Gedragscode voor de burgemeester en de wethouders

Geldend van 27-08-2022 t/m heden

Intitulé

Gedragscode voor de burgemeester en de wethouders

De raad van de gemeente Boekel;

gezien het voorstel van het presidium d.d. 29 maart 2004

gelet op de gemeentewet;

BESLUIT

Vast te stellen de navolgende gedragscode voor de burgemeester en de wethouders.

1 Algemene bepalingen

 • 1.1 onder college wordt verstaan: het college van burgemeester en wethouders van Boekel.

 • 1.2 onder bestuurder wordt verstaan: de burgemeester en alle leden van het college.

 • 1.3 in gevallen waarin de code niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is, vindt bespreking plaats in het college.

 • 1.4 de code is openbaar en door derden te raadplegen.

 • 1.5 de voorzitter en de leden van het college ontvangen een exemplaar van de code.

2 Belangenverstrengeling en aanbesteding

 • 2.1 Een bestuurder doet opgave van zijn financiële belangen in ondernemingen en organisaties waarmee de gemeente zakelijke betrekkingen onderhoudt. De opgave is openbaar en door derden te raadplegen.

 • 2.2 Bij privaat-publieke samenwerkingsrelaties voorkomt de bestuurder (de schijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.

 • 2.3 Een oud-bestuurder wordt het eerste jaar na de beëindiging van zijn ambtstermijn uitgesloten van het tegen beloning verrichten van werkzaamheden voor de gemeente.

 • 2.4 Een bestuurder neemt van een aanbieder van diensten aan de gemeente geen faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kan beïnvloeden.

3 Nevenfuncties

 • 3.1 Een bestuurder vervult geen nevenfuncties waarbij strijdigheid is of kan zijn met het belang van de gemeente.

 • 3.2 Een bestuurder maakt melding van al zijn nevenfuncties waarbij tevens wordt aangegeven of de functie wel of niet bezoldigd is. Deze gegevens worden openbaar gemaakt.

4 Informatie

Een bestuurder maakt niet ten eigen bate of van zijn persoonlijke betrekkingen gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen informatie.

5 Aannemen van geschenken

Geschenken of giften die een geschatte waarde van minder dan 50 euro vertegenwoordigen, niet zijnde geschenken of giften in openbaarheid geschonken ter gelegenheid van jubilea of afscheidsbijeenkomsten, kunnen worden behouden; geschenken of giften met een geschatte waarde boven 50 euro worden geweigerd dan wel teruggegeven.

6 Bestuurlijke uitgaven

 • 6.1 Uitgaven worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond.

 • 6.2 Ter bepaling van de functionaliteit van bestuurlijke uitgaven worden de volgende criteria gehanteerd.

  • -

   Met de uitgave is het belang van de gemeente gediend en

  • -

   de uitgave vloeit voort uit de functie.

7 Declaraties

 • 7.1 De bestuurder declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden vergoed.

 • 7.2 Declaraties worden afgewikkeld volgens een daartoe vastgestelde administratieve procedure.

8 Creditcards

 • 8.1 Het gebruik van creditcards c.q. bankpasjes wordt zo veel mogelijk beperkt; bij uitgaven t.l.v. de creditcard worden de daarbij behorende nota´s overlegd.

 • 8.2 Het gebruik van de creditcard kan uitsluitend betrekking hebben op uitgaven die volgens geldende regelingen voor vergoeding in aanmerking komen.

9 Gebruik van gemeentelijke voorzieningen

Gebruik van gemeentelijke eigendommen of voorzieningen voor privé-doeleinden is niet toegestaan.

10 Reizen buitenland

Een bestuurder die het voornemen heeft een buitenlandse reis -niet zijnde een privé-reis- te maken, heeft toestemming nodig van het college. De gemeenteraad wordt van het besluit op de hoogte gesteld.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 19 mei 2004

De griffier,

De voorzitter,

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE GEDRAGSCODE VOOR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Artikel 1Algemene bepalingen

Dit artikel bevat een aantal algemene bepalingen. Om derden de gelegenheid te bieden de gedragscode te raadplegen, dient hieraan via de lokale media bekendheid gegeven te worden. Ook kan de gedragscode worden gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Overigens bevat onder andere de Gemeentewet reeds een aantal bepalingen die beogen de integriteit van bestuurders te waarborgen. De onderhavige gedragscode bevat hier op onderdelen een nadere uitwerking van.

Artikel 2Belangenverstrengeling en aanbesteding

Bij belangenverstrengeling gaat het om vermenging van het publiek belang met het persoonlijk belang van de bestuurder of dat van derden waardoor een zuiver en objectief besluiten of handelen in het publiek belang niet langer is gewaarborgd. Reeds de schijn van belangenverstrengeling moet worden voorkomen. Het risico van belangenverstrengeling kan bijvoorbeeld ontstaan als een bestuurder een nevenfunctie vervult die raakvlakken heeft met de uitoefening van het politieke ambt. Ook het hebben van bepaalde financiële belangen of het verrichten van bepaalde financiële transacties kan (de schijn van) belangenverstrengeling veroorzaken. Een financieel belang is in de context van de gedragscode breed te definiëren. Het kan gaan om het bezit van effecten, vorderingsrechten, onroerend goed, bouwgrond en financiële deelnemingen in ondernemingen. Zelfs negatieve financiële belangen, zoals schulden uit hypothecaire vorderingen vallen onder de noemer financieel belang.

Artikel 3Nevenfuncties

In de artikelen 36b en 68 van de Gemeentewet zijn de onverenigbare betrekkingen voor de wethouders c.q. de burgemeester bepaald. De wethouders en de burgemeester mogen ook geen nevenfuncties vervullen waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op een goede taakvervulling (artikel 41b en 67 Gemeentewet).

De Gemeentewet bepaalt voor zowel de wethouders als de burgemeester dat de nevenfuncties, anders dan uit hoofde van het wethouderschap c.q. het burgemeesterschap, openbaar worden gemaakt (artikel 41b en 67 Gemeentewet). Voor de wethouders is bepaald dat openbaarmaking geschiedt door terinzagelegging van een opgave van deze functies in het gemeentehuis. Vanuit een oogpunt van transparantie is het wenselijk de nevenfuncties van zowel de wethouders als de burgemeester ook op te nemen op de website van de gemeente.

Overigens regelt de Gemeentewet niets over het al dan niet openbaar maken of een nevenfunctie al dan niet bezoldigd is. In navolging van de gedragslijn van ministers is dit wel opgenomen in de code. De hoogte van een eventuele bezoldiging hoeft niet genoemd te worden.

Artikel 4Informatie

Een integriteitrisico kan ontstaan als een bestuurder over vertrouwelijke informatie beschikt die hij kan gebruiken om er persoonlijk voordeel mee te behalen of kan aanwenden ten bate van bijvoorbeeld familieleden of vrienden. Er moet op kunnen worden vertrouwd dat informatie bij de gemeente in goede handen is en niet wordt gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor die informatie is verkregen.

Artikel 5Aannemen van geschenken

Voor het aannemen van geschenken is aansluiting gezocht bij de handreiking integriteit van bestuurders bij gemeenten en provincies van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 6Bestuurlijke uitgaven

Met bestuurlijke uitgaven moet het belang van de gemeente zijn gediend en zij moeten voortvloeien uit de functie. Voldoen zij niet aan deze criteria dan zijn ze te beschouwen als privé-kosten die voor eigen rekening komen.

Artikel 7Declaraties

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 8Creditcards

De huidige werkwijze binnen de gemeente Boekel is reeds dat het gebruik van creditcards c.q. bankpasjes zoveel mogelijk wordt beperkt. Het gebruik beperkt zich tot uitgaven in de representatieve sfeer dan wel in het kader van werkbezoeken buiten de gemeenten waaraan kosten verbonden zijn en waarvoor het niet wenselijk is cashmiddelen aan te wenden (zoals de jaarlijkse raadsuitstap).

Artikel 9Gebruik van gemeentelijke voorzieningen

Onder dit artikel valt bijvoorbeeld niet het gebruik van de door de gemeente beschikbaar gestelde computer.

Artikel 10Reizen buitenland

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.