Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 Wijdemeren

Geldend van 14-12-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2022

Intitulé

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 Wijdemeren

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren

gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2022;

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels bijzondere bijstand Wijdemeren

besluit vast te stellen de beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Wijdemeren.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de <naam gemeente>;

 • c.

  inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 3.1 van de Beleidsregels bijzondere bijstand Wijdemeren;

 • d.

  peildatum: is gelijk aan de aanvraagdatum;

 • e.

  referteperiode: drie volledige maanden vanaf de peildatum

Artikel 2: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022

 • 1. De eenmalige energietoeslag 2022 van € 1300,- is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3. Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120 % van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 4. Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  • b.

   jonger is dan 21 jaar;

  • c.

   VERVALLEN

  • d.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres;

  • e.

   een kostendelende medebewoner is.

Artikel 3: Ambtshalve toekenning

 • 1. Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

  • a.

   algemene bijstand ontvangen; of

  • b.

   een uitkering ontvangen op grond van de Bbz-2004, IOAW en IOAZ;

  • c.

   of minimaregelingen ontvangen de eenmalige energietoeslag 2022 ambtshalve uiterlijk op 1 mei 2022

 • 2. De ambtshalve toekenning heeft ook betrekking op huishoudens die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet.

Artikel 4: Aanvraag

 • 1. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2022 kunnen vanaf 1 mei een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

 • 2. De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend via www.wijdemeren.nl. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 3. Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 30 juni 2023.

Artikel 5: Hardheidsclausule

 • 1. Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 6. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1. Deze beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 april 2022

 • 2. Deze beleidsregels zijn van kracht tot en met 30 juni 2023.

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente 2022 Wijdmeren.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 30 augustus 2022

Het college van burgemeester en wethouders,

Wijdemeren.

Toelichting

De beleidsregel eenmalige energietoeslag 2022 staat niet op zich zelf, maar is gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op de peildatum geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak kan maken op de energietoeslag. Soms kan dat een hardheid inhouden. Daar voorziet artikel 5 in.

In artikel 2 wordt de doelgroep nader omschreven. Met vermogen wordt geen rekening gehouden. Voor het begrip ‘inkomen’ en ‘referteperiode’ is aansluiting gezocht bij het beleid dat daarvoor al in de gemeente geldt in de eigen beleidsregels bijzondere bijstand. Daar voorziet artikel 1 in.

Een ambtshalve toekenning is mogelijk als vaststaat dat de persoon op de peildatum recht heeft. Dit kan worden aangenomen bij huishoudens die algemene bijstand ontvangen of een uitkering Bbz-2004, IOAW of IOAZ. Daar kan de gemeente andere groepen aan toe voegen, bijvoorbeeld personen die periodiek bijzondere bijstand ontvangen of een bijdrage op grond van gemeentelijke minimaregeling. Of dat mogelijk is zal afhangen van de vraag of de aanwezige gegevens voldoende zijn om vast te stellen dat zij op voorhand ook zullen voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2 en andere voorwaarden uit de Participatiewet.

Er zijn situaties denkbaar waarbij de aanvrager op de peildatum weliswaar niet voldeed aan de voorwaarden voor de energietoeslag, maar de (enige) uitsluitingsgrond slechts van korte duur was. De gemeente kan overwegen om in dergelijke situaties een toets op hardheid van de voorgenomen afwijzing uit te voeren (zie artikel 5) en hier zo nodig ook beleidsuitgangspunten voor te formuleren. De hardheidsclausule artikel 16 van de Participatiewet voorziet hier

Artikel 2 lid 4 onder c komt te vervallen

Toelichting: Op vrijdag 5 augustus 2022, heeft de rechtbank Arnhem uitspraak gedaan over een besluit van de gemeente Nijmegen, t.a.v. het uitsluiten van de doelgroep studenten van de categoriale regeling eenmalige energietoeslag. De rechtbank geeft aan dat de gemeente Nijmegen ten onrechte in het beleid heeft opgenomen dat de studenten worden uitgesloten van de categoriale eenmalige energietoeslag. De rechtbank heeft het besluit/ de afwijzing van de gemeente Nijmegen vernietigt, en de categoriale bijstand alsnog toegekend.

De uitspraak van de rechtbank heeft ook gevolgen voor de vastgestelde beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 van de gemeente Wijdemeren. De uitspraak van de rechter wordt gevolgd, daarom worden de beleidsregels eenmalige energie toeslag 2022 gewijzigd.

Artikel 4 onder c van de beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 komt te vervallen.

Conform de uitspraak van de rechter is de gemeente wel bevoegd om te controleren of een student woonruimte huurt inclusief vaste lasten of exclusief vaste lasten en dus zelf een contract met een energiemaatschappij heeft.

Studenten wordt gevraagd het huurcontract en het contract met de energieleverancier te overleggen.