Mandaatregeling 2023

Geldend van 09-01-2024 t/m heden

Intitulé

Mandaatregeling 2023

Het college en de burgemeester, elk voor zover het hun bevoegdheden betreft, besluiten:

  • 1.

    De Mandaat- en Budgethoudersregeling 2023 vast te stellen en na bekendmaking in werking te laten treden op 1 januari 2023.

  • 2.

    De huidige Mandaatregeling 2022 en de Budgethoudersregeling 2021, met uitzondering van de daarin opgenomen derdenmandaten, in te trekken met ingang van de dag van de inwerkingtreding van de Mandaatregeling 2023.

Algemeen mandaat 1 januari 2023

Mandatenregister 2023 Gemeente Lelystad

Algemeen mandaat / domein overstijgend

Volgnr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Soort mandaat Afdoenings/ Ondertekenings *

Mandaat verleend aan

Ondermandaat verleend aan

Verder ondermandaat

Juridische grondslag

Datum besluit

Datum publicatie

Bijzonderheden

Algemeen

1

Het verstrekken van algemene informatie over aangelegenheden, geregeld in die administratieve regelingen, waarvan de beslissingsvoorbereiding en de administratieve uitvoering tot het takenpakket van de organisatie-eenheid gerekend worden

B&W / Burg.

Ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur

- Teamleider

Medewerkers Omgevingsplan en vergunningen, Stadstoezicht, Geoinformatie en Belastingen, Stadswinkel, P&O, Subsidiebureau, Financieel beheer en kwaliteit, Ingenieursbureau, Verkeer, Gebouwbeheer, Afvalspecialist, Concernstrategen, CIOProjectmanagement: projectmanagersBeheer: medewerkers vanaf schaal 8, medewerker bedrijfsvoering, secretaresse, marktmeesterJuridische Zaken en Veiligheid: medewerkers

Gemeentewet

2

Het beslissen op verzoeken om informatie als bedoeld in de Wet open overheid aangaande het werkterrein van de organisatie-eenheid, het verdagen van de termijn voor het nemen van de beslissing, alsmede het voeren van alle daarmee samenhangende correspondentie.

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur - Teamleider

Medewerkers Gebouwenbeheer, Omgevingsplan en vergunningen en Afvalspecialist

Wet open overheid

3

Het sturen van ontvangstbevestigingen.

B&W / Burg.

Ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur - Teamleider

Medewerkers Omgevingsplan en vergunningen, Stadstoezicht, Geoinformatie en Belastingen, Stadswinkel, P&O, Subsidiebureau, Financieel beheer en kwaliteit, Projectmanagement, Ingenieursbureau, Beheer, Verkeer, Gebouwbeheer, Juridische Zaken en Veiligheid, Afvalspecialist, Concernstrategen, CIO,

Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht

 

4

Het verdagen van beslissingen op bezwaar als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur - Teamleider

Medewerkers Omgevingsplan en vergunningen, Stadstoezicht, Geoinformatie en Belastingen, Stadswinkel, P&O, Juridische Zaken en Veiligheid cluster bezwaar en beroep.

Algemene wet bestuursrecht

 

5

Het bekend maken van besluiten

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur - Teamleider

Medewerkers Omgevingsplan en vergunningen, Stadstoezicht, Geoinformatie en Belastingen, Stadswinkel, P&O, Concernstrategen, CIO

Algemene wet bestuursrecht

6

Het opvragen en verstrekken van informatie ten behoeve van de statistiek

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur - Teamleider

Medewerkers Omgevingsplan en vergunningen, Stadstoezicht, Geoinformatie en Belastingen, Stadswinkel, P&O, Gebouwbeheer-medewerkers, Afvalspecialist

Gemeentewet

7

Het aanvragen van offertes en prijsopgaven in het kader van het tot de organisatie-eenheid behorende takenpakket, een en ander voorzover de bevoegdheid bestaat op grond van de Budgethoudersregeling en met inachtneming van de op grond van die regeling daaraan verbonden voorwaarden.

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur - Teamleider

Medewerkers Subsidiebureau, Financieel beheer en kwaliteit, Verkeer en P&O.

Projectmanagement: projectmanagers

Ingenieursbureau: projectleiders, senior technische medewerker

Beheer: projectleiders, beheerders, opzichters, medewerkers vanaf schaal 6

Huisvesting en Facilitair: medewerkers HF vanaf schaal 6 en medewerkers DIA vanaf schaal 8

Juridische Zaken en Veiligheid: medewerkers

artikel 160, lid1, sub d, en 171 Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

8

Het besluiten tot het houden van aanbestedingen.

B&W / Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

- Directeur - Teamleider

artikel 160, lid1, sub d, en 171 Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

Binnen de gestelde kaders in het aanbestedingsbeleid.

Een en ander voorzover de bevoegdheid bestaat op grond van de Budgethoudersregeling en met inachtneming van de op grond van die regeling daaraan verbonden voorwaarden.

Verder ondermandaat is niet geoorloofd.

9

Het houden van aanbestedingen, het uitvoeren van de bijbehorende handelingen en het voeren van alle interne en externe correspondentie.

B&W / Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

- Directeur - Teamleider

Medewerkers P&O, Subsidiebureau, Financieel beheer en kwaliteit, Verkeer, Gebouwbeheer, Afvalspecialist, Huisvesting en Facilitair

Ingenieursbureau: projectleiders, werkvoorbereiders

Projectmanagement: projectmanagers

Beheer: medewerkers vanaf schaal 9

Juridische Zaken en Veiligheid: medewerkers cluster Inkoop

artikel 160, lid1, sub d, en 171 Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

Binnen de gestelde kaders in het aanbestedingsbeleid.

10

het besluiten om af te wijken van de aanbestedingsrichtlijnen zoals neergelegd in het gemeentelijk aanbestedingsbeleid

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

06-12-2022

15-12-2022

Deze mandaatbevoegdheid omvat niet de bevoegdheid om te besluiten af te wijken van de Europese aanbestedingsregels.

Verder ondermandaat is niet geoorloofd.

11

Het aangaan/opzeggen en ondertekenen van privaatrechtelijke overeenkomsten tot levering van goederen, aanneming van werk en/of verrichten van diensten in het kader van het tot de organisatie-eenheid behorende takenpakket, een en ander voorzover de bevoegdheid bestaat op grond van de Budgethoudersregeling en met inachtneming van de op grond van die regeling daaraan verbonden voorwaarden.

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur - Teamleider

Projectmanagement: projectmanagers

artikel 160, lid1, sub d, en 171 Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht.

12

Het voeren van correspondentie betreffende het in privaatrechtelijke zininstandhouden van gemeente-eigendommen voor zover behorend tot het takenpakket van de organisatie-eenheid

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur - Teamleider

Medewerkers Ingenieursbureau, Verkeer, Gebouwbeheer, Afvalspecialist

artikel 160, lid1, sub d, en 171 Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht.

13

Het opleggen en eventueel verlengen van een pandverbod voor de toegang tot gemeentelijke gebouwen.

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

artikel 160 en 171 Gemeentewet

Protocol Agressie en Geweld

06-12-2022

15-12-2022

14

Het aanbrengen van wijzigingen in het Protocol Agressie en Geweld

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

artikel 160 Gemeentewet Protocol Agressie en Geweld

06-12-2022

15-12-2022

15

Het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke overeenkomsten tot het verkopen en vervangen van materialen waarvan de opbrengst minder bedraagt dan € 50.000,00 (exclusief omzetbelasting), alsmede het voeren van de daarmee verband houdende correspondentie (het betalen van respectievelijk incasseren dient conform de geldende regeling plaats te vinden, e.e.a. voorzover passend binnen het takenpakket van de organisatie-eenheid

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur - Teamleider

artikel 160, lid1, sub d, en 171 Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht.

16

Het belasten van een (externe) organisatie met het uitvoeren van een Dienst van Algemeen Economisch Belang, nadat het bevoegd bestuursorgaan heeft vastgesteld dat er voldaan is aan de vereisten zoals vastgesteld in (Europese) wet- en regelgeving en jurisprudentie.

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

Voorafgaand aan de belasting van een (externe) organisatie met de uitvoering van de DAEB moet er eerst door het bevoegde bestuurorgaan een besluit worden genomen waaruit blijkt dat er onderzoek is gedaan en er voldaan wordt aan alle vereisten voor een DAEB.

De uiteindelijk belasting van de DEAB is vormvrij (dat kan onderdeel uitmaken van een (subsidie)beschikking, een opdracht, een aparte mededeling, etc). Welke vorm ook gekozen wordt, deze moet altijd ondertekend worden door de Algemeen directeur.

Het DEAB besluit dient in ieder geval de volgende elementen te bevatten:

a. De inhoud en de duur van de openbaredienstverplichtingen;

b. De betrokken organisatie;

c. De aard van de bijzondere rechten die de organisatie door de Gemeente zijn verleend;

d. Een beschrijving van het compensatiemechanisme en de parameters voor berekening, monitoring en herziening van de compensatie;

e. De regelingen om eventuele overcompensatie te vermijden en terug te vorderen, en

f. Een verwijzing naar de Europseze grondslag (bijvoorbeeld het DEAB-vrijstelingenbesluit, DEAB-deminimisverordening, jurisprudentie, etc.).

17

Het doen van aangifte bij de politie zowel in verband met schadeverhaal als wetsovertreding

B&W / Burg

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur - Teamleider

Gebouwbeheer-medewerkers, Afvalspecialist

Projectmanagement: projectmanagers

Ingenieursbureau: projectleiders, opzichters

Technische installaties: senior technisch medewerker, opzichter, administratief medewerker

Beheer: beheerders, opzichters

Huisvesting en Facilitair: medewerkers

artikel 160, lid1, sub d, en 171 Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht.

17b

Het opstellen van een plan van aanpak in het kader van de Wet hersteloperatie toeslagen

B&W

Afdoening / Ondertekening

Algemeen Directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Maatschappelijke ondersteuning en gezondheidszorg Sociaal Domein

Wet hersteloperatie toeslagen

17c

Het nemen van besluiten in het kader van de Wet hersteloperatie toeslagen

B&W

Afdoening / Ondertekening

Algemeen Directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Maatschappelijke ondersteuning en gezondheidszorg Sociaal Domein

Wet hersteloperatie toeslagen

18

het aansprakelijk stellen van derden in verband met aan gemeente-eigendommen toegebrachte schade

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur - Teamleider

Gebouwbeheer-medewerkers, Afvalspecialist Ingenieursbureau:

- projectleider

- opzichter

Beheer:

- Beheerder

Technische installaties:

- senior technisch medewerker,

- opzichter,

- administratief medewerkster

Huisvesting en Facilitair: medewerkers

artikel 160, lid1, sub d, en 171 Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht.

19

De toetsing op de naleving van de gegeven veiligheidsvoorschriften alsmede het opleggen van maatregelen in het kader van de Arbo-wet

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur - Teamleider

Ingenieursbureau:

- projectleiders

- opzichters

Beheer:

- beheerders

- opzichters

Technische installaties:

- senior technisch medewerker

- opzichter

Huisvesting en Facilitair: medewerkers

- medewerkers P&O

Arbo-wet

06-12-2022

15-12-2022

20

het aanvragen van subsidie in het kader van het tot de organisatie-eenheid behorende takenpakket

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur - Teamleider

Medewerkers P&O, Subsidiebureau, Gebouwbeheer, Afvalspecialist

Projectmanagement: projectmanagers

06-12-2022

15-12-2022

21

het opleggen van dwangsombeschikkingen tot een bedrag van € 1.000 per dag met een maximum van € 50.000 voorzover passend binnen het takenpakket van de organisatie-eenheid

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur - Teamleider

artikel 5:32 Algemene wet bestuursrecht

06-12-2022

15-12-2022

22

het opleggen van dwangsombeschikkingen tot een bedrag van € 5.000 per dag met een maximum van € 250.000 voorzover passend binnen het takenpakket van de organisatie-eenheid

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur

artikel 5:32 Algemene wet bestuursrecht

06-12-2022

15-12-2022

Verder ondermandaat niet geoorloofd.

23

het nemen van een bestuursdwangbeschikking passend binnen het takenpakket van de organisatie-eenheid

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur - Teamleider

artikel 125 Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

24

het invorderen van verbeurde dwangsommen, inclusief de bevoegdheid tot het verminderen of kwijtschelden van dwangsommen waarvan de bevoegdheid tot het opleggen daarvan ook bij de functionaris berust

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur - Teamleider

Algemene wet bestuursrecht

06-12-2022

15-12-2022

25

het vaststellen van de verschuldigdheid en de hoogte van de door de gemeente verschuldigde dwangsom vanwege termijnoverschrijding

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur - Teamleider

paragraaf 4.1.3.2. Algemene wet bestuursrecht

06-12-2022

15-12-2022

26

het nemen van een besluit op een ontvangen ingebrekestelling wegens het uitblijven van een beslissing

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur - Teamleider

paragraaf 4.1.3.2. Algemene wet bestuursrecht

06-12-2022

15-12-2022

27

Het afdoen van klachten, niet zijnde klachten als bedoeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht.

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur

- Teamleider

Klachtbehandelaar

diverse wetten

06-12-2022

15-12-2022

28

het afdoen van bejegeningsklachten als bedoeld in hoofdstuk 9 Algemene wet bestuursrecht

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur

Algemene wet bestuursrecht

06-12-2022

15-12-2022

29

de raad, het college respectievelijk de burgemeester in rechte te vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke geschillen die voor het college/burgemeester moeten worden gevoerd

B&W / Burg.

Procesmachtiging

Algemeen directeur

- Directeur - Teamleider

Medewerkers Wabo en bestemmingsplannen, Stadstoezicht, Geoinformatie en Belastingen, Stadswinkel, Juridische Zaken en Veiligheid.

Gemeentewet en bijzondere wetten

06-12-2022

15-12-2022

30

het besluiten tot het voeren van verweer in zaken waarin de gemeente, dan wel de bestuursorganen worden gedagvaard.

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur

- Teamleider

Gemeentewet, Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Strafrecht, bijzondere wetten

06-12-2022

15-12-2022

Is niet van toepassing op zaken waarin de gemeente het initiatief neemt om partijen te dagvaarden.

31

procesvertegenwoordiging in civiele geschillen, strafzaken en administratieve / bestuursrechtelijke geschillen waarin de gemeente als rechtspersoon partij is

Burg.

Procesmachtiging

Algemeen directeur

- Directeur - Teamleider

Medewerkers Wabo en bestemmingsplannen, Stadstoezicht, Geoinformatie en Belastingen, Stadswinkel, Gebouwbeheer-medewerkers, Afvalspecialist, Juridische Zaken en Veiligheid, P&O

Gemeentewet, Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Strafrecht, bijzondere wetten

06-12-2022

15-12-2022

32

de vertegenwoordiging van de gemeente buiten rechte, met inachtneming van de volgende beperkingen:

- gebruikmaking van deze volmacht is slechts geoorloofd indien en voor zover men een mandaat heeft verkregen te besluiten de betreffende privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten

- het doorgeven van deze volmacht aan derden is niet geoorloofd, met uitzondering van volmachten aan notarissen

Burg.

Volmacht

Algemeen directeur

- Directeur - Teamleider

Gebouwbeheer-medewerkers, Afvalspecialist

Projectmanagement:

- projectmanagers

Ingenieursbureau:

- projectleiders

- senior technisch medewerkers

Beheer:

- mediator

- beheerders,

- opzichters

Technische installaties:

- senior technisch medewerker,

- opzichter,

- administratief medewerker

artikel 171 Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

De functionarissen die een mandaat hebben gekregen voor het aangaan van een overeenkomst, dan wel voor het verrichten van een andere privaatrechtelijke rechtshandeling.

33

het nemen van beslissing op bezwaar indien deze beslissing:

- conform het -advies van de bezwarencommissie of het ambtelijk uitgebrachte advies is, én

- conform het primaire besluit, eventueel aangevuld met een nadere motivering volgens het advies is.

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

Algemene wet bestuursrecht

06-12-2022

15-12-2022

Binnen gestelde kaders.

Verder ondermandaat niet geoorloofd.

Dit mandaat strekt zich niet uit tot het beslissen op een bezwaarschrift als het primaire besluit, waartegen het bezwaar zich richt, door de algemeen directeur krachtens mandaat is genomen.

34

het nemen van beslissing op bezwaar indien het advies van de bezwarencommissie of het ambtelijk uitgebrachte advies leidt tot het (gedeeltelijk) gegrond verklaren van het bezwaarschrift

B&W

Afdoening/ondertekening

Portefeuillehouder lid college B&W

Algemene wet bestuursrecht

06-12-2022

15-12-2022

Deze mandaatverlening strekt zich niet uit tot bezwaarschriften die zijn gericht tegen door het college zelf genomen primaire besluiten.

Deze mandaatverlening strekt zich niet uit tot bezwaarschriften op het gebied van personeelsaangelegenheden.

35

Het beslissen op verzoeken om hergebruik van overheidsinformatie als bedoeld in de Wet hergebruik van overheidsinformatie aangaande het werkterrein van de organisatie-eenheid

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur - Teamleider

Wet hergebruik van overheidsinformatie

06-12-2022

15-12-2022

36

Het namens het college uitvoering te geven aan de taken die voortvloeien uit de Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO).

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur - Teamleider

Medewerkers Geoinformatie en belastingen, Gebouwenbeheer

Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO)

06-12-2022

15-12-2022

37

Namens het college de uitvoering van de taken die voortvloeien uit de BRO op te dragen aan een ander niet werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid.

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur - Teamleider

Medewerkers Geoinformatie en belastingen, Gebouwenbeheer

Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO)

06-12-2022

15-12-2022

38

het melden en notificeren van eisen aan dienstverleners in het kader van de Dienstenwet

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur

- Teamleider

Medewerkers Wabo en bestemmingsplannen

Dienstenwet, Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

39

Het opvragen van nadere gegevens op grond van de wet BIBOB

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur

- Teamleider

Medewerkers Stadstoezicht, Gebouwenbeheer:juridisch medewerker

wet BIBOB, Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

40

Het aangaan en ondertekenen van een verwerkersovereenkomst overeenkomstig de standaard Verwerkersovereenkomst Lelystad 2018, voor zover:

- deze verband houdt met een opdracht tot het verrichten van diensten, en

- de bevoegdheid tot het verlenen van die opdracht bestaat op grond van het onder nr. 11 genoemde mandaat van deze Mandaatregeling.

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur

- Teamleider

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

Verder ondermandaat is niet geoorloofd.

41

het aanpassen van de standaard Verwerkersovereenkomst Lelystad 2018 en de daarbij behorende bijlagen met betrekking tot kleine wijzigingen, met name na wijzigingen van de standaard Verwerkingsovereenkomst door de VNG

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

Verder ondermandaat is niet geoorloofd.

42

het aangaan en ondertekenen van een verwerkersovereenkomst :

- waaraan geen opdracht ten grondslag ligt; en/of

- die afwijkt van de standaard Verwerkersovereenkomst Lelystad 2018

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

Verder ondermandaat is niet geoorloofd.

43

het besluiten op verzoeken van betrokkenen m.b.t. hun rechten, zoals opgenomen in de Algemene verordening gegevensbescherming en andere daaraan gerelateerde wet- en regelgeving

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur

- Teamleider

Medewerkers Wabo en bestemmingsplannen, Stadstoezicht, Geoinformatie en Belastingen, Stadswinkel

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

44

Het vaststellen van het informatie beveiligingsbeleid (strategisch en tactisch).

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

 

 

160 lid 1 onder a Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

 

45

het aanbrengen van tekstuele wijzigingen op de Algemene Inkoopvoorwaarden van Gemeente Lelystad

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

artikel 160, lid 1, sub d, Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

Verder ondermandaat is niet geoorloofd.

46

het besluiten dat bij een individuele opdracht mag worden afgeweken van de Algemene Inkoopvoorwaarden van Gemeente Lelystad, voor zover dit is toegestaan binnen wet- en regelgeving

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

- Directeur

- Teamleider

artikel 160, lid 1, sub d, Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

Ondermandaat mag alleen gebruikt worden binnen de kaders van de Budgethoudersregeling en als het risico juridisch/financieel aanvaardbaar is.

Verder ondermandaat is niet geoorloofd.

47

het besluiten dat bij een individuele opdracht mag worden afgeweken van de GIBIT-voorwaarden

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

artikel 160, lid 1, sub d, Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

Grondzaken

48

Het doen van grondaanbiedingen, reserveringen en opties inzake de verkoop van gronden en het aangaan en ondertekenen van koopovereenkomsten(alsmede allonges) inzake de realisatie van particuliere, projectmatige en bedrijfsmatige bouwkavels.

B&W / Burg.

Afdoening / ondertekening

Algemeen directeur

Directeur fysiek

Directeur bedrijfsvoering

Teamleider grondzaken

Jurist grondzaken

Artt. 160, lid 1, sub d, en 171 Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

Binnen toepasselijke kaders, waaronder AV 2018, gronduitgiftebeleid en grond(prijzen)beleid.

De jurist grondzaken kan gebruik maken van het verder ondermandaat (op basis van vier-ogen principe) inzake het doen van grondaanbiedingen, reserveringen en opties bij particuliere kavels. Het aangaan en ondertekenen van particuliere kavels.

49

Het aankopen van (strategische)gronden

B&W/ Burg.

Afdoening / ondertekening

Algemeen directeur

Directeur Fysiek

Directeur bedrijfsvoering

Teamleider grondzaken

Artt. 160, lid 1, subs e en 171 Gemenetwet

06-12-2022

15-12-2022

Binnen de mogelijkheden op basis van de budgethoudersregeling.

50

Het aangaan, aanbieden en ondertekenen van tender(documenten/besluiten) in het kader van gronduitgifte.

B&W / Burg.

Afdoening / ondertekening

Algemeen directeur

Directeur Fysiek

Directeur bedrijfsvoering

Teamleider grondzaken

Artt. 160, lid 1, sub e en 171 Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

Binnen toepasselijk wet- en regelgeving en beleid.

51

Het intrekken van grondaanbiedingen, het verlengen en beëindigen (ontbinden) van reserveringen, opties en koop-/ontwikkelovereenkomsten.

B&W / Burg

Afdoening / ondertekening

Algemeen directeur

Directeur Fysiek

Directeur bedrijfsvoering

Teamleider grondzaken

Artt. 160, lid 1, sub e, en 171 Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

Binnen de kaders van de Budgethoudersregeling

Het ontbinden van gesloten overeenkomsten kan uitsluitend indien dit tenminste financieel neutraal kan plaatsvinden

52

Het aangaan, wijzigen en beëindigen van overeenkomsten tot vestiging, verkrijging, verlenging en tenietgaan/ontbinding van zakelijk rechten.

B&W / Burg.

Afdoening / ondertekening

Algemeen directeur

Directeur Fysiek

Directeur bedrijfsvoering

Teamleider grondzaken

Artt. 160, lid 1, sub e, en 171 Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

Binnen toepasselijk beleid.

53

Het verlenen van toestemming aan een zakelijk gerechtigde of eigenaar/koper tot vervreemding, overdracht, bezwaring, splitsing van zijn rechten en/of verplichtingen.

B&W / Burg.

Afdoening / ondertekening

Algemeen directeur

Directeur Fysiek

Directeur bedrijfsvoering

Teamleider grondzaken

Artt. 160, lid 1, sub d, en 171 Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

Binnen toepasselijk beleid (bijv. zendmasten, agrarisch, tijdelijke erfpacht).

54

Het aangaan en ondertekenen van (vastgoed)huurovereenkomsten.

B&W / Burg.

Afdoening / ondertekening

Algemeen directeur

Directeur Fysiek

Directeur bedrijfsvoering

Teamleider grondzaken

Artt. 160, lid 1, sub d, en 171 Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

Binnen toepasselijk beleid (o.a grondbeleid).

55

Het aangaan,wijzigen, verlengen, opzeggen en beëindigen van overeenkomsten voor gebruik/huur/pacht van (een) perce(e)l(en) grond en water(bodem).

B&W / Burg.

Afdoening / ondertekening

Algemeen directeur

Directeur Fysiek

Directeur bedrijfsvoering

Teamleider grondzaken

Artt. 160, lid 1, sub e, en 171 Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

Binnen het toepasselijk beleid (o.a grond(uitgifte)beleid).

56

Het aangaan van overeenkomsten inzake het kostenverhaalbij initiatieven die niet vallen onder afdeling 6.4 van de Wro.

B&W / Burg.

Afdoening / ondertekening

Algemeen directeur

Directeur Fysiek

Directeur bedrijfsvoering

Teamleider grondzaken

Artt. 160, lid 1, sub e, en 171 Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

Binnen toepasselijk beleid.

57

Het aangaan van anterieure overeenkomsten ex. artikel 6.12 Wro met initiatiefnemers

B&W / Burg.

Afdoening / ondertekening

Algemeen directeur

Directeur Fysiek

Directeur bedrijfsvoering

Teamleider grondzaken

Artt. 160, lid 1, sub e, en 171 Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

58

Het verkopen van bloot eigendom

B&W / Burg.

Afdoening / ondertekening

Algemeen directeur

Directeur Fysiek

Directeur bedrijfsvoering

Teamleider grondzaken

Artt. 160, lid 1, sub e, en 171 Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

Binnen toepasselijk beleid en gebaseerd op een taxatierapport door een terzake deskundig taxateur.

59

Het ondertekenen van volmachten aan notarissen t.a.v. de voormelde activiteiten.

B&W / Burg.

Afdoening / ondertekening

Algemeen directeur

Directeur Fysiek

Directeur bedrijfsvoering

Teamleider grondzaken

Jurist grondzaken

Artt. 160, lid 1, sub e, en 171 Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

60

Eerste aanschrijvingen bij niet nakoming contracten (met eventuele oplegging van een renteboete) bij particuliere, projectmatige en/of bedrijfskavels

B&W / Burg.

Afdoening / ondertekening

Algemeen directeur

Directeur Fysiek

Directeur bedrijfsvoering

Teamleider grondzaken

Jurist grondzaken

Artt. 160, lid 1, sub e, en 171 Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

61

Het aangaan en ondertekenen van planschadeverhaalsovereenkomsten

B&W / Burg.

Afdoening / ondertekening

Algemeen directeur

Directeur Fysiek

Directeur bedrijfsvoering

Teamleider grondzaken

Teamleider Omgevingsplan en vergunningen

Omgevingsplan juristen

Omgevingsplan regisseurs

Omgevingsvergunning regisseurs

Artt. 160, lid 1, sub d, en 171 Gemeentewet Algemene Wet Bestuursrecht Omgevingswet

Standaard in geval van wijziging van bestemming op verzoek van externe partijen.

Subsidie

62

Het voeren van correspondentie inclusief verweerschriften m.b.t. de procedure in bezwaar en (hoger) beroepschriften gericht op subsidie

B&W / Burg.

Afdoening / ondertekening

Algemeen Directeur

Directeur Bedrijfsvoering

Teamleider Subsidiebureau

Medewerkers subsidiebureau

Algemene wet bestuursrecht

Algemene subsidieverordening Gemeente Lelystad

Subsidieregelingen

Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

Binnen gestelde kaders.

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht.

Personeel

63

het uitvoeren van werkzaamheden m.b.t. werving en selectie personeel

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur

- Teamleider

medewerkers P&O, Subsidiebureau, Financieel beheer en kwaliteit

Cao Gemeenten

Gemeentewet

 06-12-2022

15-12-2022 

Binnen gestelde kaders m.b.t. werving en selectieprocedure. Voor de medewerkers P&O betreft dit zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

64

het aangaan van een arbeidsovereenkomst anders dan met de algemeen directeur en de concerncontroller.

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur

- Teamleider

 

Art. 160, lid 1, sub d, en 171 Gemeentewet

 06-12-2022

 15-12-2022

Binnen gestelde kaders m.b.t. vastgestelde maximale formatieomvang en indeling in het functiehuis.Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

65

het maken en vastleggen van individuele personeelsafspraken gericht op werknemers in de functie van directeur en concerncontroller

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

 

 

Cao Gemeenten, Art. 160, lid 1 sub d, en 171 Gemeentewet

 06-12-2022

 15-12-2022

Binnen gestelde kaders.

Uitgezonderd aangaan arbeidsovereenkomst, schorsen en bevestigen einde arbeidsovereenkomst van de concerncontroller.Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

66

Vaststellen van de functie-indeling op grond van de Procedureregeling functiehuis gemeente Lelystad 2020

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

 

 

Gemeentewet

hoofdstuk 3 Cao Gemeenten

Procedureregeling functiehuis gemeente Lelystad 2020

 06-12-2022

 15-12-2022

Binnen gestelde kaders.

Verder ondermandaat niet geoorloofd.

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht.

67

het geven van een extra periodiek

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur

- Teamleider

 

hoofdstuk 3 Cao Gemeenten

Art. 171 Gemeentewet

 06-12-2022

 15-12-2022

Binnen gestelde kaders. Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

68

het geven van een arbeidsmarkttoelage

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur

 

hoofdstuk 3 Cao Gemeenten

Art. 171 Gemeentewet

 06-12-2022

 15-12-2022

Binnen gestelde kaders.. Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd

69

het geven van een inconveniëntentoelage

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur

- Teamleider

 

hoofdstuk 3 Cao Gemeenten

Art. 171 Gemeentewet

 06-12-2022

 15-12-2022

Binnen gestelde kaders.. Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd

70

afspraken maken over overwerken/ extra uren maken binnen of buiten dagvenster.

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur

- Teamleider

 

hoofdstuk 3 Cao Gemeenten

Art. 171 Gemeentewet

 06-12-2022

 15-12-2022

Binnen gestelde kaders.Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

71

het geven van een gratificatie in het kader van gedifferentieerd belonen maximaal € 600 bruto per keer

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur

 

hoofdstuk 3 Cao Gemeenten

Art. 171 Gemeentewet

 06-12-2022

 15-12-2022

Binnen gestelde kaders.. Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd

72

het geven van een gratificatie in het kader van gedifferentieerd belonen van meer dan € 600 bruto, maximaal € 2000 bruto per keer

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

 

 

hoofdstuk 3 Cao Gemeenten

Art. 171 Gemeentewet

 06-12-2022

 15-12-2022

Binnen gestelde kaders.. Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd

73

het accorderen van ingediende declaraties

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur

- Teamleider

 

Cao gemeenten Personeelshandboek

Art. 171 Gemeentewet

 06-12-2022

 15-12-2022

Binnen gestelde kaders.Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd

74

het geven van een functioneringstoelage op grond van art 3.8 van de Cao Gemeenten of het geven van een garantietoelage op grond van artikel 3:15 van de Cao Gemeenten

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur

 

hoofdstuk 3 Cao Gemeenten

Art. 171 Gemeentewet

 06-12-2022

 15-12-2022

Binnen gestelde kaders.Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd

75

het besluiten voor welke categorieën van werknemers de werktijden door de werkgever worden vastgesteld.

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur

- Teamleider

 

Art. 5.5 Cao Gemeenten

Art. 171 Gemeentewet

 06-12-2022

 15-12-2022

Binnen gestelde kaders.Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

76

het vaststellen van werktijden en rooster van werknemers met in achtneming van de voorwaarden genoemd in de Arbeidstijdenwet en de Cao Gemeenten

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur

- Teamleider

 

Art. 5.5 Cao Gemeenten

Art. 171 Gemeentewet

 06-12-2022

 15-12-2022

Binnen gestelde kaders.Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

77

het toekennen van het moment van opname van vakantie en andere voorkomende verlofvormen ( met uitzondering van onbetaald verlof op grond van art. 6.14 Cao Gemeenten) en het doorschuiven van verlofuren naar het volgende jaar

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur

- Teamleider

 

hoofdstuk 6 Cao Gemeenten

Art. 171 Gemeentewet

 06-12-2022

 15-12-2022

Binnen gestelde kaders.Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

78

het maken en vastleggen van individuele personeelsafspraken gericht op alle werknemers uitgezonderd de algemeen directeur.

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur

- Teamleider

 

Cao gemeenten

Art. 171 Gemeentewet

 06-12-2022

 15-12-2022

Binnen gestelde kaders.Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

79

het maken en vastleggen van individuele afspraken over het verlenen van onbetaald verlof op grond van art. 6.14 van de Cao Gemeenten

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

 

 

Art. 6.14 Cao Gemeenten

Art. 171 Gemeentewet

 06-12-2022

 15-12-2022

Binnen gestelde kaders.Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

80

in individuele gevallen op grond van art. 1.7 Cao Gemeenten afwijken van de Cao Gemeenten

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

 

 

Art. 1.7 Cao Gemeenten

Art. 171 Gemeentewet

 06-12-2022

15-12-2022 

Binnen gestelde kaders.Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

81

toepassing van het al dan niet recht hebben op doorbetalen van het salaris bij ziekte.

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur

 

Art. 7.1 Cao Gemeenten Art. 7:628 en 7:629 BW

Art. 171 Gemeentewet

 06-12-2022

 15-12-2022

Binnen gestelde kaders.Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

82

uitvoeren werkzaamheden van een werkgever in het kader van de Wet verbetering poortwachter.

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur

- Teamleider

 

Wet verbetering Poortwachter

Art. 171 Gemeentewet

 06-12-2022

15-12-2022 

Binnen gestelde kaders.Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

83

het aangaan van een arbeidsovereenkomst met werknemers, anders dan de algemeen directeur en concerncontroller, boven de AOW-gererechtigde leeftijd.

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur

- Teamleider

 

Art. 7:672 BW Art. VIIIa Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd Art. 160, lid 1, sub d, en 171 Gemeentewet

 06-12-2022

15-12-2022 

Binnen gestelde kaders m.b.t. vastgestelde maximale formatieomvang en indeling in het functiehuis.

Verder ondermandaat niet geoorloofd.

84

het opzeggen van de arbeidsovereenkomst van werknemers anders dan de algemeen directeur en de concerncontroller

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur

- Teamleider

 

boek 7 titel 10 BW

Art. 171 Gemeentewet

 06-12-2022

15-12-2022 

Binnen gestelde kaders.Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

85

het boventallig verklaren van een werknemer, anders dan de algemeen directeur en concerncontroller, van wie de functie komt te vervallen als gevolg van organisatieveranderingen en het toepassen van hoofdstuk 9 Cao Gemeenten.

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

 

 

hoofdstuk 9 Cao Gemeenten, de Ontslagregeling

Art. 171 Gemeentewet

 06-12-2022

 15-12-2022

Binnen gestelde kaders en met inachtneming van het vigerend Sociaal Statuut gemeente Lelystad.

Verder ondermandaat niet geoorloofd.

86

het treffen van een passende regeling en ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst voor de beeindiging van de arbeidsovereenkomst van werknemers anders dan de algemeen directeur en concerncontroller.

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

 

 

Art. 160, lid 1, sub d, en 171 Gemeentewet Art. 7:900 BW

 06-12-2022

15-12-2022 

Onder de voorwaarde dat de portefeuillehouder P&O wordt geïnformeerd met betrekking tot de vaststellingsovereenkomst.

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

87

het schorsen als ordemaatregel op grond van art. 11.4 Cao Gemeenten van werknemers anders dan de algemeen directeur en concerncontroller.

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur

- Teamleider

 

Art. 11.4 Cao Gemeenten

Art. 171 Gemeentewet

 06-12-2022

15-12-2022 

Binnen gestelde kaders.Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

88

de bevoegdheid om te beslissen aan een werknemer andere werkzaamheden op te dragen indien dit naar het oordeel van het college noodzakelijk is in het kader van crisisbeheer en rampenbestrijding.

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur

 

Art. 11.6 Cao Gemeenten

Art. 171 Gemeentewet

 06-12-2022

 15-12-2022

Binnen gestelde kaders.

Verder ondermandaat niet geoorloofd.

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht.

89

het beslissen op aanvragen voor het vergoeden van schade.

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur

- Teamleider

 

Art. 7:611 en 7:658 BW

Art. 171 Gemeentewet

 06-12-2022

 15-12-2022

Binnen gestelde kaders.Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

90

het opleggen van een sanctie aan werknemers anders dan de algemeen directeur.

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur

- Teamleider

 

Art. 7:660 BW

Art. 171 Gemeentewet

 06-12-2022

 15-12-2022

Binnen gestelde kaders.Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

91

het onverwijld opzeggen van de arbeidsovereenkomst wegens een dringende reden, onder onverwijlde mededeling van die reden aan werknemers anders dan de algemeen directeur en concerncontroller. (Ontslag op staande voet)

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

 

 

Art. 7:677 en 7:678 BW

Art. 171 Gemeentewet

 06-12-2022

 15-12-2022

Binnen gestelde kaders.Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

92

het maken en vastleggen van afspraken over de duurzame inzetbaarheid van een werknemer anders dan de algemeen directeur.

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur

- Teamleider

 

hoofdstuk 8 Cao Gemeenten

Art. 171 Gemeentewet

 06-12-2022

 15-12-2022

Binnen gestelde kaders. Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

93

het beoordelen, maken en vastleggen van afspraken m.b.t. nevenwerkzaamheden die de belangen van de dienst kunnen raken, voor zover deze in verband staan met de functievervulling

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur

- Teamleider

 

Art. 5 en 8 Ambtenarenwet 2017

Art. 171 Gemeentewet

 06-12-2022

 15-12-2022

Binnen gestelde kaders en in overleg met team P&O.

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

94

het aangaan van een overeenkomst studiefaciliteiten voor het deelnemen aan cursussen, seminars, opleidingen, trainingen,indien de kosten niet meer bedragen dan € 5.000 per cursus, seminars e.d.

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur

- Teamleider

 

hoofdstuk 8 Cao Gemeenten

Art. 171 Gemeentewet

 06-12-2022

 15-12-2022

Binnen gestelde kaders.Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

95

het aangaan van een overeenkomst studiefaciliteiten voor het deelnemen aan cursussen, seminars, opleidingen, trainingen,indien de kosten meer bedragen dan € 5.000 per cursus, seminars e.d.

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur

 

hoofdstuk 8 Cao Gemeenten

Art. 171 Gemeentewet

 06-12-2022

 15-12-2022

Binnen gestelde kaders.Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

96

het definitief beoordelen van de wijze van functievervulling in het kader van de Regeling personeelsbeoordeling 2020

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur

- Teamleider

 

Regeling personeelsbeoordeling 2020

Art. 171 Gemeentewet

 06-12-2022

 15-12-2022

Binnen gestelde kaders.Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

97

het inhuren van personeel van derden anders de algemeen directeur en concerncontroller

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur

- Teamleider

 

Art. 160, lid 1, sub d, en 171 Gemeentewet

 06-12-2022

 15-12-2022

Binnen de gestelde kaders van het Inkoopbeleid en Budgetregeling en na afstemming met P&O of er andere opties zijn voor de invulling van de opdracht dan middels externe inhuur. Hieronder begrepen ook detacherings- en stage-overeenkomsten. Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat is niet geoorloofd.

98

bevoegdheid tot het vaststellen en wijzigen van de tekst van gebruikersovereenkomsten en bruikleenovereenkomsten voor gebruik door werknemers en politieke ambtsdragers van door de werkgever verstrekte bedrijfsmiddelen, inclusief NS-businesscard

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

 

 

Art. 160, lid 1, sub d, Gemeentewet

 06-12-2022

15-12-2022 

Binnen gestelde kaders. Verder ondermandaat is niet geoorloofd.

99

Bevoegdheid tot het namens de gemeente aangaan van een gebruikersovereenkomst of bruikleenovereenkomst met een werknemer of politiek ambtsdrager voor gebruik door werknemer of politiek ambtsdrager van de door de gemeente verstrekte bedrijfsmiddelen, inclusief de NS-businesscard.

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur

- Teamleider

werknemers P&O, ICT en Facilitaire Servicedesk

Art. 160, lid 1, sub d, en 171 Gemeentewet

 06-12-2022

15-12-2022 

Voor die bedrijfsmiddelen waarvan de uitreiking bij het desbetreffende team ligt. Binnen gestelde kaders. Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat is niet geoorloofd.

100

in geval van wijzigingen in de vergoedingen, verstrekkingen en beschikbaarstellingen, vaststellen van een aanwijsbesluit eindheffingsloon werkkostenregeling

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur

- Teamleider P&O

 

fiscale wetgeving

 06-12-2022

15-12-2022 

Binnen gestelde kaders. Verder ondermandaat is niet geoorloofd.

101

de bevoegdheid tot het verlenen van een vergoeding voor studiekosten van voormalig werknemers tot een bedrag van maximaal € 2.500,-.

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur

- Teamleider P&O

 

Art. 73 Werkloosheidswet

Art. 171 Gemeentewet

 06-12-2022

15-12-2022 

Binnen gestelde kaders. Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

102

de bevoegdheid tot het vaststellen, wijzigen en beëindigen van collectieve lokale arbeidsvoorwaarden, afspraken en instructies uit het Personeelshandboek

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

 

 

Art. 160, lid 1, sub d Gemeentewet

 06-12-2022

 15-12-2022

Binnen gestelde kaders. Verder ondermandaat is niet geoorloofd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de uitoefening van de onder 63 tot en met 101 genoemde bevoegdheden geldt dat team P&O in een vroeg stadium betrokken dient te worden bij de voorbereiding van de te maken afspraken en de schriftelijke vastlegging.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandaat aan derden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personeel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Mandaat uitvoering aanvullende ww- uitkering

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Directeur Visma-RAET B.V.

 

 

hoofdstuk 10 Cao Gemeenten

 04-12-2018

18-12-2018 

Binnen gestelde kaders. Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

b

Mandaat uitvoering APPA verplichtingen gewezen politiek ambtsdragers

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Directeur Visma-RAET B.V.

 

 

Besluit Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers

 06-06-2018

 18-12-2019

Binnen gestelde kaders. Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

c

Mandaat voor het maken en vastleggen van arbeidvoorwaardelijke afspraken voor gedetacheerde medewerkers m.b.t. de nummers 67,73,74 en 93 van deze mandaatregeling en het maken en vastleggen van afspraken over de duurzame inzetbaarheid nadat vooraf toestemming is verleend over eventuele studiefaciliteiten of overige kosten conform de regels hieromtrent in de Mandaatregeling / het accorderen van ingediende declaraties op grond van de Regeling vergoeding dienstreizen en verblijfkosten

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Directeur Werkbedrijf Lelystad

 

 

Cao Gemeenten Personeelshandboek

 03-12-2019

18-12-2019 

Binnen gestelde kaders. Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

d

Mandaat uitvoering eigenrisicodragersschap Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA)

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Directeur GradusGroep B.V.

 

 

WGA

 30-10-2018

 27-02-2019

Binnen gestelde kaders. Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griffie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

de bevoegdheid te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van deze privaatrechtelijke rechtshandelingen voor de gemeente

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Griffier

 

 

Art. 160, lid 1, sub d, en 171 Gemeentewet

 15-01-2019

27-02-2019 

Uitoefening bevoegdheid voorzover passend binnen het werkveld van de griffie. Betreft zowel mandaat als volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

f

ten aanzien van de griffier en de griffiemedewerkers de bevoegdheden, rechten en verplichtingen van een overheidswerkgever die voortvloeien uit de Ambtenarenwet 2017 en voorts al hetgeen het werkgeverschap met zich meebrengt, met uitzondering van het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de (plaatsvervangend) griffier, het aanwijzen van de (plaatsvervangend of interim) griffier, het opleggen van sancties aan de (plaatsvervangend) griffier, het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met de (plaatsvervangend) griffier, de vaststelling van de instructie voor de griffier en de vaststelling van de organisatieverordening van de griffie.

Raad

Afdoening

werkgeverscommissie

 

 

Delegatiebesluit werkgeverschap raad Lelystad 2021, Verordening

 05-10-2021

 22-12-2021

 

g

de bevoegdheden tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten van de overige medewerkers van de griffie en alle taken en bevoegdheden die voortvloeien uit het werkgeverschap van de raad van de griffie, met uitzondering van het vaststellen en wijzigen van de collectieve arbeidsvoorwaardenregelingen, instructies, lokale procedures en beleid, opgenomen of op te nemen in het Personeelshandboek.

Werkgeverscommissie

Afdoening

griffier

 

 

Mandaatbesluit griffier 2021

 0510-2021

11-12-2021 

Verder ondermandaat niet geoordloofd

h

Het ondertekenen van de arbeidsovereenkomsten alsmede de wijziging en beëindiging daarvan voor de griffier en het overig griffiepersoneel.

Burg

Ondertekening

voorzitter werkgeverscommissie

 

 

Art. 171 Gemeentewet, Volmachtbesluit

 12-11-2021

 22-12-2021

Betreft een volmacht.

i

Het verrichten van de overige werkgeverszaken betreffende de griffier en het overig griffiepersoneel.

Burg

Ondertekening

voorzitter werkgeverscommissie

 

 

Art. 171 Gemeentewet, Volmachtbesluit

 12-01-2022

22-12-2021 

Betreft een volmacht.

j

Het ondertekenen van de arbeidsovereenkomsten alsmede de wijziging en beëindiging daarvan voor medewerkers van de griffie, niet zijnde de griffier

Burg

Ondertekening

Griffier

 

 

Art. 171 Gemeentewet, Volmachtbesluit

 12-11-2021

 22-12-2021

Betreft een volmacht.

k

Het verrichten van de overige werkgeverszaken betreffende medewerkers van de griffie, niet zijnde de griffier.

Burg

Ondertekening

Griffier

 

 

Art. 171 Gemeentewet, Volmachtbesluit

 12-11-2021

 22-12-2021

Betreft een volmacht.

Bijzonder mandaat Bedrijfsvoering

Volgnr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Soort mandaat Afdoenings/ Ondertekenings *

Mandaat verleend aan

Ondermandaat verleend aan

Verder ondermandaat

Juridische grondslag

Datum besluit

Datum publicatie

Bijzonderheden

1

Het nemen van besluiten inzake begrotingssubsidies, incidentele subsidies, subsidies op grond de vigerende Algemene Subsidieverordening Gemeente Lelystad en de daarbij behorende subsidieregelingen en de daarbij behorende beleids-/nadere regels, een en ander voorzover passend binnen de daarvoor in de begroting geraamde bedragen en indien van toepassing het vastgestelde subsidieplafond en binnen de daarvoor door het college vastgestelde uitvoeringsregelingen of verdelingsplannnen. Besluiten met betrekking tot vaststelling of wijziging van beleidsregels, als bedoeld in de vigerende Algemene Subsidieverordening Gemeente Lelystad, of nadere regels met betrekking tot dit onderwerp zijn van dit mandaat uitgezonderd.

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Bedrijfsvoering

- Teamleiders

Medewerkers Subsidiebureau, Financieel beheer en kwaliteit belast met subsidie-werkzaamheden

Algemene Subsidieverordening Lelystad en de daarbij behorende beleids-/ en nadere regels.

06-12-2022

15-12-2022

Het team Subsidiebureau heeft mandaat voor alle handelingen te nemen in het proces voor zover er geen besluit wordt genomen in de zin van de Algemene wet bestuursrecht

2

De bevoegdheid tot het al dan niet toekennen van schadeclaims (inclusief het voeren van de correspondentie) tot het eigen risico bedrag van € 2.500,--

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Bedrijfsvoering

- Teamleider Juridische Zaken

Gemeentewet/ Burgerlijk wetboek

06-12-2022

15-12-2022

3

De bevoegdheid tot het overbrengen van archiefbescheiden naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Bedrijfsvoering

- Teamleider Digitale Informatie en Archiefbeheer

Art. 12, lid 1, Archiefwet juncto artikel 9 Archiefbesluit 1995

06-12-2022

15-12-2022

4

Het, na advies van de beheerder van de archiefbewaarplaats, stellen van beperkingen aan de openbaarheid van archiefbescheiden die worden overgebracht naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats en het vaststellen van de termijn waarvoor deze beperking aan de openbaarheid gelden.

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

-Directeur Bedrijfsvoering

-Teamleider Digitale Informatie en Archiefbeheer

Recordmanager Digitale Informatie en Archiefbeheer

Art. 1, onder c 1o en 2o, Archiefwet 1995 / Art. 15, lid 1, Archiefwet 1995

06-12-2022

15-12-2022

5

Het besluiten tot vernietiging, vervanging of vervreemding van archiefbescheiden en het vastsstellen en ondertekenen van een verklaring van vernietiging, vervanging of vervreemding van archiefbescheiden en het daarbij opleggen van eventueel noodzakelijke geheimhouding.

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

-Directeur Bedrijfsvoering

-Teamleider Digitale Informatie en Archiefbeheer

Recordmanager Digitale Informatie en Archiefbeheer

Art. 3, Archiefwet 1995 / Art. 8, Archiefbesluit 1995

06-12-2022

15-12-2022

6

Het verstrekken van beeldinformatie gemaakt door het camerasysteem van het Stadhuis en de Wigstraat (o.b.v. een invorderingsdocument) aan een politiefunctionaris of officier van justitie.

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

-Directeur Bedrijfsvoering

-Teamleider Huisvesting & Facilitair

Beleidsmedewerker Huisvesting & Facilitair

Reglement Cameratoezicht gemeente Lelystad 2012

06-12-2022

15-12-2022

7

Wijzigingen in het Handboek vervanging gemeente Lelystad op ondergeschikte punten door te voeren.

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

-Directeur Bedrijfsvoering

-Teamleider Digitale Informatie en Archiefbeheer

Recordmanager Digitale Informatie en Archiefbeheer

Art. 7, Archiefwet 1995 / Art. 6, Archiefbesluit 1995

06-12-2022

15-12-2022

8

De bevoegdheid om overeenkomsten tot verhuur van werkplekken in het Stadhuis aan te gaan met externen die een maatschappelijk nut dienen, een en ander op basis van de vastgestelde modelhuurovereenkomst.

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Bedrijfsvoering

- Teamleider Huisvesting en Facilitair

Gemeentewet/ Burgerlijk wetboek

06-12-2022

15-12-2022

9

het nemen van beslissing op bezwaar indien deze beslissing:

- conform het advies van de bezwarencommissie of het ambtelijk uitgebrachte advies is, én

- conform het primair besluit, eventueel aangevuld met een nadere motivering volgens het advies is.

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Bedrijfsvoering

- Teamleider Juridische Zaken

Algemene wet bestuursrecht

06-12-2022

15-12-2022

binnen gestelde kaders; Verder ondermandaat niet geoorloofd, behoudens voor de afhandeling van bezwaarschriften in het kader van het sociaal domein, waarbij ondermandaat tot en met de teamleider Bedrijfsvoering-Juridische Zaken geoorloofd is.

10

Het voeren van correspondentie inclusief verweerschriften m.b.t. de procedure in bezwaar en (hoger) beroepschriften

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen Directeur

- Directeur Bedrijfsvoering

- Teamleiders

Algemene wet bestuursrecht

06-12-2022

15-12-2022

11

het oninbaar verklaren van openstaande vorderingen, met uitzondering van vorderingen op grond van belastingverordeningen, tot een maximumbedrag van de budgetbevoegdheid op grond van de Budgethoudersregeling

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- DirecteurBedrijfsvoering

- Teamleider Financieel beheer

Algemene wet bestuursrecht/ Burgerlijk Wetboek/

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

06-12-2022

15-12-2022

Conform de Budgethoudersregeling

Verder ondermandaat niet geoorloofd

12

het besluiten tot het terugvorderen van onverschuldigd verrichtte betalingen, het voeren van correspondentie en het verrichten van alle noodzakelijke (rechts)handelingen in dat kader

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

Directeur Bedrijfsvoering

Teamleider Financieel beheer

Algemene wet bestuursrecht/ Burgerlijk Wetboek/

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

06-12-2022

15-12-2022

Verder ondermandaat niet geoorloofd

13

Technische wijzigingen van ondergeschikt belang – bijvoorbeeld ingegeven door veranderende wetgeving - in het beleid “Aanbesteding en Inkoop gemeente Leystad 2018" te verwerken, gedurende de levensduur van dit beleid.

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

- Directeur Bedrijfsvoering

Algemene wet bestuursrecht

06-12-2022

15-12-2022

14

Het nemen van een crisismaatregel

Burgemeester

Afdoening/ondertekening

Wethouders

Art 7:1 lid 2 Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg

06-12-2022

15-12-2022

Verder ondermandaat niet geoorloofd.

15

Het nemen van een beschikking tot inbewaringstelling

Burgemeester

Afdoening/ondertekening

Wethouders

Art 29 lid 1 Wet zorg en dwang

06-12-2022

15-12-2022

Verder ondermandaat niet geoorloofd.

Geoinformatie en Belastingen

16

Alle collegebevoegdheden en taken die voortvloeien uit de Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Verordening naamgeving en nummering (adressering) Lelystad

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Bedrijfsvoering

- Teamleider Geoinformatie en Belastingen

Medewerkers Geoinformatie en Belastingen

Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Verordening naamgeving en nummering (adressering) Lelystad

06-12-2022

15-12-2022

17

Alle collegebevoegdheden en taken die voortvloeien uit de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Bedrijgsvoering

- Teamleider Geoinformatie en Belastingen

Medewerkers Geoinformatie en Belastingen

Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie

06-12-2022

15-12-2022

18

Het afdoen van aanvragen op grond van de Leegstandwet

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Bedrijfsvoering

- Teamleiders Geoinformatie en Belastingen, Wabo en bestemmingsplannen, Stadstoezicht

Medewerkers Geoinformatie en Belastingen

Leegstandwet

06-12-2022

15-12-2022

19

Alle bevoegdheden en taken die voortvloeien uit de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Bedrijfsvoering

- Teamleider Geoinformatie en Belastingen

Medewerkers Geoinformatie en Belastingen

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

06-12-2022

15-12-2022

20

Het nemen van besluiten over het al dan niet toekennen van een lening op grond van de Asbestverordening 2018 en het ondertekenen van de bijbehorende overeenkomsten

B&W/Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Bedrijfsvoering

- Teamleider Geoinformatie en Belastingen

Asbestverordening 2018

06-12-2022

15-12-2022

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht

21

Het nemen van besluiten over het al dan niet toekennen van een duurzaamheidslening op grond van de Verordening SVn Duurzaamheidsleningen gemeente Lelystad 2016 en het ondertekenen van bijbehorende overeenkomsten

B&W/Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Bedrijfsvoering

- Teamleider Geoinformatie en Belastingen

Verordening SVn Duurzaamheidsleningen gemeente Lelystad 2016

06-12-2022

15-12-2022

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht

22

Het nemen van besluiten over het al dan niet toekennen van een lening op grond van de Verordening Starterslening Lelystad

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Bedrijfsvoering

- Teamleider Geoinformatie en Belastingen

Verordening Starterslening Lelystad

06-12-2022

15-12-2022

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht

23

Het oninbaar verklaren van openstaande belastingvorderingen, tot een maximumbedrag van de budgetbevoegdheid op grond van de Budgethoudersregeling

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Bedrijfsvoering

- Teamleider geo informatie en belastingen.

Algemene wet inzake rijksbelastingen

Invorderingswet

Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

Conform de Budgethoudersregeling

Verder ondermandaat niet geoorloofd

24

Het aanwijzen van tijdelijke medewerkers als toezichthouder of BOA voor het Bedrijfsvoerings domein

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Bedrijfsvoering

Algemene wet bestuursrecht

06-12-2022

15-12-2022

Derdenmandaat

a

Mandaat Crisisorganisatie Bevolkingszorg 2013 Flevoland en Gooi en Vechtstreek

B&W / Burg.

Div. functionarissen Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek

Wet Veiligheidsregio's

Besluit Veiligheidsregio's

01-05-2007

22-04-2015

b

Het horen van betrokkene voor wie mogelijk een crisismaatregel wordt genomen

Burgemeester

Afdoeningsmandaat

Khonraad software Engineering bv

art 7:1 lid 3 b Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg

10-12-2019

26-02-2020

Bijzonder mandaat Fysiek

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Soort mandaat Afdoenings/ Ondertekenings *

Mandaat verleend aan

Ondermandaat verleend aan

Verder ondermandaat

Juridische grondslag

Datum besluit

Datum publicatie

Bijzonderheden

Algemeen

1

Het geven van wettelijke en vrijwillige adviezen, inspraakreacties en/of commentaar op beleidsplannen, regelgeving van en vergunningverlening van andere overheden of externe partijen

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleiders Fysiek

Medewerkers Omgevingsplan en vergunningen, Stadstoezicht, Concernstrategen, CIO, Verkeer

diverse wetten (o.a. Algemene plaatselijke verordening, Wet milieubeheer, Omgevingswet, Verordening Fysieke Leefomgving

2

Het bekend maken van besluiten

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleiders Fysiek

Medewerkers Omgevingsplan en vergunningen , Stadstoezicht, Verkeer

Algemene wet bestuursrecht

3

Het raadplegen van registers (algemene registers en justitieel documentatieregisters)

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleiders Wabo en bestemmingsplannen, Stadstoezicht, Ruimte

Medewerkers Omgevingsplan en vergunningen, Stadstoezicht, Verkeer

4

Het voeren van correspondentie inclusief verweerschriften m.b.t. de procedure in bezwaar en(hoger) beroepschriften

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleiders Wabo en bestemmingsplannen, Stadstoezicht, Geoinformatie en belastingen, Stadswinkel

Medewerkers Omgevingsplan en vergunningen, Stadstoezicht

Algemene wet bestuursrecht

5

Het afdoen van klachten, niet zijnde klachten als bedoeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht, die het werkveld van het fysiek domein betreffen.

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleiders Fysiek

- Beheer en vastgoed: assetmanager, beheerder, opzichter, toezichthouder, senior technisch medewerker

- Service: Bewonersconsulent, opzichter, medewerker bedrijfsvoering

- Projectmanagement: Projectmanager

- Ingenieursbureau: alle medewerkers

- Verkeer: alle medewerkers

- Stadstoezicht: alle medewerkers

diverse wetten (o.a. Algemene plaatselijke verordening, Wet milieubeheer, Omgevingswet, , Verordening Fysieke Leefomgeving

6

Het voeren van het opdrachtgeverschap aan de Omgevingsdient Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleiders Stadstoezicht, Ruimtelijke strategie & Ontwikkeling, Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid, Omgevingsplan en vergunningen

Omgevingswet Omgevingsbesluit Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

7

De vertegenwoordiging van de gemeente inzake de bedrijfsvoering van de OFGV (accounthouderschap)

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

-Teamleider Stadstoezicht

-Teamleider Omgevingsplan en vergunningen

Medewerkers Stadstoezicht en medewerkers Omgevingsplan en vergunningen

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

8

Het doen van een vooraanschrijving n.a.v. overtredingen van de Wabo, de bouwregelgeving, de Wet ruimtelijke ordening, de milieuregelgeving de bijzondere wetgeving zoals de Alcoholwet en de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en de gemeentelijke verordeningen voor het ambtsgebied van de gemeente Lelystad

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek -Teamleider

Stadstoezicht

-Teamleider Omgevingsplan en vergunningen

Medewerkers Stadstoezicht en medewerkers Omgevingsplan en vergunningen

Algemene wet bestuursrecht

Omgevingswet

Omgevingsplan

Woningwet

Wet Kwaliteitsborging

Alcoholwet

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Wet milieubeheer

9

Het voeren van correspondentie m.b.t. handhavingszaken

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleiders Omgevingsplan en vergunningen, Stadstoezicht, Ingenieursbureau

Medewerkers Omgevingsplan en vergunningen , Stadstoezicht, projectleiders Ingenieursbureau

Omgevingswet, Omgevingsplan Lelystad, de Wet Kwaliteitsborging, Algemene plaatselijke verordening de Verordening Fysieke Leefomgeving, Algemene wet bestuursrecht, Wet Milieubeheer

10

Het tekenen van legitimatiebewijzen voor toezichthouders binnen het fysiek domein.

B&W / Burg.

Ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleiders binnen fysiek domein

artikel 5:12 Algemene wet bestuursrecht

06-12-2022

15-12-2022

11

Het aanstellen van onbezoldigde ambtenaren

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

Directeur Fysiek

- Teamleiders Wabo en bestemmingsplannen, Stadstoezicht

 

Artikel 1, lid 2 Ambtenarenwet 2017 en artikel 2 Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017

06-12-2022

15-12-2022

12

Het aanwijzen van tijdelijke medewerkers als toezichthouder of BOA voor het Fysiek domein

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleiders Omgevingsplan en vergunningen, Stadstoezicht

 

Algemene wet bestuursrecht en Omgevingswet

Wabo en bestemmingsplannen

13

Alle taken en bevoegdheden omtrent vergunningverlening en meldingen/ontheffingen/vrijstellingen o.g.v. de Wabo inclusief het intrekken van vergunningen

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Omgevingsplan en vergunningen

Medewerkers Omgevingsplan en vergunningen

Omgevingswet, de Algemene wet bestuursrecht, het Besluit bouwwerken leefomgeving, de Wet milieubeheer, De verordening Fysieke Leefomgeving en de Algemene plaatselijke verordening

Dit mandaat geldt niet inzake vergunningen die ingetrokken of geweigerd worden op grond van artikel 3 van de Wet Bibob.

14

VERVALLEN

15

Het uitzetten van bouwwerken en het in verband daarmee geven van aanwijzingen

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Omgevingsplan en vergunningen

Medewerkers Omgevingsplan en vergunningen, Geo informatie en belastingen

 

16

Het besluiten tot restitutie van leges bij het intrekken van aanvragen danwel verleende omgevingsvergunningen

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Omgevingsplan en vergunningen

Medewerkers Omgevingsplan en vergunningen

paragraaf 14 tarieventabel ingevolge de Legesverordening en bijzondere wetgeving

17

VERVALLEN

18

Het aanvragen van vergunningen en ontheffingen in het kader van het tot de werkeenheid behorend takenpakket

B&W/Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleiders Omgevingsplan en vergunningen, beheer en vastgoed, Ingenieursbureau

Medewerkers Omgevingsplan en vergunningen, Gebouwenbeheer.Ingenieursbureau: projectleiders, werkvoorbereiders

Omgevingswet en diverse wetten o.a Wet Milieubeheer, natuurwetgeving en waterwetgeving)

19

VERVALLEN

20

Het ondertekenen van brieven die betrekking hebben op de procedure van (en de voorbereiding op ) een bestemmingsplan of de wijziging of uitwerking van een bestemmingsplan en vergoeding van planschade

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Omgevingsplan en vergunningen

Medewerkers Omgevingsplan en vergunningen

Omgevingswet en de daarbij horende regelingen

Bodem

20a

Opleggen van een gedoogplicht voor het verrichten van onderzoek of voor de uitvoering van nazorgmaatregelen

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Omgevingsplan en vergunningen

Medewerkers Omgevingsplan en vergunningen

Art. 10.13a Omgevingswet

20b

Opleggen van een gedoogplicht voor het verrichten van onderzoek of voor de uitvoering van preventieve en herstelmaatregelen

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Omgevingsplan en vergunningen

Medewerkers Omgevingsplan en vergunningen

Art. 10.21a Omgevingswet

20c

Opleggen van een verplichting tot het treffen van tijdelijke beschermingsmaatregelen

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Omgevingsplan en vergunningen

Medewerkers Omgevingsplan en vergunningen

Art. 19.9c Omgevingswet

Stadstoezicht

21

De aanstelling van plaatselijk opererende verkeersregelaars

Burgemeester

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Stadstoezicht

- Teamleider Verkeer

- Teamleider Ingenieursbureau

- Teamleider Beheer en vastgoed

- Teamleider Service

Medewerkers Stadstoezicht, Verkeer

Projectleiders Ingenieursbureau

Beheer en vastgoed: opzichter, toezichthouder, medewerker bedrijfsvoering

artikel 56 Besluit Administratieve bepalingen

inzake Wegverkeer (BABW)

06-12-2022

15-12-2022

22

Het afgeven van registerverklaringen voor kindercentra en gastouderbureaus op basis van de Wet kinderopvang

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Stadstoezicht

Medewerkers Stadstoezicht

Wet kinderopvang

06-12-2022

15-12-2022

23

Het nemen van een besluit tot verwijdering van een kinderopvangvoorziening uit het register kinderopvang zoals bedoeld in artikel 1.47a, eerste lid van de wet kinderopvang

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Stadstoezicht

Medewerkers Stadstoezicht

artikel 8 Besluit registers kinderopvang

06-12-2022

15-12-2022

24

Het laten uitvoeren van geluidsmetingen o.g.v. de Wm en de Verordening fysieke leefomgeving en de Algemene plaatselijke verordening

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Stadstoezicht

- Teamleider Beheer en vastgoed

Medewerkers Stadstoezicht

Wet Milieubeheer

Algemene plaatselijke verordening en

Verordening fysieke leefomgeving

06-12-2022

15-12-2022

25

Het voeren van correspondentie m.b.t. het aanvullen, aanpassen en overige aangelegenheden betreffende een aanvraag om een vergunning o.g.v. de Algemene plaatselijke verordening en de Alcoholwet

Burgemeester

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Stadstoezicht

Medewerkers Stadstoezicht

Algemene plaatselijke verordening en

Alcoholwet

06-12-2022

15-12-2022

26

Het afdoen van meldingen en aanvragen om vergunningen, ontheffingen of verklaringen op grond van de artikelen 3,4, 27, 30, 30a en 35 van de Alcoholwet en de artikelen 2:28, 2:28B en 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening

Burgemeester

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Stadstoezicht

Medewerkers Stadstoezicht

artikelen 3, 4, 27, 30, 30a en 35 Alcoholwet

artikelen 2:28, 2:28B en 2:29 Algemene plaatselijke verordening

06-12-2022

15-12-2022

Dit mandaat geldt niet inzake vergunningen die ingetrokken of geweigerd worden op grond van artikel 3 van de Wet Bibob. En geldt eveneens niet voor het weigeren van de vergunning

27

Het afdoen van aanvragen om vergunningen, ontheffingen of verklaringen op grond van de artikelen 3, 7c, 30b, 30e en 30f van de Wet op de kansspelen en de artikelen 2:40B, 2:40G en 2:40I van de Algemene plaatselijke verordening

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Stadstoezicht

Medewerkers Stadstoezicht

artikelen 3, 7c, 30b, 30e en 30f Wet op de kansspelen

artikelen 2:40B, 2:40G en 2:40I Algemene plaatselijke verordening

06-12-2022

15-12-2022

28

Het afdoen van verzoeken om ontheffingen van de Winkeltijdenwet

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Stadstoezicht

Medewerkers Stadstoezicht

Winkeltijdenwet, Winkeltijdenverordening

06-12-2022

15-12-2022

29

Het afdoen van aanvragen om vergunningen, ontheffingen of verklaringen op grond van artikelen 2, 3 en 4 van de Zondagswet

Burgemeester

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Stadstoezicht

- Teamleider Ingenieursbureau

Medewerkers Stadstoezicht

artikelen 2, 3 en 4 Zondagswet

06-12-2022

15-12-2022

30

Het afdoen van aanvragen om Verklaringen van geen bezwaar op grond van artikel 18 lid1 onder c en lid 2 Regeling Burgerluchthavens in samenhang met artikel 8.1a lid 1 en lid 3 Wet Luchtvaart

Burgemeester

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Stadstoezicht

Medewerkers Stadstoezicht

artikel 18 lid1 onder c en lid 2 Regeling Burgerluchthavens in samenhang met artikel 8.1a lid 1 en lid 3 Wet Luchtvaart

06-122022

15-12-2022

Dit mandaat geldt niet voor de jaarlijks door de burgemeester en het team Stadstoezicht vastgestelde grote evenementen

31

Het afdoen van aanvragen om vergunningen, ontheffingen of verklaringen op grond van de artikelen 148 en 149 Wegenverkeerswet

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Stadstoezicht

- Teamleider Projectmanagement

- Teamleider Ruimte

Medewerkers Stadstoezicht

Medewerkers Verkeer

artikel 148 en 149 Wegenverkeerswet

06-12-2022

15-12-2022

32

Het afdoen van aanvragen om vergunningen, ontheffingen o.g.v. artikel 2.1, 5.5, 6.4, 9.1 van de Verordening fysieke leefomgeving

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Stadstoezicht

- Teamleider Projectmanagement

- Teamleider Ruimte

Medewerkers Stadstoezicht

Medewerkers Verkeer

Artikel 2.1, 6.4, 9.1 van de Verordening fysieke leefomgeving

06-12-2022

15-12-2022

33

Het afdoen van aanvragen om vergunningen, ontheffingen of verklaringen o.g.v artt. 2:25, 5:13 Algemene plaatstelijke verordening en art. 5:5 van de Verordening fysieke leefomgeving

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Stadstoezicht

- Teamleider Ingenieursbureau

- Teamleider Ruimte

Medewerkers Stadstoezicht

Medewerkers Verkeer

artikelen 2:25, 5:13 Algemene plaatstelijke verordening en 5:5 Verordening fysieke leefomgeving

06-12-2022

15-12-2022

Dit mandaat geldt niet voor de jaarlijks door de burgemeester en het team Stadstoezicht vastgestelde grote evenementen en geldt tevens niet voor het weigeren van de vergunning

34

Het geven van een aanlijn- en/of muilkorfgebod aan de eigenaar of houder van een gevaarlijke hond op grond van artikel 2:59 van de Algemeen plaatselijke verordening (APV)

Burgemeester

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Stadstoezicht

artikel 2:59 Algemene plaatselijke verordening (APV)

06-12-2022

15-12-2022

35

Het afdoen van kennisgevingen o.g.v artikel 5:3 van de Verordening fysieke leefomgeving

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Stadstoezicht

Medewerkers Stadstoezicht

artikel 5:3 Verordening fysieke leefomgeving

06-12-2022

15-12-2022

36

Het vaststellen van het formulier nachtregister op grond van art 2:37 van de Algemene plaatselijke verordening

Burgemeester

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Stadstoezicht

Medewerkers Stadstoezicht

artikel 2:37 Algemene plaatselijke verordening

06-12-2022

15-12-2022

37

Het nemen van een bestuursdwangbeschikking ten aanzien van parkeerexcessen, voorwerpen op/in het water en vaartuigen

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Stadstoezicht

Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA)

artikelen 11.3, 11.4, 11.5, 11.11, 13.1 en 13.2 Verordening fysieke leefomgeving en de Nadere regels pleziervaartuigen

06-12-2022

15-12-2022

Dit mandaat geldt voor het optreden in spoedeisende situaties en/of waarbij de overtreder onbekend is.

38

Het nemen van een bestuursdwangbeschikking ten aanzien van onjuist aanbieden van huisafval

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Stadstoezicht

Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA)

artikel 1.1 van de Wet milieubeheer

06-12-2022

15-12-2022

Dit mandaat geldt voor het optreden in spoedeisende situaties en/of waarbij de overtreder onbekend is.

39

De bevoegdheid om besluiten te nemen op grond van de artikelen 19.2 t/m 19.34 van de Verordening fysieke leefomgeving betreffende Flevokust Haven

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Stadstoezicht

Medewerkers Stadstoezicht, Havenmeester Flevokusthaven

Artikelen 19.2 t/m 19.34 Verordening fysieke leefomgeving betreffende Flevokust Haven

06-12-2022

15-12-2022

Ingenieursbureau en projectmanagement

49

Het nemen van een instemmingbesluit als bedoeld in de Telecommunicatiewet en de AVOI 2017

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Ingenieursbureau

Coördinator kabels en leidingen

Telecommunicatiewet en de AVOI 2017 artikel 10

06-12-2022

15-12-2022

50

Het beslissen op de aanvraag voor een vergunningen AVOI 2017 hoofdstuk 2, artikel 6.

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Ingenieursbureau

Coördinator kabels en leidingen

Telecommunicatiewet en de AVOI 2017 artikel 6

06-12-2022

15-12-2022

51

Het stellen van een andere, redelijke, termijn voor het nemen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in artikel 5.4, lid 2, van de Telecommunicatiewet en de AVOI 2017

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Ingenieursbureau

Coördinator kabels en leidingen

Artikel 5,4, lid 2, van de Telecommunicatiewet en de AVOI 2017 artikel 6 lid 4

06-12-2022

15-12-2022

52

Het wijzigen van het door de burgemeester vastgestelde meldingsformulier, als bedoeld in artikel 5.4, lid 4 van de Telecommunicatieweten de AVOI 2017

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Ingenieursbureau

Coördinator kabels en leidingen

Artikel 5.4, lid 4 van de Telecommunicatiewet en de AVOI 2017 artikel 3

06-12-2022

15-12-2022

53

Het stellen van nadere regels inzake de gegevens die bij de melding door de aanbieder worden verstrekt, als bedoeld in artikel 5.4 , lid 6, van de Telecommunicatieweten de AVOI 2017, artikel 3

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Ingenieursbureau

Coördinator kabels en leidingen

Artikel 5.4, lid 2, van de Telecommunicatiewet en AVOI 2017 artikel 3

06-12-2022

15-12-2022

54

Het stellen van voorschriften en beperkingen aan het instemmingsbesluit als bedoeld in artikel 5.4, lid 3 van de Telecommunicatiewet en de AVOI 2017

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Ingenieursbureau

Coördinator kabels en leidingen

Artikel 5.4 van de Telecommunicatiewet en AVOI 2017

06-12-2022

15-12-2022

55

Het verlenen van toestemming voor het leggen, onderhouden en verwijderen van kabels en leidingen in de door de gemeente beheerde gebieden, als bedoeld in de Algemene Bepalingen voor het leggen, onderhouden en verwijderen van kabels en leidingen in de door de gemeente beheerde gebieden

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleiders Fysiek

Coördinator kabels en leidingen

Artikel 1.1.1 van de Algemene Bepalingen voor het leggen, onderhouden en verwijderen van kabels en leidingen in de door de gemeente beheerde gebieden

06-12-2022

15-12-2022

56

Het verlenen van toestemming in privaatrechtelijke zin voor het aansluiten op het gemeentelijke riool

B&W/Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Beheer en vastgoed

Beheer en vastgoed: toezichthouder riolering

artikel 160, lid 1, sub d, en artikel 171, lid 1 van de Gemeentewet, hoofdstuk 17 Verordening fysieke leefomgeving

06-12-2022

15-12-2022

57

Het vaststellen van een inrittenkaart o.g.v. artikel 2.3 , lid 7 en 8 van de Verordening fysieke leefomgeving

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

projectmanagers

Artikel 2.3, lid 7 en 8 van de Verordening fysieke leefomgeving

06-12-2022

15-12-2022

58

Het verlenen van toestemming voor het inrichten van een werkterrein (zoals het plaatsen van roerende zaken, zoals portocabins, en het innemen van parkeerplaatsen) ten behoeve van de uitvoering van werken door of vanwege de gemeente Lelystad

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Beheer en vastgoed

- Teamleider Projectmanagement

- Teamleider Ingenieursbureau

- Teamleider Ruimte

Ingenieursbureau: projectleiders ingenieursbureau

Medewerkers verkeer

Medewerkers vastgoed

Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

59

Het opstellen van een proces-verbaal in verband met het schouwen van door de gemeente uit te geven gronden

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Beheer en vastgoed

- Teamleider Projectmanagement

- Teamleider Ingenieursbureau

Ingenieursbureau: projectleiders ingenieursbreau, opzichter

Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

60

Het doen van aangifte in het kader van de grondwaterbelasting, zoals bedoeld in de Wet belastingen op milieugrondslag

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Beheer en vastgoed

- Teamleider Projectmanagement

- Teamleider Ingenieursbureau

Technische Installaties: senior technisch medewerker

Ingenieursbureau: projectleiders

Wet belastingen op milieugrondslag

06-12-2022

15-12-2022

61

Het ondertekenen van het proces-verbaal van opneming overeenkomstig de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (U.A.V. 2012)

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Beheer en vastgoed

- Teamleider Projectmanagement

- Teamleider Ingenieursbureau

- Teamleider beheer en vastgoed

- Teamleider Service

- Beheer en vastgoed:

projectmanager, directievoerder, toezichthouder, opzichter, medewerkers vastgoed

- Service: opzichter

- Ingenieursbureau: projectleiders

Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (U.A.V. 2012)

06-12-2022

15-12-2022

62

Het aanvragen van vergunningen en/of ontheffingen dan wel het doen van meldingen en/of kennisgevingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de tot het taakveld van de werkeenheid behorende werken

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Projectmanagement

- Teamleider Ingenieursbureau

- Teamleider beheer en vastgoed

- Teamleider Service

- Teamleider Ruimte

- Projectmanagement: projectmanager, projectsecretaris

- Ingenieursbureau: projectleider, werkvoorbereider

- Beheer en vastgoed: beheerder, toezichthouder, opzichter, medewerkers vastgoed

- Service: opzichter

- Verkeer: medewerkers

Gemeentewet

06-12-2022

1-2022

63

Het voeren van directie bij de uitvoering van werken overeenkomstig de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (U.A.V. 2012)

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Technische installaties

- Teamleider Projectmanagement

- Teamleider Ingenieursbureau

- Teamleider beheer en vastgoed

- Teamleider Service

- Beheer en vastgoed: projectmanager, directievoerder, toezichthouder, opzichter, medewerkers vastgoed

- Service: opzichter, toezichthouder

- Technische installaties: sen. technisch medewerker, opzichter

- Ingenieursbureau: projectleider, werkvoorbereider, opzichter

Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (U.A.V. 2012)

06-12-2022

15-12-2022

64

Het ondertekenen van de bestuurdersverklaring overeenkomst ex artikel 16c Elektriciteitswet met de netbeheerder

Burgemeester

Ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Beheer en vastgoed

artikel 171 Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

Beleid

65

Het nemen van beslissingen ter uitvoering van de vigerende Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs en de daarbij behorende Nadere regels voorzieningen huisvesting onderwijs, een en ander voor zover passend binnen de daarvoor in de begroting geraamde bedragen en binnen de daarvoor door het college vastgestelde uitvoeringsregelingen of verdelingsplannen en voor zover dit het taakgebied van de werkeenheid betreft. Besluiten met betrekking tot de vaststelling of wijziging van nadere regels als bedoeld in de vigerende Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs, alsmede de vaststelling of wijziging van het integraal huisvestingsplan onderwijs, het meerjaren onderhoudsplan onderwijs of beleidsregels met betrekking tot dit onderwerp zijn van dit mandaat uitgezonderd.

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Beheer en vastgoed

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs en de daarbij behorende Nadere regels voorzieningen huisvesting onderwijs.

06-12-2022

15-12-2022

66

Het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke overeenkomsten tot ingebruikgeving van schoollokalen aan verenigingen etc. voor ten hoogste één jaar conform de terzake door het college vastgestelde regeling.

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider jeugdhulp en onderwijs

- Teamleider Beheer en vastgoed

Beheer en vastgoed: projectmanager

artikel 160, lid 1, sub d en 171 lid 1 Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht

67

Het ondertekenen van alle procedurebrieven, betrekking hebbend op de MER-beoordelingsprocedures en de MER-procedures, met uitzondering van alle beschikkingen.

B&W

Ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Ruimtelijk en Economisch Beleid

Wet milieubeheer

06-12-2022

15-12-2022

68

Het ondertekenen van alle procedurebrieven, betrekking hebbend op de al dan niet uit te voeren (vervolg)onderzoeken met betrekking tot archeologische vindplaatsen.

B&W

Ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Ruimtelijk en Economisch Beleid

Artikel 11 Monumentenwet 1988

06-12-2022

15-12-2022

Openbare werken

69

Het besluiten op een aanvraag om vergunning/ontheffing op grond van:

a.Begraafplaatsverordening 2012

b. Gedenktekenregeling 2012

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider beheer en vastgoed

- Beheer: beleidsmedewerker

Begraafplaatsverordening 2012 en Gedenktekenregeling 2012

06-12-2022

15-122022

70

Het verlenen van ontheffingen op grond van de Wegenverkeerswet

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider beheer en vastgoed

- Teamleider Financieel beheer en kwaliteit

- Teamleider Subsidiebureau

- Teamleider Ruimte

- medewerkers verkeer

Wegenverkeerswet

06-12-2022

15-12-2022

71

Het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen op grond van het Besluit Administratieve bepalingen inzake Wegverkeer (BABW), waarbij geen verkeersbesluit vereist is

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Ruimte

- Teamleider Ingenieursbureau

- medewerkers verkeer

- projectleider

artikel 34 Besluit Administratieve bepalingen inzake Wegverkeer (BABW)

06-12-2022

15-12-2022

72

Het vaststellen van verkeersbesluiten

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Ruimte

- medewerkers verkeer

Op basis van het type verkeersbesluit : -Wegenverkeerswet 1994, artikel 18; artikel; 15, lid 1 en/of lid 2; artikel 12 van het BABW; artikel 37 van het BABW; artikel 34 van het BABW.

06-12-2022

15-12-2022

73

Het aanwijzen van gehandicaptenparkeerplaatsen op grond van artikel 24, eerste lid, onder d en artikel 26 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV1990)

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Ruimte

- medewerkers verkeer

artikel 24, lid 1, sub d en artikel 26 Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

06-12-2022

15-12-2022

74

Het besluiten tot restitutie van leges bij het intrekken van gehandicaptenparkeetplaatsen en -kaarten

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Ruimte

- medewerkers verkeer

06-12-2022

15-12-2022

75

Het verlenen van ontheffing van de plaatselijke parkeerverboden ex. artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV1990)

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Ruimte

- Teamleider Service

- medewerkers verkeer

artikel 87 RVV 1990

06-12-2022

15-12-2022

De manager van CPA met de bevoegdheid tot ondermandaat, mits schriftelijk gemeld aan de teamleider.

76

Het afgeven van parkeervergunningen, ontheffingen en abonnementen op basis van de Parkeerverordening

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Ruimte

- Teamleider Service

- Ruimte: medewerkers verkeer

- Service: marktmeester

Parkeerverordening

06-12-2022

15-12-2022

De manager van CPA met de bevoegdheid tot ondermandaat, mits schriftelijk gemeld aan de teamleider.

77

Verlenen ontheffingen Wet Personenvervoer 2000 voor het verrichten van openbaar vervoer zonder concessie

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Ruimte

- medewerkers verkeer

Wet personenvervoer 2000

06-12-2022

15-12-2022

78

Het verlenen van vergunning op grond van de Marktverordening 2015, indien en voor zover deze activiteiten zich voltrekken binnen de daarvoor vastgestelde brancheverdeling

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Service Openbare Ruimte

- Service: Marktmeester, medewerker bedrijfsvoering

Marktverordening 2015

06-12-2022

15-12-2022

79

Het voeren van correspondentie terzake van plaatsing op c.q. afvoering van de wachtlijst op grond van de Marktverordening 2015, indien en voor zover deze activiteiten zich voltrekken binnen de daarvoor vastgestelde brancheverdeling

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Service Openbare Ruimte

- Service: Marktmeester, medewerker bedrijfsvoering

Artikel 7 Marktverordening 2015

06-12-2022

15-12-2022

80

Het voeren van correspondentie inzake het overschrijven van marktvergunningen op grond van de Marktverordening 2015

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Service Openbare Ruimte

- Service: Marktmeester, medewerker bedrijfsvoering

Artikel 10 Marktverordening 2015

06-12-2022

15-12-2022

81

Het op grond van artikel 21 Marktverordening onmiddellijk verwijderen van een vergunninghouder op de markt in de in dat artikel genoemde gevallen

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Service Openbare Ruimte

- Service: Marktmeester, medewerker bedrijfsvoering

artikel 21 Marktverordening 2015

06-12-2022

15-12-2022

82

Het besluiten op een aanvraag om vervanging op grond van artikel 12 Marktverordening 2015

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Service Openbare Ruimte

- Service: Marktmeester, medewerker bedrijfsvoering

artikel 12 Marktverordening 2015

06-12-2022

15-12-2022

83

Het beschikken op verzoeken om aanvragen voor vergunningen op grond van hoofdstuk 12 van de Verordening fysieke leefomgeving inzake standplaatsen

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Service Openbare Ruimte

- Service: Marktmeester, medewerker bedrijfsvoering

Hoofstuk 12 Verordening fysieke leefomgeving

06-12-2022

15-12-2022

84

Het beschikken op verzoeken om aanvragen voor vergunningen op grond van hoofdstuk 5, afdeling 4 en 5, van de APV inzake snuffelmarkten

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Service Openbare Ruimte

- Service: Marktmeester, medewerker bedrijfsvoering

Hoofdstuk 5, afdeling 5 Algemene plaatselijke verordening (APV)

06-12-2022

15--2022

85

Het besluiten op een aanvraag om ontheffing tot het gebruik van de weg of een weggedeelte anders dan overeenkomstig de bestemming daarvan op grond van artikel 2:1 van de Verordening fysieke leefomgeving

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Ruimte

- Teamleider Beheer en vastgoed

- Teamleider Service openbare ruimte

- team ruimte: verkeerskundig medewerker

- Beheer en vastgoed: medewerkers

- Service openbare ruimte: medewerkers

artikel 2:1 Verordening fysieke leefomgeving

06-12-2022

15-12-2022

86

Het aanwijzen van plaatsen waar het verboden is fietsen e.d. neer te zetten op grond van artikel 11.11 van de Verordening fysieke leefomgeving

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Ruimte

- Verkeer: verkeerskundig medewerker

artikel 11.11 Verordening fysieke leefomgeving

06-12-2022

15-12-2022

87

Het besluiten op een aanvraag om ontheffing op grond van artikel 4.4 Verordening fysieke leefomgeving voor het houden van bijen

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider beheer en vastgoed

artikel 4.4 Verordening fysieke leefomgeving

06-12-2022

15-12-2022

88

Het besluiten op een aanvraag om ontheffing op grond van hoofdstuk 11 Verordening fysiek leefomgeving inzake parkeerexcessen

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Ruimte

- Ruimte: verkeerskundig medewerker

hoofdstuk 11 Verordening fysieke leefomgeving

06-12-2022

15-12-2022

89

Het besluiten op een aanvraag om ontheffing op grond van artikel 13.6 van de Verordening fysieke leefomgeving inzake het verbod gemotoriseerde vaartuigen

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider beheer en vastgoed

artikel 13.6 Verordening fysieke leefomgeving

06-12-2022

15-12-2022

90

Het op grond van artikel 6.4 Verordening fysieke leefomgeving verlenen van een ontheffing van het verbod afvalstoffen te verbranden buiten een inrichting of anderszins vuur te stoken.

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleiders Stadstoezicht, Service Openbare Ruimte

- Service: bewonersconsulent, opzichter

artikel 6.4 Verordening fysieke leefomgeving

06-12-2022

15-12-2022

91

Het verbieden op grond van artikel 15.1 van de Verordening fysieke leefomgeving inzake incidentele asverstrooiing op andere plaatsen dan de verharde delen van de weg en gemeentelijke begraafplaatsen en crematoriumterreinen.

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider beheer en vastgoed

artikel 15.1 Verordening fysieke leefomgeving

06-12-2022

15-12-2022

92

Het besluiten op een aanvraag om ontheffing op grond van artikel 15.2 van de Verordening fysieke leefomgeving voor het incidenteel verstrooien van as op een verboden plaats.

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider beheer en vastgoed

artikel 15.2 Verordening fysieke leefomgeving

06-12-2022

15-12-2022

93

Het verkopen van oogstproducten waarvan de opbrengst minder bedraagt dan € 12.500,00, alsmede het voeren van de daarmee verband houdende correspondentie (het betalen respectievelijk incasseren dient conform de geldende regeling plaats te vinden)

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider beheer en vastgoed

artikel 160, lid 1, sub d en 171 lid 1 Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht

94

Het verlenen van toestemming in privaatrechtelijke zin voor kleine werken en activiteiten zoals:

- het plaatsen van bijenkasten

- het ringen van vogels

- het verzamelen van paddestoelen, bessen, stuifmeel etc.

- het plaatsen en controleren van vogelnesten, vleermuiskasten etc.

- het voeren van het faunabeheer

- het houden van excursies en tochten te voet, te paard en te fiets in agrarisch recreatief gemeentelijk gebied

- het gebruik van de openbare ruimte ten behoeve van bouwactiviteiten en het plaatsen van bouwketen, tijdelijke sanitaire voorzieningen en dergelijke.

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider beheer en vastgoed

artikel 160, lid 1, sub d , en artikel 171, lid 1, van de Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht.

95

Het voeren van correspondentie terzake van:

- plaatsing op c.q. afvoering van de wachtlijst in verband met de tijdelijke verpachting van gronden

- taxatie van gronden in verband met bepaling pachtprijs

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider beheer en vastgoed

artikel 160, lid 1, sub d , en artikel 171, lid 1, van de Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht.

96

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten tot ingebruikgeving en verhuur voor ten hoogste een jaar van recreatief-agrarische voorzieningen overeenkomstig door de raad vastgestelde criteria en tarieven

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider beheer en vastgoed

artikel 160, lid 1, sub d , en artikel 171, lid 1, van de Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht.

97

Het voeren van correspondentie terzake van plaatsing op c.q. afvoering van de wachtlijst in verband met deingebruikgeving van recreatief-agrarische voorzieningen

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider beheer en vastgoed

artikel 160, lid 1, sub d , en artikel 171, lid 1, van de Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht.

98

Het aangaan en ondertekenen van adoptie-overeenkomsten, voor zover het het overdragen van onderhoudsactiviteiten al dan niet onder nader te stellen voorwaarden in de openbare ruimte aan particulieren betreft

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider Service Openbare Ruimte

- Teamleider beheer en vastgoed

- Service: Bewonersconsulent, Opzichter

- Beheer en vastgoed: Beheerder

artikel 160, lid 1, sub d , en artikel 171, lid 1, van de Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht.

99

Het invullen van formulieren in het kader van administratieve of publiekrechtelijke regelingen op het werkgebied van de werkeenheid (bijvoorbeeld mineralenboekhouding, rapportages i.v.m. subsidies)

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider beheer en vastgoed

- Teamleider Financieel beheer en kwaliteit

- Teamleider Subsidiebureau

Medewerkers team Subsidiebureau, Financieel beheer en kwaliteit belast met subsidiewerkzaamheden

artikel 160, lid 1, sub d , en artikel 171, lid 1, van de Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht.

100

Het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke overeenkomsten tot ingebruikgeving of verhuur van welzijns-, sport en recreatie-accommodaties overeenkomstig verordening of Algemeen huurreglement tegen het door de raad vastgestelde tarief

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider beheer en vastgoed

Beheer en vastgoed: projectmanager, juridisch medewerker

artikel 160, lid 1, sub d en 171 lid 1 Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht

101

De huurpenningen te verlagen wegens bij overheid opgelegde maatregelen op grond van wet- en regelgeving in het kader van Covid-19 voor maximaal de periode dat huurders getroffen werden door deze coronamaatregelen, waarbij deze verlaging niet hoger zal zijn dan maximaal;

a. 50% van het huurbedrag ingeval van algehele sluiting; en ,

b. 25% van het huurbedrag in geval van restricties.

Een en ander voorzover de bevoegdheid bestaat op grond van de Budgethoudersregeling en met inachtneming van de op grond van die regeling daaraan verbonden voorwaarden.

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider beheer en vastgoed

artikel 160, lid 1, sub d en 171 lid 1 Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht

102

Een betalingsregeling over te komen met huurder inzake een huurachterstand waarin een boeteclausule kan worden opgenomen ter hoogte van maximaal € 300,- per dag en de looptijd van de betalingsregeling niet langer is dan maximaal het aantal maanden dat de huurpenning niet (volledig) zijn voldaan.

Een en ander voorzover de bevoegdheid bestaat op grond van de Budgethoudersregeling en met inachtneming van de op grond van die regeling daaraan verbonden voorwaarden.

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider beheer en vastgoed

artikel 160, lid 1, sub d en 171 lid 1 Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht

103

Het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke overeenkomsten tot huur van onroerend goed voor een maximaal bedrag van € 125.000,00 (excl. omzetbelasting) per jaar

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider beheer en vastgoed

Beheer en vastgoed: projectmanager

artikel 160, lid 1, sub d en 171 lid 1 Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht

104

Het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke overeenkomsten tot huur van noodlokalen voor een maximaal bedrag van € 125.000,00 (excl. omzetbelasting) per jaar

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider beheer en vastgoed

Beheer en vastgoed: projectmanager

artikel 160, lid 1, sub d en 171 lid 1 Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht

105

Het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke overeenkomsten ten behoeve van onderhoud en instandhouding van de onder de gemeente ressorterende accommodaties, een en ander voorzover de bevoegdheid bestaat op grond van de Budgethoudersregeling en met inachtneming van de op grond van die regeling daaraan verbonden voorwaarden

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider beheer en vastgoed

Beheer en vastgoed: projectmanager

artikel 160, lid 1, sub d en 171 lid 1 Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht

106

Het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke overeenkomsten tot ingebruikgeving van ruimtes in gemeentelijke gebouwen, etc. conform de terzake door het college vastgestelde regeling

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider beheer en vastgoed

Beheer en vastgoed: projectmanager, juridisch medewerker

artikel 160, lid 1, sub d en 171 lid 1 Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht

107

Het doen en ondertekenen van grondaanbiedingen inzake de verkoop van gronden en het aangaan en ondertekenen van koopovereenkomsten inzake de aan-/verkoop van gronden betreffende tuinvergroting, zulks binnen de door het college vastgestelde kaders

B&W/Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleiders

artikel 160, lid 1, sub d en 171 lid 1 Gemeentewet

06-12-2022

15-06-2022

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht

108

Besluiten op een aanvraag om een aansluitvergunning

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Fysiek

- Teamleider beheer en vastgoed

artikel 6 Rioolverordening Lelystad 2018

06-12-2022

15-12-2022

Mandaat aan derden

Mandaat directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

a

Vaststellen van verweerschriften en het voeren van correspondentie in het kader van bezwaarprocedures bij de provincie/gemeente en beroepsprocedures bij rechtbank, Raad van State

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Algemene wet bestuursrecht

18-12-2012, inwerkingtreding 01-01-2013

13-11-2013

b

Instellen van bezwaar en beroep door de gemeente en voeren rechtsgedingen waarbij de gemeente optreedt als eisende partij

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Algemene wet bestuursrecht

18-12-2012, inwerkingtreding 01-01-2013

13-1-2013

Na overleg met B&W

c

Nemen van besluiten op bezwaar inhoudende ongegrondverklaring of niet-ontvankelijkheidverklaring

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Algemene wet bestuursrecht

18-12-2012, inwerkingtreding 01-01-2013

13-01-2013

Conform advies van de Commissie bezwaar en beroep van Lelystad

d

Digitaal aanleveren aan het kadaster van besluiten waaruit publiekrechtelijke beperkingen in de zin van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen voortvloeien

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

18-12-2012, inwerkintreding 01-01-2013

13-01-2013

e

Het beslissen op verzoeken om informatie als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur aangaande het werkterrein van het samenwerkingsverband

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Wet openbaarheid van bestuur

18-12-2012, inwerkingtreding 01-01-2013

13-01-2013

f

Het raadplegen van registers (algemene registers en justitieel documentatieregisters)

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Diverse wetten

18-12-2012, inwerkingtreding 01-01-2013

13-01-2013

g

Het geven van wettelijke en vrijwillige adviezen, inspraakreacties en/of commentaar op beleidsplannen, regelgeving van en vergunningverlening door andere overheden of externe partijen.

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Diverse wetten

18-12-2012, inwerkingtreding 01-01-2013

13-01-2013

h

Procedurele correspondentie. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het sturen van een ontvangstbevestiging van een aanvraag, besluit om aanvraag niet in behandeling te nemen omdat aanvraag onvolledig is, verzoek om aanvulling van de aanvraag, opschorten/verlengen van de beslistermijn op de aanvraag,vaststellen ontwerpbesluit en inwinnen en beoordelen van advies over de aanvraag (ziet ook op Bibob-advies) en inwinnen van zienswijzen n.a.v. ontwerpbesluit.

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Wabo, de Bor, de Mor, Wet Bibob, Algemene wet bestuursrecht, Bouwbesluit en milieuregelgeving

18-12-2012, inwerkingtreding 01-01-213

13-01-2013

i

Beslissen op aanvragen om (het wijzigen van een) ontheffing.

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Wabo en diverse regelgeving

18-12-2012, inwerkingtreding 01-01-2013

13-01-2013

Met uitzondering van ontheffingen in het kader van de Flora- en faunawet, op grond van hoofdstuk 5 VFL 2012 en hoofdstuk 7 VFL 2012 die niet opgaan in de omgevingsvergunning

j

Beslissen op aanvragen om (het wijzigen van) een vergunning

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Wabo en diverse regelgeving

18-12-2012, inwerkingtreding 01-01-2013

13-01-2013

Met uitzondering van vergunningverlening in het kader van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1988 en het weigeren van een vergunning op grond van de Wet Bibob

k

Het afdoen van aanvragen om een enkelvoudige omgevingsvergunning o.g.v. art 2.1 lid 1, sub d en e

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Wabo en Bouwbesluit

18-12-2012, inwerkingtreding 01-01-2013

13-01-2013

l

Besluit tot het ambtshalve wijzigen van een vergunning/ontheffing.

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Wabo en milieuregelgeving

18-12-2012, inwerkingtreding 01-01-2013

13-01-2013

Met uitzondering van ontheffingen in het kader van de Flora- en faunawet, op grond van hoofdstuk 5 VFL 2012 en hoofdstuk 7 VFL 2012 die niet opgaan in de omgevingsvergunning

m

Het nemen van verlengingsbesluiten voor de enkelvoudige aanvragen om een omgevingsvergunning o.g.v. artikel 2.1 lid 1, sub d en e

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Wabo

18-12-2012, inwerkingtreding 01-01-2013

13-01-2013

n

Het afdoen van meldingen op grond van artikel 8:40 Wm en het BARIM

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Artikel 8.40 Wm en BARIM

18-12-2012, inwerkngtreding 01-01-2013

13-01-2013

o

Het afdoen van aanvragen om ontheffing op grond van artikel 3 van het Lozingenbesluit bodembescherming

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Wabo, milieuregelgeving en Bouwbesluit

18-12-2012, inwerkingtreding 01-01-2013

13-01-2013

p

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht verstrekken van wettelijk advies aan B&W

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Wabo

18-12-2012, inwerkingtreding 01-01-2013

13-01-201

3

q

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht beslissen omtrent het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen aan B&W

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Wabo

18-12-2012, inwerkingtreding 01-01-2013

13-01-2013

Uitgezonderd Flora- en faunawet Natuurbeschermingswet 1998

r

Intrekken ontheffing/vergunning op verzoek houder ontheffing/vergunning

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Wabo en diverse regelgeving

18-12-2012, inwerkingtreding 01-01-2013

13-01-2013

Met uitzondering van - vergunningverlening in kader van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 -ontheffingen in het kader van de Flora en faunawet -op grond van hoofdstuk 5 VFL en hoofdstuk 7 VFL die niet opgaan in de omgevingsvergunning -een vergunning o.g.v de Wet Bibob

s

Ambtshalve intrekken van een ontheffing/vergunning

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Wabo en diverse regelgeving

18-12-2012, inwerkingtreding 01-01-2013

13-01-2013

Met uitzondering van:

- vergunningverlening in kader van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998

-ontheffingen in het kader van de Flora en faunawet

-op grond van hoofdstuk 5 VFL en hoofdstuk 7 VFL die niet opgaan in de omgevingsvergunning

-een vergunning o.g.v de Wet Bibob

t

Beslissen naar aanleiding van meldingen op grond van het Besluit Uniforme Saneringen

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Besluit Uniforme Saneringen

18-12-2012, inwerkingtreding 01-01-2013

13-01-2013

u

Het afdoen van meldingen op grond van het Besluit bodemkwaliteit

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Besluit bodemkwaliteit

18-12-2012, inwerkingtreding 01-01-2013

13-01-2013

v

Beslissen op aanvragen om ontbrandingstoestemming voor het ontbranden van professioneel vuurwerk tijdens vuurwerkevenementen

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Vuurwerkbesluit, Algemene plaatselijke verordening (evenementen)

18-12-2012, inwerkingtreding 01-01-2013

13-01-2013

w

Besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom/ bestuursdwang

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Algemene wet bestuursrecht, Wabo en diverse bijzondere regelgeving

18-12-2012, inwerkingtreding 01-01-2013

13-01-2013

x

Besluit tot beëindiging van een dwangsomprocedure/bestuurs-dwang

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Algemene wet bestuursrecht, Wabo en diverse bijzondere regelgeving

18-12-2012, inwerkingtreding 01-01-2013

13-01-2013

y

Het nemen van een besluit op een aanvraag om handhaving (positief dan wel negatief)

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Algemene wet bestuursrecht, Wabo en diverse bijzondere regelgeving

18-12-2012, inwerkingtreding 01-01-2013

13-01-2013

z

Het in rekening brengen van verbeurde dwangsommen

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Algemene wet bestuursrecht

18-12-2012, inwerkingtreding 01-01-2013

13-01-2013

B&W ontvangen een afschrift t.b.v. de invordering

aa

Het uitgeven en tekenen van legitimatiebewijzen voor toezichthouders voor de gemeente Lelystad

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Algemene wet bestuursrecht

18-12-2012, inwerkingtreding 01-01-2013

13-01-2013

bb

Vaststellen hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder.

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Wet geluidhinder

18-12-2012, inwerkingtreding 01-01-2013

13-01-2013

cc

Beslissen krachtens artikel 7.8b lid 1 Wet milieubeheer omtrent de vraag of een milieueffect-rapportage moet worden opgemaakt

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Wet Milieubeheer

18-12-2012, inwerkingtreding 01-01-2013

13-01-2013

dd

Goedkeuren (nazorg)plannen

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Wet Milieubeheer en Wet Bodembescherming

18-12-2012, inwerkingtreding 01-01-2013

13-01-2013

ee

Kennisname bereikt sanerings-resultaat en besluit instemming nazorgplan als bedoeld in de Wet bodembescherming.

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Wet Milieubeheer en Wet Bodembescherming

18-12-2012, inwerkingtreding 01-01-2013

13-01-2013

ff

Het laten uitvoeren van geluidsmetingen o.g.v. de Wm en de Algemene plaatselijke verordening

Burgemeester

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Wet Milieubeheer en APV

18-12-2012, inwerkingtreding 01-01-2013

13-01-2013

gg

Het afdoen van klachten, niet zijnde klachten als bedoeld in hoofdstuk 9 van de Algemene Wet bestuursrecht, die het werkveld van het samenwerkingsverband betreffen

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Diverse wetten o.a Wabo, Bouwbesluit en milieuregelgeving

18-12-2012, inwerkingtreding 01-01-2013

13-01-2013

hh

Opvoeren en bijhouden van RRGS (Risico Register Gevaarlijke Stoffen)

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Wet Milieubeheer

18-12-2012, inwerkingtreding 01-01-2013

13-01-2013

ii

Het inzien, verkrijgen en gebruiken van energiegegevens die inrichtingen hebben verstrekt via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in het kader van artikel 2.15. tweede lid Activiteitenbesluit Milieubeheer (de informatieplicht)

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

 

 

Artikel 2.15, tweede lid Activiteitenbesluit Milieubeheer

 18-12-2013, inwerkingtreding 01-01-2013

13-01-2013 

 

jj

Het afdoen van sloopmeldingen asbest en het stellen van nadere voorwaarden na een asbest sloopmelding op grond van het Bouwbesluit 2012

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Wabo, milieuregelgeving, Bouwbesluit en Asbestverwijderingsbesluit

14-12-2021

22-12-2021

Mandaat brandweer Flevoland

kk

Het afgeven en intrekken van voor de functie van toezichthouder benodigde legitimatiebewijzen aan specialisten en medewerkers van het team Risicobeheersing van brandweer Flevoland en brandweer Gooi- en Vechtstreek

B&W/Burg.

Afdoening/ondertekening

Regionaal Commandant brandweer Flevoland

Wabo, Woningwet, Bouwbesluit, gemeentelijke verordeningen, Wet Milieubeheer, Wet Veiligheidsregio's, Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

06-02-2018

14-02-2018

Mandaat Stichting ECL

ll

Het aangaan van een overeenkomst inzake de exploitatie van de kermis zoals dit is opgenomen in de SLA

B&W/Burg

Afdoening/ondertekening

Stichting ECL

Artikel 160 juncto 171, lid 2, Gemeentewet, Service Level Agreement Evenementen

08-03-2017

17-05-2017

Verder ondermandaat niet geoorloofd.

Mandaat directeur GGD

mm

Het machtigen van één of meer medewerker(s) van de GGD om op te treden als toezichthouder in de zin van de Wet Kinderopvang.

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur GGD Flevoland

Wet Kinderopvang

06-02-2018

14-02-2018

Mandaat Havenmeester Stichting Bataviahaven

nn

Het nemen van besluiten op grond van hoofdstuk 18 (Bataviahaven) van de Verordening fysieke leefomgeving

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

Havenmeester Stichting Bataviahaven

artikel 18.12, lid 6, en 18.18, lid 1 Verordening fysieke leefomgeving

30-03-2015

24-04-2015

Bijzonder mandaat Sociaal

Volgnr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Soort mandaat

Afdoenings/ Ondertekenings *

Mandaat verleend aan

Ondermandaat verleend aan

Verder ondermandaat

Juridische grondslag

Datum besluit

Datum publicatie

Bijzonderheden

Werk, Inkomen en Zorg

1

Het nemen van besluiten in het kader van de volgende wet- en regelgeving: *Participatiewet; *Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004); *Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkeloze werknemers (IOAW); *Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ); *Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP); *Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (WMO 2015)

*Wet Kinderopvang (WKO) *Algemene wet bestuursrecht (Awb) *Wet inburgering (WI)

*Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

*Jeugdwet (JW)

* Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)

*Wet Inburgering 2021 (WI 2021)

B&W

Afdoening / Ondertekening

Algemeen Directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Financiën Sociaal Domein

- Teamleider Handhaving Sociaal Domein

- Teamleider Jeugd

- Teamleider Mutaties Sociaal Domein

- Teamleider WMO

- Teamleider Aanvragen Sociaal Domein

- Teamleider Zelfstandigenloket

- Teamleider Jeugdhulp en Onderwijs

*Participatiewet; *Bbz 2004; *IOAW; *IOAZ;

*WSNP; *WMO 2015; *WKO; *Awb; *WI;

*Tozo;

*JW;

*Wgs;

*WI 2021

06-12-2022

15-12-2022

De directeur van het Werkbedrijf Lelystad BV is vanaf 11 februari 2014 gemandateerd besluiten te nemen aangaande de re-integratiebepalingen conform de WWB c.q. Participatiewet en de IOAW (kenmerk 131076138)

2

Het nemen van besluiten in het kader van de volgende verordeningen en besluiten:

*Vigerende Verordening op grond van de WKO;

*Vigerende Verordeningen op grond van de Participatiewet, IOAW en IOAZ; *Vigerende Verordening cliëntparticipatie sociaal domein;

*Vigerende Verordening maatschappelijke ondersteuning Lelystad;

*Vigerende Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Lelystad (Besluit MOL);

*Vigerende Verordening Jeugdhulp Lelystad;

*Vigerende Beleids- en Nadere regels Jeugdhulp Lelystad;

*Vigerende Regeling Werkgeversbijdrage Loonkosten.

B&W

Afdoening / Ondertekening

Algemeen Directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Financiën Sociaal Domein

- Teamleider Handhaving Sociaal Domein

- Teamleider Jeugd

- Teamleider Mutaties Sociaal Domein

- Teamleider WMO

- Teamleider Aanvragen Sociaal Domein

- Teamleider Zelfstandigenloket

*Participatiewet; *Bbz 2004; *IOAW; *IOAZ;

*WSNP; *WMO 2015; *WKO; *Awb;

*JW.

06-12-2022

15-12-2022

3

Het aanleveren van materiaal aan andere organisaties o.g.v. een wettelijke verplichting zoals verplichte kwartaal- en jaardeclaraties en cijfermateriaal aan ministeries.

B&W

Afdoening / Ondertekening

Algemeen Directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Zelfstandigenloket

- Teamleider Jeugdhulp en Onderwijs

Artikel 160 Gemeentewet; Participatiewet; Bbz 2004; IOAW; IOAZ; WSNP; WMO c.q. WMO 2015; WKO; Awb; WI; Tozo; JW; Wgs; WI 2022

06-12-2022

15-12-2022

4

Het buiten invorderingstellen van vorderingen in het kader van de volgende wetten: *WWB c.q. Participatiewet; *Bbz 2004; *IOAW; *IOAZ; *WMOc.q. WMO 2015; *WI; *WKO;

*Tozo;

*JW;

*WI 2022

B&W

Afdoening / Ondertekening

Algemeen Directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Mutaties Sociaal Domein

- Teamleider Financiën Sociaal Domein

- Teamleider Zelfstandigenloket;

-Teamleider

Jeugdhulp en Onderwijs

*WWB c.q. Participatiewet *Bbz 2004; *IOAW; *IOAZ; *WMO c.q. WMO 2015 *WI; *WKO;

* Tozo;

*JW;

*WI 2022.

06-12-2022

15-12-2022

5

Het verlenen van voorschotten in het kader van de volgende wetten: *Participatiewet; *Bbz 2004; *IOAW; *IOAZ; *WMO 2015;

*JW

B&W

Afdoening / Ondertekening

Algemeen Directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Aanvragen Sociaal Domein

- Teamleider WMO

- Teamleider Zelfstandigenloket

- Teamleider Jeugdhulp en Onderwijs

*Participatiewet; *Bbz 2004; *IOAW; *IOAZ; *WMO c.q. WMO 2015; *JW

06-12-2022

12022

6

Het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke overeenkomsten tot het vestigen van bezitloos pandrecht in het kader van het Bbz 2004.

B&W / Burg.

Afdoening / Ondertekening

Algemeen Directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Zelfstandigenloket

*Bbz 2004 *artikel 160 lid 1, sub d en artikel 171 lid 1 Gemeentewet.

06-12-2022

15-12-2022

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht

7

Het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke overeenkomsten tot geldlening in het kader van het Bbz 2004.

B&W / Burg.

Afdoening / Ondertekening

Algemeen Directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Zelfstandigenloket

*Bbz 2004 *artikel 160 lid 1, sub d en artikel 171 lid 1 Gemeentewet.

06-12-2022

15-12-2022

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht

8

Het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke overeenkomsten tot het vestigen van een recht van hypotheek en het ondertekenen van een akte van royement in het kader van de Participatiewet.

B&W / Burg.

Afdoening / Ondertekening

Algemeen Directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Aanvragen Sociaal Domein

- Teamleider Zelfstandigenloket

*Participatiewet *artikel 160 lid 1, sub d en artikel 171 lid 1 Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht

9

Het ondertekenen van akten tot vestiging van bezitloos pandrecht en recht van hypotheek, zoals bedoeld onder 6 en 8

Burg.

Ondertekening

Algemeen Directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Zelfstandigenloket

artikel 171, lid 1, Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

Dit betreft een volmacht

10

Het afgeven van WSNP-verklaringen

B&W

Afdoening / Ondertekening

Algemeen Directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Zelfstandigenloket

artikel 285 Faillissementswet

06-12-2022

15-12-2022

11

Het nemen van beslissing op bezwaar indien deze beslissing conform het advies van de bezwarencommissie of het ambtelijk uitgebrachte advies is, én conform het primair besluit, eventueel aangevuld met een nadere motivering volgens het advies is.

B&W

Afdoening / Ondertekening

Algemeen Directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Juridische Zaken en Veiligheid

Algemene wet bestuursrecht

06-12-2022

15-12-2022

binnen gestelde kaders; Verder ondermandaat niet geoorloofd, behoudens voor de afhandeling van bezwaarschriften in het kader van het sociaal domein, waarbij ondermandaat tot en met de teamleiders WIZ geoorloofd is.

Dit mandaat strekt zich niet uit tot het beslissen op een bezwaarschrift als het primaire besluit, waartegen het bezwaar zich richt door de (domein)directeur/teamleider krachtens mandaat is genomen.

12

Het voeren van correspondentie inclusief verweerschriften m.b.t. de procedure in bezwaar en (hoger) beroepschriften

B&W

Afdoening / Ondertekening

Algemeen Directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Sociaal Jeugdhulp en Onderwijs

- Teamleider Juridische Zaken en Veiligheid

Algemene wet bestuursrecht

06-12-2022

15-12-2022

13

Het onderhandelen om te komen tot schikkingen tijdens de procedures in (hoger) beroepschriften betreffende zaken in het kader van de volgende wet- en regelgeving: *de Participatiewet en aanverwante regelingen; *Wmo 2015; *Jeugdwet; *Vigerende Verordening Leerlingenvervoer

B&W/Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Sociaal - Teamleider Financiën Sociaal Domein - Teamleider Handhaving Sociaal Domein - Teamleider Jeugd - Teamleider Mutaties Sociaal Domein - Teamleider WMO - Teamleider Aanvragen Sociaal Domein - Teamleider Zelfstandigenloket - Teamleider Jeugdhulp en Onderwijs

- juridisch medewerkers, team juridische zaken, cluster bezwaar en beroep

*Participatiewet *Bbz 2004; *IOAW; *IOAZ; *WMO 2015 *WKO; *Tozo; *JW.

18 juli 2023

21-07-2023

De betreffende Teamleider Sociaal Domein verleent in voorkomende gevallen aan de juridisch medewerker(s) van team juridische zaken, cluster bezwaar en beroep per geval vooraf mandaat voor het treffen van schikkingen met een onderhandelingsruimte tot maximaal € 125.000,00. Directeur sociaal verleent in voorkomende gevallen de juridisch medewerker(s) van team juridische zaken, cluster bezwaar en beroep per geval vooraf mandaat voor het treffen van schikkingen met een onderhandelingsruimte tussen € 125.000,00 tot maximaal € 250.000,00.

14

Het beschikken op verzoeken ingevolge de regeling Leerlingenvervoer

B&W

Afdoening / Ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Jeugd

Regeling leerlingenvervoer

06-12-2022

15-12-2022

15

Het nemen van besluiten in het kader van de Leerplichtwet

B&W

Afdoening / Ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Jeugd

Leerplichtwet

06-12-2022

15-12-2022

16

Het nemen van besluiten inzake begrotingssubsidies, incidentele subsidies, subsidies op grond de vigerende Algemene Subsidieverordening Gemeente Lelystad en de daarbij behorende subsidieregelingen en de daarbij behorende beleids-/nadere regels, een en ander voorzover passend binnen de daarvoor in de begroting geraamde bedragen en indien van toepassing het vastgestelde subsidieplafond en binnen de daarvoor door het college vastgestelde uitvoeringsregelingen of verdelingsplannnen. Besluiten met betrekking tot vaststelling of wijziging van beleidsregels, als bedoeld in de vigerende Algemene Subsidieverordening Gemeente Lelystad, of nadere regels met betrekking tot dit onderwerp zijn van dit mandaat uitgezonderd.

B&W

Afdoening / Ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Financieel beheer en kwaliteit

- Teamleider Subsidiebureau

Medewerkers Subsidiebureau, Financieel beheer en kwaliteit die belast zijn met subsidiewerkzaamheden

Algemene Subsidieverordening

06-12-2022

15-12-2022

Het team Subsidiebureau heeft mandaat voor alle handelingen te nemen in het proces voor zover er geen besluit wordt genomen in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

17

Het oninbaar verklaren van openstaande vorderingen, met uitzondering van vorderingen op grond van belastingverordeningen, tot een maximumbedrag van de budgetbevoegdheid op grond van de Budgethoudersregeling

B&W

Afdoening / Ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Financiën Sociaal Domein

- Teamleider Zelfstandigenloket

Algemene wet bestuursrecht/ Burgerlijk Wetboek/

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

06-12-2022

15-12-2022

Verder ondermandaat niet geoorloofd

18

Het ondertekenen van legitimatiebewijzen voor toezichthouders

B&W/Burg.

Ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Handhaving Sociaal Domein

Algemene wet bestuursrecht

06-12-2022

15-12-2022

19

Het ondertekenen van legitimatiebewijzen voor medewekers van het sociaal domein die belast zijn met de uitvoering de Participatiewet, IOAW, IOAZ en aanverwante regelingen.

B&W

Afdoening / Ondertekening

Algemeen Directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Mutaties Sociaal Domein

- Teamleider Aanvragen Sociaal Domein

- Teamleider Zelfstandigenloket

Algemene wet op het binnentreden

06-12-2022

15-12-2022

Beleid

20

Het nemen van besluiten bij de uitvoering van het door het college vastgestelde Voor- en Vroegschoolse Educatie-beleid, voorzover passend binnen de daarvoor in de begroting geraamde bedragen en binnen de daarvoor door het college vastgestelde uitvoeringsregelingen of verdelingsplannen.

B&W

Afdoening / Ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Jeugdhulp en onderwijs

Voor- en Vroegschoolse Educatie-beleid

06-12-2022

15-12-2022

21

het belasten van een kindercentrum voor de activiteit peuteropvang benoemd in de Subsidieregeling Peuteropvang en Onderwijsachterstandenbeleid Lelystad 2020 met het uitvoeren van een Dienst van Algemeen Economisch Belang

B&W

Afdoening / Ondertekening

Algemeen directeur

Subsidieregeling Peuteropvang en Onderwijsachterstandenbeleid Lelystad 2020

06-12-2022

15-12-2022

22

Het nemen van besluiten bij de uitvoering van het door het college vastgestelde Sportbeleid, voorzover passend binnen de daarvoor in de begroting geraamde bedragen en binnen de daarvoor door het college vastgestelde uitvoeringsregelingen of verdelingsplannen.

B&W

Afdoening / Ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Jeugdhulp en onderwijs

Sportbeleid

06-12-2022

15-12-2022

Stadswinkel

23

Het aanvragen van verklaringen omtrent gedrag;

Burgemeester

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Wet justitiële gegevens

06-12-2022

15-12-2022

24

Het legaliseren van handtekeningen;

Burgemeester

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

Bevoegdheid vloeit voort uit de publieke taak van de overheid

25

Het beslissen op verzoeken en het uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot de verstrekking van gegevens ingevolge hoofdstuk 3 van de Wet BRP.

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Wet BRP

06-12-2022

15-12-2022

26

Het verstrekken van rijbewijzen;

Burgemeester

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Wegenverkeerswet

06-12-2022

15-12-2022

27

Het verrichten van alle handelingen en het nemen van besluiten ter uitvoering van de Paspoortwetgeving;

Burgemeester

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Paspoort wet- en regelgeving

06-12-2022

15-12-2022

28

Het doen van aanvragen om inlichtingen uit de politieadministratie i.v.m. verzoeken om het Nederlanderschap;

Burgemeester

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Rijkswet op het Nederlanderschap

06-12-2022

15-12-2022

29

Het doen van aanvragen om inlichtingen uit de registers van de Justitiële Documententatiedienst i.v.m. verzoeken om het Nederlanderschap

Burgemeester

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Rijkswet op het Nederlanderschap

06-12-2022

15-12-2022

30

Het verrichten van taken in het kader van artikel 8 van de Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap;

Burgemeester

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Rijkswet op het Nederlanderschap

06-12-2022

15-12-2022

31

Het nemen van beslissingen, het afdoen van stukken, het ondertekenen van uitgaande brieven en het verrichten van overige handelingen t.a.v. gelegenheden die verband houden met de aan de Burgemeester bij of krachtens de Rijkswet op het Nederlanderschap verleende bevoegdheden en opgedragen taken;

Burgemeester

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Rijkswet op het Nederlanderschap

06-12-2022

15-12-2022

32

Het afnemen van een verklaring onder eed of belofte, als bedoeld in artikel 2.8, tweede lid, onder e, van de Wet BRP.

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Stadswinkel

senior klantbeheerders, specialisten en klantbeheerders A

Wet BRP

06-12-2022

15-12-2022

33

Het beslissen op verzoeken, het ambtshalve handelen en het uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot de bijhouding van gegevens ingevolge hoofdstuk 2, eerste afdeling, van de Wet BRP.

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Wet BRP

06-12-2022

15-12-22

34

Het nemen van besluiten ter uitvoering van de Wegenverkeerswet betreffende de afgifte en invordering van rijbewijzen;

Burgemeester

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Wegenverkeerswet

06-12-2022

15-12-2022

35

Het doen van aangifte bij het vaststellen valse identiteit, vals document of andere incidenten

Burgemeester

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

artikel 160, lid 1, sub d, en 171, lid 1, Gemeentewet

06-12-2022

15-12-2022

36

Besluiten ter uitvoering van de Kieswet;

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Kieswet

06-12-2022

15-12-2022

37

Correspondentie betreffende het kiezersregister;

Burgemeester

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Kieswet

06-12-2022

15-12-2022

38

Het verstrekken van inlichtingen uit het kiezersregister;

Burgemeester

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Kieswet

06-12-2022

15-12-2022

39

Inrichting stemlokalen en aanwijzing personen die het stembureau ten dienste worden gesteld;

Burgemeester

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Kieswet

06-12-2022

15-12-2022

40

Uitreiking nieuwe oproepingskaart;

Burgemeester

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Kieswet

06-12-2022

15-12-2022

41

Vaststelling aantal stembiljetten;

Burgemeester

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Kieswet

06-12-2022

15-12-2022

42

Verstrekken van opgave aan het hoofdstembureau van het benodigde aantal stembiljetten;

Burgemeester

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Kieswet

06-12-2022

15-12-2022

43

Aanwijzing plaatsvervangende leden voor stembureaus;

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Kieswet

06-12-2022

15-12-2022

44

Benoeming van leden en plaatsvervangende leden voor stembureaus;

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Kieswet

06-12-2022

15-12-2022

45

Het in gereedheid brengen van stembiljetten en het distribueren van de stembiljetten over de stembureaus;

Burgemeester

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Kieswet

06-12-2022

15-12-2022

46

Het in ontvangst nemen van processen-verbaal, alsmede de verzegelde pakken en enveloppen van de stembureaus;

Burgemeester

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Kieswet

06-12-2022

15-12-2022

47

Het overbrengen van de processen-verbaal, alsmede de verzegelde pakketten naar de voorzitter van het hoofdstembureau;

Burgemeester

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Kieswet

06-12-2022

15-12-2022

48

Het ondertekenen van ondersteuningsverklaringen

Burgemeester

Afdoening/ondertekening

Algemeen Directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Kieswet

06-12-2022

15-12-2022

49

Bevoegdheid tot het in ontvangst nemen van kandidatenlijsten op dag van de kandidaatstelling

Burgemeester

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Kieswet

06-12-2022

15-12-2022

50

Het verrichten van alle handelingen ter uitvoering van art. 17, 21 en 68 van de Wet op de lijkbezorging

Burgemeester

Afdoening/ondertekening

Algemeen Directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Wet op de lijkbezorging

06-12-2022

15-12-2022

51

Het tekenen van legitimatiebewijzen voor toezichthouders Stadswinkel

B&W / Burg.

Ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Stadswinkel

artikel 5:12 Algemene wet bestuursrecht

06-12-2022

15-12-2022

52

Het aanstellen van onbezoldigde ambtenaren

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Stadswinkel

Artikel 1, lid 2 Ambtenarenwet 2017 en artikel 2 Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017

06-12-2022

15-12-2022

53

Het aanwijzen van tijdelijke medewerkers als toezichthouder of BOA voor het Sociaal domein

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Stadswinkel

Algemene wet bestuursrecht

06-12-2022

15-12-2022

54

Het toekennen van een burgerservicenummer, als bedoeld in artikel 8 van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen Directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Wet algemene bepalingen burgerservicenummer

06-12-2022

15-12-2022

55

Het beslissen op een verzoek briefadres vanwege veiligheidsredenen, als bedoeld in artikel 2.41, eerste lid, van de Wet BRP

Burgemeester

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Stadswinkel

Wet BRP

06-12-2022

15-12-2022

56

Het opleggen een bestuurlijke boete van ten hoogste 325 euro op grond van artikel 4.17 van de Wet BRP.

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen Directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Stadswinkel

Wet BRP

06-12-2022

15-12-2022

57

58

Derdenmandaat

a

Gemeente Almere

B&W

Afdoening/ondertekening

B&W Almere

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

31-10-2017 (170011798)

29-11-2017, inwerreding 30-11-2017 met terugwerkende kracht tot 1-1-2017

Uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 m.b.t. beschermd wonen d.m.v. PGB

b

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland en Interkerkelijk Diaconaal Overleg

B&W

Afdoening/ondertekening

- Directeur Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland

- Directeur Interkerkelijk Diaconaal Overleg

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

06-06-2013

Mandaat om alle bevoegdheden op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulverlening, behoudens het beslissen op bezwaarschriften, uit te oefenen waarbij ondermandaat aan hun medewerkers is toegestaan.

Directeur Publieke Gezondheid van de GGD Flevoland

c

Zorgdragen voor het verkennend onderzoek naar de noodzaak tot geestelijke gezondheidszorg.

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Publieke Gezondheid van de GGD Flevoland

Art 5:2 lid 2 Wvggz

29-10-2019

26-02-2020

d

Indienen van een aanvraag voor het voorbereiden van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Publieke Gezondheid van de GGD Flevoland

Art 5:2 lid 3 Wvggz

29-10-2019

26-02-2020

Directeur van het Werkbedrijf Lelystad BV

e

Het nemen van besluiten met betrekking tot vaststelling van de wettelijke re-integratietrajecten en de handhaving van de re-integratieverplichting

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur van het Werkbedrijf Lelystad BV

Participatiewet, IOAW

11-02-2014

25-06-2014

Mandaat om besluiten te nemen aangaande de re-integratiebepalingen conform de WWB c.q. Participatiewet en de IOAW (kenmerk 131076138)

Directeur Jeugd BV (JEL)

af

Het indienen van een (spoed) verzoekschrift gericht op het verkrijgen of verlengen van een voorwaardelijke of (spoed) machtiging van de kinderrechter voor plaatsing in een accommodatie voor gesloten jeugdhulp in het vrijwillige kader

B&W / Burge-meester

Afdoening / ondertekening

Directeur Jeugd BV

Jeugdwet

Dit betreft zowel een volmacht als machtiging.

bf

Verweer te voeren bij de kinderrechter en daarmee de gemeente van Lelystad te vertegenwoordigen.

B&W / Burge-meester

Directeur Jeugd BV

Jeugdwet

Dit betreft zowel een volmacht als machtiging. De directeur Jeugd BV kan de uitvoering van deze bevoegdheid opdragen aan een medewerker

f

Het beschikken op verzoeken ingevolge de Jeugdwet, de vigerende verordening Jeugdhulp Lelystad en de vigerende Beleids- en nadere regels Jeugdhulp Lelystad

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Jeugd BV

Jeugdwet, vigerende Verordening Jeugdhulp, Beleids- en nadere regels Jeugdhulp Lelystad

08-03-2022

11-03-2022

g

Het doen van VTO’s (Verzoeken tot Onderzoek) en VTB’s (Verzoeken tot Bespreking) aan de Raad voor de Kinderbe-scherming.

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Jeugd BV

Jeugdwet, vigerende Verordening Jeugdhulp, Beleids- en nadere regels Jeugdhulp Lelystad

08-03-2022

11-03-2022

Mandaat verkregen van derden

Uitvoering van de Wgs namens de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde en Urk ten aanzien van zelfstandigen uit die gemeenten.

26-10-2021

03-11-2021

h

Het afgeven en weigeren van verklaringen (als bedoeld in artikel 285, eerste lid onder f van de Fw)

B&W

Afdoening / Ondertekening

Algemeen Directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Zelfstandigenloket

*Awb *Wgs

26-10-2021

03-11-2021

Dit mandaat betreft de uitvoering van de Wgs namens de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde en Urk ten aanzien van zelfstandigen uit die gemeenten.

i

Het indienen van een verzoekschrift WSNP (als bedoeld in artikel 284 Fw)

B&W

Afdoening / Ondertekening

Algemeen Directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Zelfstandigenloket

*Awb *Wgs

26-10-2021

03-11-2021

Dit mandaat betreft de uitvoering van de Wgs namens de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde en Urk ten aanzien van zelfstandigen uit die gemeenten.

j

De bevoegdheden met betrekking tot het Breed moratorium (als bedoeld in artikel 5 Wgs paragraaf 3 van het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening, , 287a en 287b Fw)

B&W

Afdoening / Ondertekening

Algemeen Directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Zelfstandigenloket

*Awb *Wgs

26-10-2021

03-11-2021

Dit mandaat betreft de uitvoering van de Wgs namens de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde en Urk ten aanzien van zelfstandigen uit die gemeenten.

k

Het nemen van de beslissing tot het doen van een aanbod of tot het weigeren van schuldhulpverlening zelfstandigen (als bedoeld in artikel 3 lid 1 onder a en b, lid 2 t/m 5 en artikel 4a van de Wgs)

B&W

Afdoening / Ondertekening

Algemeen Directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Zelfstandigenloket

*Awb *Wgs

26-10-2021

03-11-2021

Dit mandaat betreft de uitvoering van de Wgs namens de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde en Urk ten aanzien van zelfstandigen uit die gemeenten.

l

Het nemen van de beslissing tot het beëindigen van schuldhulpverlening zelfstandigen (als bedoeld in artikel 4a lid 6 van de Wgs).

B&W

Afdoening / Ondertekening

Algemeen Directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Zelfstandigenloket

*Awb *Wgs

26-10-2021

03-11-2021

Dit mandaat betreft de uitvoering van de Wgs namens de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde en Urk ten aanzien van zelfstandigen uit die gemeenten.

m

Buiten behandeling stellen aanvraag (als bedoeld in artikel 4:5 van de Awb)

B&W

Afdoening / Ondertekening

Algemeen Directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Zelfstandigenloket

Awb

26-10-2021

03-11-2021

Dit mandaat betreft de uitvoering van de Wgs namens de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde en Urk ten aanzien van zelfstandigen uit die gemeenten.

n

Afwijzen van een herhaalde aanvraag bij het ontbreken van nieuw gebleken feiten of omstandigheden (als bedoeld in artikel 4:6 van de Awb)

B&W

Afdoening / Ondertekening

Algemeen Directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Zelfstandigenloket

Awb

26-10-2021

03-11-2021

Dit mandaat betreft de uitvoering van de Wgs namens de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde en Urk ten aanzien van zelfstandigen uit die gemeenten.

o

De bevoegdheid tot het behandelen van klachten, als bedoeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht

B&W

Afdoening / Ondertekening

Algemeen Directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Zelfstandigenloket

Awb

26-10-2021

03-11-202

Dit mandaat betreft de uitvoering van de Wgs namens de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde en Urk ten aanzien van zelfstandigen uit die gemeenten.

p

Voeren van het gesprek en afgeven beschikking

B&W

Afdoening / Ondertekening

Algemeen Directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Zelfstandigenloket

Vigerende gemeentelijk beleid Awb

26-10-2021

03-11-2021

Dit mandaat betreft de uitvoering van de Wgs namens de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde en Urk ten aanzien van zelfstandigen uit die gemeenten.

q

Weigering dan wel beëindiging van de schuldhulpverlening

B&W

Afdoening / Ondertekening

Algemeen Directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Zelfstandigenloket

Vigerende gemeentelijk beleid Awb

26-10-2021

03-11-2021

Dit mandaat betreft de uitvoering van de Wgs namens de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde en Urk ten aanzien van zelfstandigen uit die gemeenten.

r

Toepassen van de hardheidsclausule

B&W

Afdoening / Ondertekening

Algemeen Directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Zelfstandigenloket

Vigerende gemeentelijk beleid Awb

26-10-2021

03-11-2021

Dit mandaat betreft de uitvoering van de Wgs namens de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde en Urk ten aanzien van zelfstandigen uit die gemeenten.

Uitvoering gemeentelijke zelfstandigenregelingen

Uitvoering van de Participtiewet, het Bbz, de IOAZ em de Tozo namens de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde en Urk ten aanzien van zelfstandigen uit die gementen

aa

Het nemen van besluiten in het kader van de volgende wet- en regelgeving:

- Participatiewet;

- Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004);

- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);

Tijdelijke overbruggingsregling zelfstandig ondernemers (Tozo)

B&W

afdoening/ ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur sociaal domein

- Teamleider Zelfstndigenloket

*Participatiewet;

*Bbz 2004

*IOAZ;

*Tozo;

*Awb.

30-08-2022

28-09-2022

Dit mandaat betreft de uitvoering van de zelfstandigenregelingen namens de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde en Urk ten aanzien van zelfstandigen uit die gemeenten.

bb

Het aanleveren van materiaal aan andere organisaties o.g.v. een wettelijke verplichting zoals verplichte kwartaal- en jaardeclaraties en cijfermateriaal aan ministeries.

B&W

Afdoening/ ondertekening

Algemeen Directeur

- Directeur sociaal domein

- Teamleider Zelfstndigenloket

Artikel 160 Gemeentewet; Participatiewet;

Bbz 2004;

IOAZ;

Tozo;

Awb.

30-08-2022

28-09-2022

Dit mandaat betreft de uitvoering van de zelfstandigenregelingen namens de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde en Urk ten aanzien van zelfstandigen uit die gemeenten.

cc

Het indienen van een verzoekschrift WSNP (als bedoeld in artikel 284 Fw)

B&W

Afdoening/ ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur sociaal domein

- teamleider Zelfstandigenloket

*WWB c.q. Participatiewet

*Bbz 2004;

*IOAZ

* Tozo.

30-08-2022

28-09-2022

Dit mandaat betreft de uitvoering van de zelfstandigenregelingen namens de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde en Urk ten aanzien van zelfstandigen uit die gemeenten.

dd

Het buiten invorderingstellen van vorderingen in het kader van de volgende wetten:

- Participatiewet;

- Bbz 2004;

- IOAZ;

- Tozo.

B&W

Afdoening/ ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur sociaal domein

- teamleider Zelfstandigenloket

*Participatiewet;

*Bbz 2004;

*IOAZ.

30-08-2022

28-09-2022

Dit mandaat betreft de uitvoering van de zelfstandigenregelingen namens de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde en Urk ten aanzien van zelfstandigen uit die gemeenten.

ee

Het verlenen van voorschotten in het kader van de volgende wetten:

- Participatiewet;

- Bbz 2004;

- IOAZ.

B&W

Afdoening/ ondertekening

Algemeen directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Zelfstandigenloket

*Participatiewet;

*Bbz 2004;

*IOAZ.

30-08-2022

28-09-2022

Dit mandaat betreft de uitvoering van de zelfstandigenregelingen namens de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde en Urk ten aanzien van zelfstandigen uit die gemeenten.

ff

Het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke overeenkomsten tot het vestigen van bezitloos pandrecht in het kader van het Bbz 2004.

B&W

Afdoening / Ondertekening

Algemeen Directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Zelfstandigenloket

*Bbz 2004

*artikel 160 lid 1, sub d en artikel 171 lid Gemeentewet.

30-08-2022

28-09-2022

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Dit mandaat betreft de uitvoering van diverse zelfstandigenregelingen namens de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde en Urk ten aanzien van zelfstandigen uit die gemeenten.

gg

Het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke overeenkomsten tot geldlening in het kader van het Bbz 2004.

B&W Burgemeester

Afdoening / Ondertekening

Algemeen Directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Zelfstandigenloket

*Bbz 2004

*artikel 160 lid 1, sub d en artikel 171 lid 1 Gemeentewet.

30-08-2022

28-09-2022

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Dit mandaat betreft de uitvoering van diverse zelfstandigenregelingen namens de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde en Urk ten aanzien van zelfstandigen uit die gemeenten.

hh

Het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke overeenkomsten tot het vestigen van een recht van hypotheek en het ondertekenen van een akte van royement in het kader van de Participatiewet.

B&W Burgemeester

Afdoening / Ondertekening

Algemeen Directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Zelfstandigenloket

*Bbz 2004

*artikel 160 lid 1, sub d en artikel 171 lid 1 Gemeentewet.

30-08-2022

28-09-2022

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Dit mandaat betreft de uitvoering van diverse zelfstandigenregelingen namens de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde en Urk ten aanzien van zelfstandigen uit die gemeenten.

ii

Het ondertekenen van akten tot vestiging van bezitloos pandrecht en recht van hypotheek, zoals bedoeld onder 5 en 7.

B&W Burgemeester

Ondertekening

Algemeen Directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Zelfstandigenloket

artikel 171, lid 1, Gemeentewet

30-08-2022

28-09-2022

Dit betreft een volmacht. Dit mandaat betreft de uitvoering van de Zelfstandigenregelingen namens de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde en Urk ten aanzien van zelfstandigen uit die gemeenten.

jj

Het afgeven van WSNP-verklaringen.

B&W

Afdoening / Ondertekening

Algemeen Directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Zelfstandigenloket

artikel 285 Faillissementswet

30-08-2022

28-09-2022

Dit mandaat betreft de uitvoering van de zelfstandigenregelingen namens de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde en Urk ten aanzien van zelfstandigen uit die gemeenten.

kk

Het oninbaar verklaren van openstaande vorderingen, met uitzondering van vorderingen op grond van belastingverordeningen.

B&W

Afdoening / Ondertekening

Algemeen Directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Zelfstandigenloket

Algemene wet bestuursrecht; Burgerlijk Wetboek;

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering;

30-08-2022

28-09-2022

Dit mandaat betreft de uitvoering van de zelfstandigenregelingen namens de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde en Urk ten aanzien van zelfstandigen uit die gemeenten.

ll

Buiten behandeling stellen aanvraag (als bedoeld in artikel 4:5 van de Awb).

B&W

Afdoening / Ondertekening

Algemeen Directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Zelfstandigenloket

Algemene wet bestuursrecht.

30-08-2022

28-09-2022

Dit mandaat betreft de uitvoering van de zelfstandigenregelingen namens de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde en Urk ten aanzien van zelfstandigen uit die gemeenten.

mm

Afwijzen van een herhaalde aanvraag bij het ontbreken van nieuw gebleken feiten of omstandigheden (als bedoeld in artikel 4:6 van de Awb).

B&W

Afdoening / Ondertekening

Algemeen Directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Zelfstandigenloket

Algemene wet bestuursrecht.

30-08-2022

28-09-2022

Dit mandaat betreft de uitvoering van de zelfstandigenregelingen namens de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde en Urk ten aanzien van zelfstandigen uit die gemeenten.

nn

De bevoegdheid tot het behandelen van klachten, als bedoeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht.

B&W

Afdoening / Ondertekening

Algemeen Directeur

- Directeur Sociaal

- Teamleider Zelfstandigenloket

Algemene wet bestuursrecht.

30-08-2022

28-09-2022

Dit mandaat betreft de uitvoering van de zelfstandigenregelingen namens de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde en Urk ten aanzien van zelfstandigen uit die gemeenten.

Ondertekening