Gevallen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarvoor participatie verplicht is

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Gevallen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarvoor participatie verplicht is

De raad van de gemeente Haarlem;

 • Gelet op het bepaalde in artikel 16.55, lid 7 van de Omgevingswet;

overwegende dat;

 • -

  voor zover een aanvraag omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 5.1 van de Omgevingswet;

 • -

  waarbij met toepassing van artikel 5.21, lid 2 onder b van de Omgevingswet wordt afgeweken van het omgevingsplan;

 • -

  de gemeenteraad op grond van artikel 16.55, lid 7 van de Omgevingswet bevoegd is categorieën van activiteiten aan te wijzen waarvoor participatie als een verplichting geldt;

besluit;

participatie verplicht te stellen bij activiteiten conform Bijlage 1: Gevallen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarvoor participatie verplicht is.

Artikel 1: Gevallen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarvoor participatie verplicht is

Soort initiatief/activiteit

Participatie

Mate van participatie (Indicatief)

Categorie

Voorbeelden / technische beschrijving (van activiteiten)

Gewenst of verplicht

Licht / middel / zwaar

1

Activiteiten in & om het huis

 • dakkapel;

 • uitbouw over één bouwlaag (begane grond) <50% ;

 • opbouw 1-laags;

 • schutting e.d.;

 • tuinhuis;

 • dakterras;

 • opbouw;

 • uitbouw over twee bouwlagen;

 • bouw één woning, schuur.

Participatie is hierbij niet verplicht, maar wel gewenst

Lichte participatie:

Gedacht kan worden aan het informeren van buren / omgeving voorafgaand aan de vergunningsaanvraag ('meeweten')

2.

Standaard initiatieven - veel voorkomend

 • aanbouw woning >50%;

 • bouw 1 woning op 1 kavel tot 800 m2;

 • woningbouw bij toevoeging tot 4 woningen.

Participatie is hierbij niet verplicht, maar wel gewenst

Lichte -Middel participatie:

Gedacht kan worden aan het informeren / raadplegen van buren / omgeving (‘meedenken’)

3.

Kleinschalige ontwikkelingen:

Complexer van aard (juridisch & maatschappelijk)

 • het bouwen van 4 of meer woningen;

 • het overschrijden van de toegestane bouwhoogte met meer dan 3 meter;

 • het wijzigen van het gebruik van onbebouwde grond ten behoeve van bouwen;

 • het oprichten of uitbreiden van bouwwerken, geen gebouw zijnde, vanaf een hoogte van minimaal 15 meter;

 • het oprichten en/of gebruiken van een of meerdere hoofdgebouwen en eventuele bijbehorende bouwwerken, anders dan voor wonen, op één locatie en met een brutovloeroppervlakte (op basis van NEN 2580) van meer dan 2500 m²;

 • het uitbreiden van een bestaand gebouw, waarbij de bestaande bruto-vloeroppervlakte (op basis van NEN 2580) met minimaal 50% of met minimaal 2500 m² wordt uitgebreid;

 • het wijzigen van het gebruik van bestaande opstallen van meer dan 2500 m²;

 • wijziging gebruik naar functies die meer geluid maken of verkeer aantrekken zoals horeca, detailhandel en maatschappelijke voorzieningen.

Participatie is hierbij verplicht 

Lichte - Middel participatie: 

Gedacht kan worden aan het informeren / raadplegen van belanghebbenden ('meedenken')

4.

Infrastructurele projecten

 • het aanleggen/bouwen van (grootschalige) infrastructurele (kunst)werken zoals tunnels & viaducten, bruggen.

Participatie is hierbij verplicht

Middel participatie: 

Gedacht kan worden aan het raadplegen van belanghebbenden ('meedenken')

5.

Activiteiten in bijzondere zones

Groene Zoom, Hekslootpolder, Binnenduinrand/Westelijk Tuinbouwgebied, Historisch centrum

 • een bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan, waarvan de hoogte meer bedraagt dan 5 meter en/of de oppervlakte meer bedraagt dan 150 m²;

 • een gebouw ten behoeve van een infrastructurele of openbare voorziening, waarvan de hoogte meer bedraagt dan 5 meter en/of de oppervlakte meer bedraagt dan 50 m²;

 • een bouwwerk, geen gebouw zijnde, of een gedeelte van een dergelijk bouwwerk, waarvan de hoogte meer bedraagt dan 10 meter en/of de oppervlakte meer bedraagt dan 50 m².

Participatie is hierbij verplicht

Middel participatie: 

Gedacht kan worden aan het raadplegen van belanghebbenden ('meedenken')

6.

Initiatieven m.b.t. (grootschalige) energie opwek

 • zonneweides;

 • windmolens.

Participatie is hierbij verplicht

Middel - Zware participatie: 

Gedacht kan worden aan het raadplegen / mee laten werken van belanghebbenden ('meedenken / meewerken')

7.

Complexe ontwikkelprojecten – Gebiedsontwikkeling

 • nieuwbouw van grootschalige wooncomplexen (eventueel met bijbehorende voorzieningen zoals winkels, supermarkt, huisartsenpraktijk etc.);

 • ontwikkelzones: projecten conform ontwikkelvisies;

 • omvangrijke verkeerssituaties (nieuw en te wijzigen).

Participatie is hierbij verplicht

Zware participatie: 

Gedacht kan worden aan het raadplegen en laten meewerken van belanghebbenden ('meedenken / meewerken')

8.

Onderwerpen met maatschappelijke en politieke sensitiviteit

 • opvang van kwetsbare doelgroepen zoals dak- & thuislozen en vluchtelingen.

Participatie is hierbij verplicht

Zware participatie: 

Gedacht kan worden aan het raadplegen en laten meewerken van belanghebbenden ('meedenken / meewerken')

Toelichting:

Categorie 1 & 2 betreffen over het algemeen relatief kleinschalige projecten met een gering aantal belanghebbenden. Bij categorie 1 & 2 is participatie dan ook niet verplicht, maar wel gewenst. Het informeren van belanghebbenden volstaat. Bezwaar en beroep blijven voor belanghebbenden overigens mogelijk.

In de kolom ‘mate van participatie’ wordt indicatief aangegeven welke mate van participatie van toepassing kan zijn bij de verschillende categorieën. Op het moment dat er sprake is van middel of zware participatie komt ook de rol van de gemeente naar voren. Het is belangrijk dat bij het actualiseren van het huidige participatiebeleid hier nadrukkelijk aandacht aan wordt besteed.

De begrippen ‘meedenken / meeweten / meewerken’ zijn afkomstig uit de communicatiemethodiek die wordt gebruikt door de gemeente Haarlem.

Artikel 3: Overgangsrecht

Aanvragen die zijn ingediend voor inwerkingtreding van deze regeling en nog niet zijn afgehandeld, zullen worden afgehandeld op basis van de regeling die gold voor inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel 4: Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Artikel 5: Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als ‘Gevallen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarvoor participatie verplicht is’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22/09/22

De griffier,

De voorzitter,