Nadere regels subsidie stimuleren van deelmobiliteit Weerribben-Wieden 2022

Geldend van 12-12-2023 t/m heden

Intitulé

Nadere regels subsidie stimuleren van deelmobiliteit Weerribben-Wieden 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland;

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018;

overwegende dat:

In stedelijk gebied deelplatformen in opkomst zijn om te voldoen aan tijdelijke mobiliteitsvraag van gebruikers;

Het aanbod van deelmobiliteit in niet-stedelijk gebied achterblijft;

Het aanbod van elektrische deelmobiliteit in het nationale park Weerribben-Wieden kan leiden tot een betere spreiding van toeristen over het gebied ;

Daardoor de belasting in drukke gebieden kan afnemen en de leefbaarheid kan toenemen;

Naast toeristen ook bewoners extra vervoersmiddelen ter beschikking krijgen;

Dit deels de verschraling van het aanbod van openbaar vervoer in de kernen kan opvangen;

Duurzame schone vormen van vervoer geen extra belasting vormen voor het milieu;

De fietsinfrastructuur goed voorbereid is op micromobiliteit, zoals bijvoorbeeld elektrische fietsen en scooters

Een stimuleringsregeling ondernemers uit de gemeente Steenwijkerland in staat worden gesteld om zelf aanbieder te worden van deelvervoer;

Hierdoor de drempel voor ondernemers verlaagd wordt om deel te nemen aan dergelijke nieuwe vormen van mobiliteitsaanbod;

besluit vast te stellen de volgende:

Nadere regels subsidie stimuleren van deelmobiliteit Weerribben-Wieden 2022.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  ondernemer: aanbieder uit de Vrije Tijdseconomie die ingeschreven staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder de specifieke SBI-Codes;

 • b

  vervoersmiddel; een middel waarmee personen zich op het land kunnen verplaatsen, waarbij voor de aandrijving geen gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen en met een maximale breedte van 80 centimeter (uitsluiten auto’s)

 • c

  ICT-techniek: de middelen die nodig zijn om de vervoersmiddelen veilig aan te sluiten op de het boekingsplatform uit de gebiedsapp Weerribben-Wieden;

 • d

  nationale Park Weerribben-Wieden: het gebied dat is aangemerkt als het Nationale Park met dezelfde naam;

 • e

  het gebiedsplatform; het digitale platform aangeboden door de Stichting Weerribben-Wieden waarin onder meer vervoersmiddelen gezocht en geboekt kunnen worden;

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze regeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten en prestatie

Subsidie kan worden verstrekt voor investeringen in vervoersmiddelen en ICT techniek die gebruikt worden om deelmobiliteit aan te bieden in het Nationale Park de Weerribben-Wieden .

Artikel 4 Doelgroep

rechtspersoon die ondernemer is de gemeente Steenwijkerland en die in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staat ingeschreven met de volgende Standaard Bedrijfsindeling (SBI) codes (2008 versie 2018):

 • a

  50.30 Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten);

 • b

  55.10 Hotels en dergelijke

 • c

  55.10.1 Hotel-restaurants

 • d

  55.10.2 Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en conferentieoorden

 • e

  55.20 Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen; jeugdherbergen en vakantiekampen

 • f

  55.20.1 Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen

 • g

  55.20.2 Jeugdherbergen, vakantiekampen, groepsaccommodaties

 • h

  55.30 Kampeerterreinen

 • i

  55.90 Overige logiesverstrekking

 • j

  56.10. Restaurants, cafetaria’s e.d. en ijssalons

 • k

  56.30 Cafés

 • l

  91.02.1 Musea

 • m

  93.21 Pret- en themaparken; kermisattracties

 • n

  93.21.1 Pret- en themaparken

 • o

  93.29 Overige recreatie (rest)

 • p

  93.29.1 Jachthavens

 • q

  93.29.9 Overige recreatie (rest, geen jachthavens)

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1 De aanschaf van vervoersmiddelen die niet worden voortgedreven door fossiele brandstoffen, die niet breder zijn dan 80 centimeter.

 • 2 De aanschaf van ICT techniek die gebruikt wordt om vervoersmiddelen aan te sluiten op het gebiedsplatform Weerribben-Wieden.

 • 3 Er wordt per vervoersmiddel slechts één keer subsidie verleend.

 • 4 Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten van:

  • a

   verrekenbare BTW;

  • b

   werkzaamheden en kosten waarvoor op basis van andere regelingen al subsidie is verleend.

Artikel 6 Subsidiehoogte

 • 1. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten van vervoersmiddelen en 75% van de subsidiabele kosten voor ICT-techniek.

 • 2. De hoogte van het subsidiebedrag moet minimaal € 5.000 en mag maximaal € 15.000,-- zijn.

 • 3. Per onderneming wordt slechts één maal subsidie verstrekt.

Artikel 7 Wijze van verdeling

Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen, totdat het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 8 Subsidieplafond

 • 1. Het plafond voor deze regeling bedraagt in totaal € 150.000 ,- (zegge: honderdvijftigduizend euro).

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen het plafond als genoemd in het vorige lid gedurende de looptijd van de regeling bijstellen.

 • 3. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 9 Aanvraagvereisten

 • 1 Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door burgemeester en wethouders vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2 Een aanvraag gaat in ieder geval vergezeld van:

  • a

   een begroting op basis van gespecificeerde offertes waaruit duidelijk blijkt welke vervoersmiddelen en ICT techniek wordt aangeschaft.;

  • b

   b een verklaring waaruit blijkt dat de vervoersmiddelen voldoen aan de huisstijlvereisten een ingezet worden via het gebiedsplatform;

  • c

   een verklaring van de aanvrager waarin de aanvrager ondubbelzinnig verklaart dat de onderneming in de afgelopen drie jaren geen steunbedragen heeft ontvangen, die tezamen met deze aanvraag, het steunmaximum van de de-minimisregeling van in totaal € 200.000,- overstijgt;

  • d

   een bewijs dat de aanvrager ondernemer is uit de Vrije Tijdseconomie en is ingeschreven in het Handelsregister onder de in artikel 4 genoemde SBI codes.

Artikel 10 Aanvullende weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 6 van de Algemene subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018 wordt de subsidie geweigerd, indien het te verlenen subsidiebedrag minder dan € 5.000,- bedraagt.

Artikel 11 Aanvullende verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1 In aanvulling op artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018 dient de aanschaf van de vervoersmiddelen en/of ICT-techniek binnen 6 maanden na de dagtekening van de subsidieverleningsbeschikking te zijn gerealiseerd.

 • 2 De subsidieontvanger kan eenmalig schriftelijk verzoeken om de termijn genoemd in het vorige lid met maximaal 6 maanden te verlengen.

 • 3 In aanvulling op artikel 7 van de Algemene subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018 kan voorts de verplichting worden opgelegd dat de inzet van de vervoersmiddelen via het gebiedsplatform, ten minste twee opeenvolgende jaren na de datum van de subsidievaststellingsbeschikking in stand blijft.

 • 4 In aanvulling op artikel 11 van de algemene subsidieverordening wordt de vaststelling van de subsidie aangevraagd door het indienen van een gespecifieerde factuur inclusief betalingsbewijs, waaruit blijkt dat de aanschaf van de subsidiabele investeringen door de aanvrager heeft plaatsgevonden.

Artikel 12 Citeertitel, inwerkingtreding en werkingsduur

 • 1 Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regels subsidie stimuleren deelmobiliteit Weerribben-Wieden.

 • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin zij wordt geplaatst.

 • 3 Deze regeling vervalt op 31 december 2026, met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

Ondertekening

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland, 12 juli 2022

de secretaris,

Henriëtte de Jong

de burgemeester,

Rob Bats