Voorschriften gedenktekens 2023

Geldend van 10-01-2023 t/m heden

Intitulé

Voorschriften gedenktekens 2023

Artikel 1 begripsbepaling

In deze voorschriften worden dezelfde begrippen gehanteerd als in de Beheersverordening begraafplaatsen 2023.

Artikel 2 particuliere graven (samengesteld en enkelvoudig)

Op particuliere graven, exclusief de hoekpunten van de grafheuvels, mogen worden geplaatst:

 • 1.

  Een liggend gedenkteken met een lengte van maximaal 1.90 meter, een breedte van maximaal 0.80 meter en een dikte van minimaal 0.08 meter, gelegd onder een helling van minimaal 1 : 50 en de maximale hoogte van een eventuele roef mag niet meer dan 0.15 meter bedragen;

 • 2.

  Een staand gedenkteken, indien van toepassing voorzien van ten minste twee doken en vastgelijmd, met een hoogte van maximaal 1.00 meter, een breedte van maximaal 0.80 meter en een dikte van minimaal 0.06 meter en indien het staande gedenkteken (gedeeltelijk) is opgesloten in steunblokken mag de dikte minimaal 0.04 meter bedragen;

 • 3.

  Gecombineerde gedenktekens; mits met de maximale afmetingen als genoemd onder 1 en 2;

 • 4.

  Omrandingen, al dan niet gecombineerd met staande gedenktekens opgevuld met beplanting of grind, welke worden gelijkgesteld met liggende gedenktekens als onder 1 omschreven; de afmetingen van de omrandingen zelf bedragen: hoogte (dikte) minimaal 0.05 meter en maximaal 0.08 meter, breedte minimaal 0.10 meter en maximaal 0.15 meter; losse elementen worden niet als omranding toegestaan met uitzondering van keien die op de fundering worden gefixeerd;

 • 5.

  Kunstwerken en afwijkende gedenktekens, zoals zware veldkeien, alleen indien de rechthebbende een extra nader te betalen bedrag betaalt voor de toekomstige verplaatsing van het monument door een steenhouwer of, indien van toepassing, de Gemeente; voor kunstwerken en afwijkende gedenktekens geldt dat zij verplaatsbaar en voldoende duurzaam moeten zijn, zulks ter beoordeling van burgemeester en wethouders; de afmetingen van kunstwerken en afwijkende gedenktekens worden per aanvraag getoetst voor verkrijging van vergunning;

 • 6.

  Losse elementen, zoals crucifixen, foto' s of bronzen letters dienen op het gedenkteken te worden vastgezet;

 • 7.

  Urnen kunnen op de grafruimten zonder gedenkteken worden geplaatst, zodanig dat diefstal en vernieling zo veel mogelijk wordt voorkomen, hetgeen voor risico van de rechthebbende komt;

 • 8.

  Beplanting, voor zover het winterharde en laagblijvende planten met een maximale hoogte van 40 cm betreft, mits deze uitsluitend binnen de grenzen van de grafruimte geplant wordt en de naburige graven geen overlast bezorgt, zulks ter beoordeling van burgemeester en wethouders; laagblijvende haagjes als omranding kunnen worden toegestaan mits deze door de rechthebbende zelf worden onderhouden.

 • 9.

  Grafkelders, uitsluitend ondergronds in grafruimten, die worden aangewezen door de beheerder (alleen op Eikenhof 1); er bestaat geen vrije keuze.

Artikel 3 (graf)ruimten overig

Op deze overige (graf)ruimten mogen worden geplaatst:

 • 1.

  Hoekpunten:

  zowel liggende als staande gedenktekens. Staande gedenktekens maximale hoogte 0,60 mtr. Liggende gedenktekens te bepalen in samenspraak met de beheerder, conform de gestelde voorwaarden in artikel 2, mits de afmetingen van deze gedenktekens in overeenstemming zijn met de beschikbare ruimte en de aard van het graf, zulks ter beoordeling van burge¬meester en wethouders;

 • 2.

  Columbaria:

  • a.

   een nis in de urnenzuil kan worden afgedicht met een gemeentelijke afdeksteen, die kan worden beletterd;

  • b.

   een nis in het talud van de heuvel wordt van gemeentewege afgedekt met een gemeentelijke afdeksteen; die kan worden beletterd;

  • c.

   een nis in de urnentuin wordt van gemeentewege afgedekt met een gemeentelijke afdeksteen, die niet kan worden beletterd. Op de afdeksteen mag een sierurn of gedenkteken worden geplaatst. De

 • 3.

  Locatie Strooiveld (heuvel W):

  op het strooiveld mogen geen voorwerpen en beplantingen worden geplaatst; de gemeente plaatst op verzoek een herdenkingsplaatje, dat na 15 jaar wordt verwijderd;.

 • 4.

  Locatie bovengronds begraven (de ruimte voor heuvel 17):

  bovengrondse grafkelders worden gedurende de huurtermijn door de gemeente verhuurd; de grafkelder blijft eigendom van de gemeente; de rechthebbende kan voor eigen rekening de afdekplaat bij een steenhouwer naar eigen keuze laten beletteren.

Artikel 4 algemene graven (samengesteld)

Op deze graven mogen worden geplaatst:

 • 1.

  Liggende gedenktekens met een lengte en breedte van maximaal 0.80 meter en een dikte van minimaal 0.06 meter, plat liggend of ander een hellingshoek, zodanig dat het gedenkteken aan de achterzijde max. 25 cm. boven maaiveld uitsteekt;

 • 2.

  Omrandingen al dan niet opgevuld met beplanting of grind, worden gelijkgesteld met liggende gedenktekens; de afmetingen van de omrandingen zelf bedragen: hoogte (dikte) minimaal 0.05 meter en maximaal 0.08 meter; losse elementen, zoals keien, worden niet als omranding toegestaan;

 • 3.

  Lage beplanting, max. 30 cm. hoog, mits de afmetingen van de gedenkteken dat toelaten.

 • 4.

  Een door de gemeente te plaatsen of geplaatste funderingsplaat dient door de gebruiker van de grafruimte te worden geaccepteerd; indien een funderingsplaat van gemeentewege is aangebracht, is het gebruik van beplanting op of rond de grafruimte niet mogelijk.

Artikel 5 gedenktekens en eventuele omrandingen

 • 1. Alle gedenktekens -uitgezonderd op urnenplaatsen in de urnentuin- en eventuele omrandingen moeten worden gelegd op een onderbouw van gewapend beton met buiten-afmetingen, die overeenkomen met de buiten-afmetingen van de gedenktekens en met een dikte van ten minste 0.04 meter en maximaal 0.06 meter.

 • 2. De onderbouw dient uit één geheel te bestaan, waarbij een open middenruimte ten behoeve van beplanting toegestaan is.

 • 3. Grind dient altijd op de betonnen onderbouw gelegd te worden.

Artikel 6 materiaal

 • 1. De gedenktekens en de losse elementen moeten bestaan uit natuursteen, duurzaam hardhout, veredeld roestvrij metaal of ander materiaal van een kwaliteit die bestand is tegen de inwerking van zeeklimaat en luchtverontreiniging; zulks ter beoordeling van de beheerder.

 • 2. Houten gedenktekens moeten rechtstandig geplaatst worden en de onderkant moet ten minste 0,05 meter boven het maaiveld blijven en dient jaarlijks door de rechthebbende op zijn kosten verduurzaamd te worden, zulks ter beoordeling van de beheerder.

 • 3. Op elke grafruimte moet aan de linker voorzijde het vak en het nummer van de grafruimte worden aangebracht.

Artikel 7 reclame of firmanamen

 • 1. Het plaatsen van een firmanaam of reclame, in welke vorm ook, op enig zichtbaar onderdeel van het gedenkteken is verboden.

 • 2. Indien reclame of een firmanaam is aangebracht kan het gedenkteken, zonder voorafgaande waarschuwing, worden verwijderd.

Artikel 8 losse voorwerpen

 • 1. Losse voorwerpen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden verwijderd, zulks ter beoordeling van de beheerder.

 • 2. Het gebruik van olielampen en andere apparatuur, waarbij brandgevaarlijke vloeistoffen of gassen worden gebruikt, is niet toegestaan, uitgezonderd speciaal voor gebruik op gedenktekens ontwikkelde lampjes, zulks ter beoordeling van de beheerder.

 • 3. Kaarsen en lampen mogen alleen worden geplaatst op stabiele, degelijke en moeilijk ontvlambare standaards, zulks ter beoordeling van beheerder.

Artikel 9 planten, bloemen en kransen

 • 1. Bloemen en planten die niet naar behoren worden onderhouden en verwelkte bloemen en kransen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden verwijderd, zulks ter beoordeling van de beheerder.

 • 2. De gemeente is niet aansprakelijk voor het omwaaien of uitdrogen van planten.

Artikel 10 werkzaamheden

De rechthebbende op of de gebruiker van de grafruimte is verplicht toe te staan, dat de op die grafruimte aanwezige gedenktekens door en op kosten van de gemeente geheel of gedeeltelijk worden verwijderd, zolang dit voor werkzaamheden noodzakelijk is.

Artikel 11 bijzondere situaties

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere situaties toestaan dat wordt afgeweken van de genoemde afmetingen van gedenktekens, mits die afwijking past bij de overige geplaatste en te plaatsen voorwerpen.

Artikel 12 de vergunning

 • 1. Voorafgaand aan plaatsing dient altijd een aanvraag tot vergunning ingediend te worden.

 • 2. Plaatsing van een gedenkteken kan niet eerder geschieden dan nadat de vergunning is afgegeven en na overleg met de beheerder van de begraafplaats;

 • 3. Voor het verkrijgen van een vergunning dient een duidelijke werktekening en een duidelijke foto ’of andere afbeelding te worden ingediend, waarop aangegeven:

  • d.

   het boven-, voor- en zijaanzicht, alsmede de afmetingen, de kleur en het materiaal van de te plaatsen voorwerpen;

  • e.

   losse elementen, zoals crucifixen, foto' s of bronzen letters;

  • f.

   de soort van aan te brengen beplanting;

  • g.

   het vak en het nummer van de desbetreffende grafruimte;

  • h.

   de naam en het adres van de rechthebbende of gebruiker op de grafruimte;

  • i.

   de naam en het adres van degene die de werkzaamheden uitvoert.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze voorschriften treden in werking acht dagen na de bekendmaking.

Artikel 14 Citeertitel

Deze voorschriften worden aangehaald als: Voorschriften gedenktekens 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de B&W vergadering van 18 oktober 2022,

burgemeester en wethouders van Heemskerk,

de secretaris,

de burgemeester,