Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van Havengeld 2023

Geldend van 09-12-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van Havengeld 2023

De raad van de gemeente Texel

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2022;

gehoord de raadscommissie van 27 oktober 2022;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en de onderdelen a en b van de Gemeentewet en de Havenverordening Oudeschild

Besluit:

1. De Verordening op de heffing en de invordering van Havengeld 2023 vast te stellen.

2. De Verordening op de heffing en de invordering van Havengeld 2022 in te trekken.

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

Haven

Het gehele toepassingsgebied zoals is aangegeven op de bij de havenverordening Oudeschild behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening

Havenmeester

De door het college aangewezen ambtenaar, belast met o.a. het toezicht op de haven Oudeschild

Vaartuig

Een schip

Schip

Elk vaartuig, met inbegrip van een vaartuig zonder waterverplaatsing en een watervliegtuig, gebruikt of geschikt om te worden gebruikt als middel van vervoer te water

Pleziervaartuig

Een vaartuig dat hoofdzakelijk is bestemd of wordt gebruikt voor de recreatie,niet zijnde een passagiersschip noch een zeilend bedrijfsvaartuig

Zeilend bedrijfsvaartuig

een schip dat overwegend of geheel met behulp van zeilen wordt voortgestuwd en dat hoofdzakelijk is bestemd of wordt gebruikt voor het bedrijfsmatig vervoer van personen

Sportvissersvaartuig

Een vaartuig niet zijnde een passagiersschip of vissersschip, noch pleziervaartuig dat hoofdzakelijk bestemd is of wordt gebruikt voor het bedrijfsmatig vervoer van personen die sportvisserij beoefenen.

Rondvaartboot

Een schip dat hoofdzakelijk bestemd is of gebruikt wordt voor het bedrijfsmatig vervoeren van personen voor excursietochten op (de Wadden-)zee

Passagiersschip

Een vaartuig dat is bestemd of wordt gebruikt voor het bedrijfsmatig vervoer van personen

Vissersschip

Een vaartuig dat hoofdzakelijk is bestemd of wordt gebruikt voor het bedrijfsmatig vangen van vis of andere levende rijkdommen van de wateren en de zee

Sleepboot

Een vaartuig dat hoofdzakelijk is bestemd of wordt gebruikt voor het bedrijfsmatig slepen of duwen van andere vaartuigen

Vrachtschip

Een vaartuig dat hoofdzakelijk is bestemd of wordt gebruikt voor het bedrijfsmatig vervoer van goederen

Werkvaartuig

Een schip dat hoofdzakelijk bestemd is voor het verrichten van werkzaamheden te water of aan het water, of het verkopen van goederen, vloeistoffen en gassen (pontons, zuigers, molens onderlossers, heistellingen en dergelijke)

Dienstvaartuig

Een schip dat hoofdzakelijk bestemd en ingericht is om door de bevoegde autoriteiten gebruikt te worden voor het verrichten van overheidsdiensten.

Sloep

Een vaartuig dat hoofdzakelijk door riemen kan worden voortbewogen

Historisch schip

Een vaartuig dat als varend monument te boek staat, niet bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd en duidelijk zichtbaar de geldige blauwe vlag van de FONV voert

Ander vaartuig

Overig vaartuig wat bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd en wat niet in binnen de definitie van artikel 1 onderdeel e tot en met o past

Lengte

De grootste van de 3 afmetingen (lengte x breedte x diepgang) van het vaartuig of schip inclusief vaste uitstekende delen, uitgedrukt in strekkende meters (m1), zoals blijkt uit de bij het vaartuig behorende meetbrief of ambtshalve wordt vastgesteld als geen meetbrief wordt overlegd of deze niet de vereiste gegevens vermeldt, ook wel aangeduid als de lengte over alles.

Oppervlakte

Het product van de lengte over alles en de grootste breedte, zoals blijkt uit de bij het vaartuig behorende meetbrief of ambtshalve wordt vastgesteld als geen meetbrief wordt overlegd of deze niet de vereiste gegevens vermeldt.

Ligplaats

Een plaats in het water, bestemd of aangewezen, waarop een schip afgemeerd dan wel verankerd ligt

Dag-ondernemer

Ondernemer die geen vaste ligplaats heeft. Zijn schip wordt hoofdzakelijk bestemd of gebruikt voor het bedrijfsmatig vervoeren van personen voor excursietochten, beoefenen van de sportvisserij op (de Wadden-)zee.

Kiosk

Een verplaatsbaar verkooppunt ten behoeve van de verkoop van plaatsbewijzen voor randvaartschepen

ISPS – toeslag

Toeslag van toepassing op alle schepen die wettelijk gehouden zijn aan de Internationale Code voor Beveiliging van Zeeschepen en Havenfaciliteiten

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘havengeld’ wordt een recht geheven voor het gebruik met een vaartuig van de haven of het innemen van een ligplaats dan wel het gebruik van de kaden door daarop een kiosk te plaatsen.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de schipper, de kapitein, de eigenaar of de gebruiker van het vaartuig of kiosk, dan wel degene die als vertegenwoordiger voor een van dezen optreedt.

Artikel 4 Meldingsplicht

De belastingplichtige is verplicht wanneer hij de haven binnenkomt dan wel de kiosk plaatst, zich te melden bij de havenmeester.

Artikel 5 Vrijstellingen

Het havengeld wordt niet geheven voor:

 • 1.

  Schepen (m.u.v. pleziervaartuigen) die in- en uitvaren uitsluitend voor het, binnen 2 uur, in- of uitvaren van het droogdok of die na uitdrukkelijke toestemming van de havenmeester ligplaats innemen aan de steiger van het droogdok.

 • 2.

  Politie- en douaneschepen, reddingsvaartuigen van de K.N.R.M., zolang zij uitsluitend volgens de doelstellingen worden gebruikt.

 • 3.

  Vaartuigen van Rijkswaterstaat, uitsluitend als zij reparaties uitvoeren aan havenwerken of toezicht uitoefenen op taken voor waterkwaliteitsbeheer en scheepvaartverkeer.

 • 4.

  Hospitaalschepen of schepen die als zodanig dienst doen.

 • 5.

  Vaartuigen die, in opdracht van de gemeente Texel, onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de havenbodem of kadeconstructies.

Artikel 6 Maatstaf van heffing en tarieven

 • 1. De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze verordening en daarvan deel uitmakende tarieventabel;

 • 2. Bij twijfel over het soort vaartuig, bepaalt de havenmeester tot welke soort het vaartuig behoort.

 • 3. Voor de toepassing van de tarieven wordt een gedeelte van een eenheid van lengte voor een volle eenheid gerekend.

 • 4. Voor de toepassing van de tarieven wordt een gedeelte van een dag voor een gehele dag gerekend.

 • 5. Als in de tabel voor een vaartuig tarieven voor verschillende tijdseenheden zijn opgenomen, wordt het havengeld berekend op de voor belastingplichtige meest voordelige wijze.

 • 6. Voor de toepassing van het tarief van een kiosk wordt uitgegaan van een minimum maatvoering van 4 m².

Artikel 7 Wijze van heffing

Het havengeld wordt geheven door een gedagtekende schriftelijke kennisgeving. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moeten de gevorderde bedragen worden betaald in geval de kennisgeving als bedoeld in artikel 7,

 • a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel bij toezending daarvan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijnen.

Artikel 9 De verschuldigdheid van het havengeld

Bij het niet voldoen van het verschuldigde havengeld, moet de schipper op eerste aanzegging van de havenmeester zich onmiddellijk met zijn vaartuig uit de haven verwijderen.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van het havengeld.

Artikel 11 Overgangsrecht

De ‘Verordening Havengeld 2022’ van 10 november 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12. Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening Havengeld 2023.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Texel,

9 november 2022.

Voorzitter, Griffier,

M.C. Uitdehaag M. de Porto

Tarieventabel

Behorende bij de verordening Havengeld 2023

Algemeen

-Tarief per dag

-De belastingplicht vangt aan op het moment van binnenkomst in de haven en de belasting wordt geheven per dag.

-Bij het bepalen van een nieuw belastingtijdvak wordt uitgegaan van de situatie op de eerstvolgende dag 17.00 uur.

-Per belastingtijdvak wordt er slechts 1 keer havengeld in rekening gebracht.

-ISPS toeslag wordt slechts één keer per scheepsaanlanding in rekening gebracht.

Soort vaartuig

Tarief per dag

Maatstaf: m1/dag

Tarief per jaar

Maatstaf: m²/jaar

Excl. BTW

Excl. BTW

Pleziervaartuig (1*)

1,88

n.v.t.

Zeilend bedrijfsvaartuig

1,13

5,67

Historisch schip

1,13

5,67

Historisch schip vergund

1,68

8,48

Sportvissersvaartuig

0,48

9,50

Sportvissersvaartuig vergund

0,83

14,26

Rondvaartboot vergund

0,83

14,26

Dag-ondernemer

3,61

n.v.t.

Passagiersschip

1,42

9,51

Vissersschip

0,55

11,04

Sleepboot

0,48

9,50

Vrachtschip

0,48

9,50

Werkvaartuig

0,48

9,50

Dienstvaartuig

0,48

9,50

Sloep

0,30

9,50

Ander vaartuig

0,48

9,50

Tarief plaatsen kiosk

Het tarief voor het plaatsen van een kiosk bij een vergunde ligplaats bedraagt € 0,16 per m² per dag

met een minimum van 4 m².

ISPS – Toeslag

ISPS – Toeslag wordt slechts één keer per scheepsaanlanding in rekening gebracht:

ISPS Toeslag Zeegaande schepen                       € 128,75

ISPS Toeslag Tendervaartuig vanaf ankerplaats  € 12,88

1* Pleziervaartuigen kunnen alleen in overleg met de havenmeester een ligplaats krijgen in de haven.

Een pleziervaartuig kan een ligplaats in de haven krijgen als de jachthaven vol is of als dit pleziervaartuig te groot is voor een ligplaats in de jachthaven.