Regeling vervallen per 30-06-2023

Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag gemeente Lochem 2022

Geldend van 01-12-2022 t/m 29-06-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-09-2022

Intitulé

Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag gemeente Lochem 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem:

gelet op:

Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Artikel 35 Participatiewet.

Overwegende dat:

Het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2022;

Het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de beleidsregels bijzondere bijstand en armoede en minimabeleid gemeente Lochem 2020.

Het daarom wenselijk is om voor dit doel aparte en tijdelijke beleidsregels vast te stellen.

B E S L U I T E N:

vast te stellen

Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag gemeente Lochem 2022

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem;

 • c.

  inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 3.1 van de Beleidsregels bijzondere bijstand en armoede en minimabeleid van de Gemeente Lochem;

 • d.

  peildatum: aanvraagdatum.

 • e.

  zelfstandig huishouden: één of meerdere personen die gezamenlijk op één adres wonen.

Artikel 2: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag 2022 van € 1.300,- is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve en ‘om niet’ of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3.

  Een aanvraag kan alleen worden gedaan door de hoofdhuurder of eigenaar van een woning. Hiermee wordt uitgesloten dat er in één huishouden meer aanvragen kunnen worden gedaan.

 • 4.

  Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als op de eerste dag van de maand van aanvraag het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 130 % van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 5.

  Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

 • a.

  in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

 • b.

  jonger is dan 21 jaar;

 • c.

  jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000; of

 • d.

  is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

Artikel 3: Ambtshalve toekenning

 • 1.

  Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

 • a.

  algemene bijstand ontvangen; of

 • b.

  een uitkering ontvangen op grond van de IOAW, IOAZ of de BBZ 2004; of

 • c.

  in 2021 en of 2022 gebruik hebben gemaakt van één of meer minimaregelingen en/of de bijzondere bijstand; of

 • d.

  in 2022 deelnemen aan de collectieve ziektekostenverzekering voor minima.

 • 2.

  De ambtshalve toekenning heeft wel betrekking op huishoudens die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet.

Artikel 4: Aanvraag

 • 1.

  Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2022 kunnen vanaf 12 april 2022 een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

 • 2.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend via de website van de gemeente Lochem met digid. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 3.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 31 mei 2023.

Artikel 5: Hardheidsclausule

 • 1.

  Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 6. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  Deze beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 september 2022 en vervangen de huidige beleidsregel die vanaf 1 april 2022 in werking waren getreden.

 • 2.

  Deze beleidsregels vervallen op 30 juni 2023.

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag gemeente Lochem 2022.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 13 september 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem

De secretaris, de burgemeester,

D.C. Kerkdijk S.W. van ’t Erve