Beleidsregels adviesraad sociaal domein 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels adviesraad sociaal domein 2018

Grondslag

Artikel 147 en 150 Gemeentewet, artikel 2.1.3 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 2.10 Jeugdwet en artikel 47 Participatiewet

Artikel 1 Begrippen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

ASD

Adviesraad Sociaal Domein;

College

Het college van burgemeester en wethouders van Boekel;

Sociaal Domein

 • a.

  Wet maatschappelijke ondersteuning;

 • b.

  Jeugdwet, jeugdhulp en jeugdzorg;

 • c.

  Participatiewet, voorzieningen op het gebied van werk en inkomen;

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning.

Artikel 2 Doelstelling

Het doel van de samenwerking tussen ASD en het college is het bevorderen en realiseren van een samenhangend pakket van beleid, verordeningen en evaluaties over de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet, dusdanig dat dit bijdraagt aan een efficiënte uitvoering van genoemde beleidsvelden met draagvlak binnen onze gemeenschap. Met de samenwerking wordt invulling gegeven aan de wettelijke cliëntparticipatie uit de drie genoemde wetten.

Artikel 3 Taken van de ASD

 • 1. De ASD brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college over onderwerpen op het gebied van het Sociaal Domein.

 • 2. De ASD informeert en oriënteert zich op ontwikkelingen en knelpunten die ervaren worden in de Boekelse samenleving waar het de uitvoering van het Sociaal Domein betreft. De ASD informeert de organisaties, waarvan de ASD een afspiegeling is, over de praktische uitvoering van beleid en regelingen op het gebied van het Sociaal Domein.

 • 3. De ASD betrekt nadrukkelijk de groepen die minder goed in staat zijn hun belangen en behoeften kenbaar te maken.

Artikel 4 Bevoegdheden van de ASD

 • 1. Initiatiefrecht

  De ASD kan alles wat te maken heeft met het beleid van het Sociaal Domein aan de orde stellen in een overleg met de beleidsambtenaren Wmo, Jeugdwet of Participatiewet.

 • 2. Informatierecht

  Het college informeert de ASD over alles wat zij voor de uitoefening van haar taken nodig heeft. Het betreft hier alle informatie die noodzakelijk is om beleid en de uitwerking daarvan voor inwoners te begrijpen, te ontwikkelen en wijzigingen te kunnen volgen. Hieronder vallen ook monitorgegevens.

 • 3. Adviesrecht

  Het college vraagt de ASD om advies in de volgende fases:

  • a.

   Visievorming;

  • b.

   Beleidsontwikkeling;

  • c.

   Verordeningen;

  • d.

   Evaluatie beleid en cliënttevredenheidsonderzoeken.

Artikel 5 Adviestermijn

Als het college om advies vraagt, wordt het advies door de ASD schriftelijk binnen twee weken na de eerst volgende vergadering van de ASD uitgebracht. Afwijkingen op deze termijn zijn in overleg mogelijk.

Artikel 6 Structureel overleg

 • 1. De ASD vergadert minstens 1 maal per twee kalendermaanden.

 • 2. De ASD legt jaarlijks een overlegoverzicht vast en deelt deze met de beleidsambtenaren Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.

 • 3. De wethouder Bewonerszaken sluit in principe eenmaal per twee maanden aan bij het ASD-overleg. Afwijkingen zijn in overleg mogelijk.

 • 4. De beleidsambtenaren Wmo, Jeugdwet en Participatiewet sluiten aan afhankelijk van de onderwerpen op de agenda.

 • 5. De vergaderingen zijn in beginsel openbaar. De vergadering is besloten als tenminste drie leden hierom vragen of wanneer de voorzitter dit nodig acht.

 • 6. Naast de vergaderingen met de gemeente, kan de ASD eigen vergaderingen beleggen. Het zogeheten vooroverleg. Het vooroverleg is een besloten overleg. Hiervoor wordt geen vergaderlocatie beschikbaar gesteld.

Artikel 7 Notulen

 • 1.

  De ASD zorgt zelf voor verslaglegging van de vergaderingen en is zelf bevoegd en verantwoordelijk voor verspreiding.

 • 2.

  Als gemeentelijk beleid of gemeentelijke standpunten worden verwoord vindt vooraf aan de verspreiding afstemming plaats met de betreffende beleidsambtenaar.

 • 3.

  Vertrouwelijk besproken stukken worden niet opgenomen in de openbare notulen.

Artikel 8 Ondersteuning

 • 1. Ambtelijke ondersteuning

  • a.

   Als aanspreekpunt voor de ASD zijn de beleidsambtenaren Wmo, Jeugdwet en Participatiewet beschikbaar. Zij verzorgen de informatievoorziening naar de ASD. Tussen de beleidsambtenaren en de ASD vindt overleg plaats wanneer dit door beide partijen wenselijk wordt geacht.

  • b.

   Ambtelijke ondersteuning beperkt zich in principe tot de in artikel 4 lid 3 genoemde onderdelen.

 • 2. Vergaderfaciliteiten

  De gemeente stelt zonder doorberekening van kosten een vergaderruimte ter beschikking voor de vergaderingen van de ASD. Dit heeft geen betrekking op de vooroverleggen.

Artikel 10 Geheimhouding

 • 1. Als het college de ASD informatie verstrekt die vertrouwelijk is, dan zal het college dat expliciet vermelden.

 • 2. De gemeente kan geheimhouding opleggen als het privacy-, informatieveiligheid-, inkoop- of financieel gevoelige informatie betreft.

 • 3. In voorkomende gevallen zorgt de ASD er voor dat de geheimhouding van de adviesaanvragen, de desbetreffende schriftelijke stukken en verdere informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Artikel 11 Overige bepalingen

 • 1. De leden van de ASD zullen als gevolg van het lidmaatschap van de ASD, in de contacten met de gemeente voordelen noch nadelen ondervinden.

 • 2. De ASD verstrekt aan het college alle gewenste inlichtingen over haar werkzaamheden.

Artikel 12 Intrekking, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De beleidsregels Wmo Adviesraad Boekel 2010, vastgesteld door college van burgemeester en wethouders op 18 mei 2010, worden per 1 januari 2018 ingetrokken.

 • 2. Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2018.

 • 3. Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels Adviesraad Sociaal Domein 2018”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 28 november 2017 ,

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

J.G. Marcic

de burgemeester,

P.M.J.H. Bos