Regeling vervallen per 01-01-2024

Legesverordening gemeente Overbetuwe 2023

Geldend van 01-07-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Legesverordening gemeente Overbetuwe 2023

Ons kenmerk: 2022-037991

Nr.

De raad van de gemeente Overbetuwe;

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 22 november 2022;

gehoord het advies van de voorbereidende vergadering van 29 november 2022;

gelet op artikel(en) 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

b e s l u i t :

vast te stellen de

Legesverordening gemeente Overbetuwe 2023

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1) e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse

 • a.

  identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening van een vergunning of ontheffing voor het plaatsen van een vaccinatiebus van de GGD of een mobiele onderzoeksunit die wordt gebruikt voor het doen van bevolkingsonderzoek als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet op het bevolkingsonderzoek, voor welk onderzoek op grond van die wet vergunning is verleend;

 • d.

  het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning/ontheffing, voor zover deze rechtstreeks verband houdt met een vergunning voor het organiseren van een evenement, als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe;

 • e.

  het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning of het verrichten van diensten,

  • 1.

   als de aanvraag van of dienst voor een non-profitinstelling is, die zich volgens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale, sportieve of culturele aard, waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers, én

  • 2.

   de leges niet meer bedragen dan € 500,-;

   Voor een omgevingsvergunning waarbij niet meer dan het minimum tarief voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit van toepassing is, geldt dat het legesbedrag voor een benodigde binnen- of buitenplanse afwijking eveneens niet wordt geheven;

 • f.

  diensten waarvoor het totaalbedrag van de leges minder dan € 10,- bedraagt;

 • g.

  het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning of het verrichten van interne diensten ten behoeve van de gemeente voor zover de leges niet meer bedragen dan € 1.375,-.

 • h.

  een aanvraag voor een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) voor het inschrijven voor een (sociale) huurwoning.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 30 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1. Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2. Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders stellen de bij deze verordening behorende tarieventabel vast, met inachtneming van de door de raad (bij de begroting) vastgestelde financiële kaders.

Artikel 11 Intrekking oude regeling

De Legesverordening gemeente Overbetuwe 2022, zoals vastgesteld bij besluit van 7 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2023.

Artikel 12 Overgangsrecht

De Legesverordening gemeente Overbetuwe 2022 blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor 1 januari 2023 hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening gemeente Overbetuwe 2023.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 6 december 2022.

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

drs. D.E. van der Kamp

de voorzitter,

R.P. Hoytink-Roubos

Bijlage 1 Tarieventabel leges gemeente Overbetuwe 2023, behorend bij de Legesverordening gemeente Overbetuwe 2023

Indeling tarieventabel

Titel 1Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 (Vervallen)

Hoofdstuk 6 (Vervallen)

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 2014

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14 (Vervallen)

Hoofdstuk 15 (Vervallen)

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie en overige kabels en leidingen

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20 Diversen

Titel 2Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Huisvestingswet 2014

Hoofdstuk 5 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Artikel

Omschrijving

Tarief 2023

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap, of de omzetting van een registratie van een partnerschap in een huwelijk op:

 

1.1.1.1

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag:

€ 495,00

1.1.1.2

woensdagochtend voor een eenvoudige huwelijksvoltrekking:

€ 176,00

1.1.1.3

zaterdag:

€ 655,00

1.1.1.4

een tijdstip vallende buiten de uren vermeld in de “Regeling Burgerlijke Stand”:

€ 720,00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de omzetting van een registratie van een partnerschap in een huwelijk zonder ceremonie:

€ 66,50

1.1.3

Het extra tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek:

€ 95,00

1.1.4

Het extra tarief bedraagt voor het omzetten van een registratie van een partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek:

€ 95,00

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.5.1

een trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering:

€ 16,70

1.1.5.2

een trouwboekje of partnerschapsboekje in een luxe uitvoering:

€ 26,00

1.1.5.3

duplicaat trouwboekje of partnerschapsboekje:

€ 20,20

1.1.6

Het tarief bedraagt voor:

 

1.1.6.1

het kalligraferen van een trouwboekje of partnerschapsboekje:

€ 20,20

1.1.6.2

het kalligraferen van de gegevens van een kind in een trouwboekje of partnerschapsboekje:

€ 9,80

1.1.6.3

het beschikbaar stellen van een ambtenaar om op te treden als getuige bij een huwelijk of registratie van een partnerschap:

€ 34,00

1.1.7

Het tarief opgenomen onder 1.1.1.1.1, 1.1.1.3.1 en 1.1.1.4 wordt bij overschrijding van de standaardtijd van 45 minuten, bij het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap dan wel bij de bevestiging van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, met 30 minuten of een gedeelte daarvan, verhoogd met:

€ 122,00

1.1.8

Voor het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

1.1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand voor één dag die al benoemd is als (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand in een andere gemeente te benoemen:

€ 79,00

1.1.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand voor één dag die niet al benoemd is als (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand in een andere gemeente te benoemen:

€ 158,00

1.1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om de datum, tijdstip, trouwambtenaar, locatie of getuigen bij een huwelijk, registratie van een partnerschap of de omzetting van een registratie van een partnerschap in een huwelijk te annuleren of wijzigen, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 26,00

1.1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een huwelijk, registratie van een partnerschap of de omzetting van een registratie van een partnerschap in een huwelijk te annuleren:

 

1.1.12.1

bij meer dan 1 maand voor de huwelijksdatum, registratie van een partnerschap of omzetting van een registratie van een partnerschap in een huwelijk:

gratis

1.1.12.2

bij niet meer dan 1 maand, maar wel meer dan 1 week voor de huwelijksdatum, registratie van een partnerschap of omzetting van een registratie van een partnerschap in een huwelijk:

50% van de betaalde leges

1.1.12.3

bij 1 week of minder voor de huwelijksdatum, registratie van een partnerschap of omzetting van een registratie van een partnerschap in een huwelijk:

75% van de betaalde leges

1.1.13

Het tarief voor het in behandeling nemen van de annulering van een kosteloos huwelijk of een kosteloze partnerschapsregistratie, bedraagt:

€ 30,00

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Artikel

Omschrijving

Tarief 2023

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

*€ 77,85

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

*€ 58,85

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

*€ 77,85

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

*€ 58,85

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

*€ 77,85

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

*€ 58,85

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:

*€ 58,85

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

*€ 70,35

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

*€ 37,95

1.2.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

*€ 34,25

1.2.7

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

*€ 53,00

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Artikel

Omschrijving

Tarief 2023

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

*€ 48,15

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met:

*€ 34,10

1.3.3

Voor de bemiddeling tot het verkrijgen van een formulier omtrent de lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorrijtuigen (zgn. eigen verklaring), geldt het door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen vastgestelde tarief.

 

1.3.4

Voor de extra werkzaamheden verbonden aan de afgifte van een rijbewijs na vermissing (de extra leges gelden niet na gebleken diefstal):

€ 24,50

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen

Artikel

Omschrijving

Tarief 2023

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens uit de basisregistratie personen, per verstrekking:

€ 12,00

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

€ 12,00

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen:

*€ 7,50

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan te besteden kwartier:

€ 25,80

1.4.7

Het op grond van subonderdeel 1.4.6 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

1.4.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfsplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200):

€ 12,00

Hoofdstuk 5 (Vervallen)

Hoofdstuk 6 (Vervallen)

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Artikel

Omschrijving

Tarief 2023

1.7

De verstrekking van bestuursstukken vanuit de voorlichtende taak van de gemeente is gratis. Voor het op aanvraag verstrekken van bestuursstukken zijn legeskosten verschuldigd. Ook is veel informatie op te vragen via de gemeentelijke website www.overbetuwe.nl en www.raadoverbetuwe.nl.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een boekwerk uit de planning en control cyclus:

€ 51,50

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Artikel

Omschrijving

Tarief 2023

 

Voor de tarieven voor het in behandeling nemen van aanvragen tot het verstrekken van informatie en/of afschriften: zie hoofdstuk 20.

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Artikel

Omschrijving

Tarief 2023

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag:

*€ 41,35

1.9.2

tot het legaliseren van een of meerdere handtekeningen op één document:

€ 12,00

1.9.3

tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap:

€ 12,00

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Artikel

Omschrijving

Tarief 2023

 

Voor de tarieven voor het in behandeling nemen van aanvragen tot het verstrekken van informatie en/of afschriften: zie hoofdstuk 20.

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 2014

Artikel

Omschrijving

Tarief 2023

 

Niet van toepassing.

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Artikel

Omschrijving

Tarief 2023

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:

€ 207,00

1.12.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet:

€ 82,50

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Artikel

Omschrijving

Tarief 2023

 

Niet van toepassing.

 

Hoofdstuk 14 (Vervallen)

Hoofdstuk 15 (Vervallen)

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Artikel

Omschrijving

Tarief 2023

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één of meer kansspelautomaten:

vermeerderd met een bedrag van *€ 34,00 per kansspelautomaat

*€ 22,50

1.16.1.2

voor een periode van één jaar tot maximaal vier jaren voor één of meer kansspelautomaten:

vermeerderd met een bedrag van *€ 34,00 per kansspelautomaat per jaar

*€ 22,50

1.16.1.3

voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd:

vermeerderd met een bedrag van *€ 136,00 voor elke kansspelautomaat

*€ 90,50

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een loterijvergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen:

€ 23,80

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

Artikel

Omschrijving

Tarief 2023

1.17

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor registratie in het Landelijk Register Kinderopvang op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen voor:

 

1.17.1

kinderopvang, buitenschoolse opvang, niet-gesubsidieerde peuterspeelzaal en gastouderbureau:

€ 1.170,00

1.17.2

gastouderopvang (via gastouderbureau):

€ 477,00

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie en overige kabels en leidingen

Artikel

Omschrijving

Tarief 2023

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering werkzaamheden als bedoeld in artikel 4, eerste lid van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Overbetuwe:

€ 500,00

1.18.2

Het in 1.18.1 genoemde bedrag wordt:

 

1.18.2.1

als met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met:

€ 330,00

1.18.2.2

als de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gronden over een lengte van 25 meter of meer, verhoogd met coördinatiekosten (begeleiding en toezicht) voor te leggen kabels en leidingen, met een bedrag per strekkende meter (m¹) van:

€ 2,00

1.18.2.3

als met betrekking tot een aanvraag onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de grondroerder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.18.3

Als een begroting als bedoeld in 1.18.2.3 is opgesteld, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de grondroerder ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

Artikel

Omschrijving

Tarief 2023

1.19

Het tarief bedraagt voor:

 

1.19.1

het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:

€ 40,00

1.19.2

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW):

€ 26,50

1.19.3

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart (GPK) in verband met vermissing, diefstal of geheel of gedeeltelijk onleesbaar:

€ 26,50

1.19.4

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor:

 

1.19.4.1

een medisch onderzoek:

€ 118,00

1.19.4.2

het niet verschijnen op de afspraak bij de medisch adviseur zonder bericht van verhindering:

€ 92,00

1.19.4.3

het vervallen van een medisch onderzoek na aanmelding van het onderzoek bij de medisch adviseur:

€ 77,00

Hoofdstuk 20 Diversen

Artikel

Omschrijving

Tarief 2023

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het gebruik van de vanwege de gemeente aangebrachte elektriciteitsvoorzieningen per standplaats:

 

1.20.1.1

per dagdeel voor kleinverbruik:

€ 4,00

1.20.1.2

per dagdeel voor grootverbruik

€ 9,30

1.20.1.3

per kwartaal voor kleinverbruik:

€ 25,75

1.20.1.4

per kwartaal voor grootverbruik:

€ 60,45

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

€ 4,00

1.20.2.2

kopieën, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

€ 0,30

1.20.2.3

reeds bestaande digitale tekeningen, kaarten en ander stukken via een digitale verstrekking, voor ieder daaraan te besteden kwartier:

€ 25,80

1.20.3

Het tarief bedraagt voor het op verzoek verrichten van ambtelijke diensten (zoals nasporing in het gemeentearchief of kadaster, het scannen of het verrichten van CAD-werkzaamheden) per halfuur of gedeelte daarvan. De aanvrager wordt vooraf op de hoogte gesteld van de prijs of prijsindicatie voor deze dienst:

€ 51,60

1.20.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van:

 

1.20.4.1

een vergunning of ontheffing op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe (APV) als bedoeld in artikel:

 
 

2:10: plaatsing van sandwich- en driehoeksborden: per 10 sandwich- en driehoeksborden, per grondgebied en per maximale plaatsingsperiode van 14 dagen:

€ 82,50

 

2:10: oneigenlijk gebruik openbare grond:

€ 165,00

 

2:19b: opsporen metalen:

€ 165,00

 

2:39: exploitatievergunning speelgelegenheid:

€ 165,00

 

2:72: vergunning ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk:

€ 165,00

 

2:73a: ontheffing carbid schieten:

€ 82,50

 

4.6: ontheffing geluidhinder:

€ 165,00

 

4:6a: ontheffing (geluid)hinder in de open lucht ivm plaatsing gaskanon, bouw- of infrastructurele werkzaamheden (geen leges voor ontheffing muziek in eigen tuin):

€ 254,00

 

4:6d: ontheffing (geluid)hinder door vrachtauto’s:

€ 165,00

 

4:6e: ontheffing routering:

€ 165,00

 

4:16a: vergunning handelsreclame (incl. advies welstandscommissie) en lichtreclame:

€ 165,00

 

4:18 lid 3: ontheffing recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen:

€ 82,50

 

5:18: standplaatsvergunning (naast de kosten voor de vergunningverlening kan tevens precariobelasting worden geheven):

€ 165,00

 

5:33: ontheffing verbod verkeer in natuurgebieden:

€ 165,00

 

5:34: ontheffing stoken van vuur:

€ 82,50

1.20.4.2

een vergunning of ontheffing op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe (APV) voor tijdens de Nijmeegse Vierdaagse als bedoeld in artikel:

 
 

5:18: voor een standplaats:

€ 165,00

 

5:18 en/of 2:10: voor een standplaats ten behoeve van reclame/promotie:

€ 165,00

1.20.4.3

een verklaring van geen bezwaar o.g.v. de regelingen in de Luchtvaartwet:

€ 82,50

1.20.4.4

een vervangende pas voor het aanbieden van afval aan een (ondergrondse) container:

€ 10,00

1.20.5

Het tarief voor diensten in het kader van risicobeoordeling, detectie en/of ruiming van explosieven bedraagt voor:

 

1.20.5.1

het opstellen van een Projectleiderssamenvatting tot 2,5 ha (verder: PLS Small):

€ 550,00

1.20.5.2

het opstellen van een Projectleiderssamenvatting 2,5 ha-5 ha (verder: PLS Medium):

€1.100,00

1.20.5.3

het opstellen van een Projectleiderssamenvatting 5 ha-10 ha (verder: PLS Large):

€1.660,00

1.20.5.4

het opstellen van een Projectleiderssamenvatting groter dan 10 ha (verder: PLS Extra Large):

€2.210,00

1.20.5.5

het beoordelen van een PLS Small:

€ 223,00

1.20.5.6

het beoordelen van een PLS Medium:

€ 330,00

1.20.5.7

het beoordelen van een PLS Large:

€ 440,00

1.20.5.8

het beoordelen van een PLS Extra Large:

€ 660,00

1.20.5.9

het beoordelen van een Projectgebonden Risicoanalyse tot 2,5 ha (PRA Small):

€ 440,00

1.20.5.10

het beoordelen van een Projectgebonden Risicoanalyse 2,5 ha-5 ha (PRA Medium):

€ 660,00

1.20.5.11

het beoordelen van een Projectgebonden Risicoanalyse 5 ha-10 ha (PRA Large):

€ 880,00

1.20.5.12

het beoordelen van een Projectgebonden Risicoanalyse groter dan 10 ha (PRA Extra Large):

€1.100,00

1.20.6

Het tarief voor het aanvragen van een noodurgentieverklaring voor woningzoekenden op grond van de Huisvestingsverordening gemeente Overbetuwe bedraagt:

€ 59,00

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Artikel

Omschrijving

Tarief 2023

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en als de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en als het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

2.1.1.4

Wro: Wet ruimtelijke ordening

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

Artikel

Omschrijving

Tarief 2023

2.2

Het tarief bedraagt voor:

 

2.2.1

een adviesgesprek in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is, het eerste uur, of een gedeelte van dit uur:

€ 103,20

2.2.1.1

Ieder extra half uur, of een gedeelte van een extra half uur:

€ 51,60

2.2.2

het beoordelen van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

€ 306,00

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Artikel

Omschrijving

Tarief 2023

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

Het vastgestelde percentage voor de bouwkosten als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1. en voor het minimumtarief als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1.1 is voor 50% toegerekend aan de planologische toets, voor 40% aan de bouwtechnische toets en voor 10% aan de toets welstand.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, een percentage van de bouwkosten volgens de volgende staffel:

a. voor de bouwkosten tot € 1.000.000: 3,3% van de bouwkosten;

b. voor de bouwkosten van € 1.000.000 tot € 5.000.000: € 33.000 vermeerderd met 2,2% van de bouwkosten in deze categorie;

c. voor de bouwkosten van € 5.000.000 tot € 35.000.000: € 121.000 vermeerderd met 1,5% van de bouwkosten in deze categorie;

d. voor de bouwkosten vanaf € 35.000.000: € 571.000 vermeerderd met 0,5% van de bouwkosten in deze categorie.

 

2.3.1.1.1

Het minimum tarief voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit bedraagt:

€ 500,00

2.3.1.2

Extra welstandstoets

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, als zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

€ 103,00

2.3.1.3

Beoordeling rapport agrarisch bedrijf

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor de beoordeling van een extern rapport voor het aantonen van de bedrijfseconomische volwaardigheid van een nieuwe vestiging van een agrarisch bedrijf of een tweede bedrijfswoning bij een agrarisch bedrijf:

€ 1.015,00

2.3.1.4

Achteraf ingediende aanvraag

In afwijking van de onderdelen 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een na aanvang of gereedkomen van de bouw ingediende aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a. van de Wabo: 125% van de leges zoals deze op grond van die onderdelen geheven zouden zijn bij een vooraf ingediende aanvraag met een minimum van:

€ 625,00

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

0,1%

van de aanlegkosten, met een minimum van:

€ 500,00

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.3.1

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

 

2.3.3.1.1

en het minimumtarief zoals bedoeld in artikel 2.3.1.1.1 van toepassing is:

€ 360,00

2.3.3.1.2

in overige situaties:

€ 720,00

2.3.3.2

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

 

2.3.3.2.1

en het minimumtarief zoals bedoeld in artikel 2.3.1.1.1 van toepassing is:

€ 505,00

2.3.3.2.2

in overige situaties:

€ 1.015,00

2.3.3.3

Als een aanvraag tot het nemen van een projectomgevingsvergunning ingevolge artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo passend binnen het Besluit categorieën van gevallen ex. artikel 6.5, derde lid, Besluit omgevingsrecht gemeente Overbetuwe 2011 in behandeling wordt genomen, is een bedrag verschuldigd van:

€ 1.190,00

2.3.3.3.1

Als het college van B&W op grond van deze aanvraag passend binnen het Besluit categorieën van gevallen ex. artikel 6.5, derde lid, Besluit omgevingsrecht gemeente Overbetuwe 2011 besluit tot opstellen van een ruimtelijke onderbouwing, is naast de leges op grond van artikel 2.3.1 en 2.3.3.3 een bedrag verschuldigd van:

€ 2.990,00

2.3.3.4

Als een aanvraag tot het nemen van een projectomgevingsvergunning ingevolge artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo niet passend binnen het Besluit categorieën van gevallen ex. artikel 6.5, derde lid, Besluit omgevingsrecht gemeente Overbetuwe 2011 in behandeling wordt genomen, is een bedrag verschuldigd van:

€ 1.190,00

2.3.3.4.1

Als het college van B&W op grond van deze aanvraag niet passend binnen het Besluit categorieën van gevallen ex. artikel 6.5, derde lid, Besluit omgevingsrecht gemeente Overbetuwe 2011 besluit tot opstellen van een ruimtelijke onderbouwing, is naast de leges op grond van artikel 2.3.1 en 2.3.3.4, een bedrag verschuldigd van:

€ 6.785,00

2.3.3.5

Als het college van B&W op grond van deze aanvraag besluit tot start van de tervisielegging conform artikel 3.10 van de Wabo, is naast de leges op grond van artikel 2.3.3.4 en 2.3.3.4.1 een extra bedrag verschuldigd van:

€ 4.980,00

2.3.3.6

als artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 410,00

2.3.3.7

als artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 410,00

2.3.3.8

als de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wro en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 410,00

2.3.3.9

als de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wro en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 410,00

2.3.3.10

als artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 410,00

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens geen sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.4.1

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 720,00

2.3.4.2

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 1.015,00

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, voor een inrichting:

 

2.3.5.1.1

met een gebruiksoppervlakte tot 500 m²:

€ 755,00

2.3.5.1.2

met een gebruiksoppervlakte van 500 m² tot 1.000 m²:

€ 1.255,00

2.3.5.1.3

met een gebruiksoppervlakte van 1.000 m² en meer:

€ 1.755,00

2.3.5.2

Het tarief voor het overschrijven van een vergunning als bedoeld onder 2.3.5.1:

€ 86,00

2.3.5.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van revisie brandveilig gebruik:

€ 400,00

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten

 

2.3.6.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks- of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of de Erfgoedverordening gemeente Overbetuwe, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 710,00

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 710,00

2.3.7

Niet van toepassing

 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Overbetuwe, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

gratis

2.3.9

Uitweg/inrit en aansluiting riolering

 

2.3.9.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e. van de Wabo, in samenhang met artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Overbetuwe, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 256,00

2.3.9.2

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het tot stand brengen of het wijzigen van een aansluiting van een particulier riool op het openbaar riool, bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, in samenhang met de Aansluitverordening riolering gemeente Overbetuwe, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 256,00

 

2.3.10.1

Kappen

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Overbetuwe, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 165,00

2.3.10.2

Handelsreclame

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder h en i van de Wabo in samenhang met artikel 4:16a van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Overbetuwe en als niet tevens sprake is van een activiteit bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 (bouwactiviteit), bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.10.2.1

als de activiteit bestaat uit het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van die handelsreclame:

€ 165,00

2.3.10.2.2

als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame op of aan die onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd:

€ 165,00

2.3.11

Niet van toepassing

 

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 373,00

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 373,00

2.3.14

Andere activiteiten

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 247,00

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 247,00

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 247,00

 

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Als een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief :

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.16

Beoordeling bodem en/of geluid

Beoordeling archeologisch bodemrapport

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport, als het betreft:

 

2.3.16.1.1

de beoordeling van een Programma van Eisen inzake archeologisch (voor)onderzoek, overeenkomstig het Protocol opstellen Programma van Eisen, Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie:

€ 515,00

2.3.16.1.2

de beoordeling van een Plan van Aanpak inzake archeologisch (voor)onderzoek:

€ 175,00

2.3.16.1.3

de beoordeling van een offerte tot het doen van archeologisch (voor)onderzoek:

€ 175,00

2.3.16.1.4

de beoordeling van rapporten die voortvloeien uit archeologisch (voor)onderzoek, ex artikel 39 lid 2, 40 lid 1, van de Monumentenwet:

€ 430,00

 

Vaststelling hogere waarde toegestane geluidsbelasting

 

2.3.16.2

Voor de beoordeling van een verzoek van een belanghebbende en het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toegestane geluidbelasting, op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder en artikel 5.1 e.v. Besluit geluidhinder, bedragen de leges:

€ 340,00

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Als een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

gratis

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

Artikel

Omschrijving

Tarief 2023

 

Niet van toepassing

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Artikel

Omschrijving

Tarief 2023

2.5.1

Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning bouw-, aanleg-, afwijkings- en/of sloopactiviteiten nodig

Als de gemeente op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

85%

2.5.2

Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.2.1

85% van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 

2.5.2.2

70% van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges, ná de periode van herstel verzuim.

 

2.5.3.

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning bouw-, aanleg-, afwijkings- en/of sloopactiviteiten

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl de gemeente daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.3.1

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen vier weken na de indiening van de aanvraag:

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

75%

2.5.3.2

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf vier weken tot zes weken na de indiening van de aanvraag:

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

50%

2.5.3.3

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken na de indiening van de aanvraag:

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

25%

2.5.3.4

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op verzoek van de gemeente om procedurele redenen, en hiertoe een nieuwe aanvraag wordt ingediend binnen 8 weken na verzenddatum van de intrekkingsbrief:

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

100%

2.5.4

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, afwijkings- en/of sloopactiviteiten.

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, afwijkings- en/of sloopactiviteiten intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

25%

2.5.5

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, afwijkings- en/of sloopactiviteiten.

 

2.5.5.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, afwijkings- en/of sloopactiviteiten weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

25%

2.5.5.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.5.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.5.6

Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan het in titel 2, hoofdstuk 3 vastgestelde minimumbedrag wordt niet teruggegeven.

 

2.5.7

Geen teruggaaf legesdeel advies

Van de leges verschuldigd op grond van het onderdeel 2.3.17 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Artikel

Omschrijving

Tarief 2023

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

gratis

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Artikel

Omschrijving

Tarief 2023

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 124,00

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen

Artikel

Omschrijving

Tarief 2023

 

Concept aanvraag wijziging/herziening bestemmingsplan

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een concept aanvraag welke niet past binnen het geldende bestemmingsplan:

Het tarief wordt verrekend met het in behandeling nemen van een definitieve aanvraag om herziening of wijziging van het bestemmingsplan.

€ 390,00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het voorleggen van een concept aanvraag welke niet past binnen het geldende bestemmingsplan aan het college:

Het tarief wordt verrekend met het in behandeling nemen van een definitieve aanvraag om herziening of wijziging van het bestemmingsplan.

€ 715,00

 

Herziening bestemmingsplan

 

2.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wro, eventueel naast de leges op grond van artikel 2.3.1:

 

2.8.3.1

als een aanvraag tot herziening van een bestemmingsplan ingevolge artikel 3.1 van de Wro in behandeling wordt genomen:

€ 1.105,00

2.8.3.2

als het college van B&W op grond van deze aanvraag besluit tot opstellen van een voorontwerp bestemmingsplan:

€ 5.465,00

2.8.3.3

als het college van B&W op grond van deze aanvraag besluit tot start van de tervisielegging conform artikel 3.8 van de Wro:

€ 4.195,00

 

Verzamelbestemmingsplan (2 t/m 10 locaties)

 

2.8.4

Indien de procedures onder 2.8.3 niet afzonderlijk worden behandeld, maar in gezamenlijk verband (verzamelbestemmingsplan) dan bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid of artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wro, eventueel naast de leges op grond van hoofdstuk 2.3.1:

 

2.8.4.1

als een aanvraag tot herziening van een bestemmingsplan ingevolge artikel 3.1 of artikel 3.6 van de Wro in behandeling wordt genomen:

€ 1.105,00

2.8.4.2

als het college van B&W op grond van deze aanvraag besluit tot opstellen van een voorontwerp verzamelbestemmingsplan (2 t/m 10 locaties):

€ 4.335,00

2.8.4.3

als het college van B&W op grond van deze aanvraag besluit tot start van de tervisielegging conform artikel 3.8 van de Wro:

€ 2.115,00

 

 

Wijziging bestemmingsplan

 

2.8.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wro, eventueel naast de leges op grond van artikel 2.3.1:

 

2.8.5.1

als een aanvraag tot het uitwerken of wijzigen van een bestemmingsplan ingevolge artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wro in behandeling wordt genomen:

€ 1.105,00

2.8.5.2

als het college van B&W op grond van deze aanvraag besluit tot het opstellen van een voorontwerp van het wijzigings- of uitwerkingsplan:

€ 5.465,00

2.8.5.3

als het college van B&W op grond van deze aanvraag besluit tot start van de tervisielegging conform artikel 3.8 van de Wro:

€ 3.210,00

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking

Artikel

Omschrijving

Tarief 2023

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 135,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

Hoofdstuk 1 Horeca

Artikel

Omschrijving

Tarief 2023

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een:

 

3.1.1.1

alcoholwetvergunning, nieuwe vergunning, artikel 3 van de Alcoholwet:

€ 248,00

3.1.1.2

alcoholwetvergunning, wijziging lokaliteit, artikel 30 van de Alcoholwet:

€ 82,50

3.1.1.3

ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet:

€ 165,00

3.1.1.4

alcoholwetvergunning, wijziging leidinggevende, artikel 30a, tweede lid van de Alcoholwet:

€ 40,50

3.1.1.5

ontheffing artikel 4, vierde lid van de Alcoholwet:

€ 40,50

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning of ontheffing op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe (APV):

 

3.1.2.1

exploitatie openbare inrichting, nieuwe vergunning, artikel 2:28 van de APV:

€ 165,00

3.1.2.2

terrasvergunning, nieuwe vergunning, artikel 2:28 van de APV:

€ 165,00

3.1.2.3

exploitatie openbare inrichting, wijziging leidinggevende, artikel 2:28 van de APV:

€ 40,50

3.1.2.4

exploitatie openbare inrichting, wijziging lokaliteit, artikel 2:28 van de APV:

€ 82,50

3.1.2.5

ontheffing sluitingstijd openbare inrichting, artikel 2:29 van de APV:

€ 82,50

3.1.2.6

terrasvergunning, wijziging, artikel 2:28 van de APV:

€ 82,50

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Artikel

Omschrijving

Tarief 2023

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe (APV):

gratis

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5:23 van de APV:

€ 248,00

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kliko’s bij een evenementenvergunning:

gratis

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Artikel

Omschrijving

Tarief 2023

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4 en 3:4a van de Algemeen plaatselijke verordening gemeente Overbetuwe voor een seksinrichting respectievelijk escortbedrijf:

€ 685,00

Hoofdstuk 4 Huisvestingswet 2014

Artikel

Omschrijving

Tarief 2023

 

Niet van toepassing

 

Hoofdstuk 5 Marktstandplaatsen

Artikel

Omschrijving

Tarief 2023

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.5.1

tot het verlenen van een vergunning voor een marktstandplaats (artikel 5 Marktverordening gemeente Overbetuwe):

€ 165,00

3.5.2

tot het overnemen van een marktstandplaats (artikel 7 lid 1b Marktverordening gemeente Overbetuwe):

€ 165,00

3.5.3

tot het verlenen van een tijdelijke ontheffing vereiste persoonlijk innemen standplaats (artikel 11 Marktreglement):

€ 82,50

3.5.4

tot het verlenen van een vergunning voor vervanging op de marktstandplaats (artikel 11 Marktreglement):

€ 82,50

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

Artikel

Omschrijving

Tarief 2023

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing/vrijstelling in het kader van de Winkeltijdenverordening gemeente Overbetuwe:

€ 82,50

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Artikel

Omschrijving

Tarief 2023

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking:

€ 135,00

Opmerking:

Als voor de bedragen een wettelijk maximum is vastgesteld is dit (eventueel hiervan afgeleide) bedrag aangegeven met de aanduiding ‘*’ vóór het tarief.

Bijlage 2

Besluit vaststelling Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken (UAV 2012), zoals bekend gemaakt in de Staatscourant op 30 januari 2012 met nummer 1567 (2022-057933 Bijlage UAV 2012).