Regeling vervallen per 01-01-2024

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 27 september 2022, houdende de instelling van de Adviescommissie multifunctionele ontgrondingen Noord-Brabant en de regeling van haar werkwijze (Reglement Adviescommissie multifunctionele ontgrondingen Noord-Brabant)

Geldend van 06-10-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 27 september 2022, houdende de instelling van de Adviescommissie multifunctionele ontgrondingen Noord-Brabant en de regeling van haar werkwijze (Reglement Adviescommissie multifunctionele ontgrondingen Noord-Brabant)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gelet op artikel 82 van de Provinciewet en artikel 5.21 van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant;

Overwegende dat het wenselijk is dat Gedeputeerde Staten zich laten adviseren met betrekking tot de voorbereiding van een beschikking betreffende verlening, weigering, wijziging of intrekking van een ontgrondingenvergunning en het wenselijk is hiertoe een commissie in te stellen en de taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van die commissie vast te leggen;

Besluiten vast te stellen:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

commissie: Adviescommissie multifunctionele Ontgrondingen Noord-Brabant;

belet: ziekte, afwezigheid of tegenstrijdig belang.

Artikel 2 Instelling

Er is een Adviescommissie multifunctionele ontgrondingen Noord-Brabant.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

De commissie heeft tot taak om aan Gedeputeerde Staten advies uit te brengen met betrekking tot de voorbereiding van een beschikking betreffende verlening, weigering, wijziging of intrekking van een vergunning voor een multifunctionele ontgronding op de volgende aspecten:

 • a.

  ruimtelijke en ecologische kwaliteit;

 • b.

  maatschappelijke meerwaarde;

 • c.

  bijdrage aan een duurzame circulaire bouwgrondstoffenvoorziening; en

 • d.

  maatschappelijk draagvlak.

Artikel 4 Samenstelling en benoeming

 • 1. De commissie bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden, waaronder de voorzitter.

 • 2. Gedeputeerde Staten benoemen de leden voor een periode van ten hoogste drie jaar, waarna eenmaal herbenoeming voor de duur van maximaal drie jaar kan plaatsvinden.

Artikel 5 Einde lidmaatschap

Het lidmaatschap van de commissie eindigt door:

 • a.

  het nemen van ontslag als lid;

 • b.

  het overlijden van het lid;

 • c.

  een daartoe strekkend besluit van Gedeputeerde Staten;

 • d.

  het verstrijken van de benoemingsperiode, bedoeld in artikel 4, tweede lid.

Artikel 6 Secretariaat

 • 1. Gedeputeerde Staten voorzien in het secretariaat van de commissie en wijzen daartoe een secretaris aan.

 • 2. De secretaris is in ieder geval belast met de voorbereiding en coördinatie van de werkzaamheden van de commissie.

 • 3. De secretaris voert het contact met de aanvragers indien dit voor de advisering noodzakelijk is.

 • 4. De secretaris nodigt namens de voorzitter de leden van de commissie uit voor een vergadering.

Artikel 7 Vergaderorde

 • 1. De commissie vergadert zo dikwijls als noodzakelijk om haar taak naar behoren te kunnen vervullen.

 • 2. Bij belet van de voorzitter, kan de voorzitter een lid van de commissie aanwijzen die voor de duur van de eerstvolgende vergadering in zijn positie treedt als plaatsvervangend voorzitter.

 • 3. Ter vergadering zijn minimaal drie leden waaronder de voorzitter aanwezig.

 • 4. Een lid kan zich ter vergadering niet laten vertegenwoordigen door een ander.

 • 5. De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar, tenzij de voorzitter anders bepaalt.

Artikel 8 Besluitvorming en advies

 • 1. De commissie komt tot een advies op basis van consensus.

 • 2. De leden dienen zich bij hun advies over een aanvraag te baseren op de door de aanvrager bij de aanvraag verstrekte gegevens en documenten en onthouden zich, buiten de vergadering om, van contact met de aanvragers.

 • 3. De leden onthouden zich van deelname aan de besprekingen, advisering en stemming in geval van directe of indirecte betrokkenheid bij een van de ingediende aanvragen.

 • 4. De commissie brengt uiterlijk binnen zes weken na afloop van de datum van de vergunningaanvraag een gemotiveerd schriftelijk advies uit aan Gedeputeerde Staten.

 • 5. Het advies wordt opgesteld door de secretaris en namens de commissie ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 9 Verslaglegging

 • 1. De secretaris draagt zorg voor het verslag van de vergadering.

 • 2. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 10 Onafhankelijkheid en geheimhouding

 • 1. De leden adviseren onafhankelijk en zonder last of ruggenspraak.

 • 2. Voor zover de leden bij de uitvoering van hun taken de beschikking krijgen over vertrouwelijke gegevens, zijn zij verplicht tot geheimhouding hiervan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.

Artikel 11 Archiefbescheiden

De secretaris draagt na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie alle archiefbescheiden over aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 12 Werkwijze

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de commissie over de te volgen werkwijze, op voorstel van de voorzitter.

Artikel 13 Vergoeding

 • 1. De leden en de voorzitter, bedoeld in artikel 4, ontvangen een vergoeding overeenkomstig afdeling 2.4.1 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers bedoelde bedrag per bijgewoonde vergadering.

 • 2. De leden en de voorzitter ontvangen een reiskostenvergoeding conform artikel 2.4.3 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en artikel 2.1 van de Regeling decentrale politieke ambtsdragers, waarbij de vergoeding plaatsvindt op basis van:

  • a.

   openbaar vervoer 2e klasse trein; of

  • b.

   € 0,19 per km inclusief parkeren.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 15 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Reglement Adviescommissie multifunctionele ontgrondingen Noord-Brabant.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 27 september 2022

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

mr. J.M. Smarius