Bijdrageregeling verduurzamen bedrijventerreinen Grote Oogst Noord-Brabant

Geldend van 01-11-2022 t/m heden

Intitulé

Bijdrageregeling verduurzamen bedrijventerreinen Grote Oogst Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gelet op artikel 2 van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant;

Overwegende dat het wenselijk is een bijdrageregeling vast te stellen teneinde bijdragen te kunnen verstrekken om de verduurzaming van bedrijventerreinen te versnellen;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Abv: Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant;

bedrijventerrein: aaneengesloten terrein met een bruto oppervlakte groter dan één hectare, ten behoeve van de bedrijfsmatige uitoefening van industriële, ambachtelijke of dienstverlenende bedrijven of groothandel met de daarbij behorende voorzieningen;

kosten derden: kosten die op factuur aantoonbaar en aan derden verschuldigd zijn en die direct voor de subsidiabele activiteit worden gemaakt;

project : activiteit of samenhangend geheel van activiteiten die afgebakend zijn in de tijd en gericht zijn op een specifiek eindresultaat.

Artikel 2 Doelgroep

Een bijdrage op grond van deze regeling kan worden aangevraagd door:

 • a.

  de gemeente Bergen op Zoom;

 • b.

  de gemeente Moerdijk;

 • c.

  de gemeente Oosterhout;

 • d.

  de gemeente Etten-Leur;

 • e.

  de gemeente Tilburg;

 • f.

  de gemeente Waalwijk;

 • g.

  de gemeente ’s-Hertogenbosch;

 • h.

  de gemeente Oss;

 • i.

  de gemeente Meierijstad;

 • j.

  de gemeente Son en Breugel;

 • k.

  de gemeente Eindhoven;

 • l.

  de gemeente Helmond.

Artikel 3 Activiteiten die in aanmerking komen voor een bijdrage

Een bijdrage kan worden verstrekt voor projecten gericht op het uitvoeren van een plan van aanpak voor het verduurzamen van een bedrijventerrein.

Artikel 4 Weigeringsgronden

Een bijdrage wordt geweigerd indien:

 • a.

  aan de aanvrager al een subsidie of bijdrage is verstrekt voor dezelfde activiteiten ten behoeve van hetzelfde bedrijventerrein;

 • b.

  aan de aanvrager al een bijdrage is verstrekt op basis van deze regeling ten behoeve van hetzelfde bedrijventerrein; of

 • c.

  de bijdrage minder dan € 100.000 bedraagt.

Artikel 5 Vereisten voor een bijdrage

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;

 • b.

  het bedrijventerrein waarop het project is gericht is genoemd in de lijst, opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling;

 • c.

  het project is meerjarig en wordt uiterlijk 31 december 2026 afgerond.

Artikel 6 Kosten die in aanmerking komen voor een bijdrage

 • 1. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de bijdrage komen kosten derden in aanmerking voor een bijdrage indien deze zijn gemaakt na 1 januari 2022.

 • 2. Kosten als bedoeld in het eerste lid voor onderzoek ten behoeve van de voorbereiding van het plan van aanpak komen in aanmerking tot een maximale hoogte van € 50.000.

Artikel 7 Kosten die niet in aanmerking komen voor een bijdrage

In afwijking van artikel 6 komen de volgende kosten niet voor een bijdrage in aanmerking:

 • a.

  kosten waarvoor aan de aanvrager al een subsidie of bijdrage is verstrekt voor dezelfde activiteiten ten behoeve van hetzelfde bedrijventerrein;

 • b.

  voorbereidingskosten, met uitzondering van kosten voor onderzoek als bedoeld in artikel 6, tweede lid;

 • c.

  compensabele btw.

Artikel 8 Vereisten aanvraag bijdrage

Een aanvraag voor een bijdrage:

 • a.

  wordt ingediend met gebruikmaking van het daartoe door Gedeputeerde Staten vastgestelde aanvraagformulier;

 • b.

  wordt ingediend tussen 25 juli 2022 en 31 januari 2023;

 • c.

  bevat een plan van aanpak conform het door Gedeputeerde Staten ter beschikking gestelde format waarin in ieder geval is opgenomen op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in deze paragraaf en waarmee in elk geval gemeente, provincie en een vertegenwoordiger van de ondernemingen op het bedrijventerrein hebben ingestemd.

Artikel 9 Bijdrageplafond

Gedeputeerde Staten stellen het bijdrageplafond voor de periode, genoemd in artikel 8, vast op € 3.250.000.

Artikel 10 Hoogte van de bijdrage en verdelingswijze

De bijdrage bedraagt maximaal € 250.000 voor elk van de bedrijventerreinen genoemd in bijlage 1.

Artikel 11 Verplichtingen van de bijdrageontvanger

 • 1. De bijdrageontvanger:

  • a.

   voert het project uit overeenkomstig het plan van aanpak;

  • b.

   rondt het project uiterlijk 31 december 2026 af;

  • c.

   draagt er zorg voor dat aan de regels voor staatssteun en aanbestedingen wordt voldaan, indien de bijdrageaanvrager niet de eindbegunstigde is van de bijdrage;

  • d.

   zorgt ervoor dat in publicaties wordt vermeld dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd, indien door of namens de bijdrageontvanger een of meer publicaties worden gedaan met betrekking tot de te financieren activiteiten;

  • e.

   overlegt jaarlijks een voortgangsverslag.

 • 2. Indien het project wegens onvoorziene omstandigheden niet kan worden afgerond binnen de termijn, genoemd in het eerste lid, onder b, en de bijdrageontvanger verlenging van die termijn wenselijk acht, kan hij uiterlijk de dag voor het verstrijken van die termijn schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen bij Gedeputeerde Staten tot verlenging met maximaal zes maanden.

Artikel 12 Verantwoording

De bijdrageontvanger toont bij de aanvraag tot vaststelling van de bijdrage aan dat de activiteiten waarvoor de bijdrage is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de bijdrage verbonden verplichtingen is voldaan door middel van een activiteitenverslag.

Artikel 13 Bevoorschotting en betaling

 • 1. Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot van 100% van het verleende bijdragebedrag.

 • 2. Het voorschot wordt in één keer betaald.

Artikel 14 Wijze van vaststellen

De bijdrage wordt verleend en op aanvraag vastgesteld op grond van artikel 12, onder c, van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant.

Artikel 15 Evaluatie

Gedeputeerde Staten zenden in 2026 aan Provinciale Staten een verslag over de werking van deze regeling in de praktijk.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 17 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Bijdrageregeling verduurzamen bedrijventerreinen Grote Oogst Noord-Brabant.

mr. J.M. Smarius

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 25 juli 2022

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter de

mr. I.R. Adema

plaatsvervangend secretaris

mr. J.M. Smarius 

Bijlage 1 behorende bij artikel 5, onderdeel b, van de Bijdrageregeling verduurzamen bedrijventerreinen Grote Oogst Noord-Brabant

gemeente

bedrijventerrein

1

Meierijstad

De Dubbelen

2

Oss

Moleneind

3

’s-Hertogenbosch

De Rietvelden

4

Eindhoven

De Hurk

5

Helmond

Hoogeind / BZOB

6

Son en Breugel

Ekkersrijt

7

Tilburg

Kraaiven / Vossenberg

8

Tilburg

Loven

9

Waalwijk

Haven

10

Etten Leur

Vosdonk

11

Oosterhout

Vijf Eiken

12

Moerdijk

Haven Moerdijk

13

Bergen op Zoom

Theodorushaven

Toelichting behorende bij de Bijdrageregeling verduurzamen bedrijventerreinen Grote Oogst Noord-Brabant

I. Algemeen

1. Achtergrond

Met het project ‘Grote Oogst’ geeft de provincie uitvoering aan haar ambitie en intentie om de verduurzaming van bedrijventerreinen te versnellen. Enerzijds omdat de verduurzaming een belangrijke bijdrage kan leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Anderzijds omdat duurzame bedrijventerreinen een voorwaarde zijn voor een toekomstbestendige economie.

Vanuit Grote Oogst neemt de provincie een actieve rol op zich bij 13 bedrijventerreinen. Dit zijn de terreinen waar veel kansen én grote opgaven liggen binnen onder meer de prioritaire thema’s Energie, Circulaire Economie, Klimaatadaptatie en Stikstof. Grote Oogst moet daarbij gezien worden als een handreiking richting lokale stakeholders om samen de handschoen op te pakken om te komen tot een gezamenlijk en gedragen plan van aanpak dat de lokale opgaven verbindt, versnelling tot stand brengt, kansen verzilvert en uiteindelijk impact realiseert. Provincie Noord-Brabant acteert daarin met een integrale, gebiedsgerichte, datagedreven aanpak en vanuit het adagium “richting geven; beweging stimuleren; mogelijk maken”.

De (lokale) overheden en het bedrijfsleven staan samen aan de lat voor de versnelling van de transitie richting duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Om deze versnelling met elkaar te kunnen realiseren zullen er activiteiten uitgevoerd moeten worden waar kosten mee gemoeid zijn. Een gezamenlijk inspanning betekent wat de provincie betreft ook een gezamenlijke financiering. De Provincie Noord-Brabant stelt daarom per Grote Oogst terrein een bedrag ter beschikking van maximaal € 250.000 voor de uitvoering van de plannen.

II. Artikelsgewijs

Artikel 4 Weigeringsgronden

Als een aanvrager op basis van deze regeling al een bijdrage heeft ontvangen voor activiteiten gericht op hetzelfde bedrijventerrein, zal de provincie een volgende aanvraag daarvoor afwijzen (onderdeel b). Een aanvrager kan dus slechts één keer een bijdrage ontvangen voor het betreffende bedrijventerrein.

Artikel 6 Kosten die in aanmerking komen voor een bijdrage

De kosten voor het uitvoeren van een plan van aanpak kunnen kosten omvatten die voorafgaand aan het indienen van de aanvraag (doch niet eerder dan 1 januari 2022) zijn gemaakt. Uitzondering hierop is het (laten) uitvoeren van een integrale scan of roadmap om inhoudelijk richting te geven aan het plan van aanpak.

Hierbij geldt de aantekening dat kosten die de bijdrageontvanger heeft gemaakt na 1 januari 2022, maar voor het indienen van de aanvraag, slechts in aanmerking komen voor een bijdrage voor zover het daarbij om activiteiten gaat die niet onder de staatssteunregels vallen.

Artikel 10 Hoogte van de bijdrage en verdelingswijze

De provinciale bijdrage bedraagt maximaal € 250.000. Voor de gemeente kan de provinciale bijdrage slechts dienen ter dekking van de kosten die de gemeente maakt voor kosten van derden.

Artikel 11 Verplichtingen

Eerste lid, onderdeel c

In deze bijdrageregeling gaan Gedeputeerde Staten ervan uit dat de activiteiten, waarvoor de gemeenten een bijdrage ontvangen, geen economische activiteiten betreffen. Daar waar een gemeente niet de eindbegunstigde is van deze bijdrageregeling zal zij zelf de Europese staatssteunregels en aanbestedingsregels in acht dienen te nemen. Zo kan het staatssteun opleveren wanneer ondernemingen op het bedrijventerrein ondersteuning krijgen in de vorm van gericht advies. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk om 50% van de advieskosten te vergoeden als steun voor kosten verbonden aan innovatieadviesdiensten (artikel 28, tweede lid, onder c, van Verordening (EU) nr. 651/2014). De resterende 50% is dan voor rekening van de ondersteunde onderneming. Een andere voorbeeld is het vergoeden van de kosten in de vorm van de-minimissteun (Verordening (EU) nr. 1407/2013).

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter

mr. I.R. Adema

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA