Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening lijkbezorgingsrechten 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening lijkbezorgingsrechten 2023

De Raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2022 (raadsvoorstel nr. 22bb006167/22bb006181/22bo5562);

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • -

  algemeen graf: graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • -

  algemene nis: niet voor publiek toegankelijke ruimte in een crematorium, die bestemd is voor de tijdelijke bijzetting van asbussen;

 • -

  asbus: bus ter berging van as van een overledene;

 • -

  belanghebbende: natuurlijke of rechtspersoon aan wie een recht tot gebruik van een algemene ruimte is verleend;

 • -

  begraafplaats: gemeentelijke begraafplaatsen in Rotterdam;

 • -

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam;

 • -

  crematorium: gemeentelijk crematorium 'Rotterdam Hofwijk';

 • -

  graf: zandgraf of een keldergraf;

 • -

  grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

 • -

  gedenkteken: grafsteen, liggende of staande zerk, sierurn, sluitplaat of ander monument ter nagedachtenis aan één of meer overledenen;

 • -

  grafkelder: betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • -

  grafrecht: uitsluitend recht op een graf voor een bepaalde periode;

 • -

  onderhoudsrecht: verplichte bijdrage in het onderhoud van de begraafplaats voor belanghebbenden en rechthebbenden;

 • -

  particuliere gedenkplaats: plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

 • -

  particuliere verstrooiingsplaats: plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om daarop as te doen verstrooien;

 • -

  particulier graf: graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • a.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • b.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • c.

   het doen verstrooien van as;

 • -

  particulier urnengraf: graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • a.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • b.

   het doen verstrooien van as;

 • -

  particuliere urnennis (columbarium, urnmonument, zuilmonument): nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • -

  urn: voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen;

 • -

  verstrooiingsplaats: plaats waarop as wordt verstrooid.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘lijkbezorgingsrechten’ worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen en het crematoriumcomplex en voor het door of vanwege het gemeentebestuur verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen en het crematoriumcomplex genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht, of van degene die van de begraafplaatsen en het crematoriumcomplex gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

Voor het opgraven van een lijk op rechterlijk gezag worden geen rechten geheven.

Artikel 5 Belastingtijdvak

 • 1. Met betrekking tot de rechten, genoemd in de paragrafen 5 en 7 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, die per jaar worden geheven, is het belastingtijdvak gelijk aan een periode van twaalf maanden gerekend vanaf de dag van de uitgifte van het graf.

 • 2. Met betrekking tot de rechten, genoemd in artikel 8 van de bij deze verordening behorende tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 6 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. De rechten, bedoeld in de paragrafen 5 en 7 van deze tarieventabel, worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tabel die geldt ten tijde van het moment waarop de rechten volgens artikel 8, eerste lid, verschuldigd zijn.

 • 3. Bedragen van minder dan € 10,- worden niet geheven.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1. Voor alle rechten die op grond van deze verordening worden geheven, geldt dat dit geschiedt bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur.

 • 2. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan belastingschuld; aanvang en einde belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak

 • 1. De rechten, genoemd in de paragrafen 5 en 7 van de tarieventabel, zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak.

 • 2. De andere rechten dan die bedoeld in de artikelen 5 en 7 van de tarieventabel, zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de begraafplaatsen en het crematoriumcomplex.

 • 3. Na de plaatsing van de grafbedekking zal conform artikel 5.1 van de tarieventabel het bijbehorende tarief worden berekend.

Artikel 9 Termijn van betaling

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 worden de rechten betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 10 Overgangsbepalingen

De Verordening lijkbezorgingsrechten 2022 wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor 1 januari 2023 hebben voorgedaan

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening lijkbezorgingsrechten 2023

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2022.

De griffier,

I.C.M. Broeders

De voorzitter,

A. Aboutaleb

Tarieventabel als bedoeld in artikel 6 van de Verordening lijkbezorgingsrechten 2023

1

Begraafrechten

1.1

Begraaftarieven voor het openen en sluiten van graven

 

In het begraaftarief is begrepen het gebruik gedurende één uur van de beschikbare begraafplaatsaccommodatie (begraafplaats, ontvangstkamer, aula, gebruik van het orgel, condoléance-/koffiekamer), alsmede het in stand houden van het graf.

 

Tarieven in €

 
 

Particuliere graven

Algemene graven

 
 

A

B

1.1.1.

Gemetseld (kelder)graf

1.430,00

 

1.1.2.

Zandgraf

1.095,00

1.095,00

1.1.3.

In bestaand zand/keldergraf op het gedeelte Delfshaven op de begraafplaats Crooswijk

28,00

 

1.1.4.

Kinderen van 0 < 1 jaar

275,00

275,00

1.1.5.

Kinderen van 1 < 12 jaar

548,00

548,00

2

Aankooptarieven van particuliere graven en keldergraven

 

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden alsmede door of vanwege de gemeente in stand houden van een grafruimte, wordt per grafruimte geheven, in geval van:

 

2.1.

aankoop graf voor 1 overledene voor een periode van 30 jaar

2.284,00

2.2.

aankoop graf voor 2 overledenen voor een periode van 30 jaar

3.257,00

2.3.

aankoop graf voor 3 overledenen voor een periode van 30 jaar

4.225,00

2.4.

aankoop graf voor 1 overleden kind jonger dan 12 jaar voor een periode van 30 jaar

1.584,00

2.5.

aankoop keldergraf voor 3 overledenen voor een periode van 30 jaar

9.238,00

2.6.

aankoop keldergraf voor 6 overledenen voor een periode van 30 jaar

18.480,00

2.7.

aankoop bovengrondse nis voor 1 overledene voor een periode van 30 jaar op de begraafplaats Crooswijk

8.013,00

2.8.

aankoop bovengrondse nis voor 1 overledene voor een periode van 30 jaar op de begraafplaats Hofwijk en op de Zuiderbegraafplaats

5.674,00

2.9.

aankoop graf voor 1 overledene voor een periode van 15 jaar

1.142,00

2.10.

aankoop graf voor 2 overledenen voor een periode van 15 jaar

1.629,00

 
 
 

2.11.

aankoop graf voor 3 overledenen voor een periode van 15 jaar

2.113,00

2.12.

aankoop graf voor 1 overleden kind jonger dan 12 jaar voor een periode van 15 jaar

792,00

2.13.

aankoop graf voor 1 overledene voor een periode van 20 jaar op het natuurgedeelte van de begraafplaats Hofwijk

2.808,00

2.14.

aankoop graf voor 1 overledene voor een periode van 30 jaar op het natuurgedeelte van de begraafplaats Hofwijk

3.932,00

2.15.

aankoop graf voor 1 overledene voor een periode van 40 jaar op het natuurgedeelte van de begraafplaats Hofwijk

5.055,00

2.16.

aankoop graf voor 1 overledene voor een periode van 50 jaar op het natuurgedeelte van de begraafplaats Hofwijk

6.178,00

2.17.

aankoop dubbel graf voor 2 overledenen voor een periode van 30 jaar op het natuurgedeelte van de begraafplaats Hofwijk

6.740,00

2.18.

aankoop dubbel graf voor 2 overledenen voor een periode van 40 jaar op het natuurgedeelte van de begraafplaats Hofwijk

8.425,00

2.19.

aankoop dubbel graf voor 2 overledenen voor een periode van 50 jaar op het natuurgedeelte van de begraafplaats Hofwijk

10.110,00

2.20.

Aankoop zandgraf voor 1 overledene voor onbepaalde tijd

7.614,00

2.21.

Aankoop zandgraf voor 2 overledenen voor onbepaalde tijd

10.860,00

2.22.

Aankoop zandgraf voor 3 overledenen voor onbepaalde tijd

14.084,00

2.23.

Aankoop zandgraf voor 1 overledene op het natuurgedeelte Hofwijk voor onbepaalde tijd

14.045,00

2.24.

Aankoop dubbel zandgraf voor 2 overledenen op het natuurgedeelte Hofwijk voor onbepaalde tijd

22.467,00

3

Verlengen periode particuliere graven

 

Voor het verlengen van de periode waarvoor een uitsluitend recht verleend is, is verschuldigd:

 

3.1.

voor een graf voor 1 overledene voor een periode van 5 jaar (keuze tot maximaal 4 termijnen van 5 jaar)

381,00

3.2.

voor een graf voor 2 overledenen voor een periode van 5 jaar (keuze tot maximaal 4 termijnen van 5 jaar)

544,00

3.3.

voor een graf voor 3 overledenen voor een periode van 5 jaar (keuze tot maximaal 4 termijnen van 5 jaar)

703,00

3.4.

voor een graf voor 6 overledenen voor een periode van 5 jaar (keuze tot maximaal 4 termijnen van 5 jaar)

1.482,00

3.5.

voor een graf voor 9 overledenen voor een periode van 5 jaar (keuze tot maximaal 4 termijnen van 5 jaar)

2.112,00

3.6.

voor een graf voor 1 overleden kind jonger dan 12 jaar voor een periode van 5 jaar (keuze tot maximaal 4 termijnen van 5 jaar)

264,00

3.7.

voor een keldergraf voor een periode van 5 jaar (keuze tot maximaal 4 termijnen van 5 jaar)

1.417,00

3.8.

Indien een grafrecht voor bepaalde tijd wordt omgezet naar een grafrecht voor onbepaalde tijd, worden de tarieven van 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.10, 5.1.11 en 5.1.12, afhankelijk van het soort graf (bedekking), in rekening gebracht voor deze omzetting.

 

4

Het plaatsrecht

 

Het tarief bedraagt:

 

4.1.

voor het plaatsen van een gedenkteken op een particulier graf

160,00

4.2.

voor het plaatsen van een eigen gedenktegel op een algemeen graf

80,00

4.3.1

voor het inrichten van een grafkelder in een particulier zandgraf voor 1 overledene

201,00

4.3.2

voor het inrichten van een grafkelder in een particulier zandgraf voor 2 overledenen

402,00

4.3.3

voor het inrichten van een grafkelder in een particulier zandgraf voor 3 overledenen

602,00

5

Tarieven voor het schoonhouden van de graven en het onderhouden van de begraafplaatsen

5.1.

Voor het door of vanwege de gemeente schoonhouden van de graven en het onderhouden van de begraafplaatsen, bedraagt het schoonmaakrecht per jaar, met ingang van het tweede belastingtijdvak, voor een:

 

5.1.1.

vervallen

 

5.1.2.

graf voor bepaalde tijd met een grafbedekking tot 4 m2

80,00

5.1.3.

graf voor bepaalde tijd met een grafbedekking van 4 tot 6 m2

149,00

5.1.4.

graf voor bepaalde tijd met een grafbedekking van 6 tot 8 m2

222,00

5.1.5

graf voor bepaalde tijd met een grafbedekking van 8 tot 10 m2

291,00

5.1.6

graf voor bepaalde tijd met een grafbedekking van 10 m2 of meer

364,00

5.1.7

algemeen graf met een gemeentetegel met inscriptie of een eigen gedenktegel

36,00

5.1.8.

Bij een grafrecht voor onbepaalde tijd voorzien van een grafbedekking tot 4 m2, wordt een tarief voor de looptijd van 99 jaar voor het graf in rekening gebracht:

6.056,00

5.1.8.1

graf voor onbepaalde tijd met een grafbedekking tot 4 m2, per jaar:

160,00

5.1.8.2

graf voor onbepaalde tijd met een grafbedekking van 4 m2 tot 6 m2, per jaar:

299,00

5.1.8.3

graf voor onbepaalde tijd met een grafbedekking van 6 m2 tot 8 m2, per jaar:

445,00

5.1.8.4.

graf voor onbepaalde tijd met een grafbedekking van 8 m2 tot 10 m2 per jaar:

584,00

5.1.8.5.

graf voor onbepaalde tijd met een grafbedekking van 10 m2 of meer, per jaar:

729,00

5.1.9.

Bij een grafrecht voor onbepaalde tijd voorzien van grafbedekking van 4 m2 tot 6 m2, wordt een tarief voor de looptijd van 99 jaar voor het graf in rekening gebracht:

11.366,00

5.1.10.

Bij een grafrecht voor onbepaalde tijd voorzien van grafbedekking van 6 m2 tot 8 m2, wordt een tarief voor de looptijd van 99 jaar voor het graf in rekening gebracht:

16.924,00

5.1.11

Bij een grafrecht voor onbepaalde tijd voorzien van grafbedekking van 8 m2 tot 10 m2, wordt een tarief voor de looptijd van 99 jaar voor het graf in rekening gebracht:

22.233,00

5.1.12

Bij een grafrecht voor onbepaalde tijd voorzien van grafbedekking van 10 m2 of meer, wordt een tarief voor de looptijd van 99 jaar voor het graf in rekening gebracht:

27.792,00

 
 
 
 

6

Overige begraafrechten

 

6.1.

Voor het verwijderen en het terugplaatsen van een gedenkteken voor een begraving of herbegraving wordt geheven:

 

6.1.2.

bij het machinaal verwijderen en terugplaatsen

180,00

6.1.3.

bij het handmatig verwijderen en terugplaatsen

365,00

6.2.

Voor het aanbrengen van grafgroen bij een begraving wordt geheven:

88,00

6.3.

Voor het reserveren van een lege grafruimte t.b.v. een particulier graf voor 5 jaar wordt geheven:

337,00

6.4.1.

Voor het bepalen van de graflocatie met en op verzoek van familie ten behoeve van de aankoop van het graf of reservering wordt geheven:

67,00

6.4.2.

Voor het bepalen van de graflocatie met en op verzoek van familie ten behoeve van de aankoop van een natuur graf wordt geheven:

135,00

6.5.

Voor het leveren van grafkelderelementen ten behoeve van een zandgraf voor respectievelijk 1, 2 of 3 overledenen, wordt geheven voor een:

 

6.5.1.

grafkelder voor 1 overledene

1.484,00

6.5.2.

grafkelder voor 2 overledenen

2.967,00

6.5.3.

grafkelder voor 3 overledenen

4.471,00

6.5.4

grafkelder voor 1 overledene zonder bodem (klein)

708,00

6.5.5

grafkelder voor 1 overledene zonder bodem (groot)

927,00

6.6

Naambord particulier graf

101,00

6.7.1

Voor een kleine boomschijf met inscriptie op een particulier graf op het natuurgedeelte van de begraafplaats Hofwijk, inclusief het plaatsen, wordt geheven:

79,00

6.7.2

Voor een grote boomschijf met inscriptie op een particulier graf op het natuurgedeelte van de begraafplaats Hofwijk, inclusief het plaatsen, wordt geheven:

146,00

6.9

Voor het terugplaatsen van een gedenkteken op een particulier graf na ambtshalve verwijdering:

90,00

6.10

Voor het terugplaatsen van een gemeentetegel met inscriptie of een eigen gedenktegel op een algemeen graf na ambtshalve verwijdering:

41,00

6.11

Overschrijven grafrechten:

34,00

6.12

Verlof tot opgraven

67,00

7

Schoonmaakrecht voor graven uitgegeven vóór 1 september 1970

7.1.

Het recht op het schoonhouden van graven en het jaarlijks reinigen van monumenten en van particuliere graven die voor 1 september 1970 zijn uitgegeven en waarvoor het schoonmaakrecht niet voor de volle periode waarvoor het graf werd uitgegeven bij vooruitbetaling is voldaan, bedraagt per jaar, met ingang van het tweede belastingtijdvak:

 

aantal stoffelijke overschotten:

3

6

9

7.1.1.

graf met een gemeentezerk

130,00

192,00

261,00

7.1.2.

graf met een tegelbedekking

78,00

110,00

153,00

7.1.3.

graf zonder gemeentezerk of tegelbedekking

66,00

98,00

130,00

8 Afkoop schoonmaaktarieven

Voor belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om de schoonmaakrechten zoals aangegeven in de artikelen 5 en 7 van deze tabel éénmalig af te kopen voor de resterende termijn van de looptijd van het graf.

Indien uiterlijk twee maanden voor de aanvang van een nieuw belastingtijdvak een verzoek daartoe ingediend wordt, kan voor een graf dat al enige tijd geleden is uitgegeven, voor de nog niet aangevangen belastingtijdvakken de jaarlijkse onderhoudsrechten worden afgekocht voor de resterende looptijd. 98,00

8.1. Afkoopsom

De afkoop wordt bepaald door het jaarbedrag te vermenigvuldigen met de factor welke hoort bij het aantal jaren waarvoor de rechten worden afgekocht.

 

Aantal jaren waarvoor wordt afgekocht

Vermenigvuldigings-

factor

Aantal jaren waarvoor wordt afgekocht

Vermenigvuldigings-

Factor

1

1

16

13,71

2

1,96

17

14,42

3

2,91

18

15,13

4

3,85

19

15,81

5

4,76

20

16,49

6

5,66

21

17,14

7

6,54

22

17,79

8

7,40

23

18,42

9

8,25

24

19,03

10

9,08

25

19,64

11

9,89

26

20,22

12

10,69

27

20,80

13

11,47

28

21,36

14

12,23

29

21,91

15

12,98

30

22,46

 

9

Crematoriumrechten

 

9.1.

Bij het crematietarief is inbegrepen het gebruik gedurende één uur van de beschikbare crematoriumaccommodatie, alsmede het gebruik van de algemene nis voor een periode van 1 jaar en de ambtshalve verstrooiing van de as op een van de strooiweides van de begraafplaats Hofwijk.

 

9.2.

Het tarief bedraagt voor het cremeren van een lijk:

 

9.2.1.

van een overleden persoon van 12 jaar en ouder

1.095,00

9.2.2.

van een overleden kind van 1 < 12 jaar

686,00

9.2.3.

van een overleden kind van 0 < 1 jaar

481,00

9.3.

Voor het houden van de plechtigheid van twee of meer overledenen op eenzelfde tijdstip wordt geheven 75% per overledene van hetgeen verschuldigd is op grond van het bepaalde onder 9.2.1, 9.2.2 en 9.2.3.

 

9.4.

De crematietoeslag bedraagt:

 

9.4.1.

voor een overleden persoon van 12 jaar en ouder

107,00

9.4.2.

van een overleden kind van 1 < 12 jaar

66,00

9.4.3.

van een overleden kind van 0 < 1 jaar

47,00

Toelichting op de Verordening lijkbezorgingsrechten 2023

De lijkbezorgingsrechten worden geheven op basis van artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet.

De verschillende rechten dragen zowel kenmerken van gebruik- als genotsretributies in zich en op sommige punten hebben de rechten kenmerken van leges (overigens een begrip dat vanaf de inwerkingtreding van de Wet materiële belastingbepalingen niet meer in de Gemeentewet voorkomt). Gebruiksretributies worden geheven voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, -inrichtingen of -werken. Enkele voorbeelden zijn: het gebruik van de aula, de rouwkamer etc. Genotsretributies zijn rechten ter zake van het genot van door of vanwege de gemeente verleende diensten. Op grond van de bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2023 behorende tarieventabel kan bijvoorbeeld voor de volgende diensten rechten worden geheven: lijkschouwing, begraven, cremeren, bespelen van het orgel etc. Sommige rechten, zoals het recht voor het inschrijven of overboeken van graven, hebben het karakter van leges. Ondanks dat karakter zijn uit een oogpunt van overzichtelijkheid die rechten opgenomen in de Verordening lijkbezorgingsrechten 2023. Daardoor worden alle heffingen voor het gebruik van de begraafplaats en/of het crematorium en voor de daarmee samenhangende diensten in één verordening geregeld.