Regeling vervallen per 01-01-2025

Subsidieregeling tijdelijk vangnet energiekosten sport-, cultuur- en maatschappelijke organisaties Twenterand

Geldend van 05-10-2023 t/m 31-12-2024

Intitulé

Subsidieregeling tijdelijk vangnet energiekosten sport-, cultuur- en maatschappelijke organisaties Twenterand

Burgemeester en wethouders van Twenterand;

Wettelijke basis:

Bepalingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Twenterand 2017 (artikelen 3, 4, 6, 7 en 8) en de Algemene wet bestuursrecht.

Besluiten:

Vast te stellen de Subsidieregeling tijdelijk vangnet energiekosten sport-, cultuur- en maatschappelijke organisaties Twenterand.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze Subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand;

 • b.

  sport-, cultuur- en maatschappelijke organisaties: KvK-geregistreerde verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk gevestigd in de gemeente Twenterand met tot doel het aanbieden van sportieve, culturele en/of maatschappelijke activiteiten voor inwoners van de gemeente Twenterand;

 • c.

  aanvrager: de sport-, cultuur- en maatschappelijke organisatie die op grond van deze Subsidieregeling een subsidie aanvraagt;

 • d.

  gebruiksruimte: de ruimte die in eigendom is, wordt beheerd of wordt gehuurd door de sport-, cultuur- en maatschappelijke organisatie voor de uitvoering van sportieve-, culturele en/of maatschappelijke activiteiten. Waartoe eigenaar of beheerder een energiecontract heeft afgesloten en gebruiker een energiecontract heeft afgesloten of een huurovereenkomst inclusief gas en elektriciteit heeft afgesloten;

 • e.

  jaaromzet: inkomsten uit verhuur, contributies, verkoop producten en verlenen van diensten gedurende een kalenderjaar.

Artikel 2 Doelgroep

 • 1. Voor een subsidie op grond van deze subsidieregeling komen sport-, cultuur en maatschappelijke organisaties in aanmerking indien zij conform artikel 7 van deze subsidieregeling geconfronteerd worden met verhoogde energietarieven.

 • 2. Omwille van de scheiding tussen kerk en staat zijn uitgesloten van deze subsidieregeling activiteiten die gericht zijn op het uitdragen van overtuigingen en denkbeelden van religieuze, levensbeschouwelijke of politieke aard. Daarnaast zijn ook bedrijven uitgesloten van deze subsidieregeling.

Artikel 3 Bevoegdheid

 • 1. Het college kan op aanvraag een subsidie op grond van deze subsidieregeling verstrekken aan de aanvrager indien is vastgesteld dat er tussen het huidige energiecontract en het hieraan voorafgaande energiecontract sprake is van een stijging van de tarieven met 40% of meer.

 • 2. Het college beoordeelt de aanvraag op basis van de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 4 van deze subsidieregeling.

Artikel 4 Voorwaarden

 • 1. Het college verstrekt uitsluitend een subsidie op grond van deze subsidieregeling indien aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

  • a.

   de aanvrager valt onder de in artikel 2 beschreven doelgroep en is gevestigd in de gemeente Twenterand;

  • b.

   de aanvrager is eigenaar, beheerder of huurder van een gebruiksruimte voor de uitvoering van sportieve-, culturele en/of maatschappelijke activiteiten. Waartoe eigenaar of beheerder een energiecontract heeft afgesloten en gebruiker een energiecontract heeft afgesloten of een huurovereenkomst inclusief gas en elektriciteit heeft afgesloten;

  • c.

   de aanvraag is uiterlijk 1 april 2024 ingediend;

  • d.

   er zijn geen andere regelingen waar de aanvrager nog een beroep op kan doen;

  • e.

   de aanvrager heeft niet eerder een subsidie ontvangen op grond van deze subsidieregeling.

 • 2. Het college weigert de gevraagde subsidie als niet aan de voorwaarden uit het eerste lid van dit artikel wordt voldaan.

Artikel 5 Uitbetaling

Het college betaalt de subsidie na vaststelling binnen zes weken uit aan de aanvrager.

Artikel 6 Procedure

 • 1. De aanvraag wordt schriftelijk of digitaal met DigiD of E-herkenning ingediend met het aanvraagformulier dat in de bijlage bij deze subsidieregeling is opgenomen.

 • 2. Het college beoordeelt de aanvragen in volgorde van datum binnenkomst en compleetheid.

 • 3. Bij het onderzoek ter boordeling van de aanvraag kan het college de aanvrager om aanvullende gegevens vragen.

 • 4. Het college beslist binnen acht weken over een volledige aanvraag.

 • 5. Het college kan de beslistermijn met vier weken verlengen.

 • 6. Het college stelt de subsidie op grond van deze subsidieregeling direct vast.

Artikel 7 Hoogte van de subsidie en plafond

 • 1. Het college verstrekt de subsidie op grond van deze subsidieregeling indien is vastgesteld dat er tussen het huidige energiecontract en hieraan voorafgaande energiecontract sprake is van een stijging van de tarieven met 40% of meer. Voor toekenning van de hoogte van de subsidie wordt een staffel gehanteerd op basis van de gemiddelde jaaromzet van de begroting 2022 en 2023 van de betreffende organisatie, zoals opgenomen in de volgende leden.

 • 2. Aanvragers met een gemiddelde jaaromzet tot € 30.000,- ontvangen een subsidie van € 3.000,-.

 • 3. Aanvragers met een gemiddelde jaaromzet vanaf € 30.000,- tot € 75.000,- ontvangen een subsidie van € 5.000,-.

 • 4. Aanvragers met een gemiddelde jaaromzet vanaf € 75.000,- en meer ontvangen een subsidie van € 10.000,-.

 • 5. In afwijking van de leden 2, 3 en 4 van dit artikel kan het college een hogere subsidie verstrekken aan een aanvrager die aantoont dat de hogere energietarieven voor hem tot gevolg hebben dat de activiteiten die hij uitvoert voor inwoners van de gemeente Twenterand niet meer kunnen worden uitgevoerd en dat met een subsidie op grond van deze subsidieregeling er wel activiteiten kunnen worden uitgevoerd voor inwoners van de gemeente Twenterand.

 • 6. Het college kan maximaal € 20.000,00 subsidie verstrekken op grond van lid 5 van dit artikel.

 • 7. Het subsidieplafond van deze subsidieregeling bedraagt € 150.000,-.

 • 8. Het college verstrekt de subsidies totdat het subsidieplafond is bereikt.

 • 9. Wanneer op hetzelfde moment van meerdere aanvragers complete aanvragen voor een subsidie zijn ontvangen en deze voldoen aan deze subsidieregeling, dan wordt als daarmee het plafond is bereikt, de subsidie naar evenredigheid verdeeld over deze aanvragers.

Artikel 8 Vangnet

Deze subsidieregeling is een vangnet. Dit betekent dat indien ter afwending van de problemen, zoals omschreven in artikel 2 van deze subsidieregeling, door sport-, cultuur- en maatschappelijke organisaties een beroep gedaan kan worden op een andere (lokale, provinciale of landelijke) regeling of een ander (lokaal, provinciaal of landelijk) fonds, aanvrager zich allereerst tot die regeling of fonds wendt.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de aanvrager, afwijken van de bepalingen in deze subsidieregeling, indien toepassing van deze subsidieregeling tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. Het college kan niet afwijken van artikel 7, lid 7 van deze subsidieregeling.

Artikel 10 Inwerkingtreding en looptijd

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2023.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt ingetrokken op 1 januari 2025.

Artikel 11 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling tijdelijk vangnet energiekosten sport-, cultuur- en maatschappelijke organisaties Twenterand.

Ondertekening

Vriezenveen, 13 december 2022

Burgemeester en wethouders,

de secretaris

P.F.G. Rossen

de burgemeester

mr. J.C.F. Broekhuizen

Bijlage aanvraagformulier

Gegevens aanvrager

Naam aanvrager

KvK-nummer

 

Straatnaam en huisnummer

 

Postcode en plaats

 

Contactpersoon

 

Telefoonnummer

 

E-mailadres

 

Bankrekeningnummer (IBAN)

 

Ten name van

 

Gegevens aanvraag

Hoogte

Hoogte gevraagde subsidie

€ ………,..

Relatie tot accommodatie

Bent u eigenaar, beheerder of huurder van de betreffende accommodatie?

 • eigenaar

 • beheerder

 • huurder

Andere regeling

Heeft u een aanvraag voor tegemoetkoming ingediend bij een andere organisatie?

 • ja,

  Deze aanvraag bedroeg € ………,..

  Status van deze aanvraag is:

  • Toegewezen

  • Afgekeurd

  • In behandeling

 • nee, we hebben geen aanvraag voor tegemoetkoming bij een andere organisatie ingediend

Omzet

Hoe hoog is de gemiddelde jaaromzet van de begroting 2022 en 2023?

Deze gemiddelde jaaromzet bedraagt:

 • tot € 30.000,--

 • vanaf € 30.000,-- tot € 75.000,--

 • vanaf € 75.000,-- en meer

Een afschrift van de begroting 2022 en 2023 dient als bijlage te worden meegezonden met deze aanvraag.

Hoogte energietarieven

 • a.

  Hoe hoog waren de energietarieven op grond van het vorige energiecontract?

 • b.

  Hoe hoog zijn de energietarieven op grond van het huidige energiecontract?

Energietarieven vorige energiecontract:

 • a.

  € ………,…………….. per kwh (normaal tarief)

 • b.

  € ………,…………..… per kwh (dal tarief)

 • c.

  € ………,………..…… per m3 gas

Energietarieven huidige energiecontract:

 • d.

  € ………,…………….. per kwh (normaal tarief)

 • e.

  € ………,…………..… per kwh (dal tarief)

 • f.

  € ………,…………..… per m3 gas

Een afschrift van het huidige energiecontract en vorige energiecontract dient als bijlage te worden meegezonden met deze aanvraag.

Doet de aanvrager een beroep op artikel 7, lid 5 van deze subsidieregeling?

Dan is het volgende van toepassing:

Aantonen gevolgen hogere energierekening

Kan worden aangetoond dat de hogere energietarieven tot gevolg hebben dat de activiteiten die worden uitgevoerd voor inwoners van de gemeente Twenterand niet meer kunnen worden uitgevoerd en dat met een subsidie op grond van deze subsidieregeling er wel activiteiten kunnen worden uitgevoerd voor inwoners van de gemeente Twenterand?

 

Ondertekening aanvraag

Plaats

Datum

Naam en functie

Handtekening

 • Met de ondertekening van dit aanvraagformulier gaat aanvrager ermee akkoord dat het besluit over de aanvraag en alle correspondentie over de aanvraag uitsluitend per mail wordt toegezonden.