Subsidieverordening klimaatadaptieve maatregelen door bedrijven op bestaande bedrijventerreinen gemeente Deventer

Geldend van 03-12-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieverordening klimaatadaptieve maatregelen door bedrijven op bestaande bedrijventerreinen gemeente Deventer

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Bestaande bedrijventerreinen: de in de gemeente Deventer gelegen bedrijventerreinen Bergweide 3, Bergweide 4, Bergweide 5, Havenkwartier, Kloosterlanden en De Weteringen, die onderdeel uitmaken van de Uitvoeringsagenda Toekomstbestendige Bedrijventerreinen (TBBT);

 • b.

  Klimaatadaptieve maatregelen: maatregelen die hitte, droogte of wateroverlast helpen voorkomen, of verminderen;

 • c.

  Perceel: eén of meerdere aaneengesloten kadastrale kavels die eigendom zijn van één persoon;

 • d.

  Perceelsgrens: de grens tussen het perceel van de rechthebbende waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft en de openbare ruimte of een naastgelegen perceel van een andere eigenaar;

 • e.

  Rechthebbende: De eigenaar of huurder van een perceel.

Artikel 2 Reikwijdte verordening

Deze verordening is niet van toepassing, indien een aanvraag om subsidie kan worden gedaan op grond van de Subsidieverordening afkoppelen hemelwater.

Artikel 3 Bevoegdheid college

 • 1. Het college is bevoegd te besluiten op aanvragen om subsidie krachtens deze verordening.

 • 2. Behoudens het bepaalde in artikel 8, vierde lid, wordt alvorens de subsidie wordt vastgesteld een beschikking tot subsidieverlening gegeven.

 • 3. Het college is bevoegd onaangekondigd de uitvoering van de maatregelen waarvoor subsidie is verleend te controleren.

Artikel 4 Te subsidiëren activiteiten

 • 1. Subsidie krachtens deze verordening kan worden verstrekt voor klimaatadaptieve maatregelen voor bedrijven op bestaande bedrijventerreinen.

 • 2. Maatregelen die hitte helpen voorkomen, of verminderen zijn maatregelen die zonder gebruik van energiebronnen de temperatuur op een natuurlijke wijze helpen verlagen. Hieronder vallen onder andere groen dak, wit dak, groene gevel, vergroenen buitenruimte, vergroenen erfafscheiding, schaduwwerking en gewassenteelt.

 • 3. Maatregelen die droogte helpen voorkomen, of verminderen zijn maatregelen die ervoor zorgen dat het regenwater zoveel mogelijk naar het groen wordt geleid, of er voor zorgen dat regenwater vanaf het maaiveld kan infiltreren in de bodem. Onder het afkoppelen van terreinverharding vallen onder andere open verharding, verwijderen verharding, vergroenen buitenruimte.

 • 4. Maatregelen die wateroverlast helpen voorkomen, of verminderen zijn maatregelen die waterhinder en wateroverlast verminderen doordat regenwater niet naar het riool gaat en langer wordt vastgehouden op de plek waar het valt. Hieronder vallen onder andere groen dak, verwijderen verharding, vergroenen buitenruimte.

Artikel 5 De subsidie-ontvanger

 • 1. Het college verstrekt subsidie krachtens deze verordening uitsluitend aan natuurlijke personen en privaatrechtelijke rechtspersonen.

 • 2. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de rechthebbende van een perceel.

 • 3. Indien de subsidie wordt aangevraagd door een huurder van een perceel, dient de huurder bij de aanvraag een verklaring van instemming te overleggen van de eigenaar van dat perceel.

Artikel 6 Subsidievoorwaarden

 • 1. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien werkzaamheden met betrekking tot klimaatadaptieve maatregelen plaatsvinden op het perceel van de rechthebbende en worden uitgevoerd op kosten van de rechthebbende.

 • 2. De aanvrager kan voor meerdere klimaatadaptieve maatregelen tegelijk subsidie aanvragen.

 • 3. Opsplitsing van klimaatadaptieve maatregelen, binnen de perceelsgrens, over meerdere subsidieaanvragen is niet toegestaan.

 • 4. Het minimum door de rechthebbende te investeren bedrag om voor subsidie in aanmerking te komen bedraagt € 1500,- aan werkelijk te maken kosten.

 • 5. Indien subsidie wordt verstrekt geeft de subsidie-ontvanger toestemming aan de partijen van Deventer Economisch Perspectief om hierover te communiceren.

Artikel 7 Hoogte van de subsidie en vaststelling subsidieplafond

 • 1. De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de werkelijk gemaakte kosten van de klimaatadaptieve maatregelen met een maximum van € 5000,- per bedrijf.

 • 2. Voor de verstrekking van subsidies gedurende de looptijd van deze verordening geldt een subsidieplafond als bedoeld in artikel 4:22 van de Algemene wet bestuursrecht van ten hoogste € 30.000,-.

 • 3. Het college is bevoegd bij het bereiken van het subsidieplafond dit plafond eenmalig met een bedrag van ten hoogste € 30.000,00 te verhogen.

 • 4. de beschikbare subsidie wordt verdeeld op grond van het criterium ‘wie het eerst komt,wie het eerst maalt‘. Daarbij geldt als datum van indiening van de subsidie-aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is.

Artikel 8 De subsidie-aanvraag

 • 1. De aanvrager maakt bij de indiening van de subsidieaanvraag gebruik van een door het college vastgesteld aanvraagformulier en overlegt daarbij de op dit formulier vermelde gegevens en bescheiden. Daarbij overlegt de aanvrager in ieder geval een begroting van de uit te voeren maatregelen, een schets van de huidige en toekomstige situatie en foto’s van de huidige situatie.

 • 2. Het college kan aanvullende gegevens en bescheiden verlangen, indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de beslissing op de aanvraag.

 • 3. De aanvrager dient de subidie-aanvraag in voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 4. In afwijking van het vorige lid kan het college besluiten de subsidieaanvraag alsnog in behandeling te nemen, indien:

  • a.

   de aanvraag binnen 3 maanden na de uitvoering van klimaatadaptieve maatregelen wordt ingediend,

   en

  • b.

   de aanvraag voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 6.

 • 5. In het geval van het vierde lid stelt het college de subsidie direct vast.

Artikel 9 Subsidieverlening

 • 1. Het college beslist op de aanvraag om subsidie binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag. Deze beslissing kan het college eenmaal met ten hoogste vier weken verdagen.

 • 2. Er worden bij de verlening van de subsidie geen voorschotten verleend. De betaling vindt plaats na vaststelling van de subsidie.

Artikel 10 Weigeringsgronden

De subsidie wordt geweigerd indien:

 • 1.

  naar het oordeel van het college een klimaatadaptieve maatregelen in die specifieke situatie niet haalbaar blijkt, danwel op enige wijze overlast veroorzaakt;

 • 2.

  de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden opgenomen in artikel 6;

 • 3.

  de aanvraag wordt ingediend na aanvang van de werkzaamheden waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, behoudens het bepaalde in artikel 8, vierde lid.

Artikel 11 Verplichtingen van de subsidie-ontvanger

 • 1. De subsidie-ontvanger maakt binnen 6 maanden na de datum van subsidieverlening een aanvang met de maatregelen waarvoor subsidie is verleend.

 • 2. De subsidie-ontvanger voltooit binnen 1 jaar na de datum van subsidieverlening de maatregelen waarvoor subsidie is verleend.

Artikel 12 Subsidievaststelling

 • 1. De subsidie-ontvanger dient binnen 12 weken na het gereedkomen van de maatregelen waarvoor subsidie is verleend een aanvraag tot subsidievaststelling in, met gebruikmaking van een door het college vastgesteld formulier, vergezeld van de betreffende facturen en de foto’s van de werkzaamheden waarop de essentiële onderdelen in beeld zijn gebracht.

 • 2. Het college beslist op de aanvraag tot subsidievaststelling binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag. Deze beslissing kan het college eenmaal met ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen het bepaalde in deze verordening ten gunste van de aanvrager buiten toepassing laten of daarvan afwijken, indien strikte toepassing ervan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 14 Inwerkingtreding, geldingsduur en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking na bekendmaking op de eerste dag na vaststelling door de raad en vervalt van rechtswege op 1 januari 2025.

 • 2. Ter zake van subsidies die zijn verleend vóór de in het eerste lid genoemde datum, maar op die datum nog niet zijn vastgesteld, blijft deze verordening van kracht.

 • 3. Deze verordening wordt aangehaald als Subsidieverordening klimaatadaptieve maatregelen voor bedrijven op bestaande bedrijventerreinen gemeente Deventer.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering 23 november 2022.

De raad voornoemd,

de griffier,

A. Kerver

de voorzitter,

R.C. König