Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten gemeente Buren 2023 met bijbehorende tarieventabel lijkbezorgingsrechten 2023

Geldend van 01-07-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten gemeente Buren 2023 met bijbehorende tarieventabel lijkbezorgingsrechten 2023

De raad van de gemeente Buren;

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders van 1 november 2022;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet

besluit :

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten gemeente Buren 2023

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • -

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van stoffelijke overschotten;

 • -

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • -

  kindergraf: een grafruimte bedoeld voor het begraven of bijzetten van overleden kinderen tot een leeftijd van 12 jaar;

 • -

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • -

  begraafplaats: de algemene begraafplaatsen, in beheer bij de gemeente Buren;

 • -

  graf: een zandgraf of een grafkelder;

 • -

  grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of strooiveld;

 • -

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin één of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • -

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

 • -

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  1. het doen begraven en begraven houden van lijken;

  2. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  3. het doen verstrooien van as;

 • -

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  1. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  2. het doen verstrooien van as;

 • -

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • -

  urn: een voorwerp ter berging van één of meerdere asbussen;

 • -

  strooiveld: een plaats waarop as wordt verstrooid

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het begraven van een stoffelijk overschot van één of meer, als levenloos aangegeven of pasgeboren kinderen, die tegelijk in dezelfde grafruimte worden begraven met de bij of kort na de bevalling overleden moeder;

 • b.

  het op rechterlijk gezag opgraven en eventueel daarna verkisten van een stoffelijk overschot van een persoon.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in onderdeel 3.3 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  De onderhoudsrechten, bedoeld in onderdeel 3.2 van de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  Andere rechten dan die bedoeld in onderdeel 3.2 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1.

  De onderhoudsrechten, als bedoeld in onderdeel 3.2 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten als bedoeld in onderdeel 3.2 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten als bedoeld in onderdeel 3.2 van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan die bedoeld in onderdeel 3.2 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moeten de rechten worden betaald binnen dertig dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, moeten de rechten als bedoeld in onderdeel 3.2 van de tarieventabel, bij betaling via niet-automatische incasso worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede een maand later.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, moeten de rechten als bedoeld in onderdeel 3.2 van de tarieventabel, bij betaling via automatische incasso worden betaald in tien gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Overgangsrecht

De ‘Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten gemeente Buren 2022’, vastgesteld op 7 december 2021 in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Buren, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Buren 2023’ .

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Buren d.d. 6 december 2022.

De griffier,

mr. R. Kuipers

De voorzitter,

J.P.M. Meijers

Bijlage 1 Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Buren 2023

Indeling tarieventabel

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

Hoofdstuk 2 Begraven, verstrooien en bijzetten

Hoofdstuk 3 Grafbedekking en onderhoud

Hoofdstuk 4 Inschrijven en overboeken van grafruimten

Hoofdstuk 5 Overige heffingen

Hoofdstuk 6 Kwijtschelding

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

Onderdeel 1.1 Uitgifte particulier graf

1.1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot begraven gedurende een tijdvak van 30 jaar wordt geheven in een daarvoor aan te wijzen grafruimte:

a.

voor een persoon van 12 jaar of ouder

665,80

b.

voor een kind van 1 jaar of jonger

166,45

c.

voor een kind ouder dan 1 jaar en jonger dan 12 jaar

332,90

d.

voor een urnengraf of urnennis

332,90

1.1.2 Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot begraven gedurende een tijdvak van 20 jaar wordt geheven in een daarvoor aan te wijzen grafruimte:

a.

voor een persoon van 12 jaar of ouder

443,85

b.

voor een kind van 1 jaar of jonger

110,95

c.

voor een kind ouder dan 1 jaar en jonger dan 12 jaar

221,90

d. voor een urnengraf of urnennis

221,90

1.1.3 Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot begraven gedurende een tijdvak van 10 jaar wordt geheven:

a. voor een urnengraf of urnennis

110,95

1.1.4 Voor het reserveren van het uitsluitend recht voor een naastliggend graf gedurende een tijdvak van 1 jaar wordt geheven:

a. voor een particulier graf inclusief onderhoud en administratieve kosten

€ 

187,62

Het is mogelijk om een naastliggend particulier graf conform 1.1.1.a of 1.1.2.a te huren.

Voor de begripsomschrijving van een “grafruimte” wordt verwezen naar de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2022.

Onderdeel 1.2 Uitgifte algemeen graf

1.2.1 Voor het gebruik van een algemeen graf gedurende een tijdvak van 10 jaar wordt geheven:

a.

voor een persoon van 12 jaar of ouder

324,30

b.

voor een kind van 1 jaar of jonger

81,30

c.

voor een kind ouder dan 1 jaar en jonger dan 12 jaar

162,15

Onderdeel 1.3 Verlenging particulier graf

1.3.1 Het tarief bedraagt voor het verlengen van het tijdvak met 10 jaar:

a.

als bedoeld in de onderdelen 1.1.1 a. en 1.1.2 a.

221,90

b.

als bedoeld in de onderdelen 1.1.1 b. en 1.1.2 b

55,45

c

als bedoeld in de onderdelen 1.1.1 c. en 1.1.2 c

110,95

d.

als bedoeld in de onderdelen 1.1.1 d, 1.1.2 d en 1.1.3 a

110,95

1.3.2 Het tarief bedraagt voor het verlengen van het tijdvak met 20 jaar:

a.

als bedoeld in de onderdelen 1.1.1 a. en 1.1.2 a

443,85

b.

als bedoeld in de onderdelen 1.1.1 b. en 1.1.2 b

110,95

c.

als bedoeld in de onderdelen 1.1.1 c. en 1.1.2 c

221,90

d.

als bedoeld in de onderdelen 1.1.1 d. en 1.1.2 d

221,90

 

Hoofdstuk 2 Begraven, Verstrooien en Bijzetten

Onderdeel 2.1 Begraven - machinaal gegraven

2.1.1 Het tarief bedraagt voor het (machinaal) begraven indien dit geschiedt op werkdagen van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 en 14.00 uur van:

a.

een persoon van 12 jaar of ouder

1.039,85

b.

een kind ouder dan 1 jaar en jonger dan 12 jaar

520,45

c.

Een kind van 1 jaar of jonger

259,65

d.

een persoon in een nieuw te maken keldergraf

1.273,00

e.

een persoon in een bestaand keldergraf

603,35

f.

een urn in een urnengraf

520,45

Onderdeel 2.2 Begraven - handmatig gegraven

2.2.1 Het tarief bedraagt voor het (handmatig) begraven indien dit geschiedt op werkdagen van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 tot 16.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 en 14.00 uur van:

a.

een persoon van 12 jaar of ouder

1.626,15

b.

een kind ouder dan 1 jaar en jonger dan 12 jaar

810,30

c.

een kind van 1 jaar of jonger

405,15

Toelichting handmatig begraven:

Het betreft hier een begraving dat op verzoek van belanghebbende op een specifieke plaats moet plaatsvinden en waarbij het graf niet met een machine gegraven kan worden.

Onderdeel 2.3 Verstrooien/bijzetten

2.3.1 Het tarief bedraagt voor:

a.

het bijzetten van een asbus of urn in een urnennis

520,45

b.

het verstrooien van as in een graf

259,65

c.

het verstrooien op een strooiveld

130,40

Onderdeel 2.4 Buitengewone uren

2.4.1 De in onderdeel 2.1 en 2.2 genoemde tarieven worden met 100% verhoogd, indien het begraven of bijzetten moet plaatsvinden op buitengewone uren. Onder buitengewone uren wordt verstaan:

 • -

  op maandag t/m vrijdag vóór 09.00 uur of ná 16.00 uur;

 • -

  op zaterdagen vóór 09.00 uur of ná 14.00 uur.

Deze bepaling is niet van toepassing indien de begraving of bijzetting op de buitengewone tijden is gelast in het belang van de openbare orde of volksgezondheid.

Hoofdstuk 3 Grafbedekking en onderhoud

Onderdeel 3.1 Plaatsen gedenkteken

3.1.1 Het tarief bedraagt voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen van een gedenkteken zoals bedoeld in Hoofdstuk 7 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Buren 2020 € 100,00

Onderdeel 3.2 Onderhoud begraafplaats van graven uitgegeven vóór 01-01-2009

3.2.1 De jaarlijkse bijdrage in het algemeen onderhoud van de begraafplaatsen in de gemeente Buren voor grafruimten die zijn uitgegeven vóór 01-01-2009 bedraagt:

a.

voor een persoon van 12 jaar of ouder

138,65

b.

voor een kind ouder dan 1 jaar en jonger dan 12 jaar

69,30

c.

voor een kind van 1 jaar of jonger

34,70

d.

voor een urnengraf of urnennis

69,30

e.

voor een algemeen graf

69,30

Toelichting:

Voor graven uitgegeven ná 01-01-2009 is het niet meer mogelijk te kiezen voor jaarlijkse betaling van het onderhoud.

Voor graven uitgegeven vóór 01-01-2009 is het niet meer mogelijk te kiezen voor jaarlijkse betaling van het onderhoud indien de termijn voor het verlenen van het uitsluitend recht tot begraven wordt verlengd.

Onderdeel 3.3 Afkoop onderhoud van graven uitgegeven vóór 01-01-2009

 • 1.

  Het in onderdeel 3.2 genoemde jaarlijkse recht kan op verzoek van belastingplichtige worden afgekocht. De afkoopsom wordt berekend op 90% van het jaarlijkse recht, vermenigvuldigd met het aantal jaren waarvoor het uitsluitend recht als bedoeld in hoofdstuk 1 geldt

 • 2.

  Het onderhoud als bedoeld in onderdeel 3.2 geschiedt in geen geval langer dan de tijd dat de grafruimte is uitgegeven.

 • 3.

  Indien de termijn als aangegeven in het tweede lid eerder eindigt dan de termijn waarvoor het recht is afgekocht, vindt geen teruggaaf plaats.

Onderdeel 3.4 Onderhoud begraafplaats van graven uitgegeven ná 01-01-2009

 • 1.

  Bij de uitgifte van een graf zoals is genoemd in Hoofdstuk 1 wordt voor de tijd waarvoor het recht van begraven is verleend het onderhoud in rekening gebracht (tijdvak x tarief jaarlijks onderhoud (onderdeel 3.2) x 90%.

 • 2.

  Indien belanghebbende geen financiële mogelijkheden heeft tot betaling van de totale afkoopsom zoals bedoeld in onderdeel 3.4 lid 1 van deze tarieventabel en er sprake is van een particulier graf, zal de gemeente overgaan tot het uitgeven van een algemeen graf voor het tijdvak van 10 jaar, zoals bedoeld in onderdeel 1.2 van deze verordening.

Onderdeel 3.5 Onderhoud naastliggend graf

 • 1.

  Bij de uitgifte van een graf zoals genoemd in Hoofdstuk 1 wordt voor de tijd waarvoor het recht van begraven is verleend het onderhoud in rekening gebracht. (tijdvak x tarief jaarlijks onderhoud (onderdeel 3.2) x 90%

Hoofdstuk 4 Inschrijven en overboeken van grafruimten

 

Het tarief bedraagt voor het inschrijven of laten overschrijven in een daartoe bestemd register

27,65

Hoofdstuk 5 Overige heffingen

Het tarief bedraagt voor:

a.

het ruimen of schudden van een graf op verzoek

242,50

b.

het luiden van één van de klokken

63,05

c.

het groen maken van het graf

74,10

d.

het voorlopen door een medewerker van de gemeente Buren (Avri) bij de begrafenis

66,45

Hoofdstuk 6 Kwijtschelding

Bij de invordering van de op basis van deze verordening geheven rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Indien belanghebbende een verzoek tot kwijtschelding indient en er sprake is van een particulier graf, zal de gemeente in overleg met belanghebbende overgaan tot het uitgeven van een algemeen graf voor het tijdvak van 10 jaar, zoals bedoeld in onderdeel 1.2 van deze verordening.

De tarieventabel 2023 behoort bij het raadsbesluit van 6 december 2022 tot vaststelling van de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Buren 2023’.

De griffier van de gemeente Buren, d.d. 6 december 2022

mr. R. Kuipers