Regeling vervallen per 08-12-2022

Regeling voor de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties tijdens en na Corona

Geldend van 01-11-2022 t/m 07-12-2022

Intitulé

Regeling voor de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties tijdens en na Corona

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren

 • Gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en

 • de Algemene Subsidieverordening gemeente De Fryske Marren

besluit vast te stellen:

een tijdelijke regeling voor de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties op het gebied van sport & bewegen, welzijn, en kunst & cultuur tijdens en na Corona

Artikel 1 Definities

Aanvrager: een vrijwilligersorganisatie of samenwerkingsverband zonder winstoogmerk, actief op het terrein van sport & bewegen, welzijn, en/of kunst & cultuur in gemeente De Fryske Marren.

ASV: Algemene Subsidieverordening gemeente De Fryske Marren.

Citeertitel: Verkorte aanduiding van de regeling.

College: College van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren.

Coronabijdrage: (gedeeltelijke) compensatie van de financiële schade die het gevolg is van de maatregelen die de overheid heeft moeten nemen in de bestrijding van de coronapandemie.

Coronapandemie: de uitbraak van het COVID-19 virus sinds maart 2020 met ingrijpende gevolgen voor de samenleving.

Kunst en cultuur: het actief beoefenen van kunstzinnige en creatieve activiteiten zoals beeldende kunst en podiumkunsten (theater, zang, dans en muziek) en activiteiten op het gebied van erfgoed, en/of het organiseren of bijwonen van optredens en exposities.

In deze regeling worden de disciplines letteren en media niet meegerekend.

Herstartsubsidie: eenmalige subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het herstel van de sport- en cultuursector na de coronapandemie en die bijdragen aan de vitaliteit en weerbaarheid van de organisaties.

Overheidsmaatregelen tegen Corona: a) het geheel of gedeeltelijk verbieden van activiteiten in de vrije tijd, en b) het verplichten tot het nemen van hygiëne- en afstandsmaatregelen bij de uitvoering van sportieve, culturele, en welzijnsactiviteiten tijdens de pandemie. De in deze regeling bedoelde organisaties hebben direct met deze maatregelen te maken gekregen.

Vrijwilligersorganisatie: Een door vrijwilligers geleide stichting, vereniging of samenwerkingsverband zonder winstoogmerk, gevestigd in de gemeente De Fryske Marren, die activiteiten organiseert voor alle inwoners van de gemeente op het terrein van sport & bewegen, welzijn, en kunst & cultuur.

Regeling: De tijdelijke regeling voor de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties op het gebied van sport & bewegen, welzijn, en kunst & cultuur tijdens en na Corona, aangehaald als: de Regeling voor de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties tijdens en na Corona.

Sport & bewegen: a) Sport is de fysieke inspanning waarbij het doel is zich te verbeteren en die techniek, conditie (duurvermogen, kracht en/of lenigheid) en vaardigheid vereist, vaak beoefend in een competitieve omgeving. Bij competitieve sport worden spelregels gevolgd.

b) Bewegen is de fysieke inspanning in het kader van een gezonde leefstijl. Er zijn geen, of minder, specifieke eisen aan techniek, conditie en vaardigheid, en competitie ontbreekt veelal.

Subsidieplafond: het budget dat beschikbaar is voor de uitvoering van de regeling.

Welzijnsactiviteiten: sociale activiteiten van inwoners in groepsverband in de vrije tijd, die ontspanning bieden, en saamhorigheid vergroten.

Artikel 2 Doel van de regeling

Het doel van de regeling is tweeledig:

 • 1.

  De coronabijdrage is een (gedeeltelijke) compensatie van de financiële schade die het gevolg is van de overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronapandemie;

 • 2.

  De herstartsubsidie is een subsidieverlening ter versterking van de sport- en cultuursector en de activiteiten op het gebied van welzijn.

Artikel 3 Doelgroep

De in de gemeente De Fryske Marren gevestigde stichtingen en verenigingen en andere samenwerkingsverbanden bestaande uit vrijwilligers, die zonder winstoogmerk activiteiten organiseren die gericht zijn op de inwoners van de gemeente.

Artikel 4 Het subsidieplafond

Het subsidieplafond voor de regeling is € 250.000,-.

Artikel 5 Kosten die voor een Coronabijdrage in aanmerking komen

 • 1.

  De Coronabijdrage is (een deel van) het verschil tussen de inkomsten en uitgaven zoals die voor 2020 en de jaren daarna begroot zijn.

 • 2.

  De kosten die voor een Coronabijdrage in aanmerking komen zijn:

  • a.

   Kosten die te maken hebben met overheidsmaatregelen vanwege de coronapandemie;

  • b.

   Gederfde inkomsten als gevolg van de coronapandemie.

Artikel 6 Activiteiten die voor een Herstartsubsidie in aanmerking komen

Voor een Herstartsubsidie in aanmerking komen:

 • a.

  activiteiten waarmee de aanvrager geholpen wordt met de herstart van de activiteiten;

 • b.

  activiteiten die een bijdrage leveren aan de vitaliteit en weerbaarheid van de organisatie.

Artikel 7 Niet-vergoede uitgaven en niet-subsidiabele activiteiten

 • a.

  De kosten en lagere inkomsten die niet direct het gevolg zijn van de coronapandemie worden niet vergoed.

 • b.

  De activiteit waarvoor de Herstartsubsidie wordt aangevraagd moet bijdragen aan de vitaliteit en weerbaarheid van de aanvrager.

 • c.

  Kosten die niet direct samenhangen met de activiteit(en) waarvoor de Herstartsubsidie wordt aangevraagd, zoals consumpties en reis- en verblijfkosten, worden niet gesubsidieerd.

 • d.

  Activiteiten die tot het reguliere jaarprogramma van de aanvrager behoren komen niet voor een Herstartsubsidie in aanmerking.

Artikel 8 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De minimum hoogte van de subsidie is voor de Coronabijdrage en de Herstartsubsidie samen € 1.000,-.

 • 2.

  Voor de (gedeeltelijke) compensatie van de financiële schade als gevolg van Corona is de maximale Coronabijdrage per aanvrager € 10.000,-.

 • 3.

  Voor de activiteit(en) waarmee het herstel na Corona wordt gesteund is de maximale Herstartsubsidie per aanvrager € 10.000,-.

Artikel 9 De aanvraag

 • 1.

  In afwijking van artikel 10, lid 3 onder p. van de ASV, kunnen per aanvrager één of meerdere aanvragen worden gedaan voor één of beide onderdelen van de regeling, tot het maximumbedrag van € 10.000,- per onderdeel is bereikt. In totaal zou er per aanvrager € 20.000,- kunnen worden aangevraagd.

 • 2.

  De aanvraag kan uit twee delen bestaan: een aanvraag voor de Coronabijdrage en een aanvraag voor de Herstartsubsidie. Een aanvraag mag ook voor één van de onderdelen worden gedaan.

 • 3.

  De aanvraag bestaat uit het ingevulde aanvraagformulier en bijgevoegd de stukken die de aanvraag onderbouwen, te weten:

  • a.

   voor de Coronabijdrage een overzicht van de hogere kosten en een overzicht van de lagere inkomsten in 2020 en daarna. Als onderbouwing kunnen jaarstukken worden meegestuurd.

  • b.

   Voor de Herstartsubsidie een omschrijving van de activiteit(en) waarvoor subsidie wordt gevraagd, een activiteitenplan en een begroting van de uitgaven en inkomsten.

 • 4.

  De aanvraag bevat de hoogte van het bedrag dat per onderdeel wordt aangevraagd. De aanvraag is tenminste € 1.000,- voor het totaal van beide onderdelen.

 • 5.

  Een activiteit waarvoor een Herstartsubsidie wordt aangevraagd moet worden uitgevoerd tussen twee weken na inwerkingtreding van de regeling en 1 oktober 2023.

Artikel 10 De verdeling van het subsidieplafond

 • 1.

  Aanvragen worden op volgorde van indiening in behandeling genomen.

 • 2.

  Een aanvraag is volledig als het ingevulde aanvraagformulier en de onderliggende stukken zijn aangeleverd.

 • 3.

  Als de aanvrager de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening de datum waarop de aangevulde aanvraag is ingediend.

Artikel 11 De beslistermijn

Een besluit over de aanvraag volgt binnen maximaal acht weken na de indiening.

Artikel 12 Weigeringsgrond

 • 1.

  Een subsidieaanvraag kan worden geweigerd indien de aanvraag niet voldoende omschreven en onderbouwd is.

 • 2.

  Organisaties die eerder van de gemeente De Fryske Marren een Coronabijdrage hebben ontvangen komen voor deze regeling niet in aanmerking.

Artikel 13 De verantwoording

De Coronabijdrage en de Herstartsubsidie worden middels een beschikking direct vastgesteld.

Artikel 14 Indieningstermijn

Aanvragen kunnen vanaf de dag na bekendmaking worden ingediend.

Artikel 15 Hardheidsclausule

In gevallen waarin de regeling niet voorziet beslist het college. Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de regeling in het geval toepassing ervan zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 16 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De regeling is de opvolger van de Subsidieregeling Coronafonds, vastgesteld op 23 maart 2021.

 • 2.

  De regeling treedt in werking op de datum van publicatie en eindigt op 1 mei 2023.

 • 3.

  De regeling is ook van toepassing op gehonoreerde en openstaande aanvragen voor coronasteun die op een eerder moment bij de gemeente zijn ingediend. Deze aanvragers krijgen de gelegenheid hun aanvraag aan te vullen.

 • 4.

  De regeling wordt aangehaald als de “Regeling voor de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties tijdens en na Corona”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren op 4 oktober 2022.

gemeentesecretaris, burgemeester,

Ditta Cazemier Fred Veenstra