Algemene voorwaarden passagiersvaartuigen gemeente Huizen 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Algemene voorwaarden passagiersvaartuigen gemeente Huizen 2023

I ALGEMEEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • a.

  De gemeentelijke haven: de haven zoals omschreven in artikel 2 van de havenverordening van de gemeente Huizen;

 • b.

  De werkhaven: omvat het gebied, inclusief openbare water, ten zuiden van de westelijke havenpieren, zoals nader aangeduid op de bij deze voorwaarden behorende tekening;

 • c.

  De jachthaven: het gedeelte openbaar water gelegen tussen Bestevaer en de noordzijde van het havenkantoor, zoals nader aangeduid op de bij deze voorwaarden behorende tekening;

 • d.

  Het Nautisch Kwartier Huizen: omvat het gebied ten oosten van het centrale parkeerterrein, inclusief de botterwerf, en begrensd door het openbaar water, zoals nader aangeduid op de bij deze voorwaarden behorende tekening;

 • e.

  Passagiersschip: vaartuig dat bedrijfsmatig passagiers vervoert en afmeert in de werkhaven, daaronder mede begrepen een riviercruiseschip, fiets-/vaarvakantie motorcharters en een partyschip;

 • f.

  Riviercruiseschip: een vaartuig dat uitsluitend bestemd is of gebruikt wordt voor het bedrijfsmatig vervoer van passagiers over binnenvaarwegen, die om toeristische redenen, hoofdzakelijk gelegen in de reis zelf, deelnemen aan die reis;

 • g.

  Partyschip: een passagiersschip dat uitsluitend bestemd is of gebruikt wordt voor het bedrijfsmatig vervoer van passagiers, die deelnemen aan die reis in verband met het bijwonen van een evenement (feesten en partijen ed.) en waarbij een overnachting geen deel uitmaakt van de reis.

  Niet als partyschepen worden aangemerkt schepen die tot doelstelling hebben voor bijzondere doelgroepen zoals zieken, bejaarden en gehandicapten (die bijzondere zorg behoeven) diensten te verlenen (zoals de Zonnebloem);

 • h.

  Klassieke schepen: schepen van de zogenaamde ‘bruine vloot’ die voor 1955 zijn gebouwd, zijn voorzien van één mast én bedrijfsmatig hebben gevist op de Zuiderzee of IJsselmeer;

 • i.

  Parkeerterrein: het openbare parkeerterrein gelegen ten zuiden van de werkhaven, zoals nader aangeduid op de bij deze voorwaarden behorende tekening;

 • j.

  Rondvaarten: afvaarten met schepen, waarmee gelegenheid wordt geboden voor passagiers om tegen betaling mee te varen, niet zijnde schepen die in verband met de aard van de activiteiten en inrichting aangemerkt dienen te worden als partyschepen;

 • k.

  De klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met een vaartuig gebruik maakt van de Haven, dan wel andere diensten van de gemeente Huizen afneemt, waaronder mede begrepen de kapitein, de reder, de eigenaar van het vaartuig, degene aan wie het vaartuig in gebruik is gegeven, de agent, alsmede degene die als vertegenwoordiger van voornoemde personen voorbereidende handelingen jegens de gemeente Huizen heeft verricht ter voorbereiding van voornoemd gebruik of afname van diensten;

 • l.

  Dienst: het reserveren van een ligplaats met alle daarbij behorende werkzaamheden;

 • m.

  Havenmeester: de ambtenaar binnen de gemeente Huizen, die zich bezighoudt met de publieke zorg voor een veilige, vlotte en milieuverantwoorde scheeps-vaart in de gemeentelijke jachthavens;

 • n.

  Nautische dienstverlening: dienstverlening ten behoeve van de vlotte en veilige scheepvaart, zoals het bunkeren van een vaartuig, het ophalen van afval, het slepen van een vaartuig;

 • o.

  Lengte: lengte over alles, zoals vermeld op de meetbrief;

 • p.

  Ligplaats: een openbare kade, een box of een paal, bestemd voor het afmeren van schepen;

 • q.

  Meetbrief: het document als bedoeld in de Meetbrievenwet;

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • 2.1 Deze algemene voorwaarden van de gemeente Huizen zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij de klant gebruik maakt van zijn recht om een ligplaats bij de gemeente Huizen te reserveren op een van de volgende locaties:

  • a.

   Werkhaven drijvende steiger, beide ligplaatsen aan de westelijke zijde;

  • b.

   Vaste wal overslagkade westzijde werkhaven.

   Partijen kunnen anders overeenkomen.

 • 2.2 Voor zover niet schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen doet de klant afstand van de toepasselijkheid van eventuele eigen algemene voorwaarden en wijst de gemeente Huizen de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant uitdrukkelijk van de hand.

 • 2.3 Wijzigingen en/of afwijkingen van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, binden de gemeente Huizen uitsluitend indien en voor zover de gemeente Huizen de wijzigingen respectievelijk afwijkingen schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

 • 2.4 Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op partyschepen.

Artikel 3 Doel, totstandkoming van de overeenkomst en hoofdelijkheid

 • 3.1 Het doel van de overeenkomst is het reserveren van een ligplaats bestemd voor een passagiersschip, dat daarop gedurende de reserveringsperiode recht heeft om met het overeengekomen vaartuig op het overeengekomen tijdstip voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs een ligplaats op de gereserveerde locatie in te nemen.

 • 3.2 Een overeenkomst tussen de gemeente Huizen (havenmeester) en de klant komt tot stand wanneer de gemeente Huizen (havenmeester) een schriftelijke aanvraag van de klant heeft ontvangen en deze door de gemeente Huizen (havenmeester) is bevestigd. Van een schriftelijk aanvraag is pas sprake als de klant een volledige opgave heeft gedaan, dus alle gegevens als bedoeld in artikel 5.2 op het formulier heeft ingevuld.

 • 3.3 De in artikel 1 van deze algemene voorwaarden onder de klant aangemerkte personen worden als hoofdelijk debiteur aangemerkt met betrekking tot de nakoming van alle verplichtingen van de klant jegens de gemeente Huizen.

Artikel 4 Uitvoering van de diensten

 • 4.1 Het is niet mogelijk met een passagiersschip in de haven ligplaats te nemen zonder deze te reserveren.

 • 4.2 De gemeente Huizen (havenmeester) is bevoegd een vaartuig van een ligplaats te laten verwijderen indien er geen reservering is.

 • 4.3 Onder diensten in de zin van deze algemene voorwaarden valt niet de uitoefening van de publieke taak door de gemeente Huizen, waar een publiekrechtelijke grondslag voor geldt.

 • 4.4 De gemeente Huizen zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg en volgens de wensen van de klant uit te voeren.

 • 4.5 Een schip die gebruik maakt van de drijvende steiger (ligplaats 1 en 2) zijn verplicht gebruik te maken van de aldaar aanwezige walstroomfaciliteiten in plaats van de scheepsgeneratoren. In gevallen van overmacht kan met toestemming van de havenmeester tijdelijk anders worden besloten.

 • 4.6 Indien twee schepen naast elkaar zijn afgemeerd aan de drijvende steiger is de eigenaar c.q. schipper van het vaartuig dat direct aan de steiger ligt te allen tijde verplicht passagiers en bemanning van het tweede vaartuig over hun vaartuig via de kortste weg toegang te verlenen naar de steiger ten behoeve van walbezoek.

 • 4.7 De gemeente Huizen mag bij het verrichten van diensten gebruik maken van andere dan de overeengekomen zaken (waaronder begrepen de gereserveerde locatie, tijd, levering elektra ed.), dan wel daarbij derden inschakelen als de omstandigheden dit noodzakelijk maken. De kwaliteit van de prestatie als geheel mag daarbij niet onevenredig nadelig worden beïnvloed. De gemeente Huizen zal van deze bevoegdheid terughoudend gebruik maken.

 • 4.8 De klant zal de gemeente Huizen (havenmeester) steeds tijdig alle voor een deugdelijke uitvoering van de dienstverlening noodzakelijke gegevens verstrekken en daartoe alle medewerking verlenen.

 • 4.9 Indien de klant de noodzakelijke gegevens niet of niet tijdig aan de gemeente Huizen (havenmeester) verstrekt, kan geen reservering plaatsvinden.

II RESERVERING LIGPLAATS

Artikel 5 Reserveringswijze/verlenging en ontheffing

 • 5.1 Voor een ligplaats kan door de klant een reservering voor een ligplaats worden aangevraagd voor een aaneengesloten periode van maximaal 7 x 24 uur.

 • 5.2 De klant kan de reservering aanvragen via het online reserveringsformulier op de website van de gemeente Huizen (www.huizen.nl/beschikbaarheid-en-boekingen-ligplaatsen). De klant dient de gevraagde gegevens volledig en naar waarheid in te vullen. De gemeente Huizen is bevoegd wijziging aan te brengen in deze door de klant te leveren gegevens.

 • 5.3 De gemeente Huizen informeert de klant zo spoedig als mogelijk over ontvangst van de aanvraag. Bijvoorbeeld door een e-mail bevestiging.

 • 5.4 Er is sprake van een reservering als de aanvraag schriftelijk door de gemeente Huizen (havenmeester) is toegewezen. Toewijzing van een reservering geschiedt op basis van datum en tijdstip van ontvangst van de aanvraag en de beschikbaarheid van de gewenste locatie voor de opgegeven periode. Toewijzing van de aanvraag geschiedt in beginsel aan het einde van het jaar voorafgaand aan de opgegeven periode van reservering (onder voorbehoud betaling reserveringskosten) en definitief uiterlijk drie maanden voor de opgegeven periode van reservering.

 • 5.5 Een verlenging van het gebruik van de gereserveerde ligplaats is mogelijk indien dit niet conflicteert met een volgende reservering. Verlenging kan uitsluitend voor hetzelfde vaartuig op dezelfde ligplaats. De verlenging kan niet vooraf worden aangevraagd, maar uitsluitend binnen de periode dat de klant gebruik maakt van de gereserveerde Ligplaats. Een vooraf aangevraagde verlenging geldt als een nieuwe reservering.

Artikel 6 Tarieven

 • 6.1

  • a.

   De tarieven voor het reserveren van een ligplaats bestaan uit een basistarief, administratiekosten voor iedere reservering per aaneengesloten periode per vaartuig en haven(lig)geld voor de periode dat het vaartuig daadwerkelijk in de haven is afgemeerd.

  • b.

   Voor fiets-/vaarvakantie motorcharters geldt een zogenaamd aantiktarief. Het tarief haven(lig)geld geldt per kalenderdag (24 uur).

 • 6.2 De door de klant verschuldigde reserveringsgelden (basis tarief administratiekosten) en haven(lig)geld worden berekend aan de hand van de tarieven die zijn weergegeven in de als bijlage I bij deze algemene voorwaarden opgenomen tarievenlijst.

 • 6.3 Indien voor andere dan in artikel 2.1 genoemde ligplaatsen een reservering voor het gebruik wordt gevraagd en het algemeen havenbelang zich niet verzet tegen inwilliging van dit verzoek, is dit tarief eveneens van toepassing.

 • 6.4 De in de tarievenlijst opgenomen tarieven kunnen door de gemeente Huizen jaarlijks worden gewijzigd.

 • 6.5 De tarieven opgenomen in het tweede lid zijn exclusief de hierover verschuldigde omzetbelasting.

Artikel 7 Geen vergoeding

Wanneer een reservering en gebruik van een ligplaats worden aangevraagd om een gratis vaartocht met een ideëel doel mogelijk te maken, kan de gemeente Huizen op verzoek dan wel ambtshalve ontheffing van betaling van het tarief verlenen.

Artikel 8 Annuleren/omboeken

 • 8.1 Wanneer aanvrager de gereserveerde ligplaats wil annuleren, gelden de volgende voorwaarden:

  • -

   De annulering dient per e-mail aan de havenmeester te worden meegedeeld (gemeentehaven@huizen.nl);

  • -

   Aan de annulering zijn geen kosten verbonden indien de annulering plaatsvindt voordat de reservering heeft plaatsgevonden of binnen 14 dagen na registratie van de aanvraag waarvoor een bevestiging is gestuurd;

  • -

   Indien het annuleren plaatsvindt langer dan 14 dagen na het indienen van de aanvraag of wanneer de reservering is geregistreerd waarvoor de klant een bericht heeft ontvangen wordt 100% van het reserveringsbedrag in rekening gebracht.

 • 8.2 Omboeken van schepen van dezelfde rederij voor dezelfde reservering (datum en tijd) geldt niet als annulering en wordt niet als nieuwe reservering in behandeling genomen, tenzij datum, tijdsduur en lengte van het vaartuig afwijken van de reservering óf dat de factuur naar een ander factuuradres dan het oorspronkelijke vaartuig verstuurd dient te worden. Aan de reservering kunnen pas rechten worden ontleend nadat hierover het verschuldigde bedrag is betaald.

Artikel 9 Betaling

 • 9.1. De betaling dient te geschieden vóór de op de factuur vermelde vervaldatum. Bij het niet voldoen aan de betalingsverplichting, vervalt de reservering. De betalingsverplichting met betrekking tot de reserveringskosten blijft bestaan.

 • 9.2. Het reserveren van een ligplaats staat los van het betalen van havengeld dan wel enige belasting.

III OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 • 10.1 De aansprakelijkheid van de gemeente Huizen die kan ontstaan ter zake van enige activiteit door de gemeente Huizen of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is, strekt zich niet uit boven het door de verzekeraar van de gemeente Huizen uitgekeerde bedrag.

 • 10.2 De aansprakelijkheid van de gemeente Huizen voor activiteiten in de zin van artikel 5 is uitgesloten.

 • 10.3 Indien de verzekeraar van de gemeente Huizen om welke reden dan ook niet tot uitkering aan de gemeente overgaat of de schade niet onder dekking van de verzekering van de gemeente Huizen valt, strekt de aansprakelijkheid van de gemeente Huizen zich in ieder geval niet uit boven een bedrag van € 500,- (vijfhonderd euro) per schadegeval/gebeurtenis. Een reeks samenhangende schadegevallen/gebeurtenissen geldt als één schadegeval/ gebeurtenis.

 • 10.4 Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de gemeente Huizen.

 • 10.5 Aansprakelijkheid voor gederfde winst of verminderde opbrengst en overige indirecte en gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 11 Overmacht

 • 11.1 Indien de gemeente Huizen tekortschiet in de nakoming van enige verplichting jegens de klant kan dat tekortschieten niet aan de gemeente Huizen worden toegerekend en is zij derhalve niet in verzuim, indien de nakoming van deze verplichting wordt bemoeilijkt respectievelijk onmogelijk wordt gemaakt door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten de macht van de gemeente Huizen is gelegen. Dergelijke omstandigheden zijn in ieder geval, doch niet uitsluitend: oorlog, terrorisme, bezetting, overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, natuurrampen, brand, explosie, uitzonderlijk slecht weer, waterstand, blokkades, stakingen, tekort aan ligplaatsfaciliteiten, storing aan de sluizen.

 • 11.2 In geval van overmacht is de gemeente Huizen bevoegd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten totdat deze de nakoming niet langer bemoeilijkt. In geval de toestand van overmacht langer duurt dan één maand hebben zowel de gemeente Huizen als de klant het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 12 Vrijwaring

De klant vrijwaart de gemeente Huizen tegen vorderingen uit welke hoofde ook van derden die stellen schade te hebben geleden door het gebruik van de haven, dan wel door de dienstverlening door de gemeente Huizen aan de klant.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

 • 13.1 Indien de klant in gebreke blijft met de nakoming van enige verplichting jegens de gemeente Huizen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of stillegging van het bedrijf van de klant, is de gemeente Huizen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ter zake enige vergoeding aan de klant is verschuldigd, bevoegd om, te harer keuze de dienstverlening geheel of gedeeltelijk, voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten dan wel de betreffende overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een schriftelijke mededeling aan de klant, onverminderd de haar verder toekomende rechten.

 • 13.2 Ingeval van ontbinding van de overeenkomst op de gronden vermeld in lid 1 van dit artikel wordt elke vordering die de gemeente Huizen heeft terstond in haar geheel opeisbaar.

Artikel 14 Verwijderen van een vaartuig

Indien de klant zijn verplichtingen niet of niet tijdig nakomt, is de gemeente Huizen gerechtigd het vaartuig op kosten van de klant van de ligplaats te (doen) verwijderen, zulks voor rekening en risico van de klant. Dit doet niets af aan de verplichting van de klant de vergoeding als bedoeld in artikel 6 te betalen.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen

 • 15.1 Op alle uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende rechten, verplichtingen en geschillen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 • 15.2 Alle geschillen die in verband met deze algemene voorwaarden of hieruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van Rechtbank Midden Nederland.

Artikel 16 Ongeldigheid van een of meer bepalingen

 • 16.1 De ongeldigheid van enige bepaling van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden heeft geen gevolgen voor de overige bepalingen van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 • 16.2 Indien en voor zover enige bepaling uit de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden onder de gegeven omstandigheden onredelijk bezwarend, onaanvaardbaar of ongeldig moet worden geacht, geldt tussen partijen een bepaling die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, aanvaardbaar is en de strekking van de in dat geval buiten toepassing geachte bepaling het meest benadert.

Deze Algemene Voorwaarden worden toegepast vanaf 1 januari 2023.

Ondertekening

Gemeente Huizen

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders 13 september 2022.

de secretaris,

de burgemeester,

BIJLAGE I

Tarieven reserveringsregeling 2023 (exclusief hierover verschuldigde omzetbelasting)

1.

Ligplaatsen vallend onder het regime van deze reserveringsregeling (maximaal 7 x 24 uur).

 • -

  Werkhaven drijvende steiger ligplaats 1 (direct aan steiger westzijde).

 • -

  Werkhaven drijvende steiger ligplaats 2 (naast afgemeerd vaartuig bij ligplaats 1).

 • -

  Voor fiets-/vaarvakantie motorcharters kan een andere ligplaats in de haven aangewezen worden.

a.

Tarief per kalenderdag of een gedeelte daarvan (uitsluitend bij reserveren).

Lengte vaartuig 0 tot 60 meter

€ 143,40

Lengte vaartuig 60 tot 90 meter

€ 231,65

Lengte vaartuig 90 tot 110 meter

€ 264,70

Lengte vaartuig 110 t/m 120 meter

€ 286,75

Lengte vaartuig >120 meter

€ 330,90

b.

Administratiekosten

Per reservering

€ 50,00

c.

Op/afstaptarief (max. 2 uur)

Per reservering, inclusief administratiekosten

€ 55,00

d.

Walstroom

Per Kwh

€ 0,35

e.

Water

Per 100 liter

€ 0,30

f.

Aantiktarief voor passagiersschepen/motorcharters

ingezet/gebruikt voor wandel-/fiets-/vaarvakanties, welke de haven kortstondig aandoen (voor het onmiddellijk in of uit laten stappen van passagiers en de haven daarna direct verlaten).

Voor elke m2

€ 0,15