Besluit aanwijzing toezichthouders i.h.k.v. vuurwerkproject van de gemeente Land van Cuijk 2022

Geldend van 16-12-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit aanwijzing toezichthouders i.h.k.v. vuurwerkproject van de gemeente Land van Cuijk 2022

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk, ieder voor zover het zijn bevoegdheid als bestuursorgaan betreft;

overwegende,

dat het uit het oogpunt van een goede uitvoering van het handhavingsbeleid noodzakelijk is te voorzien in de aanwijzing van toezichthouders in de zin van artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met de onderscheidenlijke wettelijke voorschriften. Hiermee zijn genoemde personen bij de uitvoering van hun taken bevoegd om op te treden als toezichthouder in de gemeente Land van Cuijk;

gelet op,

Titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede;

Artikel 160 en 174 van de Gemeentewet;

Artikel 6:2 lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Land van Cuijk 2022;

Artikel 21 van de Afvalstoffenverordening regio Land van Cuijk en Boekel 2017;

Artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen;

Paragraaf 7 van de Erfgoedverordening gemeente Land van Cuijk 2022;

Artikel 41 lid onder b van de Alcoholwet de Alcoholwet) juncto artikel 3.2 lid 2 van de Alcoholregeling;

Artikel 6 van de Winkeltijdenverordening Gemeente Land van Cuijk 2022;

Artikel 34 lid 2 van de Wet op de kansspelen;

artikel 33 lid 1, van de Huisvestingswet,

Hoofdstuk 18 Wet Milieubeheer;

Artikel 5.1, artikel 5.2 en artikel 5.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Artikel 61 lid 3 Wet Veiligheidsregio's;

Artikel 142 Wetboek van Strafvordering;

Artikel 1a. van het Besluit aanwijzing ambtenaren toezicht naleving hoofdstuk Va Wet publieke gezondheid (bestrijding epidemie covid-19);

En artikel 1, lid 2 van de Ambtenarenwet 2017.

B E S L U I T E N :

Artikel 1.

De volgende medewerkers, werkzaam voor de gemeente Land van Cuijk, aan te wijzen als toezichthouders:

Team Veiligheid, Toezicht & Handhaving.

Handhavers / Buitengewoon opsporingsambtenaren domein I:

A. ;

B. ,

Bovengenoemde allen domicilie kiezend Louis Jansenplein 1 in Cuijk (gemeente Land van Cuijk).

De hierboven onder A t/m B genoemde personen aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar zoals bedoeld in artikel 1, lid 2 van de Ambtenarenwet 2017.

Allen aan te wijzen tot toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht voor de gemeente Land van Cuijk, en als zodanig belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de/het:

 • Alcoholwet

 • Activiteitenbesluit milieubeheer;

 • Afvalstoffenverordening van het Land van Cuijk en Boekel 2017;

 • Algemene plaatselijke verordening gemeente Land van Cuijk 2022;

 • Besluit brandveilig gebruik bouwwerken;

 • Bouwbesluit 2012;

 • Bouwverordening gemeente Land van Cuijk 2022;

 • Brandbeveiligingsverordening gemeente Land van Cuijk 2022;

 • Erfgoedverordening gemeente Land van Cuijk 2022

 • Huisvestingswet;

 • Leegstandswet;

 • Opiumwet art. 13b;

 • Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • Speelautomaten- en speelautomatenhalverordening gemeente Land van Cuijk 2022;

 • Verordening Kraaijenbergse Plassen en Heeswijkse Plas 2005;

 • Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen;

 • Wegenverkeerswet 1994;

 • Wegsleepverordening van de voormalig gemeenten en zodra geharmoniseerd de wegsleepverordening gemeente Land van Cuijk;

 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de betrokken wetten genoemd in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, alsmede die besluiten en voorschriften die bij of krachtens die wetten zijn aangegeven;

 • Wet Basisregistratie personen;

 • Wet Bodembescherming;

 • Wet Geluidhinder;

 • Wet Milieubeheer;

 • Wet op de Veiligheidsregio’s;

 • Wet op de kansspelen;

 • Wet publieke gezondheid (beperkt tot Hoofdstuk Va en de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19);

 • Wet inzake luchtverontreiniging;

 • Wet ruimtelijke ordening;

 • Wet op de economische delicten;

 • Wet op de lijkbezorging;

 • Winkeltijdenwet en de Verordening winkeltijden gemeente Land van Cuijk 2022;

 • Woningwet en bijhorende verordening;

 • De medewerkers in de functie buitengewoon opsporingsambtenaar domein I zijn eveneens toezichthouder voor de overige wet- en regelgeving, zoals genoemd in onder ‘Domein 1 Openbare ruimte’ in bijlage 1 van de regeling domeinen buitengewoon opsporingsambtenaar, de overige (plaatselijke) verordeningen, overige wet- en regelgeving voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van hun functie en de in de plaats tredende wet- en regelgeving van de hierboven genoemde wet- en regelgeving.

 • En de daarvoor in de plaats tredende wet- en regelgeving, voor zover de aard en strekking niet wezenlijk verandert.

 • De medewerkers in de functie buitengewoon opsporingsambtenaar domein II zijn eveneens toezichthouder voor de overige wet- en regelgeving, zoals genoemd in onder ‘Domein 2 Milieu, welzijn en infrastructuur’ in bijlage 1 van de regeling domeinen buitengewoon opsporingsambtenaar, de (plaatselijke) verordeningen of keuren, overige wet- en regelgeving voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van hun functie en de in de plaats tredende wet- en regelgeving van de hierboven genoemde wet- en regelgeving.

 • En de daarvoor in de plaats tredende wet- en regelgeving, voor zover de aard en strekking niet wezenlijk verandert.

Artikel 2

Aan de in artikel 1 genoemde personen wordt, ten behoeve van het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de onder artikel 1 genoemde wet- en regelgeving een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de daarop gebaseerde "Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb".

Artikel 3

De aanwijzing tot toezichthouder als bedoeld in artikel 1 geschiedt tot 1 juni 2023, dan wel tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband.

Artikel 4

 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking;

 • 2. De regeling wordt bekend gemaakt op de bij de gemeente gebruikelijke wijze.

 • 3. Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit aanwijzing toezichthouders i.h.k.v. vuurwerkproject van de gemeente Land van Cuijk 2022.

Ondertekening

Land van Cuijk, 6 december 2022

de secretaris,

Johan Postma

de (waarnemend) burgemeester,

Wim Hillenaar