Beleidsregel gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Laren

Geldend van 16-11-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Laren

Burgemeester en wethouders van gemeente Laren;

Gelet op:

 • Artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • Artikel 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 • Artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

 • De Regeling Gehandicaptenparkeerkaart;

Overwegende dat:

 • het wenselijk is om in bepaalde gevallen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen aan te wijzen met als doel de persoonlijke mobiliteit en zelfstandigheid van personen met een handicap zoveel mogelijk te waarborgen;

 • het wenselijk is om de toetsingscriteria voor deze gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen vast te leggen in een beleidsregel zodat duidelijkheid wordt verschaft onder welke omstandigheden gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen worden toegekend en hiermee rechtsongelijkheid wordt voorkomen;

Besluit:

Tot het vaststellen van de volgende Beleidsregel gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Laren.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

Gehandicaptenparkeerkaart: een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het BABW;

gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats: parkeerplaats voorzien van verkeersbord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990 en onderbord met kenteken;

Parkeergelegenheid op eigen terrein: een parkeerplaats op eigen erf of op naam van de aanvrager, die niet voor openbaar verkeer is bedoeld zoals een inrit of garage(box).

Artikel 2 Indieningsvereisten

Voor het beoordelen van een aanvraag voor het aanleggen, wijzigen of verplaatsen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats moet bij de aanvraag hiervan een kopie van de volgende documenten worden overlegd:

 • geldig rijbewijs;

 • kentekenbewijs;

 • gehandicaptenparkeerkaart.

Artikel 3 Voorwaarden

Bij het beoordelen van een aanvraag gelden de volgende criteria:

 • de aanvrager is in het bezit van een geldige gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder en/of passagier*;

 • de aanvrager of huisgenoot van de aanvrager is in het bezit van een geldig rijbewijs;

 • het voertuig waarvoor de plaats wordt aangevraagd staat op naam van de (huisgenoot van) aanvrager;

 • de aanvrager staat ingeschreven op het adres waarvoor de gehandicaptenparkeerplaats wordt aangevraagd;

 • de aanvrager heeft geen parkeergelegenheid op eigen terrein.

* in de Regeling Gehandicaptenparkeerkaart criteria zijn opgenomen voor de afgifte van gehandicaptenparkeerkaarten. Gehandicaptenparkeerkaarten kunnen worden toegekend aan passagiers en bestuurders of beide. Vanuit het oogpunt van een goede en efficiënte dienstverlening wordt geen onderscheid gemaakt tussen gehandicaptenparkeerkaarten voor passagiers of bestuurders bij de toekenning van gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen.

Artikel 4 Locatiekeuze

Bij de locatiekeuze voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt rekening gehouden met:

 • de (meest korte) loopafstand van de parkeerplaats tot de woning van de aanvrager;

 • ruimte rondom parkeerplaats om goed in- en uit te stappen;

 • de parkeersituatie ter plekke en de verkeersveiligheid;

 • eventuele aanvullende wensen van de aanvrager.

Indien sprake is van een parkeerterrein dat niet in beheer/eigendom is bij de gemeente, dan dient een verklaring van geen bezwaar te worden afgegeven door de eigenaar van het parkeerterrein.

Artikel 5 Verkeersbesluit

Voor het aanwijzen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt een verkeersbesluit genomen.

Artikel 6 kentekenwijziging of verhuizing

Voor het wijzigen van het kenteken of het verplaatsen van de gehandicaptenparkeerplaats dient aanvrager een schriftelijk verzoek in te dienen. Dit verzoek moet voldoen aan de indieningsvereisten zoals genoemd in artikel 2 van deze beleidsregel. De wijziging zal opnieuw worden getoetst aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 3 van deze beleidsregel.

Artikel 7 Opheffen

De gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt opgeheven als niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 3 van deze beleidsregel.

Artikel 8 hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze beleidsregels, als toepassing van de beleidsregels tot onbillijkheden van overwegende aard leiden.

Artikel 9 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: beleidsregels gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Laren

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 oktober 2022.

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Laren

N. Mol S. van Waveren

Burgemeester Gemeentesecretaris