Grondwateronttrekkingsheffing Gelderland

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Grondwateronttrekkingsheffing Gelderland

Bekendmaking van het besluit van 28 september 2022- zaaknummer 2022-003216 PS 2022-494 tot vaststelling van een regeling

Provinciale Staten van Gelderland

Gelet op artikel 13.4b van de Omgevingswet en hoofdstuk XV, paragraaf 1, van de Provinciewet;

Besluiten

 • I.

  De Grondwaterheffingsverordening Gelderland 2022 in te trekken.

 • II.

  Vast te stellen de volgende regeling:

VERORDENING GRONDWATERONTTREKKINGSHEFFING GELDERLAND

Artikel 1 Grondwateronttrekkingsheffing en belastingplicht

 • 1. Als provinciale belasting wordt een heffing ingesteld op het onttrekken van grondwater als bedoeld in artikel 13.4b van de Omgevingswet.

 • 1. Belastingplichtig is:

  • a.

   de houder van een omgevingsvergunning voor een wateronttrekkingsactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder d, van de Omgevingswet als het gaat om het onttrekken van grondwater door een daarvoor bestemde voorziening, of van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 5.3 of 5.4 van de Omgevingswet, als het gaat om het onttrekken van grondwater door een daarvoor bestemde voorziening;

  • b.

   degene die voor de onttrekking van grondwater de op grond van de Omgevingswet voorgeschreven melding heeft gedaan;

  • c.

   in andere gevallen dan bedoeld onder a of b: degene voor wie de onttrekking van grondwater plaatsvindt.

Artikel 2 Heffingsmaatstaf en tarief

 • 1. De heffing geschiedt naar de in het kalenderjaar onttrokken hoeveelheid grondwater, gemeten in kubieke meters.

 • 2. Als op grond van vergunningvoorschriften water in de bodem gebracht wordt, wordt de in de bodem gebrachte hoeveelheid water in mindering gebracht op de onttrokken hoeveelheid, met dien verstande dat het geheven bedrag niet negatief kan zijn.

 • 3. Onttrekkingen van minder dan 100.000 kubieke meter grondwater per kalenderjaar worden niet in de heffing betrokken.

 • 4. Het tarief bedraagt € 13,00 per volle eenheid 1.000 kubieke meter onttrokken grondwater.

Artikel 3 Heffingswijze

 • 1. De heffing wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke of digitale kennisgeving van het gevorderde bedrag, waaronder mede wordt verstaan een nota of factuur.

 • 2. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 4 Tijdstip van betaling

De heffing wordt betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 5 Kwijtschelding

Bij de invordering van de heffing wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 6 Inwerkingtreding, citeerbepaling en overgangsrecht

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de datum waarop de Omgevingswet in werking treedt.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is de datum waarop de Omgevingswet in werking treedt.

 • 3. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening grondwateronttrekkingsheffing Gelderland.

 • 4. De Grondwaterheffingsverordening Gelderland 2022 blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich vóór de in het eerste lid bedoelde datum hebben voorgedaan.

Ondertekening

Provinciale Staten van Gelderland

voorzitter

griffier

Gepubliceerd te Arnhem

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Frank Weijens

Afdelingsmanager Financiën

TOELICHTING OP DE VERORDENING GRONDWATERONTTREKKINGSHEFFING GELDERLAND 2022 (actualisatie Omgevingswet)

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

In het tweede lid is de belastingplicht bepaald. De omschrijving van de kring van belastingplichtigen is ontleend aan artikel 13.4b van de Omgevingswet.

Artikel 2

De in het derde lid genoemde ondergrens is uit doelmatigheidsoverwegingen opgenomen.

Artikel 3

Deze expliciete bepaling over de wijze waarop de belastingschuldige in kennis wordt gesteld van de heffing, houdt verband met artikel 227d, eerste lid, van de Provinciewet.