoeld in artikel 5:15 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 88,80

 

3.7.1.5

tot het verlenen van een ontheffing tot het rijden op het strand, dan wel een voertuig op het strand mee te voeren, te plaatsen of te laten staan, hetzij tot het rijden of hebben van een rij- of trekdier of het rijden of hebben van een zeilvoertuig op het strand als bedoeld in artikel 5:44 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 64,60

 

3.7.1.5.a

Indien tegelijkertijd een ontheffing als bedoeld in 1.18.1.4 (ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990) en de ontheffing als bedoeld in 3.7.1.5 wordt aangevraagd dan bedraagt het tarief als bedoeld in 3.7.1.5

nihil

 

3.7.1.6

tot het verlenen van een vergunning tot het hebben of brengen van een vaartuig op dan wel daarmee af te varen van of aan te landen op het strand, dan wel binnen 300 meter uit de laagwaterlijn voor anker te gaan als bedoeld in artikel 5:42 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 64,60

 

3.7.1.6.a

Indien tegelijkertijd een ontheffing als bedoeld in 1.18.1.4 (ontheffing is als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990) en de ontheffing als bedoeld in 3.7.1.6 wordt aangevraagd dan bedraagt het tarief als bedoeld in 3.7.1.6

nihil

 

3.7.1.7

Benevens de verschuldigde leges als bedoeld in artikel 3.7.1.5 en 3.7.1.6 bedraagt het tarief voor het bij de vergunning behorende sticker of vignet, per voertuig of vaartuig

€ 9,25

 

3.7.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot nemen van een andere beschikking

€ 118,00

Behorende bij raadsbesluit van 20 december 2022

De griffier van Zandvoort,