Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld Teylingen 2023

Geldend van 21-12-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld Teylingen 2023

De raad van de gemeente Teylingen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2022;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN MARKTGELD TEYLINGEN 2023

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Teylingen;

 • b.

  markt: de door het college ingestelde warenmarkt;

 • c.

  dag: de dag waarop de markt wordt gehouden;

 • d.

  kwartaal: een kalenderkwartaal;

 • e.

  vergunninghouder: degene aan wie door het college vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats;

 • f.

  standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;

 • g.

  vaste standplaats: de standplaats die voor bepaalde tijd ter beschikking is gesteld aan een vergunninghouder;

 • h.

  dagplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld aan een vergunninghouder, omdat deze niet als vaste standplaats is aangewezen dan wel ingenomen;

 • i.

  standwerken: de activiteit waarbij de vergunninghouder publiek om zich heen verzamelt en dat publiek door een aansprekende uiteenzetting probeert over te halen tot de aankoop van een artikel;

 • j.

  standwerkersplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te standwerken.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "marktgeld" wordt een recht geheven voor het innemen van, dan wel voor het zijn toegewezen van standplaatsen tijdens de markt op het marktterrein.

Artikel 3 Belastingplicht

Het marktgeld is verschuldigd door degene, die de standplaats heeft ingenomen, dan wel door degene aan wie de standplaats is toegewezen.

Artikel 4 Heffingstijdvak

 • 1. Voor zover het marktgeld per dag wordt geheven, is het heffingstijdvak gelijk aan een dag.

 • 2. Voor zover het marktgeld per kwartaal wordt geheven, is het heffingstijdvak gelijk aan een kalenderkwartaal.

Artikel 5 Maatstaf van heffing

Het marktgeld wordt geheven naar het aantal strekkende meters frontbreedte van de standplaats.

Artikel 6 Belastingtarief

 • 1. Het marktgeld bedraagt voor iedere strekkende meter grond, waarover de standplaats wordt ingenomen, gemeten in de lengterichting:

  a.

  voor een dagplaats, per dag:

  € 2,55

  b.

  voor een vaste standplaats, per kalenderkwartaal:

  € 23,95

 • 2. In afwijking van het eerste lid bedraagt het marktgeld voor het innemen van een standwerkersplaats € 9,50 per dag:

 • 3. Voor de berekening van het marktgeld wordt een gedeelte van een dag, een kalenderkwartaal of een strekkende meter als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1. Het marktgeld voor een vaste standplaats wordt geheven bij wege van aanslag.

 • 2. Het marktgeld voor een dagplaats of een standwerkersplaats wordt geheven door middel van een gedagtekende kwitantie met vermelding van het verschuldigde bedrag.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

Het marktgeld is verschuldigd bij de aanvang van het heffingstijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moet het marktgeld:

  • a.

   als bedoeld in artikel 7 eerste lid worden betaald binnen één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet;

  • b.

   als bedoeld in artikel 7, tweede lid worden betaald op het moment van het uitreiken van de kwitantie.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op het in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 10 Teruggaaf

Indien de belastingplichtige door omstandigheden, onafhankelijk van zijn wil, geen gebruik kan maken van een standplaats, waarvoor het marktgeld voor tenminste één kalenderkwartaal is voldaan, wordt het teveel betaalde marktgeld naar tijdsduur gerestitueerd, met dien verstande, dat alleen rekening wordt gehouden met het aantal volle maanden dat nog in de termijn over is, nadat de schriftelijke melding van verhindering bij de gemeente is ontvangen.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1. De “Verordening marktgeld Teylingen 2022” van 16 december 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van marktgeld hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening marktgeld Teylingen 2023".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2022.

De raad voornoemd,

De griffier,

R. van Dijk

de voorzitter,

C.G.J. Breuer