Mandaatbesluit directeur domein bedrijfsvoering Meerinzicht 2022

Geldend van 20-10-2022 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit directeur domein bedrijfsvoering Meerinzicht 2022

De directeur domein bedrijfsvoering van Meerinzicht

gelezen het voorstel van 17 oktober 2022;

gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op de artikelen 59a, 160 en 171 van de Gemeentewet;

gelet op de Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht;

gelet op de mandaatbesluiten van de deelnemende colleges en de burgemeesters (Mandaatbesluit Ermelo, Harderwijk en Zeewolde aan bestuur Meerinzicht 2022),

gelet op het mandaatbesluit bestuur Meerinzicht 2022 en het mandaatbesluit directieraad Meerinzicht 2022;

overwegende dat:

 • door de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de deelnemende gemeenten aan hem mandaat is verleend voor de uitvoering van bedrijfsvoeringstaken en uitvoering van de Wetten sociaal domein;

 • bovengenoemd mandaat is geactualiseerd en geconsolideerd;

 • Meerinzicht op grond van de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht (vierde wijziging) ook eigen bevoegdheden heeft;

 • voor een goede vervulling van de taken van Meerinzicht (onder)mandaat noodzakelijk is;

 • het bestuur van Meerinzicht (onder)mandaat heeft verleend aan de directieraad met de mogelijkheid van ondermandaat;;

 • het wenselijk is voor de bij dit besluit behorende bevoegdheden (tabel 1 en 2) ondermandaat te verlenen aan de afdelingsmanagers van het domein bedrijfsvoering met de mogelijkheid van (verder) ondermandaat.

Besluit

 • I.

  de afdelingsmanagers van domein bedrijfsvoering ondermandaat te verlenen voor de bevoegdheden, zoals opgenomen in tabel 1, en de bevoegdheden, zoals opgenomen onder 0. tot en met 8. in tabel 2, die in het kader van de goede uitoefening van zijn of haar taken en bevoegdheden nodig zijn en passen binnen het takenpakket van zijn of haar afdeling en voor zover in de tabellen niet anders is aangegeven;

 • II.

  dat voor dit besluit de navolgende bepalingen gelden:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  bestuur: het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Meerinzicht;

 • b.

  bevoegdhedenregister: het aan dit besluit gehechte overzicht met mandaten, machtigingen en volmachten;

 • c.

  burgemeester: de burgemeester van Ermelo, Harderwijk en/of Zeewolde;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Harderwijk en/of Zeewolde;

 • e.

  directieraad: de directieraad van Meerinzicht;

 • f.

  de domeindirecteuren: de directeur domein bedrijfsvoering en de directeur domein sociaal.

 • g.

  gemeente: de gemeente Ermelo, Harderwijk en/of Zeewolde

 • h.

  gemandateerde: de medewerker aan wie mandaat is verleend en namens het bestuur een bevoegdheid uitoefent;

 • i.

  machtiging: de bevoegdheid om namens het bestuur handelingen te verrichten die noch een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • j.

  mandaat: de bevoegdheid zoals bedoeld in artikel 10:1 van de Awb om namens het bestuur besluiten te nemen zoals bedoeld in artikel 1:3 van de Awb; hieronder wordt mede verstaan het ondertekenen van de besluiten;

 • k.

  mandaatgever: het bestuursorgaan dat mandaat verleent;

 • l.

  Meerinzicht: de bedrijfsvoerings- en uitvoeringsorganisatie Meerinzicht;

 • m.

  medewerker: de medewerker: een natuurlijk persoon in dienst van Meerinzicht. Hieronder worden ook verstaan uitzendkrachten, gedetacheerden, inhuurkrachten, stagiaires, trainees en zzp-ers die contractueel voor Meerinzicht werkzaam zijn;

 • n.

  volmacht: de bevoegdheid om namens het bestuur privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

Artikel 2. Mandaat, volmacht en machtiging

In dit besluit wordt onder het verlenen van mandaat tevens het geven van een volmacht of machtiging verstaan.

Artikel 3. De mandaatverlening

 • 1. De directeur domein bedrijfsvoering Meerinzicht verleent ondermandaat zoals hierboven aangegeven onder I. met de mogelijkheid van (verder) ondermandaat.

 • 2. Een verleend (onder)mandaat omvat, onverminderd het bepaalde in de navolgende leden van dit artikel:

  • het nemen van besluiten in positieve of negatieve zin;

  • het ondertekenen van besluiten;

  • het nemen van alle voorbereidingsbesluiten en het verrichten van alle voorbereidingshandelingen;

  • het intrekken van besluiten (niet in kader van bestuurlijke handhaving);

  • het uitreiken van bewijs van ontvangst aanvragen etc.;

  • het vaststellen van formulieren voor het indienen van aanvragen etc.;

  • verdagen en/of uitstellen;

  • verzoeken om aanvullende informatie;

  • verzoeken tot kosteloze advisering aan derden;

  • het voeren van correspondentie, die direct te maken heeft met de opgedragen taken;

  • het verstrekken van inlichtingen over vastgesteld beleid;

  • het stellen van nadere voorwaarden;

  • het toekennen van bedragen in termijnen;

  • het toekennen van voorschotten;

  • het uitvoeren van selectie en gunning conform het geldende inkoopbeleid;

  • het bekend maken van besluiten/beschikkingen, daar waar de verplichting daartoe in de wetgeving is opgenomen;

  • het toezenden van besluiten/beschikkingen aan instanties, daar waar de verplichting daartoe in de wetgeving is opgenomen;

  • alle andere besluiten die genomen moeten worden en alle andere handelingen die moeten worden verricht binnen het kader van de uitvoering van de verleende bevoegdheid en/of taken.

 • 3. Geen mandaat wordt verleend voor waarvoor rechtens geen mandaat kan worden verleend of waarvan de aard en strekking zich tegen het verlenen van mandaat verzetten.

 • 4. Een verleend mandaat omvat niet de bevoegdheid tot het vaststellen van beleidsregels en algemeen verbindende voorschriften.

 • 5. Het in het eerste lid omschreven mandaat komt de gemandateerde slechts toe voor zover de uitoefening van de bevoegdheid behoort tot de uitvoering van de aan Meerinzicht opgedragen taken en met inachtneming van het navolgende:

  • a.

   de gemandateerde blijft bij de uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheid binnen de vastgestelde (financiële en beleids)kaders;

  • b.

   de gemandateerde oefent de aan hem gemandateerde bevoegdheid uit met inachtneming van vigerende formele en materiële wet- en regelgeving;

  • c.

   de gemandateerde oefent de aan hem gemandateerde bevoegdheid uit met inachtneming van schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van de mandaatgever;

 • 6. De gemandateerde houdt bij het uitoefenen van de bevoegdheden in mandaat, voor zover het betreft de mandaten van de colleges/burgemeesters, tevens de van toepassing zijnde kaders in acht zoals deze zijn vastgelegd in het door de colleges en burgemeesters van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde vastgestelde Mandaatbesluit Ermelo, Harderwijk en Zeewolde aan bestuur Meerinzicht 2022;

 • 7. De mandaatgever behoudt het recht om gemandateerde bevoegdheden zelf uit te oefenen.

 • 8. De mandaatgever kan door hem gemandateerde bevoegdheden geheel of gedeeltelijk intrekken of wijzigen.

 • 9. De bevoegdheid tot het verrichten van uitvoeringscorrespondentie en het verstrekken van informatie voor niet-gemandateerde bevoegdheden worden bij machtiging opgedragen aan alle medewerkers van Meerinzicht, voor zover een relatie hebbend met hun functie en geen nieuwe rechtsverhoudingen worden geschapen, voor zover dit bij de uitvoering van de taken van Meerinzicht behoort.

Artikel 4. Ondertekening bij mandaat

 • 1. Bij de uitoefening van mandaat worden stukken van het bestuur van Meerinzicht als volgt ondertekend.

  Namens het bestuur van Meerinzicht, handtekening gemandateerde naam gemandateerde functieaanduiding van de gemandateerde

 • 2. Bij de uitoefening van mandaat worden stukken van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester, als volgt ondertekend:

  Namens het college van de gemeente Ermelo, Harderwijk of Zeewolde

  handtekening gemandateerde

  naam gemandateerde

  functieaanduiding van de gemandateerde

  Namens de burgemeester van de gemeente Ermelo, Harderwijk of Zeewolde,

  Handtekening gemandateerde

  naam gemandateerde

  functieaanduiding van de gemandateerde

Artikel 5. Vervangingsregeling

De taken en bevoegdheden van de gemandateerde kunnen ook worden uitgeoefend door een aangewezen plaatsvervanger. De aanwijzing van een plaatsvervanger geschiedt door de directeur domein bedrijfsvoering ten aanzien van de afdelingsmanagers en door de afdelingsmanagers ten aanzien van de medewerkers.

Artikel 6. Intrekking eerder verleend mandaten en overgangsrecht

Met de inwerkingtreding van dit besluit wordt het eerdere mandaatbesluit van de directeur domein bedrijfsvoering Meerinzicht ingetrokken.

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking ervan.

 • 2. Dit besluit wordt aangehaald als ‘Mandaatbesluit directeur domein bedrijfsvoering Meerinzicht 2022’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 18 oktober 2022,

W. Bak,

Directeur domein bedrijfsvoering Meerinzicht

Bijlage 1

1. Bevoegdhedenregister, waarbij de eigen bevoegdheden van Meerinzicht worden gemandateerd.

Nr.

Bevoegdheid / taak

Opmerkingen

0. Algemeen voor beide domeinen

0.1

Het nemen van alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte, en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit.

 

0.2

Het besluiten namens (het bestuur van) Meerinzicht rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten.

Pro forma. Later laten bekrachtigen door het bestuur.

0.3

Het besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen (hieronder begrepen het voorbereiden, aangaan en ondertekenen, inclusief aanvullen, wijzigen, opzeggen, beëindigen, ontbinden, e.d., van overeenkomsten; het aangaan van financiële verplichtingen, niet zijnde geldleningen; het nemen van gunningsbesluiten, voor zover passend binnen de kaders van de Gemeenschappelijke Regeling Meerinzicht en passend binnen de begroting van Meerinzicht en de financiële regelingen.

De uitoefening van deze bevoegdheid gebeurt met inachtneming van de budgethoudersregeling en het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

0.4

Het aangaan van geldleningen met inachtneming van de begroting van Meerinzicht en de financiële regelingen.

 

0.5

De reguliere correspondentie met de ministeries, waaronder (periodieke) verzoeken om rijksvergoedingen, indienen van declaraties, afgeven van verantwoordingen, aangifte btw, etc.

 

0.6

Het afhandelen van schadeclaims in de ruimste zin van het woord.

 

0.7

Het aansprakelijk stellen van derden.

 

0.8

Het afdoen van klachten.

De functionaris waartegen een klacht gericht is doet deze niet zelf af.

0.9

Het buiten behandeling stellen van een aanvraag ingevolge artikel 4:5 Awb.

 

0.10

Het afwijzen van een aanvraag onder verwijzing naar een eerdere afwijzende beslissing (artikel 4:6 Awb).

 

0.11

Het beslissen op een ingebrekestelling, waaronder het vaststellen en (laten) uitbetalen van de dwangsombeschikking als bedoeld in artikel 4:18 Awb.

Vooraf informeren werkveld Juridische Zaken.

0.12

Het nemen van beslissingen op bezwaar.

Directieraad of domeindirecteur kan niet besluiten op bezwaar, indien hij of zij het primaire besluit heeft genomen.

Het beslissen op bezwaar geldt alleen voor de eigen bevoegdheden van Meerinzicht.

De deelnemende colleges beslissen zelf op de bezwaren die genomen zijn op basis van de mandaatbesluiten van de deelnemende colleges.

Deze bevoegdheid kan niet aan afdelingsmanagers en medewerkers ondergemandateerd worden,

0.13

Het afhandelen van of beslissen op verzoeken op grond van de Wet open overheid.

 

0.14

De afhandeling, waaronder besluitvorming, van verzoeken inzake rechten van betrokkenen (de artikelen 15 tot en met 22 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)), de voorafgaande raadpleging van de Autoriteit Persoonsgegevens (artikel 36 van de AVG)

 

1. Belastingen en Gegevensbeheer

1.1

Het aanwijzen van een of meer ambtenaren van Meerinzicht als heffingsambtenaar, als invorderingsambtenaar of als ambtenaar belastingen.

Deze bevoegdheid kan niet aan afdelingsmanagers en medewerkers ondergemandateerd worden

1.2

Het aanwijzen van een of meer ambtenaren van Meerinzicht of een gerechtsdeurwaarder als bedoeld in de Gerechtsdeurwaarderswet als belastingdeurwaarder.

Deze bevoegdheid kan niet aan afdelingsmanagers en medewerkers ondergemandateerd worden

1.3

Het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van de belastingaanslag met inachtneming van het gemeentelijk beleid hieromtrent. Artikel 255, vijfde lid van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.

Vooraf afstemming met het bestuurslid dat tevens lid is van het desbetreffende deelnemende college.

1.4

Uitoefenen van de bevoegdheden in het kader van de Archiefwet.

 

2. HRM

2.1

Alle rechtspositionele besluiten, privaatrechtelijke rechtshandelingen/aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten en andere handelingen die geen besluit of privaatrechtelijke rechtshandeling zijn ten aanzien van de medewerkers, inclusief volmacht tot het ondertekenen van genoemde arbeidsovereenkomsten, uitgezonderd ontslag op eigen verzoek, bij arbeidsongeschiktheid, vervroegde uittreding en pensioen;

 

2.2

Het toekennen van een gratificatie;

Deze bevoegdheid kan niet worden gebruikt voor zover de bevoegdheid betrekking heeft op de betrokkene zelf.

2.3

Het nemen van beslissingen inzake het openstellen van vacatures;

Idem

2.4

Het toekennen van een persoonlijke schaal

Idem

2.5

Het indelen van een medewerker in een andere normfunctie;

Idem

2.6

Het toekennen van een waarnemingsvergoeding in bijzondere situaties;

Idem.

2.7

Het toepassen van hardheidsclausules van alle door het college vastgestelde (uitvoerings-) regelingen

Idem

2.8

Het opleggen van een schorsing als ordemaatregel of een andere disciplinaire maatregel.

 

2.9

De uitoefening van alle overige bevoegdheden op grond van de Cao Gemeenten en de daarop gebaseerde regelingen

Deze bevoegdheid kan niet worden gebruikt voor zover de bevoegdheid betrekking heeft op de betrokkene zelf.

2.10

Het voeren van beoordelingsgesprekken en het vaststellen van beoordelingen medewerkers.

Idem

2.11

Adviseren, begeleiden en uitvoeren van de personeels- en salarisadministratie die voortvloeit uit de CAO / Personeelsreglement / lokale rechtspositieregelingen / Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers / Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers / Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa), de Arbowet en de bedrijfszorg

 

2.12

Het uitvoeren van een salarisadministratie, zoals:

 • -

  Innen en afdragen van pensioen- nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspremies

 • -

  Beheren WGA-premie

 • -

  ABP aangifte en premies

 • -

  IB 47 opgave

 • -

  Opgeven werknemersaantallen voor het bepalen van de cao-bijdrage

 • -

  Aangifte loonheffing

 • -

  Maandelijks versturen van de salarismutaties aan Centric.

 

2.13

Maandelijks betalen van het salaris, inclusief uitbetaling van IKB, reiskosten en andere declaraties

Het verzorgen van:

 • -

  (Digitale) salarisstrook;

 • -

  (Digitale) jaaropgave;

 • -

  Bruto-netto berekening;

 • -

  Voorschotten;

 • -

  aanvragen loonopgaven;

 • -

  afdrachten;

 • -

  premies en etc.;

 • -

  correcties en herberekeningen maken en het terugvorderen van te veel ontvangen loon

Proforma berekening maken in Pardon

 

2.14

Het voeren van administratie en correspondentie inzake:

 • -

  de werving- en selectieprocedure, inclusief het aanvragen van een VOG

 • -

  ziekteverzuim, WIA- aanvragen, ZW-aanvragen en WAZO-aanvragen

 • -

  Ontslagvergunningen aanvragen bij UWV en de aanvraag compensatie transitievergoeding

 • -

  Indienen van bezwaar en beroep tegen beslissingen van het UWV

 • -

  het overlijden van een medewerker /bestuurder.

 

2.15

Het indienen van declaraties bij, het aanvragen van subsidies bij en de reguliere correspondente met andere overheden voor zover passend bij de uitoefening van de betreffende taak.

 

2.16

Aan- en afmelden van medewerkers en bestuurders en het doorgeven van wijzigingen bij diverse (collectieve) verzekeraars en uitvoeringsorganisaties (zoals Visma Idella, Loyalis en WWplus).

 

2.17

De administratieve afhandeling voor zover het personeel betreft van:

 • -

  declaraties ter zake van werkgelegenheidsprojecten;

 • -

  werkgeversverklaringen (onder meer ten behoeve van hypothecaire geldleningen werknemers);

 • -

  opgaven sociale verzekeringswetten;

 • -

  statistiekopgaven

aanschaf en beheer NS businesscards.

 

2.18

Het verlenen van strafontslag.

Ondermandaat slechts mogelijk aan domeindirecteuren, waarbij vooraf overleg plaatsvindt met de directieraad.

Toelichting op de bevoegdhedenregister

Het gaat hier om de eigen bevoegdheden van Meerinzicht. Dit bevat een aantal algemene bevoegdheden, bevoegdheden op het gebied van gemeentelijke belastingen (allo delegatie) en bevoegdheden voor het eigen personeel.

2. Bevoegdhedenregister Meerinzicht, waarin de bevoegdheden zijn opgenomen zoals die gemandateerd zijn door de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.

Nr

Bevoegdheid / taak

Opmerking

0. Algemeen (voor beide domeinen)

0.1

Het nemen van besluiten over het aangaan, wijzigen en beëindigen van overeenkomsten tot levering van goederen, aanneming van werk en/of verlening van diensten (inclusief bijbehorende verwerkersovereenkomsten), het ondertekenen van deze overeenkomsten en het nemen van besluiten over het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen in het kader van de uitvoering van voornoemde overeenkomsten, alles binnen de

grenzen van de taken en de toegewezen budgetten, met inachtneming van geldende budgetafspraken, het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid en overige (financiële en beleids)kaders.

 

0.2

Het vertegenwoordigen van de gemeente en het bestuursorgaan in en buiten rechte, inclusief het opstellen en indienen van verweer, evenals het zo nodig instellen van pro forma bezwaar, beroep of hoger beroep (waarbij dit pro forma rechtsmiddel dient te worden bekrachtigd middels een procesbesluit van het bestuursorgaan) en pro forma verzet (waarbij dit zo spoedig mogelijk door het college moet worden bekrachtigd), voor zover het de taakuitoefening van Meerinzicht betreft.

 

0.3

Het verrichten van alle conservatoire maatregelen, waaronder het aanspannen van een civiele procedure (waarvoor een procesbesluit is vereist van het bestuursorgaan), voor zover passend bij de uitoefening van de taken van Meerinzicht.

Dit dient vooraf met de portefeuillehouder van de betreffende gemeente afgestemd te worden en na overleg met het team Juridische Zaken van Meerinzicht

0.4

Het indienen van declaraties bij, het aanvragen en verantwoorden van subsidies bij en de reguliere correspondente met andere overheden voor zover passend bij de uitoefening van de betreffende taak.

 

0.5

Het uitvoeren van het agressieprotocol voor zover passend bij de betreffende taak.

Het opleggen van een pandverbod is voorbehouden aan de betreffende gemeentelijke organisatie

0.6

Het beslissen op verzoeken op grond van de Woo voor zover het verzoeken betreft die betrekking hebben op de taken die Meerinzicht voor de gemeenten uitvoert.

 

0.7

Het beslissen op Who-verzoeken, voor zover het verzoeken betreft die betrekking hebben op de taken die Meerinzicht voor de gemeenten uitvoert.

 

0.8

Het beslissen ten aanzien van een ingediende klacht op grond van hoofdstuk 9 van de Awb, voor zover het klachten betreft die betrekking hebben op de taken die Meerinzicht voor de gemeenten uitvoert.

 

0.9

Het buiten behandeling stellen van een aanvraag ingevolge artikel 4:5 Awb.

 

0.10

Het afwijzen van een aanvraag onder verwijzing naar een eerdere afwijzende beslissing (artikel 4:6 Awb)

 

0.11

Het beslissen op een ingebrekestelling, waaronder het vaststellen en (laten) uitbetalen van de dwangsombeschikking als bedoeld in artikel 4:18 Awb

 

0.12

Het verdagen van de beslissing op een bezwaarschrift

 

DOMEIN BEDRIJFSVOERING

1. GEO (gegevensmanagement)

1.1

Het uitvoeren van bevoegdheden zoals bedoeld in de Wet kenbaarheid publieke beperkingen (Wkpb).

 

1.2

Het uitvoeren van bevoegdheden zoals bedoeld in de Wet basisregistratie adressen en gebouwen (Bag).

 

1.3

Het uitvoeren van bevoegdheden zoals bedoeld in de Wet basisregistratie grootschalige topografie (Wet bgt).

 

2. Documentaire Informatievoorziening

2.1

Het in ontvangst nemen, openen, registreren en toewijzen van post (artikel 74 Gemeentewet).

 

2.2

De uitvoering van de Archiefwet 1995.

 

3. Facilitaire dienstverlening en gebouwen

3.1

Het in ontvangst nemen en voor ontvangst ondertekenen van deurwaardersexploten, dagvaardingen, aangetekende stukken en pakketten, poststukken, postwissels en cheques (m.u.v. kascheques en girobetaalkaarten).

 

4. Informatisering en automatisering

4.1

Het beheer van de machtigingen voor de aangeschafte E-herkenningsmiddelen, zoals het intrekken, tijdelijk opschorten en uitbreiden.

 

5. Personeel en organisatie (HRM)

5.1

Adviseren, begeleiden en uitvoeren van de personeels- en salarisadministratie die voortvloeit uit de CAO / Personeelsreglement / lokale rechtspositieregelingen / Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers / Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers / Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa), de Arbowet en de bedrijfszorg.

 

5.2

Het uitvoeren van een salarisadministratie, zoals:

 • -

  Innen en afdragen van pensioen- nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspremies

 • -

  Beheren WGA-premie

 • -

  ABP aangifte en premies

 • -

  IB 47 opgave

 • -

  Aanvragen, wijzigen, stoppen APPA-uitkeringen (wachtgeld, pensioen, nabestaandenpensioen) voor politieke ambtsdragers

 • -

  Opgeven werknemersaantallen voor het bepalen van de cao-bijdrage

 • -

  Aangifte loonheffing

 • -

  Maandelijks versturen van de salarismutaties aan Centric.

 

5.3

Maandelijks betalen van het salaris, inclusief uitbetaling van IKB, reiskosten en andere declaraties

Het verzorgen van:

 • -

  (Digitale) salarisstrook;

 • -

  (Digitale) jaaropgave;

 • -

  Bruto-netto berekening;

 • -

  Voorschotten;

 • -

  aanvragen loonopgaven;

 • -

  afdrachten;

 • -

  premies en etc.;

 • -

  correcties en herberekeningen maken en het terugvorderen van te veel ontvangen loon

Proforma berekening maken in Pardon.

 

5.4

Het voeren van administratie en correspondentie inzake:

 • -

  de werving- en selectieprocedure, inclusief het aanvragen van een VOG

 • -

  ziekteverzuim, WIA- aanvragen, ZW-aanvragen en WAZO-aanvragen

 • -

  Ontslagvergunningen aanvragen bij UWV en de aanvraag compensatie transitievergoeding

 • -

  Indienen van bezwaar en beroep tegen beslissingen van het UWV

 • -

  het overlijden van een medewerker /bestuurder.

 

5.5

Het indienen van declaraties bij, het aanvragen van subsidies bij en de reguliere correspondente met andere overheden voor zover passend bij de uitoefening van de betreffende taak.

 

5.6

Aan- en afmelden van medewerkers en bestuurders en het doorgeven van wijzigingen bij diverse (collectieve) verzekeraars en uitvoeringsorganisaties (zoals Visma Idella, Loyalis en WWplus).

 

5.7

(Proces rondom) Opgave verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers via applicatie van het ministerie BZK .

Het gaat hierbij om het proces rondom de opgave verrekening neveninkomsten.

5.8

De administratieve afhandeling voor zover het gemeentepersoneel betreft van:

 • -

  declaraties ter zake van werkgelegenheidsprojecten;

 • -

  werkgeversverklaringen (onder meer ten behoeve van hypothecaire geldleningen werknemers);

 • -

  opgaven sociale verzekeringswetten;

 • -

  statistiekopgaven

 • -

  aanschaf en beheer NS businesscards.

 

5.9

UWV facturen en brieven beoordelen en/of betalen.

 

5.10

Gegevens verstrekken aan de accountant voor interim controle en voor de jaarrekening.

 

6. Juridische zaken

6.1

De afhandeling, waaronder besluitvorming, van verzoeken inzake rechten van betrokkenen (de artikelen 15 tot en met 22 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)), de voorafgaande raadpleging van de Autoriteit Persoonsgegevens (artikel 36 van de AVG).

Dit geldt alleen voor de gemeenten Ermelo en Zeewolde

Na afstemming met de betrokken verantwoordelijke 

6.2

Meldplicht bij inbreuken op de beveiliging van persoonsgegevens aan de Autoriteit Persoonsgegevens (artikel 33 van de AVG) en voor de verdere afhandeling van inbreuken op de beveiliging van persoonsgegevens aan betrokkenen (artikel 34 van de AVG).

Dit geldt alleen voor de gemeenten Ermelo en Zeewolde

Na afstemming met de betrokken verantwoordelijke

6.3

Het vertegenwoordigen van de gemeente en het bestuursorgaan in en buiten rechte, inclusief het opstellen en indienen van verweer en het voeren van re- en dupliek, evenals het zo nodig instellen van (pro forma) bezwaar, beroep of hoger beroep (waarbij dit pro forma rechtsmiddel dient te worden bekrachtigd middels een procesbesluit van het bestuursorgaan), voor zover betrekking hebbend op werkvelden die zijn belegd bij de gemeenten zelf

Dit geldt alleen voor de gemeenten Ermelo en Zeewolde

6.4

De bevoegdheden die genoemd staan in hoofdstuk 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht, voor zover het betrekking heeft op het voeren van het secretariaat en de advisering op bezwaarschriften, door de commissie, genoemd in artikel 7:13 van de Awb. Het voorgaande geldt ook nog voor het verdagen van de beslistermijn als het advies al is uitgebracht door de commissie.

 

6.5

Beslissen op verzoek om planschade / nadeelcompensatie indien het verzoek wordt afgedaan conform de adviesrapportage en is besproken met de portefeuillehouder.

Dit geldt alleen voor de gemeente Ermelo

6.6

Opschorten effectuering bestuursdwang en opschorten verbeuren dwangsom, indien er beroep of hoger beroep loopt.

Dit geldt alleen voor de gemeente Ermelo

6.7

Doen van pro forma verzet conform art. 8:55 Awb, voor zover betrekking hebbend op werkvelden die zijn belegd bij de gemeenten zelf.

Dit geldt alleen voor de gemeenten Ermelo en Zeewolde, zo spoedig mogelijk laten bekrachtigen door het college

6.8

Het doen van en accepteren van schikkingsvoorstellen in het kader van lopende procedures na afstemming met de portefeuillehouder of de gemeentesecretaris.

Dit geldt alleen voor de gemeenten Ermelo

6.9

Besluiten tot aangaan van overeenkomsten met de deurwaarder in verband met invordering en (privaatrecht) het ondertekenen van de overeenkomsten in deze namens de burgemeester. Het betreft opdracht geven tot alle maatregelen die nodig zijn tot executie van vonnissen (o.a. het laten betekenen van dwangbevelen).

Dit geldt alleen voor de gemeente Ermelo

6.10

Opstarten en aanhangig maken van een kantongerechtsprocedure.

Dit geldt alleen voor de gemeente Ermelo

6.11

Participeren bij mediation en het aangaan van een mediation- en vaststellingsovereenkomst, zowel namens de gemeente als namens het bestuursorgaan.

Dit geldt alleen voor de gemeenten Ermelo en Zeewolde

7. Financiën en administratie

7.1

Het nemen van besluiten over aansprakelijkstellingen door derden, voor zover de schade is verzekerd/onder de polisdekking valt (inclusief schades onder het eigen risico).

 

7.2

Het aansprakelijk stellen van derden.

 

7.3

Het doorgeven van mutaties in verzekerde objecten aan verzekeringsmaatschappijen.

 

7.4

Besluiten/correspondentie met betrekking tot lopende dossiers van de bestaande gemeentegaranties, afgegeven vóór 1-1-1995.

 

7.5

Het doen van betalingen in opdracht van / na goedkeuring van budgethouders. Ook voor budgetten welke geen betrekking hebben op het samenwerkingsverband Meerinzicht.

 

7.6

Het invorderen van verbeurde dwangsommen (artikel 5:33 Awb, het “oude” recht).

 

7.7

Het (op verzoek) al dan niet verlenen van uitstel van betaling (artikel 4:94 Awb) en eventueel verbinden van voorschriften daaraan (ook voor privaatrechtelijke vorderingen).

 

7.8

Het in rekening brengen en vaststellen van de wettelijke rente bij verzuim.

 

7.9

Het aanmanen van de schuldenaar en het opleggen en in rekening brengen van de aanmaningskosten (ook voor privaatrechtelijke vorderingen).

Bestuursdwang in afstemming met JZ v.w.b. Ermelo

7.10

Het invorderen bij dwangbevel (ook voor privaatrechtelijke vorderingen).

In afstemming met JZ voor wat betreft gemeente Ermelo

7.11

Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen.

 

7.12

Het ondertekenen van alle bescheiden inzake gerechtelijke incasso van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke vorderingen.

 

7.13

Het doen van aangifte BTW en aangifte vennootschapsbelasting.

 

7.14

Declaratie bij BCF.

 

8. Communicatie

8.1

Het actief en passief verstrekken van openbare besluiten van het college van B&W en achterliggende openbare stukken aan lokale, regionale en landelijke media/journalisten.

 

DOMEIN SOCIAAL

9. Wetten sociaal domein

9.1

Het nemen van besluiten ter uitvoering van de Wetten sociaal domein, als bedoeld in artikel 1 van de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht (derde wijziging), minimaregelingen en handhaving sociale zekerheid, tenzij een wettelijk voorschrift of de aard van de bevoegdheid zich hiertegen verzet, met uitzondering van:

 • a.

  de bevoegdheid te beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als hiervoor bedoeld, alsmede tegen een beslissing als bedoeld in artikel 6:3 van de Awb;

 • b.

  de bevoegdheid besluiten te nemen die eerst aan de raad van de gemeente moeten worden voorgelegd;

 • c.

  de bevoegdheid tot het vaststellen van beleidsregels en algemeen verbindende voorschriften.

Onder dit mandaat valt niet:

Het organiseren en inzetten van de algemene en collectieve voorzieningen en de uitvoering van het beschermd wonen en maatschappelijke opvang in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (waarvoor een apart mandaat geldt);

9.2

Aanwijzen toezichthouders Participatiewet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (en Jeugdwet).

 

9.3

Het nemen van besluiten over het aangaan, wijzigen en beëindigen van overeenkomsten (inclusief bijbehorende verwerkersovereenkomsten) en het verstrekken van opdrachten, het ondertekenen van deze overeenkomsten en opdrachten en het nemen van besluiten over het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen in het kader van de uitvoering van voornoemde overeenkomsten, alles binnen de grenzen van de opgedragen taken en de toegewezen budgetten, met inachtneming van geldende budgetafspraken, het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid en overige (financiële en beleids)kaders.

 

9.4

Het beslissen op aanvragen voor gehandicaptenparkeerkaarten.

 

9.5

Het vertegenwoordigen van de gemeente en het bestuursorgaan in en buiten rechte, inclusief het opstellen en indienen van verweer, evenals het zo nodig instellen van pro forma bezwaar, beroep of hoger beroep (waarbij dit pro forma rechtsmiddel dient te worden bekrachtigd middels een procesbesluit van het bestuursorgaan).

 

10. Leerlingzaken en RMC

10.1

De bevoegdheden uit de Leerplichtwet 1969, zoals genoemd in de artikelen 3a, 3b. 3c, 6, 7, 15, 16 lid 8, 18 19, 21, 21a, 22, 23 en 25 en de uitvoeringstaken voortvloeiend uit de regels inzake Regionale Meld- en Coördinatiefunctie.

 

Toelichting op het bevoegdhedenregister (tabel 2)

In de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht is bepaald in artikel 6 dat aan het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie geen publiekrechtelijke bevoegdheden worden overgedragen, anders dan de bevoegdheden genoemd in artikel 13, onder m, n, en o van de regeling en de bevoegdheden van de ambtenaren als bedoeld in de artikelen 16 tot en met 19 van de regeling. Het gaat bij die laatstgenoemde bevoegdheden om de bevoegdheden op het gebied van de gemeentelijke belastingen. De overige bevoegdheden worden in mandaat, dan wel op grond van een machtiging of volmacht uitgeoefend. Met dit besluit worden die bevoegdheden aan het bestuur van Meerinzicht gemandateerd met de mogelijkheid van (verder) ondermandaat.

Bij de indeling in het bevoegdhedenregister is de taakverdeling in de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht als bedoeld in artikel 4 van die regeling aangehouden. Onder het kopje Algemeen in het bevoegdhedenregister staan de bevoegdheden benoemd die op elk taakgebied kunnen voorkomen en kunnen worden uitgeoefend voor zover passend bij de uitvoering van die taak.