Algemene voorwaarden parkeergarages

Geldend van 08-10-2022 t/m heden

Intitulé

Algemene voorwaarden parkeergarages

Zaaknummer 1906226

Het college van burgemeester en wethouders besluit akkoord te gaan met de vernieuwing van de algemene voorwaarden parkeergarages

Hoorn, 30 november 2021

De secretaris, de burgemeester,

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden betekent:

De parkeergarage

Een afgesloten ruimte die met een parkeerovereenkomst gebruikt kan worden voor het parkeren van motorvoertuigen. Tot de garage horen alle bijbehorende terreinen en ruimten.

De gemeente

De eigenaar en /of de beheerder/exploitant van de garage en/of hun/zijn vertegenwoordiger (s).

De parkeerder

De eigenaar, kentekenhouder, gebruiker of inzittende van een motorvoertuig, dat in de parkeerlocatie aanwezig is.

Parkeerovereenkomst

Overeenkomst tussen de gemeente en de parkeerder over het parkeren van een motorvoertuig in het publieke deel van een parkeergarage.

Toegangsmiddel

Geregistreerd kenteken om toegang tot de parkeergarage te krijgen.

Parkeergeld

Het bedrag dat de parkeerder verschuldigd is voor het gebruik van de parkeergarage. Het wordt berekend volgens het door de gemeente Hoorn vastgestelde tarief in de tarieventabel behorende bij de geldende parkeergeldverordening. De gemeente Hoorn kan het tarief altijd wijzigen.

Abonnement

Schriftelijke stallingsovereenkomst die recht geeft op gebruik van de parkeergarage, of deel ervan, gedurende de in de overeenkomst overeengekomen periode en onder de overeengekomen voorwaarden.

Motorvoertuig

Motorvoertuig zoals omschreven in de Wegenverkeerswet 1994.

Parkeerapparatuur

Apparatuur voor het registreren van kentekens van motorvoertuigen waarmee toegang tot de parkeergarage mogelijk is.

Bewoners

De bewoners van de woningen, maisonnettes en appartementen, die het recht hebben om in het privé gedeelte van garage ‘t Jeudje, 120 plaatsen, te parkeren. De bewoners beschikken over een vaste parkeerplek, gekoppeld aan hun woning.

Artikel 2 Parkeerovereenkomst

 • 1.

  Een parkeerovereenkomst is stilzwijgend tot stand gekomen wanneer de parkeerder een kenteken registreert en het motorvoertuig in de parkeergarage parkeert.

 • 2.

  De gemeente verplicht zich een willekeurige plaats beschikbaar te stellen aan de parkeerder in de parkeergarage.

 • 3.

  Een geregistreerd kenteken geeft recht op toegang tot de parkeergarage en het parkeren van een motorvoertuig.

 • 4.

  De geldigheidsduur van een toegangsmiddel wordt bepaald door de in de parkeerapparatuur vermelde datum en tijdstip van inrijden en uitrijden van de parkeergarage.

 • 5.

  Na betaling bij een parkeerautomaat heeft de parkeerder gedurende een periode van 30 minuten, gerekend vanaf het moment van betaling, het recht en de gelegenheid de parkeergarage te verlaten. Zo niet dan moet er opnieuw betaald worden.

 • 6.

  De gemeente kan een voertuig, een bestuurder, een inzittende of overige personen de toegang tot de garage weigeren of ontzeggen indien een redelijk vermoeden bestaat dat het verlenen van deze toegang een bedreiging van de orde of de verkeersveiligheid in de parkeergarage kan betekenen.

 • 7.

  De gemeente kan een voertuig of een goed dat zich in, op of aan een voertuig bevindt, de toegang tot de parkeergarage weigeren of ontzeggen als er een redelijk vermoeden bestaat dat het verlenen van toegang een risico van letsel of schade tot gevolg kan hebben of anderszins een bedreiging van de veiligheid in de parkeergarage kan betekenen.

 • 8.

  De parkeerovereenkomst omvat geen bewaking dan wel enige aansprakelijkheid door de gemeente met betrekking tot schade aan het voertuig c.q. aan wat zich daarin, daaraan of daarop bevindt, en aan parkeerder en diens mede-inzittenden van het voertuig. De gemeente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal of het verloren gaan van eigendommen/bezittingen van de parkeerder en/of andere inzittenden van het voertuig dan wel andere zaken die de parkeerder en/of inzittenden bij zich hebben en evenmin voor onder verantwoordelijkheid van parkeerder en/of andere inzittenden vallende dieren. Evenmin aanvaardt de gemeente Hoorn enige aansprakelijkheid, voor welke schade dan ook, aan voor een bedoelde zaken van parkeerder en/of mede-inzittenden van het voertuig respectievelijk mee vervoerende dieren, ter zake van lichamelijk letsel of enige andere schade direct of indirect veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik van de garage, de lift en het trappenhuis. Uitzondering is als de schade direct of indirect is veroorzaakt door grove nalatigheid, schuld of opzet van de eigenaar en/of het personeel van de parkeergarages.

  Aansrpakelijkheid van de gemeente voor bedrijfsschade is uitgesloten. Parkeerder vrijwaart de gemeente voor aanspraken jegens derden tengevolge van door parkeerder aan deze toegebrachte schade.

Artikel 3 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • 1.

  De parkeerder is aansprakelijk voor alle schade die door of ten gevolge van het gebruik van de garage door hem is veroorzaakt {zoals bijvoorbeeld milieuschade als gevolg van een lekkend voertuig}.

 • 2.

  Parkeerder draagt er zorg voor en ziet er op toe dat de inzittenden van zijn te parkeren/geparkeerde voertuig geen schade veroorzaken.

 • 3.

  Schade door de parkeerder veroorzaakt aan de garage of daartoe behorende apparatuur en installaties, dient ter plaatse te worden vergoed, tenzij de parkeerder en de gemeente Hoorn schriftelijk overeenkomen dat de betreffende schade op de parkeerder kan worden verhaald, waarbij voor vaststelling van de hoogte van de schade een door of namens de gemeente opgestelde expertise beslissend zal zijn. De kosten van deze expertise komen ten laste van de parkeerder.

 • 4.

  De parkeerder en alle andere personen die zich bevinden in het trappenhuis of in de lift van de parkeergarage of in de parkeergarage zelf, zullen de eigenaar alle kosten en schade vergoeden die de gemeente lijdt door hun handelen of nalaten en zij zullen de gemeente vrijwaren van de door hun handelen of nalaten ontstane schadevorderingen van derden.

Hoofdstuk 2 Gebruiksregels parkeren

Artikel 4 Werkwijze parkeren

Een parkeerder die zijn motorvoertuig in de parkeergarage wil parkeren dient gebruik te maken van de parkeerapparatuur.

Op bepaalde tijden is hiervoor parkeergeld verschuldigd volgens vastgestelde tarieven. De tarieven staan vermeld in de openbare parkeergarages of bij de ingang van de openbare parkeergarages.

Om met het motorvoertuig de parkeergarage te kunnen verlaten moet de parkeerder eerst het verschuldigde parkeergeld betalen. Dit kan bij de betaalautomaat, met een geldige bankpas bij de slagboom, op kenteken voor abonnementhouders of via een parkeerapplicatie.

Artikel 5 Werkwijze bewoners (’t Jeudje)

Een bewoner die zijn motorvoertuig in de parkeergarage wil parkeren dient gebruik te maken van de parkeerapparatuur. Zij dienen 15 minuten het private gedeelte van de parkeergarage in te rijden. Als een bewoner langer in het publieke gedeelte van de parkeergarage blijft dient er parkeergeld betaalt te worden. Bij het uitrijden van het private gedeelte van de parkeergarage heeft de bewoner ook 15 minuten om de garage te verlaten. Als een bewoner langer in het publieke gedeelte van de parkeergarage blijft dient er parkeergeld betaalt te worden.

Artikel 6 Maximum maat en gewicht voertuigen

Tot de parkeergarage worden uitsluitend motorvoertuigen op 2, 3 of 4 wielen toegelaten met een lengte van maximaal 5,50 meter, een breedte van maximaal 2,00 meter en een gewicht van maximaal 2500 kilogram, inclusief belading; de hoogte van deze voertuigen mag niet hoger zijn dan de bij de ingang van de parkeergarage aangegeven hoogte.

Artikel 7 Aanhangers, caravans en dergelijke

De parkeergarage is alleen toegankelijk voor motorvoertuigen zonder aanhangwagens van welke aard dan ook. Hiermee wordt ook bedoeld caravans.

Artikel 8 Opslag

Het is verboden om goederen van welke aard of vorm dan ook, motorbrandstoffen daaronder begrepen, in de parkeergarage op te slaan, over te slaan of achter te laten.

Artikel 9 Verbod gevaarlijke stoffen

Het is verboden ontplofbare, ontbrandbare, giftige of anderszins gevaarlijke en/of schadelijke stoffen in de parkeergarage te brengen dan wel binnen te hebben. Motorbrandstof in het daarvoor bestemde normale brandstofreservoir van het voertuig uitgezonderd.

Het is verboden in de parkeergarage te roken of open vuur te gebruiken.

Artikel 10 Toegang weigeren

De gemeente mag een motorvoertuig de toegang tot de parkeergarage weigeren.

De toegang wordt in ieder geval geweigerd indien:

 • 1.

  De gemeente weet of vermoedt dat een motorvoertuig ontplofbare of andere gevaarlijke stoffen vervoert. Hierbij wordt niet bedoeld de motorbrandstof in het daarvoor bestemde normale brandstofreservoir van het voertuig.

 • 2.

  Een motorvoertuig te groot, te zwaar, te hoog of te lang is naar het oordeel van de gemeente.

 • 3.

  Een motorvoertuig door zaken die daarmee worden vervoerd schade aan de omgeving kan toebrengen.

 • 4.

  Verschuldigde parkeergeld, volgens artikel 11 van deze voorwaarden, niet wordt betaald.

Artikel 11 Verbod om zonder te betalen de parkeergarage te verlaten

Op bepaalde tijden moet er betaald worden voor het gebruik in de parkeergarages. Het is verboden de garage te verlaten zonder dat er voor het parkeren, tijdens de parkeerbelasting verschuldigde uren, is betaald.

De maximale parkeertijd bedraagt 10 dagen ononderbroken, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Na afloop van deze maximale termijn is de parkeerder naast en boven het normaal verschuldigde parkeergeld een boete verschuldigd van € 90,00 per dag voor elke dag dat na het verstrijken van deze maximale termijn nog van de parkeergarage gebruik wordt/is gemaakt, zulks zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist en onverkort het recht van de gemeente om daarnaast en daarenboven schadevergoeding te vorderen. De gemeente zal schriftelijk het bedrag vorderen van de parkeerder. Als niet aan de eerste vordering wordt voldaan, volgt een tweede vordering waarin tevens wordt medegedeeld dat het betreffende motorvoertuig de toegang tot alle openbare parkeergarages van de gemeente wordt ontzegd.

Artikel 12 Rij- en looprichting en parkeren in de daarvoor bestemde vakken.

De parkeerder is verplicht de aangegeven rijrichting te volgen, aanwijzingen van de gemeente ( hieronder valt ook de beheerder/personeel van de garage) onmiddellijk en stipt op te volgen en het voertuig binnen de aangegeven vakken te parkeren en het overige verkeer niet te hinderen of in gevaar te brengen.

De in- en uitritten moeten altijd open en berijdbaar worden gehouden.

Het is verboden om op de rijbaan stil te staan.

Voetgangers moeten de parkeergarage verlaten en binnenkomen via de daarvoor bestemde in- en uitgangen. Voor het verlaten van de parkeergarage en het bereiken daarvan moet gebruik worden gemaakt van de aanwezige trappen en liften. Het is verboden gebruik te maken van de in- en uitrit van de parkeergarage. Bewoners hebben via de garage, op de meest rechtstreekse en op de minst bezwarende wijze, toegang tot de woningen.

Het is verboden om buiten de aangegeven vakken te parkeren.

Artikel 13 Openingstijden

 • 1.

  De parkeergarages ‘t Jeudje en Schouwburg Het Park zijn 24 uur per etmaal geopend voor het publiek.

 • 2.

  De gemeente is bevoegd de in lid 1 genoemde openingstijden te verminderen voor zover dit bevorderlijk is voor de exploitatie van de parkeergarage.

 • 3.

  De gemeente is bevoegd de in lid 1 genoemde openingstijden om redenen van algemeen belang te verminderen voor zover dit mogelijk is bij een adequate exploitatie van de garage.

 • 4.

  Behalve in geval van overmacht zal een wijziging in de openingstijden tijdig bekend gemaakt worden.

Artikel 14 Recht van Retentie

Ter zekerstelling en borg voor het verschuldigde parkeergeld, vorderingen, kosten, schaden en renten, hetzij op grond van de parkeerovereenkomst, hetzij uit andere hoofde, kan de gemeente het hiermee verband houdende motorvoertuig onder zich houden. Hiertoe kan de gemeente het motorvoertuig overbrengen naar een afgesloten ruimte in of buiten de parkeergarage of anderszins maatregelen nemen waardoor het voertuig niet zonder tussenkomst van de gemeente de parkeergarage kan verlaten. De kosten van het onder zich houden van het motorvoertuig en de daarmee samenhangende maatregelen zijn voor rekening van de parkeerder. De gemeente stelt de parkeerder schriftelijk op de hoogte van deze handeling.

Wanneer de parkeerder binnen 14 dagen na aanschrijving het motorvoertuig niet heeft opgehaald en indien de kosten van bewaring de te vorderen kosten overstijgen, is de gemeente gerechtigd het voertuig te verkopen of te vernietigen. De waarde van het voertuig zal door een beëdigd taxateur worden vastgesteld en in mindering worden gebracht op de vordering.

Artikel 15 Aanbieden en verkopen van goederen en diensten en gebruik parkeergarage.

 • 1.

  Zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder, diens plaatsvervanger of medewerkers van de gemeente is het verboden aan een motorvoertuig in de parkeergarage werkzaamheden te verrichten of te laten verrichten.

 • 2.

  Het te koop aanbieden, verkopen, verhuren of aanbieden van goederen en diensten van welke aard dan ook en het verspreiden van reclamefolders en drukwerk daaronder begrepen is verboden. Bij overtreding hiervan zullen alle hieruit voortvloeiende kosten op de wettelijk aansprakelijke partij worden verhaald.

 • 3.

  Het zich ophouden in de parkeergarage, behalve voor het onmiddellijke in- en uitrijden en het opbergen van goederen in de auto, is verboden.

 • 4.

  Het is, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de gemeente, verboden om de parkeergarage voor andere doeleinden te gebruiken dan voor het parkeren van motorvoertuigen.

 • 5.

  Het is zonder schriftelijke toestemming van de gemeente niet toegestaan in, op of aan de parkeergarage reclame te maken.

Artikel 16 Parkeren motorvoertuig

 • 1.

  De parkeerder dient zijn motorvoertuig bij het verlaten daarvan af te sluiten. De autolichten moeten gedoofd en de motor en het elektrische contact moeten zijn afgezet.

 • 2.

  Het is verboden motoren onnodig in werking te hebben. Dus alleen maar voor het in- en uitrijden en het parkeren van het motorvoertuig.

Artikel 17 Afval

Met uitzondering van het klein-afval, dat in de daarvoor bestemde vuilnisbakken moet worden gedaan, is het verboden afval in de parkeergarage achter te laten. Bij overtreding zullen alle daaruit voortvloeiende kosten op de vervuiler worden verhaald.

Artikel 18 Maximaal toegestane snelheid en voorrang

In de parkeergarages mag niet sneller worden gereden dan 5 kilometer, stapvoets, per uur.

Voetgangers hebben voorrang op motorvoertuigen.

Artikel 19 Privacy

 • 1.

  In de parkeergarage vindt videoregistratie plaats ter bestrijding van vernieling, diefstal of een calamiteit. Beelden worden alleen op bevel van de politie vrijgegeven. De bewaartermijn van camerabeelden is maximaal 5 dagen. Als een bepaald incident is vastgelegd, zoals een strafbaar feit of een verzekeringskwestie, dan kunnen de beelden langer bewaard worden totdat het incident is afgehandeld.

 • 2.

  Bij de toegang tot de parkeergarages wordt gebruik gemaakt van kentekenherkenning. Het kenteken wordt geregistreerd in het parkeermanagementsysteem. De bewaartermijn van de kentekens die worden verzameld is zes weken en drie dagen.

 • 3.

  De Algemene verordening gegevensbescherming is van toepassing op al de bewaarde data.

Artikel 20 Opvolgen aanwijzingen en/of bevelen

Aanwijzingen en/of bevelen gegeven door of namens de gemeente moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd. Indien dit niet gebeurt is de gemeente gerechtigd de toegang van het motorvoertuig tot de parkeergarage te weigeren dan wel het motorvoertuig uit de garage te verwijderen. Borden in de garage gelden als door de gemeente gegeven aanwijzingen.

Artikel 21 Aangifte

Bij constateren van wangedrag, strafbare feiten wordt aangifte gedaan.

Hoofdstuk 3 Abonnementen

Artikel 22 Algemene voorwaarden van toepassing

Voor zover in dit hoofdstuk hiervan niet wordt afgeweken zijn alle overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing op parkeren in de openbare parkeergarages met een vergunning.

Artikel 23 Voorwaarden abonnementen

Abonnementen worden verstrekt voor ten minste één maand. De abonnementen worden vooraf betaald, uiterlijk voor of op de eerste dag van de abonnementsperiode. Indien van de parkeergarage gebruik wordt gemaakt zonder dat het abonnementsgeld tijdig is voldaan, zal het geregistreerde kenteken geblokkeerd worden en parkeergeld volgens het geldende tarief in rekening worden gebracht. Als na betaling de blokkering ongedaan gemaakt moet worden zullen administratiekosten in rekening worden gebracht.

Na het verstrijken van de betaalde periode wordt het abonnement onmiddellijk door de gemeente geblokkeerd.

Tariefswijzigingen worden minimaal één maand van te voren bekend gemaakt, via de website van de gemeente of via de lokale media.

Mocht een abonnementhouder niet wensen in te stemmen met een tariefsverhoging, dan kan de betrokkene de overeenkomst schriftelijk beëindigen met ingang van de maand waarop de aangekondigde tariefsverhoging ingaat.

Het abonnement is kentekengebonden en niet overdraagbaar.

Het abonnement geeft geen recht op een vaste plaats in de parkeergarage. De gemeente is gerechtigd om een deel van de parkeergarage aan te wijzen dat bestemd is voor voertuigen van abonnementhouders

Artikel 24 Wijzigingen

Wijzigingen in het abonnement die noodzakelijk zijn ten gevolge van besluiten van overheidswege, dan wel door aanwijzingen van overheidswege, waaronder ook wordt verstaan aanwijzingen van de brandweer, zullen voor de abonnementhouder geen ontbindende voorwaarden vormen voor het abonnement. Zij zullen van kracht zijn als of zij al letterlijk in de overeenkomst waren opgenomen.

Artikel 25 Toerekenbare tekortkoming

Als de abonnementhouder tekortschiet in de nakoming van enige verplichting welke is opgelegd ingevolge de wet, de plaatselijke verordeningen en gebruiken en/of de met hem gesloten overeenkomst inclusief de van toepassing zijnde algemene voorwaarden, is de gemeente gerechtigd de overeenkomst na schriftelijke ingebrekestelling, onmiddellijk te beëindigen en de abonnementhouder de toegang tot de garage te weigeren. De abonnementhouder is gehouden aan de gemeente alle schade te vergoeden, door deze geleden c.q. nog te lijden als gevolg van bovengenoemde fout, nalatigheid of enig ander in gebreke blijven en/of tussentijdse beëindiging van de overeenkomst. Als de abonnementhouder betaalt na sommatie of dagvaarding, is dit in de eerste plaats tot het voldoen van deze kosten, ook al vermeldt de abonnementhouder een andere bestemming.

Artikel 26 Restitutie

Wanneer de abonnementhouder door omstandigheden, die aan de gemeente zijn gelegen, een aaneengesloten week of langer geen gebruik heeft kunnen maken van zijn abonnement, zal verrekening plaatsvinden.

Hoofdstuk 4 Bijzondere bepalingen

Artikel 27 Niet toerekenbare tekortkoming

Een tekortkoming kan de gemeente niet worden toegerekend als zij te wijten is aan een van de wil van de gemeente onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst redelijkerwijs door de parkeerder niet meer van de gemeente kan worden verlangd. Hieronder worden in ieder geval begrepen werkstakingen, brand, bedrijfsstoringen alsmede een tekortkoming in de nakoming door derden.

Artikel 28 Overmacht gemeente

Noodzakelijke wijzigingen, die een gevolg zijn van overheidsbesluiten of aanwijzingen van bijvoorbeeld de brandweer, maken deel uit van de parkeerovereenkomst.

Artikel 29 Niet bindende afspraken

Afspraken c.q. overeenkomsten binden de gemeente alleen maar als zij schriftelijk zijn vastgelegd en zijn gemaakt met personeelsleden van de gemeente. Een uitzondering hierop is hetgeen vermeld staat in artikel 15, lid 1, hierbij mag in noodsituaties ook mondeling door genoemde personen toestemming worden verleend.

Artikel 30 Inzien en verstrekken Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden liggen ter inzage op het stadhuis (bij het parkeerbedrijf) en bij de beheerder van de parkeergarage.

Nieuwe abonnementhouders ontvangen een exemplaar van de Algemene Voorwaarden.

Op aanvraag kan iedereen een kopie krijgen.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 31 Eindbeslissing B en W.

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente.

Artikel 32 Nederlands recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing

Artikel 33 Overtreding van de bepalingen

 • 1.

  Overtreding van de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen kan leiden tot verwijdering van de in overtreding zijnde persoon met het motorvoertuig.

 • 2.

  De kosten van de verwijdering zijn voor rekening van de parkeerder. De parkeerder moet ook het verschuldigde parkeergeld en de kosten als gevolg van eventuele schade(n) betalen.

 • 3.

  Voor het constateren van een overtreding is voldoende dat een medewerker van de parkeergarage deze overtreding bemerkt, de overtreder daarop attent maakt en de gelegenheid biedt de overtreding zo spoedig mogelijk ongedaan te maken.

 • 4.

  Op het terrein van de parkeergarage zijn de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en de daarbij behorende bijlage, alsmede de krachtens bedoelde wet en reglement gestelde regels van toepassing.

Artikel 34 Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen de gemeente en de parkeerder gesloten overeenkomst inclusief de onderhavige voorwaarden zijn bij uitsluiting onderworpen aan het oordeel van de bevoegde burgerlijke rechter met standplaats arrondissement Alkmaar.

Als de parkeerder een consument is, kan slechts dan berechting door de bevoegde rechter plaatsvinden, indien de Parkeerder/consument niet binnen 1 maand, nadat de gemeente zich schriftelijk jegens haar op dit beding heeft beroepen, voor beslechting van het geschil volgens door de volgens de wet bevoegde rechter heeft gekozen.

Artikel 35 Contactgegevens

Alle schriftelijke mededelingen, sommaties daaronder begrepen, voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst en Algemene Voorwaarden dienen te worden gezonden naar:

Gemeente Hoorn

Stadsbeheer, Parkeerbedrijf

Nieuwe Steen 1

Postbus 603

1620 AR Hoorn

Artikel 36 Citeertitel

Deze Algemene Voorwaarden inzake gebruik en beheer van publiek toegankelijke gebouwde parkeervoorzieningen kan worden aangehaald als “ Algemene Voorwaarden parkeergarages gemeente Hoorn 2021”.

Artikel 37 Inwerkingtreding

Deze Algemene Voorwaarden voor de gemeentelijke parkeergarages treden in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 30 november 2021.

Gepubliceerd in het gemeenteblad op 7 oktober 2022.

Ondertekening