NADERE REGELS TEN AANZIEN VAN TERRASSEN EN UITSTALLINGEN

Geldend van 19-06-2011 t/m heden

Intitulé

NADERE REGELS TEN AANZIEN VAN TERRASSEN EN UITSTALLINGEN

Inleiding Voorwerpen op of aan de wegOnder voorwerpen op of aan de weg vallen onder andere bouwsteigers, stortcontainers, bloembakken, bankjes, terrassen en staande reclameborden. Het plaatsen van voorwerpen op de weg kan een gevaarlijke of onduldbare situatie opleveren. Met name voor de Dorpsstraat geldt dat een “normaal” gebruik van weg en voetgangersgedeelte nog wel eens problemen oplevert door terrassen en uitstallingen bij winkels. Op grond van de APV 2006 was voor het plaatsen van deze voorwerpen een vergunning verplicht. Met deze wijziging van de APV wordt voorgesteld dit niet langer het geval te laten zijn. Algemene regels op hoofdlijnen (artikel 2:10 lid 1) vormen voldoende waarborg voor de openbare orde en veiligheid. Op grond van artikel 2:10 2e lid kunnen de algemene regels worden aangevuld met bepalingen die voor hun specifieke situatie relevant zijn. Deze aanvullende regels zijn met name bedoeld voor het plaatsen van uitstallingen en terrassen in de Dorpsstraat en Havenweg. Artikel 2:10 Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie ervan

Op grond van de APV 2006 was voor het plaatsen van deze voorwerpen een vergunning verplicht. Met deze wijziging van de APV wordt voorgesteld dit niet langer het geval te laten zijn.

Algemene regels op hoofdlijnen (artikel 2:10 lid 1) vormen voldoende waarborg voor de openbare orde en veiligheid. Op grond van artikel 2:10 2e lid kunnen de algemene regels worden aangevuld met bepalingen die voor hun specifieke situatie relevant zijn. Deze aanvullende regels zijn met name bedoeld voor het plaatsen van uitstallingen en terrassen in de Dorpsstraat en Havenweg.

Artikel 2:10 Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie ervan

 • 1.

  1. Het is verboden de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan als:

  • 1.

   a. het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;

  • 2.

   b. het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.

 • 2.

  2. Het bevoegd bestuursorgaan kan in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving nadere regels stellen ten aanzien van terrassen en uitstallingen. Het bevoegd bestuursorgaan kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

 • 3.

  3. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het in het eerste lid bedoelde gebruik, voor zover dit een activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j. of onder k. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

De algemene aanvullende regels zijn onderverdeeld in regels specifiek voor uitstallingen, regels specifiek voor terrassen en regels die van toepassing voor zowel terrassen als uitstallen (algemene regels). De regels zijn waar nodig afgestemd op de redelijke eisen van welstand en bepalingen uit de Wabo en primair bedoeld om bruikbaarheid en aanzien van de openbare weg te regelen. Om die reden zijn geen bepalingen opgenomen voor wat betreft gebruik van muziek, sluitingstijden terrassen en dergelijke.

Algemene bepalingen

 • 1.

  De plaatsing van terrassen en uitstallingen dient zodanig te zijn dat toegangen tot ruimten van derden niet wordt belemmerd en dat voetgangers gebruik kunnen blijven maken van de openbare weg;

 • 2.

  Het laagste punt van aan de gevel aangebrachte en boven de openbare weg hangende zonneschermen dient minimaal op een hoogte van 220 centimeter te hangen en mag maximaal 1 meter en 50 centimeter buiten de opgaande gevel reiken;

 • 3.

  Terrassen en uitstallingen mogen niet op het voor het fiets- en autoverkeer bestemde rijgedeelte van de openbare weg staan en/of hangen;

 • 4.

  Het in het wegdek aanbrengen van kokers, pennen, hekwerken en andere middelen bedoeld om op de openbare weg geplaatste voorwerpen te verankeren, is zonder vergunning van de gemeente Vlieland niet toegestaan;

 • 5.

  In de grond verankerde hekwerken, windschermen en dergelijke (erfafscheidingen) hoger dan 1 meter zijn vergunningsplichtig;

 • 6.

  (mobiele) afscheidingen (al dan niet in de grond verankerd) mogen niet meer dan 1 meter en 50 centimeter uit de opgaande gevel reiken en nooit meer dan 50% beslaan van het voetgangers gedeelte gelegen tussen de gevel en het rijgedeelte van de openbare weg;

 • 7.

  Terrassen en uitstallingen mogen slechts geplaatst worden voor de panden/percelen die deel uitmaken van de onderneming (het horecabedrijf of de winkel);

 • 8.

  Etenswaren, de verpakking daarvan of andere uit een inrichting, waarvoor terrassen of uitstallingen zijn geplaatst, afkomstige of voor die inrichting bestemde materialen die binnen een straal van 25 meter van de inrichting terechtkomen, moeten zo vaak als nodig doch tenminste éénmaal per dag, worden verwijderd;

 • 9.

  De bepalingen ten aanzien artikel 2:10 eerste lid van de APV Vlieland 2011 blijven onverminderd van toepassing voorzover bovengenoemde regels niet voldoende voorzien in een doelmatig en veilig gebruik van de openbare weg.

Overige bepalingen ten aanzien van uitstallingen

 • 1.

  Het openbare weg gedeelte mag ten behoeve van het plaatsen van uitstallingen in gebruik worden genomen vanaf 8.00 uur 's ochtends tot 15 minuten na sluitingstijd, echter nooit langer dan 22.00 uur 's avonds, één en ander conform de winkeltijdenwet;

 • 2.

  Het openbare weg gedeelte mag ten behoeve van het plaatsen van voorwerpen op zon- en feestdagen in gebruik worden genomen vanaf 10.00 uur 's ochtends tot 18.00 uur, één en ander conform de winkeltijdenverordening Vlieland;

Overige bepalingen ten aanzien van terrassen

 • 1.

  Terrassen mogen worden geplaatst tussen 9.30 uur 's ochtends en 00.00 uur 's avonds;

 • 2.

  De ondernemer is gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om hinder en overlast veroorzaakt door op een terras aanwezige bezoekers te voorkomen of te beperken;

 • 3.

  Terrasmeubilair dat wordt opgeslagen op de openbare weg mag maximaal 1 meter en 50 centimeter uit de gevel uitsteken en niet hoger worden opgestapeld dan 1 meter en 50 centimeter;

 • 4.

  Terrasmeubilair mag mag alleen op de openbare weg worden opgeslagen wanneer de dagelijkse bedrijfsuitvoering dat noodzakelijk maakt;

Aldus besloten in hun vergadering van 14 juni 2011

Vlieland, 14 juni 2011

Burgemeester en wethouders van Vlieland,

de secretaris, de burgemeester,

Ir. B.W. Weber-Meijerhof Y.J. Haan

Ondertekening