Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2023

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 8 december 2022;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2022;

gelet op artikel 229 eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet,

BESLUIT

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN MARKTGELD 2023

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam “marktgeld” wordt een recht geheven voor het ter beschikking stellen van een standplaats op de voor de markt aangewezen plaatsen gedurende de voor de markt aangewezen tijd.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene aan wie een standplaats als bedoeld in artikel 1 wordt toegewezen.

Artikel 3 Maatstaf van heffing

Het recht wordt geheven naar de vierkante meters uitgestalde goederen op de ingenomen standplaats. Een gedeelte van een vierkante meter wordt voor een gehele gerekend. Voor de markt in Zevenbergen wordt een bijdrage per standplaats per dag in rekening gebracht voor reclame- en promotiedoeleinden.

Artikel 4 Tarieven

Het marktgeld wordt geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan de geldigheid van een abonnement als bedoeld in de bij deze verordening behorende tarieventabel. Indien gedurende een kortere periode dan de geldigheid van een abonnement een standplaats als bedoeld in artikel 1 wordt toegewezen is het belastingtijdvak gelijk aan deze kortere periode van toewijzing.

Artikel 6 Wijze van heffing en ontstaan belastingschuld

 • 1.

  Het marktgeld voor abonnementen en de bijdrage voor reclame- en promotiedoeleinden is verschuldigd bij de aanvang van de abonnementen als bedoeld in de bij deze verordening behorende tarieventabel en wordt bij wege van aanslag geheven.

 • 2.

  Het marktgeld voor niet abonnementen en de bijdrage voor reclame- en promotiedoeleinden is verschuldigd bij de toewijzing van een standplaats en wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

Artikel 7 Tijdstip van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het recht worden betaald:

  • a.

   binnen 14 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet;

  • b.

   ingeval de kennisgeving schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 8 Teruggaaf

Indien een belastingplichtige, die het recht verschuldigd is bij abonnement over een tijdvak van een maand of een kwartaal, de standplaats, door omstandigheden van zijn wil onafhankelijk, niet heeft kunnen innemen, wordt het recht op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet teruggebracht tot het bedrag, dat naar dienovereenkomstig tarief per marktdag dan wel per maand voor de reeds ingetreden dagen dan wel maanden verschuldigd zou zijn.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Overgangsrecht

De ‘Verordening marktgeld gemeente Moerdijk 2023’, vastgesteld op 16 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2023.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening marktgeld gemeente Moerdijk 2023.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van de raad d.d. 8 december 2022

De griffier,

H.M. Vonk-Schenkel,

De voorzitter,

A.J. Moerkerke.

GEMEENTE MOERDIJK TARIEVENTABEL MARKTGELD

Behorende bij de Verordening marktgeld gemeente Moerdijk 2023

Het marktgeld bedraagt voor een standplaats op de markt in Zevenbergen:

a.

per marktdag of gedeelte daarvan

€ 2,65 per m²

b.

bij abonnement, geldig voor 1 maand

€ 8,20 per m²

c.

bij abonnement, geldig voor 1 kwartaal

€ 19,40 per m²

d.

bijdrage reclame- en promotiedoeleinden

€ 3,45 per standplaats/per dag

Het marktgeld bedraagt voor een standplaats op de markt in Klundert:

a.

per marktdag of gedeelte daarvan

€ 1,55 per m²

b.

bij abonnement, geldig voor 1 maand

€ 4,65 per m²

c.

bij abonnement, geldig voor 1 kwartaal

€ 11,20 per m²

Het marktgeld bedraagt voor een standplaats op de markt in Willemstad:

a.

per marktdag of gedeelte daarvan

€ 1,55 per m²

b.

bij abonnement, geldig voor 1 maand

€ 4,65 per m²

c.

bij abonnement, geldig voor 1 kwartaal

€ 11,20 per m²

Het marktgeld bedraagt voor een standplaats op de markt in Fijnaart:

a.

per marktdag of gedeelte daarvan

€ 1,55 per m²

b.

bij abonnement, geldig voor 1 maand

€ 4,65 per m²

c.

bij abonnement, geldig voor 1 kwartaal

€ 11,20 per m²

Behoort bij het raadsbesluit van 8 december 2022,

De griffier,

H.M. Vonk-Schenkel