Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders West Maas en Waal 2022

Geldend van 12-09-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders West Maas en Waal 2022

Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders op 06-09-2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Maas en Waal,

gelet op de artikelen 44 en 66 van de Gemeentewet en de artikelen 3.2.9, 3.3.2 t/m 3.3.5 en 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers;

besluit

vast te stellen de volgende regeling:

Regeling rechtspositie Burgemeester en wethouders West Maas en Waal 2022

Artikel 1 Definitiebepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. college: college van burgemeester en wethouders.

b. burgemeester: voorzitter van het college van burgemeester en wethouders.

c. secretaris: de secretaris bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet.

d. wethouder: lid van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2. Reis- en verblijfkosten burgemeester en wethouders voor reizen binnen de gemeente

De burgemeester en de wethouders hebben ten laste van de gemeente aanspraak op vergoeding:

1. Voor reizen gemaakt voor de uitoefening van het ambt, alsmede voor reizen binnen de gemeente, worden of wordt aan een burgemeester of wethouder op declaratiebasis vergoed:

a. de kosten voor het gebruik van openbaar vervoer;

b. bij gebruik van een eigen auto het maximumbedrag dat door een werkgever aan een

werknemer per afgelegde kilometer onbelast kan worden verstrekt;

c. bij gebruik van een eigen auto kan burgemeester, op zijn verzoek, een vaste vergoeding worden toegekend voor reizen gemaakt voor de uitoefening van het ambt binnen de gemeente in plaats van op declaratiebasis.

2. Voor reizen binnen de gemeente, gemaakt voor de uitoefening van het ambt, worden aan een burgemeester of wethouder bij gebruik van een eigen auto tevens de parkeerkosten vergoed.

3. Boetes en naheffingsaanslagen voor parkeren worden niet vergoed.

4. Indien een burgemeester of wethouder een tijdelijke functionele beperking heeft, kan voor reizen voor woon- werkverkeer en voor reizen binnen de gemeente, gemaakt voor de uitoefening van de functie, een voor de beperking geschikte vervoersvoorziening worden vergoed of ter beschikking gesteld.

5. De noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte werkelijke verblijfkosten die een burgemeester of wethouder maakt in verband met reizen binnen de gemeente voor de uitoefening van de functie, worden ten laste van de gemeente vergoed.

Artikel 3. Reis- en verblijfkosten burgemeester en wethouders voor reizen buiten de gemeente

De burgemeester en de wethouders hebben ten laste van de gemeente aanspraak op vergoeding:

1. Voor reizen gemaakt voor de uitoefening van het ambt buiten het grondgebied van de gemeente voor de uitoefening van het ambt, worden of wordt aan een burgemeester of wethouder op declaratiebasis vergoed:

a. de kosten voor het gebruik van openbaar vervoer;

b. bij gebruik van een eigen auto het maximumbedrag dat door een werkgever aan een

werknemer per afgelegde kilometer onbelast kan worden verstrekt .

2. Voor reizen buiten het grondgebied van de gemeente, ter uitvoering van het ambt, worden aan een burgemeester of wethouder bij gebruik van eigen auto tevens de parkeer-, veer- en tolkosten vergoed;

3. Boetes en naheffingsaanslagen voor parkeren worden niet vergoed.

4. Als een burgemeester of wethouder een tijdelijke functionele beperking heeft, kan voor reizen als bedoeld in het eerste lid, een voor de beperking geschikte vervoersvoorziening worden vergoed of ter beschikking gesteld.

5. De noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte werkelijke verblijfkosten die een burgemeester of wethouder maakt in verband met reizen buiten het grondgebied in het gemeentelijk belang / ter uitvoering van het ambt ten laste van de gemeente vergoed.

Artikel 4 Buitenlandse dienstreis

Als de burgemeester of de wethouder in het gemeentelijk belang een reis buiten Nederland maken worden de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reis- en verblijfkosten op declaratiebasis vergoed.

Voor een reis in het gemeentelijk belang buiten Nederland, niet zijnde een reis naar een Europese instelling, is vooraf toestemming van het college vereist. De gemeenteraad wordt door het collegeschriftelijk in kennis gesteld van de reis.

Artikel 5. Nadere regels niet-partijpolitiek georiënteerde scholing burgemeester en wethouders

1. De burgemeester of de wethouder die willen deelnemen aan niet-partijpolitiek georiënteerde scholing bedoeld in artikel 3.3.3 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers in verband met de vervulling van hun functie dienen daartoe vooraf een gemotiveerde aanvraag in bij de secretaris.

2. Deze aanvraag gaat vergezeld van stukken met inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie.

3. Het college beslist op de aanvraag op basis van de overlegde stukken.

Artikel 6. Informatie- en communicatievoorzieningen

1. De burgemeester of de wethouder tekent een bruikleenovereenkomst wanneer hem ten laste van de gemeente voor de duur van de uitoefening van zijn functie IP-devices met hoes/toetsenbord en mobiele telefoon ter beschikking worden gesteld.

2. Het college stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast.

3. De burgemeester of de wethouder levert na beëindiging van zijn functie de ter beschikking gestelde IP-devices en mobiele telefoon in bij de gemeente.

Artikel 7. Betaling en declaratie van reis- en verblijfskosten

1. Tenzij het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers of de Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers anders bepalen, vindt de betaling van kosten die op grond van deze regeling voor vergoeding of tegemoetkoming in aanmerking komen plaats door betaling uit gemeentelijke middelen, op basis van een declaratieformulier.

2. Een aanvraag om een vergoeding van de kosten als bedoeld in dit artikel gaat vergezeld van een

declaratieformulier en bewijsstukken.

3. Het declaratieformulier en de bewijsstukken worden per kwartaal ingediend:

a) Burgemeester en wethouders dienen het formulier in bij de secretaris.

b) Als de secretaris akkoord is stuurt hij (digitaal) het declaratieformulier naar de salarisadministratie.

4. Voor zover van toepassing draagt de gemeente er zorg voor dat de betaling aan burgemeester of wethouders binnen 1 maand na het indienen van de aanvraag (voor de 1e van de maand) wordt overgemaakt.

Artikel 8. Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking de eerste dag na bekendmaking op overheid.nl. De regeling heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2022.

Artikel 9. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders West Maas en Waal 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Maas en Waal, 6 september 2022,

De burgemeester, De secretaris,

V.M van Neerbos P.G. Arissen