Regeling vervallen per 01-01-2023

Beleidsregel Corona steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl -intensivering initiatieven gezonde leefstijl gemeente Roermond 2022

Geldend van 03-08-2022 t/m 31-12-2022

Intitulé

Beleidsregel Corona steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl -intensivering initiatieven gezonde leefstijl gemeente Roermond 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond

Overwegende dat:

het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situatie en onder welke voorwaarden sport-, onderwijs- cultuur-, zorg- en welzijnsorganisaties of - instellingen op een of meerdere leefstijlthema’s subsidie kunnen ontvangen voor initiatieven betreffende het bevorderen van een gezonde leefstijl.

Subsidiegrondslag: Algemene Subsidieverordening Roermond 2008.

Besluit:

Vast te stellen de Beleidsregel Corona steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl -intensivering initiatieven gezonde leefstijl gemeente Roermond 2022.

Artikel 1 Begrippen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond;

 • b.

  leefstijlinterventie: een behandeling gericht op gezondere voeding en eetgewoonten, meer bewegen en eventueel individuele psychologische behandeling om verandering van gedrag te ondersteunen.

Artikel 2 Subsidiecriteria Corona steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl -intensivering initiatieven gezonde leefstijl

 • 1. De volgende activiteiten komen voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   Het (laten) uitvoeren van leefstijlinterventies gericht op één of meerdere gezonde leefstijlthema’s door sport-, onderwijs-, cultuur-, zorg- en welzijnsorganisaties of -instellingen.

  • b.

   Het implementeren van één of meerdere gezonde leefstijlthema’s bij de dagelijkse activiteiten van sport-, onderwijs-, cultuur-, zorg- en welzijnsorganisaties of -instellingen.

 • 2. Bij de aanvraag legt de aanvrager in elk geval de volgende gegevens over:

  • a.

   een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

  • b.

   de doelen en resultaten welke met die activiteiten worden nagestreefd en hoe de activiteiten daaraan bijdragen;

  • c.

   een begroting van en een dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten. Het dekkingsplan bevat een opgave van bij anderen aangevraagde subsidies, vergoedingen en/of eigen bijdrages ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan.

 • 3. Het betreft een eenmalige nieuwe activiteit of een eenmalige impuls van een bestaande activiteit die start in 2022 en een looptijd kent tot uiterlijk 31 december 2022.

 • 4. De activiteiten zijn breed toegankelijk en dienen geen commercieel doel.

 • 5. De activiteiten kunnen zonder de eenmalige subsidie niet vanuit de reguliere opdracht door de eigen organisatie worden georganiseerd en/of gefinancierd.

Artikel 3 Toekenning aanvraag

 • 1. Het totale subsidieplafond is € 20.000,-. Geen subsidie wordt verstrekt als het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Per subsidieaanvraag is het maximum te verlenen bedrag aan subsidie € 5.000,-.

 • 3. De subsidieaanvraag moet voldoen aan alle onder de subsidiecriteria genoemde voorwaarden.

 • 4. Subsidieaanvragen worden gehonoreerd op volgorde van binnenkomst, waarbij de datum van binnenkomst van een onvolledige aanvraag wordt gesteld op de datum waarop de aanvraag is gecompleteerd.

 • 5. De subsidieaanvraag beschrijft de doelen en resultaten welke met de activiteiten worden nagestreefd, en hoe de activiteiten daaraan bijdragen.

Artikel 4 Inwerkingtreding, looptijd en toepassingsbereik

 • 1. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking daarvan in het Gemeenteblad en vervalt met ingang van 1 januari 2023.

 • 2. Subsidieaanvragen op basis van deze beleidsregel kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2022 worden ingediend.

Artikel 5 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel Corona steunpakket Intensivering initiatieven gezonde leefstijl’.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond in zijn vergadering van 19 juli 2022.

Burgemeester en wethouders van Roermond,

De secretaris, drs. J.W.A. Kradolfer (a.i.)

De burgemeester, M.J.D. Donders – de Leest

Toelichting Beleidsregel Corona steunpakket Intensivering initiatieven gezonde leefstijl gemeente Roermond 2022

Doelstelling:

Uitvoering geven aan het Corona steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl en meer specifiek het onderdeel intensivering initiatieven gezonde leefstijl. Waarbij de doelstelling is om een gezonde leefstijl te bevorderen via sport-, onderwijs- cultuur-, zorg- en welzijnsorganisaties of - instellingen op een of meerdere leefstijlthema’s, waaronder voeding, bewegen, slaap en ontspanning, door:

 • 1.

  te starten met het aanbieden van gezonde leefstijlinterventies op één of meerdere gezonde leef- stijlthema’s;

 • 2.

  het intensiveren van gezonde leefstijlinterventies op één of meerdere gezonde leefstijlthema’s;

 • 3.

  het onderdeel maken van één of meerdere gezonde leefstijlthema’s in de dagelijkse activiteiten.