Regeling vervallen per 01-01-2024

Waardebonnen-regeling West Maas en Waal 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Waardebonnen-regeling West Maas en Waal 2023

Vastgesteld bij collegebesluit van 13 december 2022, kenmerk Z.79471 / 231766

Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal;

Gelet op de van toepassing zijnde artikelen in de Algemene wet bestuursrecht, de Participatiewet en de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de volgende beleidsregel:

“Waardebonnen-regeling West Maas en Waal 2023”

Artikel 1 Algemene doelstelling

Vanuit de gedachte het minimabeleid te intensiveren, en vooral door de wens een minimabeleid te ontwikkelen voor de doelgroepen: gezinnen met schoolgaande kinderen én chronisch zieken en gehandicapten van 18 jaar en ouder, is in 2015 gestart met de waardebonnenactie in het kader van minimabeleid. Met de waardebonnen kan men goederen aanschaffen bij de deelnemende lokale ondernemers.

Artikel 2 Doelgroep

a. Gezinnen / huishoudens met

a. ten laste komende thuiswonende schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar en

b. een nettomaandinkomen dat niet meer bedraagt dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm (beiden inclusief vakantietoeslag) als bedoeld in paragraaf 3 van de Participatiewet;

b. Chronisch zieken en gehandicapten van 18 jaar en ouder met een nettomaandinkomen dat niet meer bedraagt dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm (beiden inclusief vakantietoeslag) als bedoeld in paragraaf 3 van de Participatiewet en

1. een indicatie van tenminste 26 weken voor een voorziening op grond van

• de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

• de Wet langdurige zorg (Wlz)

• de Zorgverzekeringswet (Zvw) in de vorm van persoonlijke verzorging

• de Jeugdwet (niet zijnde pleegzorg, opvoedondersteuning of behandeling) of

2. bezitter van een gehandicaptenparkeerkaart (als bestuurder of passagier) of

3. een uitkering wegens duurzame arbeidsongeschiktheid (tenminste 80%)

c. Gezinnen - met ten laste komende thuiswonende schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar - die voor schuldhulpverlening in aanmerking komen.

Een nettomaandinkomen boven 120% van de toepasselijke bijstandsnorm (beiden inclusief vakantietoeslag) leidt tot verlies van het recht op aanspraak op de regeling.

Artikel 3 Waardebonnen

1. Gezinnen met ten laste komende thuiswonende schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar en een nettomaandinkomen tot 120% toepasselijke bijstandsnorm (beiden inclusief vakantietoeslag): bedrag van € 100,-- per kind met een minimum van € 150,-- per gezin / huishouden; géén maximum)

2. Chronisch zieken en gehandicapten van 18 jaar en ouder met een nettomaandinkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm (beiden inclusief vakantietoeslag): bedrag van € 100,-- per chronisch zieke / gehandicapte in het gezin/huishouden; géén maximum).

3. Gezinnen - met ten laste komende thuiswonende, schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar - die voor schuldhulpverlening in aanmerking komen: € 100,-- per kind, geen maximum.

Artikel 4 Aanvraag, voorwaarden en verplichtingen

1. De waardebonnen worden alleen verstrekt op aanvraag;

2. De aanvraag wordt schriftelijk (of digitaal) ingediend;

3. Een aanvraag voor waardebonnen kan gedurende het gehele jaar ingediend worden;

4. Besteding kan uitsluitend plaatsvinden bij de deelnemende ondernemingen in de gemeente West Maas en Waal. Door de deelnemende ondernemers wordt geen geld uitgekeerd indien de waarde van de besteding lager is dan de hoogte van de waardebon. Het staat de deelnemende ondernemer vrij om aanvullende kortingen aan te bieden aan de personen die behoren tot de doelgroep en betalen met een waardebon.

Artikel 5 Hardheidsclausule

Het college kan, in afwijking van de beleidsregel, besluiten tot toekennen of afwijzen van de aanvraag als toekenning of afwijzing daarvan naar het oordeel van het college kennelijk (on)redelijk is.

Artikel 6 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: “Waardebonnen-regeling West Maas en Waal 2023”.

Artikel 7 Inwerkingtreding

1. De beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2023;

2. De beleidsregel “Waardebonnen-regeling 2020” komt met de inwerkingtreding van deze beleidsregel te vervallen.

Ondertekening

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WEST MAAS EN WAAL,

De gemeentesecretaris, De burgemeester,

P. G. Arissen V.M. (Vincent) van Neerbos