Regeling vervallen per 01-01-2024

Tarievenbesluit bedrijfsafval en gevaarlijk afval

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Tarievenbesluit bedrijfsafval en gevaarlijk afval

Nijverdal, 28 november 2022 Nr. 2022-028175

De manager van het team Openbare Ruimte;

gezien het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 23 maart 2021, nr. 2021-007735;

b e s l u i t:

vast te stellen het

Tarievenbesluit bedrijfsafval en gevaarlijk afval

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  bedrijfsafval: afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen, zoals genoemd in hoofdstuk 1 van de bij dit besluit behorende tarieventabel;

 • b.

  volumineus bedrijfsafval: bedrijfsafval met een lage soortelijke massa, afkomstig van bedrijven en instellingen, die door aard en/of samenstelling slechts in geringe mate kunnen worden verdicht (b.v. isolatiemateriaal, kunststoffen, tempex, e.d);

 • c.

  afvalpas: het toegangsbewijs voor het afvalbrengpunt dat door de gemeente Hellendoorn is verstrekt;

 • d.

  acceptatievoorwaarden: voorwaarden die door de manager van het team Openbare Ruimte zijn vastgesteld voor de acceptatie van bedrijfsafval;

 • e.

  gevaarlijk afval: de in hoofdstuk 2 van de bij dit besluit behorende tarieventabel genoemde afvalsoorten.

Artikel 2 Tarieven

 • 1.

  De in hoofdstuk 1 van de bij dit besluit behorende tarieventabel genoemde tarieven zijn van toepassing op:

  • a.

   het aanbieden van bedrijfsafval;

  • b.

   het aanbieden door houders van een gemeentelijke afvalpas van huishoudelijk afval in de categorie groenafval of grof tuinafval waarvoor de afvalstoffenheffing vanwege het overschrijden van de maximumgrens van 500 kilogram per jaar niet van toepassing is;

  • c.

   het aanbieden door houders van een gemeentelijke afvalpas van huishoudelijk afval voor alle afvalstoffen die niet vallen onder de categorie groenafval of grof tuinafval waarvoor de afvalstoffenheffing vanwege het overschrijden van de maximumgrens van 1000 kilogram per afvalsoort per jaar niet van toepassing is;

  • d.

   aanbieders van bedrijfsafval, die niet in het bezit zijn c.q. geen gebruik maken van de afvalpas; op het afvalbrengpunt, Fuutweg 25 te Nijverdal.

 • 2.

  De in hoofdstuk 2 van de bij dit besluit behorende tarieventabel genoemde tarieven zijn van toepassing op het aanbieden van gevaarlijk afval.

 • 3.

  Alle bedragen, die in dit besluit en de bijbehorende tarieventabel worden genoemd, zijn exclusief omzetbelasting.

Artikel 3 Administratiekosten

Bij een niet directe betaling worden administratiekosten in rekening gebracht van € 10,-. Dit geldt voor facturen waarvan het verschuldigd bedrag kleiner is dan € 50,-.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

 • 2.

  Bij het inwerkingtreden vervalt het besluit “Tarievenbesluit bedrijfsafval en gevaarlijk afval” van 15 november 2021.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als "Tarievenbesluit bedrijfsafval en gevaarlijk afval”.

De manager voornoemd,

Tarieventabel

Hoofdstuk 1 Tarieven bedrijfsafval afvalbrengpunt

De bedragen genoemd in dit hoofdstuk zijn per aanbieding van 100 kg.

Tariefgroep A1

particulieren 1000+ kg

Tariefgroep B2

bedrijven

Asbest-cementplaten en soortgelijke materialen

€ 19,00

€ 19,40

Autobanden

€ 18,00

n.v.t.3

Dakleer

€ 30,00

n.v.t.3

Gipsafval +yton

€ 17,00

€ 178,00

Groenafval

€ 5,00

€ 5,20

Grond en zand

€ 4,00

n.v.t.3

Harde kunststoffen

€ 17,00

€ 17,00

Hout A en B

€ 2,00

€ 2,00

Hout C (bielzen, geïmpregneerd hout)

€ 11,00

€ 11,80

Kantoren-, Winkel- en Dienstenafval (KWD) / Restafval

€ 17,00

€ 17,00

Matrassen

€ 37,00

€ 40,65

Metalen

€ 0,00

€ 0,00

Papier en karton

€ 0,00

€ 0,00

Piepschuim (EPS)

€ 17,00

€ 17,00

Plastic, metaal en drankkartons

€ 0,00

n.v.t.3

Puin

€ 3,00

€ 3,00

Tapijt

€ 18,00

€ 19,90

Textiel

€ 0,00

n.v.t.3

Vlakglas

€ 2,50

€ 2,75

Volumineus afval (max 1 m3)

€ 42,00

€ 46,20

Wit- en bruingoed

€ 0,00

€ 0,00

¹ Tarieven (afgerond) die van toepassing zijn op particuliere aanbieders van afvalstoffen indien de grens van 1000 kg per afvalstroom per jaar wordt overschreden, zoals formeel is vastgelegd in de ‘Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing’.

² Tarieven (afgerond) die van toepassing zijn op bedrijfsafval afkomstig van bedrijven.

³ Deze afvalstromen worden op grond van het vastgestelde ‘Reglement acceptatie huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafval en gevaarlijk afval gemeente Hellendoorn’ niet geaccepteerd.

Hoofdstuk 2 Tarieven van gevaarlijk afval voor bedrijven

2.

Omschrijving

Euralcode

Tarief/kg

2.1

Afvalolie (motorolie)

130208

€ 0,15

2.2

Anorganische basen

060205

€ 0,90

2.3

Anorganische zuren

060106

€ 0,90

2.4

Amalgaam

180110

€ 4,90

2.5

Bak-braadoliën en vetten

200125

€ 0,00

2.6

Batterijen

200133

€ 0,00

2.7

Bluspoeder

160509

€ 0,45

2.8

Brandblussers (halon)

160504

€ 12,10

2.9

Brandblussers (schuim/poeder)

160505

€ 0,50

2.10

Fixeer

090104

€ 0,55

2.11

Gasontladingslampen

200121

€ 0,00

2.12

Kantoor KCA

200135

€ 0,55

2.13

Kwikhoudend afval

060404

€ 6,20

2.14

Latex

200128

€ 0,40

2.15

Lithium-ion-batterijen

160605

€ 3,80

2.16

Loodaccu's

160601

€ 0,00

2.17

Lijm, hars, kit vast pasteus

080409

€ 0,55

2.18

Laagcalorische vloeistoffen

161001

€ 0,50

2.19

Medicijnen/cosmetica

200131

€ 0,40

2.20

Oliefilters

160107

€ 0,45

2.21

Oliehoudend afval (doeken, korrels)

200126

€ 0,50

2.22

Ontwikkelaar

090101

€ 0,50

2.23

Oplosmiddelen halgeenarm (brandbare vlstf.)

140603

€ 0,85

2.24

Organische peroxide

160904

€ 2,40

2.25

Pesticiden (bestrijdingsmiddelen)

020108

€ 1,30

2.26

Risicohoudend medisch afval

180103

€ 0,85

2.27

Spuitbussen

150110

€ 1,40

2.28

Verf, inkt vast, pasteus (brandbare vaste stoffen)

080111

€ 0,60

Behorende bij besluit van de manager van het team Openbare Ruimte, d.d. 28 november 2022, nr. 2022-028175