Beleidsregels standplaatsen gemeente Hengelo (geconsolideerde versie)

Geldend van 30-05-2024 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels standplaatsen gemeente Hengelo (geconsolideerde versie)

Intitulé

Beleidsregels standplaatsen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo;

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Winkeltijdenwet, de Algemene plaatselijke verordening gemeente Hengelo (hierna: APV) en de Detailhandelsvisie Hengelo 2006-2016, geactualiseerde beleidsversie 2012;

Overwegende dat het wenselijk is om nadere regels te stellen voor standplaatsen voor ambulante handel;

Gelet op artikel 5:17, artikel 5:18 en artikel 5:19 van de Algemene plaatselijke verordening en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit vast te stellen de “Beleidsregels standplaatsen gemeente Hengelo’’

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijving

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

1. Vaste standplaatsen: standplaatsen die gedurende een of maximaal twee dagen per week gedurende het gehele jaar of een deel van het jaar op een vaste locatie worden ingenomen waarbij het verkoopmiddel na afloop weer wordt verwijderd.

2. Seizoensgebonden standplaatsen: standplaatsen die gedurende één of meerdere dagen per week gedurende maximaal drie aaneengesloten maanden op een vaste locatie worden ingenomen voor de verkoop van seizoensgebonden producten zoals oliebollen.

3. Incidentele standplaatsen: standplaatsen op een aangewezen locatie die incidenteel, gedurende een korte termijn en niet met regelmaat worden ingenomen voor ideële of promotiedoeleinden. Onder dit soort standplaatsen valt ook kerstboomstandplaatsen.

Artikel 1.2 Uitzonderingen

1. Deze beleidsregels gelden niet voor:

a. standplaatsen met betrekking tot de warenmarkt;

b. standplaatsen op een evenement.

Hoofdstuk 2 Aanvraag van de vergunning

Artikel 2.1 Aanvraag

1. Een vaste of een seizoensgebonden standplaatsvergunning kan alleen door een natuurlijk persoon worden aangevraagd;

2. Een standplaatsvergunning wordt aangevraagd door middel van het digitaal aanvraagformulier standplaatsvergunning. Dit formulier is beschikbaar op de website van de gemeente Hengelo. Naast het formulier worden bij de aanvraag de volgende gegevens aangeleverd:

a. kopie van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

b. schriftelijke toestemming van de eigenaar indien de standplaats zal worden ingenomen op particulier terrein en mits deze locatie is aangewezen in artikel 3.1 van deze beleidsregels.

Artikel 2.2 Weigeringsgronden

1. Op grond van de weigeringsgronden uit de APV kan een standplaatsvergunning worden geweigerd.

2. Een standplaatsvergunning wordt tevens geweigerd indien en voor zover het een andere locatie betreft dan die is aangewezen op grond van artikel 3.1 van deze beleidsregels.

Hoofdstuk 3 Locaties

Artikel 3.1 Standplaatslocaties

 • 1.

  Het aantal standplaatslocaties in de gemeente Hengelo

  Locatie

  Max. aantal standplaatsen

  Soort standplaats

  Winkelcentrum Hengelose Es

  2

  1 vaste standplaats en 1 incidentele standplaats

  Winkelcentrum Dikkersplein

  2

  1 vaste standplaats en 1 seizoensgebonden standplaats

  Winkelcentrum Hasselo

  2

  1 vaste standplaats en 1 incidentele standplaats

  Winkelcentrum Slangenbeek

  3

  2 vaste standplaatsen en 1 seizoensgebonden standplaats

  Mozartlaan

  1

  1 vaste standplaats

  Woolderesweg

  1

  1 vaste standplaats

  Beckum (particulier terrein)

  1

  1 vaste standplaats

  Agathaplein (particulier terrein)

  2

  2 vaste standplaatsen

  Enschedesestraat

  3

  1 seizoensgebonden standplaats en 2 incidentele standplaatsen

  Marktplein

  4

  4 incidentele standplaatsen

  Burgemeester Jansenplein

  2

  2 incidentele standplaatsen

  FBK-stadion (uitsterfbeleid)

  1

  1 vaste standplaats

  Plein Westermaat (particulier terrein)

  1

  1 seizoensgebonden standplaats

  Prins Bernardplantsoen (tijdelijk van mei 2024 t/m september 2024)

  3

  3 vaste standplaatsen

 • 2.

  Standplaatsen mogen slechts worden ingenomen in de gebieden genoemd in bijlage 1.

 • 3.

  In verband met geuroverlast kan de locatie winkelcentrum Slangenbeek op het plein niet worden gebruikt door standplaatshouders die gebruikmaken van bakkramen.

 • 4.

  Voor de locatie FBK-stadion geldt een uitsterfconstructie. Zodra de huidige standplaatshouder de locatie verlaat, verdwijnt deze locatie uit de beleidsregels.

 • 5.

  Voor de kerstboomstandplaatsen worden geen locaties aangewezen, maar zal per aanvraag maatwerk worden geleverd.

Artikel 3.2 Uitzonderingen incidentele standplaatsen

 • 1.

  Voor de locaties Enschedesestraat, Burgemeester Jansenplein en Marktplein geldt dat de vergunninghouder, binnen de aangegeven gebieden in bijlage 1, zelf de plek kan bepalen waar de standplaats ingenomen zal worden.

 • 2.

  In verband met de warenmarkt kan op woensdag en zaterdag geen gebruik worden gemaakt van de locatie Marktplein.

 • 3.

  Met betrekking tot politieke partijen geldt geen maximum voor het aantal standplaatsen per locatie.

 • 4.

  Indien de seizoensgebonden standplaats niet gebruikt wordt, wordt deze beschikbaar gesteld voor incidentele standplaatsen, tenzij het particulier terrein betreft.

Hoofdstuk 4 Toekennen van standplaatsen

Artikel 4.1 Toekennen van standplaatsen

 • 1.

  Indien een locatie voor een vaste of seizoensgebonden standplaats beschikbaar is, zal dit worden gepubliceerd;

 • 2.

  De bekendmaking geschiedt door openbare kennisgeving in het plaatselijke huis-aan-huis blad en de website van de gemeente Hengelo;

 • 3.

  De aanvraag van een vaste of seizoensgebonden standplaatsvergunning dient ingediend te worden in de periode zoals genoemd in de publicatie;

 • 4.

  Indien er meer aanvragen dan uit te geven vergunningen zijn, worden voor de afhandeling van vergunningaanvragen aan de hand van de onderstaande kwalitatieve criteria en de selectieleidraad zoals aangegeven in bijlage 2, punten toegekend tot het daarbij vermelde aantal maximumpunten;

Toetsingscriterium

Punten

Richtlijn voor beoordeling/toekenning punten

1

Aanvullend karakter

Van 0-10 punten

Het assortiment van de gegadigde vormt een gewenste toevoeging voor het assortiment van het direct nabij gelegen winkelgebied

2

Ruimtelijke kwaliteit

Van 0-10 punten

De uitstraling van de kraam

3

Omgevingsaspecten

Van 0-10 punten

Er is sprake van een maatschappelijk verantwoord ondernemen

 • 5.

  Aanvragers komen in aanmerking in de volgorde van het aantal toegekende punten;

 • 6.

  De punten zullen worden toegekend door een selectiecommissie.

Artikel 4.2 Geldigheidsduur

 • 1.

  Een vaste standplaatsvergunning wordt verleend voor een periode van maximaal tien jaar.

 • 2.

  Een standplaatsvergunning voor een vaste standplaats geldt voor maximaal twee dagen per week per locatie in de gemeente Hengelo;

 • 3.

  Een seizoensgebonden standplaatsvergunning wordt voor maximaal vijf jaar verleend voor een periode van maximaal drie maanden.

 • 4.

  Per aanvrager wordt een incidentele standplaatsvergunning verleend voor maximaal 14 dagen per kalenderjaar.

 • 5.

  Een standplaatsvergunning voor kerstbomenverkoop wordt per kalenderjaar verleend voor de maand december.

 • 6.

  Met uitzondering van de leden 1 en 3 van dit artikel, is het bepaalde in hoofdstuk 4 niet van toepassing voor de locaties op particulier terrein.

Hoofdstuk 5 De standplaatsvergunning

Artikel 5.1 Persoonlijk innemen standplaats

 • 1.

  Een standplaatsvergunning is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, behoudens het bepaalde in artikel 5.2 van deze beleidsregels.

 • 2.

  De standplaats moet worden gebruikt door de houder van de standplaatsvergunning. Een standplaats mag niet worden (onder-)verhuurd of op andere wijze aan een derde in gebruik gegeven. In geval van ziekte of vakantie mag een vervanger de standplaats gebruiken, met voorafgaande schriftelijke toestemming van het college.

Artikel 5.2 Overschrijven vergunning

 • 1.

  Overschrijving van de vergunning is slechts mogelijk in geval van overlijden of blijvende arbeidsongeschiktheid van de vergunninghouder. De vaste standplaatsvergunning kan op verzoek worden overgeschreven op de echtgenoot, de geregistreerde partner of een kind van de vergunninghouder;

 • 2.

  Een aanvraag tot overschrijving wordt ingediend binnen twee maanden na het overlijden van de vergunninghouder dan wel nadat de blijvende arbeidsongeschiktheid is vastgesteld.

Hoofdstuk 6 Overige bepalingen

Artikel 6.1 Stroomvoorziening

 • 1.

  Voor zover men gebruik wil maken van de aanwezige gemeentelijke stroomvoorziening bij de standplaats, wordt een vergoeding in rekening gebracht.

 • 2.

  Het gebruik van aggregaten is niet toegestaan.

 • 3.

  Niet op alle locaties is een gemeentelijke stroomvoorziening aanwezig bij de standplaats.

Artikel 6.2 Opbouw en afbouw

 • 1.

  De ingenomen standplaats mag maximaal een uur voor aanvang van het tijdstip waarop de verkoop mag worden gestart worden geplaatst en moet binnen een uur nadat de verkoop beëindigd moet zijn, volledig zijn verwijderd.

 • 2.

  Vanwege de omvang wordt voor een oliebollenkraam een uitzondering gemaakt. Deze standplaats mag gedurende de vergunde periode, ook buiten verkooptijden, op de locatie blijven staan.

Artikel 6.3 Uitstalling bij standplaatsen

 • 1.

  Het is toegestaan om maximaal twee statafels te plaatsen bij de standplaats;

 • 2.

  De statafels moeten binnen een strook van 1,5 meter vanuit de standplaats blijven en mogen maximaal over de breedte van de standplaats worden geplaatst;

 • 3.

  Afhankelijk van de beschikbare ruimte, kan aanvullend maatwerk worden geleverd;

 • 4.

  Voor hulpverleningsvoertuigen dient te allen tijde een vrije doorgang van tenminste 3,50 meter vrijgehouden te worden;

 • 5.

  Voor voetgangers dient te allen tijde een vrije doorloopruimte van ten minste 1,50 meter gewaarborgd te blijven.

Artikel 6.4 Standplaatsen tijdens evenementen

 • 1.

  Tijdens een evenement kan er op het terrein waar dat evenement plaatsvindt geen gebruik worden gemaakt van de standplaatsvergunning die verleend is op grond van art. 5:18 van de APV;

 • 2.

  Op een terrein waar een evenement plaatsvindt is het alleen mogelijk om een standplaats in te nemen, indien deze onderdeel uitmaakt van de evenementvergunning als bedoeld in art. 2:25 APV.

Artikel 6.5 (Weg)werkzaamheden

1. Standplaatsen kunnen niet worden ingenomen wanneer op de betreffende locatie werkzaamheden plaatsvinden;

2. Indien als gevolg van werkzaamheden standplaatsen niet kunnen worden ingenomen, is het college bevoegd om voor de duur van de werkzaamheden een vervangende standplaats aan te wijzen.

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen

Artikel 7.1 Overgangsrecht

 • 1.

  Deze beleidsregels zijn van toepassing op de vergunningaanvragen die na de inwerkingtreding worden ingediend;

 • 2.

  Standplaatshouders die 2 jaar of langer een standplaatsvergunning hebben voor een vaste of seizoenstandplaats of standplaatshouders met een standplaatsvergunning voor onbepaalde tijd komen in aanmerking voor het overgangsrecht. Vergunningen van deze standplaatshouders worden eenmalig omgezet in vergunningen voor 10 jaar. Na deze termijn geldt de procedure zoals beschreven in deze beleidsregels.

Artikel 7.2 Hardheidsclausule

Het college handelt overeenkomstig deze beleidsregel, tenzij dit voor een of meer belanghebbenden gevolgen heeft die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregels te dienen doelen.

Artikel 7.3 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de dag volgend op die van de bekendmaking.

Artikel 7.4 Intrekking

“Beleidsnota standplaatsen gemeente Hengelo’’, vastgesteld op 26 januari 2010, wordt ingetrokken bij de inwerkingtreding van deze beleidsregels.

Artikel 7.5 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels standplaatsen gemeente Hengelo’’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders

van Hengelo in de vergadering van 12 juli 2022

de secretaris,

de burgemeester

Bijlage 1 Locaties standplaatsen

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 2 Selectieleidraad

In hoofdstuk 4 van de beleidsregels standplaatsen gemeente Hengelo is het toekenningsproces rondom vaste en seizoensgebonden standplaatsen beschreven. In deze selectieleidraad worden de selectiecriteria en de richtlijnen voor het beoordelen en het toekennen van de punten nader uitgewerkt.

Bij de beoordeling van de aanvraag wordt getoetst aan de weigeringsgronden van de APV Hengelo. Indien er sprake is van twee of meer aanvragen voor dezelfde locatie en tijd toetst, aanvullend aan de standaard vergunningsprocedure, een selectiecommissie of de aanvrager op de aangevraagde standplaatslocatie voldoende toegevoegde waarde heeft. Dit wordt vertaald in het toekennen van punten. Per selectiecriterium zijn maximaal 10 punten te verdienen.

De selectiecommissie bestaat uit een van de medewerkers:

 • 1.

  Economische zaken

 • 2.

  Stedenbouwkundigen

 • 3.

  Duurzaamheid

 

Toetsingscriterium

Richtlijn voor beoordeling/toekenning punten

Toekenning punten

1

Aanvullend karakter

•Het assortiment van de gegadigde vormt een gewenste toevoeging voor het assortiment van het direct nabij gelegen winkelgebied

• Het assortiment wordt nog niet aangeboden in nabijgelegen winkelgebied (max. 10 punten)

• Het assortiment wordt voor een deel aangeboden in nabijgelegen winkelgebied (max. 5 punten)

• Het assortiment wordt volledig aangeboden in nabij gelegen winkelgebied (0 punten)

2

Ruimtelijke kwaliteit

• De vormgeving van de kraam;

• De inpassing van de kraam in de omgeving

• Inrichting van de standplaats (max. 5 punten)

- Positionering van de kraam en eventuele bijbehorende zaken (statafels, afvalbakken ect)

- Heldere en zorgvuldige inpassing van de standplaats de omgeving

• Volume van de kraam (max. 3 punten)

- Helder volume

- Geen aanbouwen

- Installaties zijn weggewerkt

• Ontwerp van de kraam (max. 2 punten)

- Verkoopinrichting en onderdelen vertonen een samenhangend geheel

3

Omgevingsaspecten

• De ondernemer is vernieuwend, heeft oog voor het milieu en voor de buurt/omgeving;

• Het toepassen van energiebesparende maatregelen (max. 3 punten)

- Energiezuinige lampen

- Energiezuinige apparatuur

- Bij gebruik van een warmtebron: gasloos

- zonnepanelen

• Vervoer (2 punten)

- Gebruik elektrische auto

• Afval scheiden (2 punten)

• Verkoopwagen (max. 3 punten)

- Gebruik van herbruikbare materialen

- Toekomstbestendig ontwerpen

- Assortiment en facilitaire benodigdheden bestaan uit meer dan de helft uit duurzame producten

Als er gegronde klachten of niet nagekomen verplichtingen bekend zijn bij de gemeente, vindt er puntenaftrek plaats van het totaal behaalde punten.

De beoordeling van deze kwalitatieve criteria gebeurt zo objectief mogelijk aan de hand van deze selectieleidraad. Deze kwalitatieve beoordeling laat echter ook de nodige ruimte voor nuance en maatwerk. In alle gevallen wordt de puntentoekenning op de afzonderlijke criteria schriftelijk gemotiveerd.

Aanvragers voor een standplaatsvergunning komen in aanmerking in volgorde van het toegekende aantal punten. Op deze wijze wordt de standplaats toegekend aan de aanvrager die de grootste meerwaarde heeft op de aangevraagde verkoopplek. Indien twee of meer aanvragers een gelijke score hebben, dan telt het selectiecriterium ‘ruimtelijke kwaliteit’ dubbel. Als de scores nog steeds hetzelfde zijn, vindt loting plaats.