Beleidsregel initiatieven voorkomen en tegengaan van eenzaamheid onder senioren

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel initiatieven voorkomen en tegengaan van eenzaamheid onder senioren

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond,

gezien het voorstel van 6 december 2022;

overwegende dat eenzaamheid onder senioren toeneemt en initiatieven vanuit de samenleving een bijdrage leveren aan het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid onder senioren;

gelet op artikel 3, vierde lid en hoofdstuk 4 van de Algemene Subsidieverordening Roermond 2008;

besluit:

Vast te stellen de beleidsregel initiatieven voorkomen en tegengaan van eenzaamheid onder senioren.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • -

  senioren: inwoners vanaf 65 jaar en ouder;

 • -

  organisaties: maatschappelijke verenigingen of stichtingen, die met hun activiteiten bijdragen aan het voorkomen of tegengaan van eenzaamheid onder ouderen.

Artikel 2 Doel beleidsregel

De beleidsregel is gericht op het stimuleren van initiatieven gericht op het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid onder senioren in het kader van de volgende twee pijlers:

 • -

  Ontmoeting c.q. sociale contacten;

 • -

  Versterken digitale vaardigheden.

De voorgenomen activiteiten moeten bijdragen aan het verminderen en/of voorkomen van eenzaamheid onder senioren.

Artikel 3. Omschrijving activiteit

De volgende categorieën activiteiten komen, binnen de doelstelling als bedoeld in artikel 2 van deze beleidsregel, voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  het betreft een activiteit die gericht is op ontmoeting en/of het versterken van digitale vaardigheden;

 • b.

  het betreft een activiteit in het kader van de Dag van de Ouderen of de Week tegen eenzaamheid.

Artikel 4 Subsidiecriteria

Voor beide in artikel 3 genoemde categorieën gelden de volgende subsidiecriteria:

 • het betreft een nieuwe activiteit of een impuls van een bestaande activiteit;

 • de activiteit is gericht op senioren;

 • de activiteit is breed toegankelijk en dient geen commercieel doel.

Artikel 5 Subsidiemethode

 • a.

  Het subsidieplafond is vastgesteld op maximaal € 50.000, --.

 • b.

  Subsidieaanvragen worden gehonoreerd op volgorde van binnenkomst, waarbij de datum van binnenkomst van een onvolledige aanvraag wordt gesteld op de datum waarop de aanvraag is gecompleteerd.

Artikel 6 Indieningsvereisten/verlening

 • a.

  Organisaties kunnen in 2023 per categorie als bedoeld in artikel 3 van deze beleidsregel maximaal één subsidieaanvraag indienen voor een of beide categorieën.

 • b.

  De subsidieaanvraag beschrijft de doelen van de activiteiten en het beoogd aantal deelnemers en hoe de activiteiten bijdragen aan de doelen.

 • c.

  Subsidieaanvragen op basis van deze beleidsregel kunnen tot uiterlijk 15 augustus 2023 worden ingediend.

 • d.

  Per subsidieaanvraag is het maximaal aan te vragen bedrag voor categorie 3a: € 10.000,-- en voor categorie 3b € 500,--.

 • e.

  De subsidieaanvraag moet voldoen aan alle onder het artikel 4 van deze beleidsregel genoemde criteria.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2023 en eindigt 31 december 2023.

Artikel 8 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel voorkomen en tegengaan van eenzaamheid Roermond 2023.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond in zijn vergadering van 13 december 2022.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, drs. J.W.A. Kradolfer (a.i.)

de (wnd) burgemeester, O. Hoes