Subsidieuitvoeringsregeling Uitwisseling partnerstad Emsdetten

Geldend van 09-09-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieuitvoeringsregeling Uitwisseling partnerstad Emsdetten

18. Uitwisseling partnerstad Emsdetten

Grondslag voor subsidie

Cultuur en recreatie

Subsidievorm

Éénmalige subsidie

Doel van de subsidie

De onderlinge contacten op het gebied van sport, onderwijs en cultuur te onderhouden en te verstevigen tussen de gemeente Hengelo en partnerstad Emsdetten.

Te subsidiëren activiteiten

Activiteiten op het gebied van sport, onderwijs en cultuur die erop gericht zijn contacten te onderhouden en te verstevigen tussen de gemeente Hengelo en partnerstad Emsdetten.

De subsidie aan de stichting Partnersteden Hengelo – Emsdetten wordt verleend voor:

 • 1.

  het zelfstandig initiatieven en activiteiten met de stad Emsdetten ontwikkelen.

Subsidieaanvraag

voorwaarden

Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die worden ingediend op grond van deze regeling.

Subsidieaanvraag verplichtingen

Zie de ASv hoofdstuk subsidieaanvraag.

U vraagt de subsidie aan door gebruik te maken van het aanvraagformulier, met daarbij een beschrijving van de activiteit (wat, waarom, waar, wanneer, voor wie en aantal deelnemers) en een begroting.

Aanvragen moeten minimaal 13 weken voor de start van de activiteit worden ingediend.

Voor de stichting Parnersteden Hengelo – Emsdetten geldt de aanvullende verplichting dat zij voor 1 december 2022 de aanvraag met het jaarplan en begroting 2023 Indient.

Subsidieverlening/

verantwoording

Zie de ASv hoofdstuk subsidievaststelling

Voor de stichting Parnersteden Hengelo – Emsdetten geldt dat zij uiterlijk 31 maart 2024 de verantwoording Indient.

Subsidieplafond 2023

€ 7.646,- (zie tekst bij subsidieaanvraag voorwaarden)

Het subsidiebedrag is geïndexeerd met 4,10 % ten opzichte van 2022.

Subsidieverdeling

Voor deze subsidie komen in aanmerking: sport- en culturele verenigingen en andere statutair in Hengelo gevestigde en volledig rechtsbevoegdheid bezittende instellingen, voor zover ze geen winstoogmerk nastreven.

Per activiteit kan maximaal € 500,- worden aangevraagd.

Een organisatie kan per jaar één aanvraag doen uit deze regeling.

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Wanneer het subsidieplafond in desbetreffende jaar is bereikt, worden nieuwe aanvragen afgewezen.

Voor de stichting Partnersteden Hengelo – Emsdetten geldt dat zij maximaal een subsidie van € 5.000,- aan kan vragen.

Overige informatie

De regeling is gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Hierdoor zijn de voorwaarden en aanvraag procedure ook veranderd.

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE REGELING UITWISSELING PARTNERSTAD EMSDETTEN

Verenigingen en instellingen die de onderlinge contacten op het gebied van sport, onderwijs en cultuur tussen de gemeente Hengelo en de partnerstad Emsdetten willen onderhouden of verstevigen kunnen een waarderingssubsidie van maximaal € 500,- aanvragen.

U vraagt via dit formulier de subsidie aan. U dient de aanvraag minimaal 13 weken van te voren in te dienen. Op deze regeling is een subsidieplafond van toepassing.

1. Gegevens vereniging

naam vereniging

 

adres

 

pc/woonplaats

 

IBAN rekeningnummer

 

ten name van

 

2. De activiteit en de begroting

Stuur een document mee met de beschrijving van uw activiteit met daarin minimaal:

 • 1.

  titel van de activiteit

 • 2.

  datum en locatie

 • 3.

  omschrijving van de activiteit

 • 4.

  eventuele samenwerkingspartner(s) met werkverdeling

 • 5.

  doel van de activiteit

 • 6.

  doelgroep en verwacht aantal bezoekers en/of deelnemers

 • 7.

  promotie van uw activiteit

Stuur een document mee met de begroting van uw activiteit met daarin (minimaal):

 • 1.

  een overzicht van de uitgaven/kosten

 • 2.

  een overzicht van alle inkomsten/opbrengsten (inclusief gemeentelijke subsidie)

datum van de activiteit

 

aan te vragen subsidiebedrag (max. € 500,-)

 

4. Gegevens indiener

Hieronder de gegevens invullen van degene die dit formulier invult.

naam

functie

telefoon

e-mail

 • 1.

  Ondertekening

 • 2.

  Dit formulier ondertekenen en en mailen naar gemeente@hengelo.nl of per post opsturen naar:

 • 3.

 • 4.

  Gemeente Hengelo - afdeling MSO-MP – t.a.v. subsidie loket

 • 5.

  Postbus 18 - 7550 AA HENGELO

______________ (datum) ________________ (plaats) _____________________ (handtekening)

Ondertekening