Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen Teylingen 2023

Geldend van 21-12-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen Teylingen 2023

De raad der gemeente Teylingen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2022;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening vrachtwagens Teylingen 2006;

besluit vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN TEYLINGEN 2023

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

 • b.

  houder: als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven kentekens register was ingeschreven;

 • c.

  belanghebbendenplaats: een weggedeelte op het vrachtwagenparkeerterrein dat is aangeduid met bord E9 uit bijlage 1 van het R.V.V. 1990, waarop alleen geparkeerd mag worden door vergunninghouders.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "parkeerbelastingen" wordt de volgende belasting geheven:

een belasting voor een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

Artikel 3 Belastingplicht

De belasting bedoeld in artikel 2 wordt geheven van degene die de vergunning heeft aangevraagd.

Artikel 4 Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak

 • 1. De belasting bedraagt voor een belanghebbendenplaats van minder dan 16 meter lengte per kalenderjaar € 615,96;

 • 2. De belasting bedraagt voor een belanghebbendenplaats van 16 meter of langer per kalenderjaar € 1.109,76.

 • 3. Het belastingtijdvak is het belastingjaar, welk gelijk is aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1. De belasting is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

 • 2. De belasting wordt berekend voor zoveel twaalfde gedeelten van de belasting als bedoeld in artikel 4, als er in het belastingjaar na het in het eerste lid bedoelde tijdstip nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3. Indien een vergunning op verzoek van de vergunninghouder wordt ingetrokken of vervalt, wordt er op aanvraag ontheffing verleend voor zoveel twaalfde gedeelten van de belasting als bedoeld in artikel 4, als er na het tijdstip waarop de ontheffingsaanvraag bij de gemeente is binnengekomen, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 7 Termijn van betaling

De belasting moet binnen één maand na dagtekening van het aanslagbiljet worden betaald.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van parkeerbelastingen wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Overgangsrecht

 • 1. De “Verordening Parkeerbelastingen Teylingen 2022” van 16 december 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10 tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening parkeerbelastingen Teylingen 2023".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2022.

De raad voornoemd,

De griffier,

R. van Dijk

de voorzitter,

C.G.J. Breuer