Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar Borger-Odoorn 2022

Geldend van 22-10-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2022

Intitulé

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar Borger-Odoorn 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn;

gelet op het bepaalde in artikel 231, tweede lid, onder b en c, van de Gemeentewet en artikel 1, tweede lid, van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ);

besluit vast te stellen het volgende:

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar Borger-Odoorn 2022

Artikel 1. Heffingsambtenaar

 • 1. De volgende persoon wordt aangewezen als gemeenteambtenaar belast met de heffing van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet en in artikel 1, tweede lid Wet waardering onroerende zaken:

  • -

   de afdelingsmanager Financiën.

 • 2. De volgende persoon wordt aangewezen als plaatsvervangend gemeenteambtenaar belast met de heffing van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet en in artikel 1, tweede lid Wet waardering onroerende zaken:

  • -

   de beleidsmedewerker belastingen.

Artikel 2. Invorderingsambtenaar

 • 1. De volgende persoon wordt aangewezen als gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder c, Gemeentewet:

  • -

   de beleidsmedewerker belastingen.

 • 2. De volgende persoon wordt aangewezen als plaatsvervangend gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder c, Gemeentewet:

  • -

   de afdelingsmanager Financiën.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op 1 juli 2022.

Artikel 4. Intrekking

Eerdere aanwijzingsbesluiten inzake de heffings- en invorderingsambtenaren worden per 1 juli 2022 ingetrokken.

Artikel 5. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar Borger-Odoorn 2022.

Aldus besloten door het college van Borger-Odoorn in zijn openbare vergadering van 20 september 2022.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn,

de secretaris, de burgemeester,

drs. D.C. Rensen, mr. J. Seton