Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingbesluit 2022

Geldend van 10-06-2024 t/m heden

Intitulé

Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingbesluit 2022

Burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Roosendaal, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

overwegende dat:

 • -

  het uit het oogpunt van doelmatigheid, efficiency en een betere dienstverlening aan de burgers wenselijk is daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden van het college op te dragen aan het college ondergeschikte ambtenaren of aan anderen alsmede enkele bevoegdheden van de burgemeester op te dragen aan ambtenaren of aan anderen;

BESLUITEN

onverminderd het bepaalde in de Regeling budgetbeheer gemeente Roosendaal en de mandaten van de heffings- en invorderingsambtenaar en de comptabele;

vast te stellen het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingbesluit 2022.

 • I.

  Voor de uitoefening van de bevoegdheden die staan vermeld in de bij dit besluit behorende mandatenlijst mandaat, volmacht en machtiging te verlenen aan de algemeen directeur, waarbij het de algemeen directeur is toegestaan ondermandaat te verlenen.

 • II.

  Ten aanzien van de uitoefening van de onder punt I van dit besluit bedoelde mandaten, volmachten en machtigingen een aantal hieronder volgende algemene bepalingen vast te stellen.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In dit besluit wordt een aantal begrippen gehanteerd, waaronder het volgende wordt verstaan:

 • A.

  • 1.

   mandaat : de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de mandans) een besluit te nemen in de zin van artikel 1:3 Awb;

  • 2.

   mandans : degene die het mandaat verleent;

  • 3.

   mandataris : degene die het mandaat ontvangt.

 • B.

  • 1.

   volmacht : de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de volmachtverlener) te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen en deze te verrichten;

  • 2.

   volmachtverlener : degene die de volmacht verleent;

  • 3.

   volmachtontvanger : degene die de volmacht ontvangt.

 • C.

  • 1.

   machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de machtigingverlener) te besluiten tot feitelijke handelingen en deze te verrichten;

  • 2.

   machtigingverlener: degene die de machtiging verleent;

  • 3.

   machtigingverkrijger: degene die de machtiging ontvangt.

Voor de toepassing van deze regeling en de daarop berustende bepalingen worden, voor zover niet genoemd, met mandaat gelijkgesteld de verlening van volmacht en machtiging.

Artikel 2 Bevoegde personen bij mandaatverlening

 • 1. Indien het mandaat, volmacht of machtiging aan een bepaalde functionaris wordt opgedragen wordt daarmee het mandaat, volmacht of machtiging eveneens opgedragen te zijn geacht aan de hogere functionarissen in de lijn. De directeuren worden in dit kader eveneens gezien als hogere functionarissen in de lijn, voor zover het mandaat, volmacht of machtiging betrekking heeft op een team/groep binnen hun domein.

 • 2. De in het eerste lid genoemde functionarissen maken van het aan hen verleende mandaat slechts gebruik ten aanzien van aangelegenheden die behoren tot hun werkterrein.

 • 3. Indien een bevoegdheid aan een externe functionaris wordt gemandateerd wordt daarmee het mandaat eveneens opgedragen te zijn geacht aan de teamleider of directeur van het functionele team of de groep binnen de gemeentelijke organisatie.

Artikel 3 Grenzen aan mandaat, volmacht of machtiging

 • 1.

  Bij de verlening van een mandaat, volmacht of machtiging houdt het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester in zijn algemeenheid rekening met de volgende uitgangspunten:

  • A.

   bestuurlijk/politiek gevoelige zaken komen niet in aanmerking voor mandaat;

  • B.

   er moet sprake zijn van efficiëntie en tijdwinst;

  • C.

   in principe wordt zo laag mogelijk in de organisatie gemandateerd;

  • D.

   er moet sprake zijn van een gebonden publiekrechtelijke beschikking op grond van vastgesteld beleid;

  • E.

   besluiten van privaatrechtelijke aard dienen binnen daartoe bestemde budgetten te vallen;

  • F.

   de bevoegdheden in het kader van de vigerende regeling budgetbeheer en bijbehorende uitvoeringsvoorschriften dienen in acht te worden genomen.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in lid 1 dient een in mandaat-, volmacht- of machtigingverhouding te nemen besluit vooraf aan het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester te worden voorgelegd, indien:

  • A.

   het besluit leidt tot afwijking van of aanvulling op het dan toe gevoerde beleid;

  • B.

   het besluit niet past binnen de daartoe bestemde budgetten of uit het besluit niet voorziene financiële consequenties kunnen voortvloeien;

  • C.

   de betrokken portefeuillehouder, de burgemeester of algemeen directeur dit kenbaar heeft gemaakt;

  • D.

   bij betrokkenheid van meerdere teams/groepen één van de teams/groepen over het te nemen besluit een afwijkend of negatief advies heeft uitgebracht, danwel de budgethouder een negatief advies heeft uitgebracht;

  • E.

   er persoonlijke betrokkenheid van de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger bij het te nemen besluit bestaat;

  • F.

   artikel 169, vierde lid van de Gemeentewet van toepassing is, of indien de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger enige twijfel heeft of dit het geval is.

 • 3.

  Ingeval de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger op basis van het bepaalde in het eerste lid een te nemen besluit voorlegt aan het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester, nemen deze bestuursorganen het besluit zelf of geven de condities, waaronder de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger gebruik mag maken van zijn bevoegdheid, zulks onverminderd het bepaalde in het vierde lid.

 • 4.

  Ingeval artikel 169, vierde lid van de Gemeentewet van toepassing is neemt het college van burgemeester en wethouders het besluit zelf.

 • 5.

  Indien door de mandataris wordt gehandeld in strijd met het bepaalde in het tweede lid van dit artikel, doet dit niets af aan de rechtsgeldigheid van het in mandaat genomen besluit. Uitgezonderd is de situatie als bedoeld in lid 2 onder e, waarbij wel sprake is van een onbevoegd genomen besluit.

 • 6.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in de mandatenlijst wordt het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen, hoe ook genaamd, van Europese, rijks-, provinciale en gemeentelijke wetgevers of andere bestuursorganen in acht genomen.

Artikel 4 Reikwijdte mandaat-, volmacht- of machtigingverstrekking

 • 1. Indien het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester mandaat, volmacht of machtiging verleent ten aanzien van de uitvoering van een bevoegdheid, geschiedt deze verlening in de ruimste zin des woords, onverminderd het bepaalde in het zesde lid van artikel 3. Naast het nemen van besluiten in positieve of negatieve zin wordt hieronder dan ook mede verstaan:

  • het nemen van alle voorbereidingsbesluiten en het verrichten van alle voorbereidingshandelingen;

  • het nemen van beslissingen in het kader van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen in de Awb (verdaging, opschorting, hoogte dwangsom etc.);

  • het intrekken van besluiten (niet in kader van bestuurlijke handhaving);

  • het uitreiken van bewijs van ontvangst aanvragen etc.;

  • het vaststellen van (web)formulieren voor het indienen van aanvragen etc.;

  • verdagen, opschorten en/of uitstellen;

  • verzoeken om aanvullende informatie;

  • verzoeken tot kosteloze advisering aan derden (politie, brandweer, nutsbedrijven, Rijksdiensten etc.);

  • verzoeken tot het betalen van legeskosten o.g.v. vastgestelde verordeningen;

  • het voeren van correspondentie, die direct te maken heeft met de opgedragen taken;

  • het verstrekken van inlichtingen over vastgesteld beleid;

  • het stellen van nadere voorwaarden;

  • het toekennen van bedragen in termijnen;

  • het vaststellen van de betalingsverplichting (4:86 Awb);

  • het toekennen van voorschotten (4:95 Awb);

  • het uitvoeren van selectie en gunning conform het vigerende inkoop- en aanbestedingsbeleid;

  • het afleggen van verantwoording aan het rijk;

  • het beslissen op verzoeken om schadevergoeding (zelfstandige en onzelfstandige schadebesluiten);

  • het bekend maken van besluiten/beschikkingen, daar waar de verplichting daartoe in de wetgeving is opgenomen;

  • het toezenden van besluiten/beschikkingen aan instanties, daar waar de verplichting daartoe in de wetgeving is opgenomen;

 • en alle andere besluiten die genomen moeten worden en alle andere handelingen die moeten worden verricht binnen het kader van de uitvoering van de verleende bevoegdheid.

 • De gemandateerden zijn bevoegd de gemeente buiten rechte te vertegenwoordigen, voor zover dat ter uitvoering van de gemandateerde bevoegdheid nodig is.

 • 2. De bevoegdheid tot het verrichten van uitvoeringscorrespondentie en het verstrekken van informatie voor niet-gemandateerde bevoegdheden worden bij mandaat opgedragen aan alle ambtelijke functionarissen, voor zover een relatie hebbend met hun functie en geen nieuwe rechtsverhoudingen worden geschapen.

 • 3. Waar volmacht is verleend tot het besluiten en verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling aan een volmachtontvanger wordt daarmee ook de bevoegdheid verleend tot opzegging van die overeenkomst alsmede tot de eerste bewaking van de uitvoering van die rechtshandeling, waartoe een ingebrekestelling wordt gerekend.

Artikel 5 Ondertekening

 • 1. In de ondertekening dient tot uitdrukking te worden gebracht, dat het besluit is genomen krachtens mandaat, volmacht of machtiging. Hierbij wordt de volgende formulering aangehouden: burgemeester en wethouders van Roosendaal c.q. de burgemeester van Roosendaal, namens dezen c.q. namens deze, vervolgens de functie met daaronder de naam van de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger.

 • 2. Indien een besluit wordt genomen in ondermandaat, wordt bij de ondertekening de volgende formulering aangehouden: burgemeester en wethouders van Roosendaal c.q. de burgemeester van Roosendaal, namens dezen c.q. namens deze, vervolgens de functie met daaronder de naam van de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger.

 • 3. Indien een besluit wordt genomen door de plaatsvervanger of waarnemer van de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger, wordt bij de ondertekening de volgende formulering aangehouden: burgemeester en wethouders van Roosendaal c.q. de burgemeester van Roosendaal, namens dezen c.q. namens deze, met daaronder de functie, vervolgens de woorden ‘’bij afwezigheid’’ of de letters ‘’b.a.’’ met daaronder de naam van de plaatsvervanger of waarnemer.

Artikel 6 Onder (-onder)mandaat, het doorgeven van volmacht of machtiging

 • 1. Onder(-onder)mandaat en het doorgeven van volmacht of machtiging zijn toegestaan, voor zover in de mandatenlijst aangegeven.

 • 2. Teamleiders kunnen medewerkers met de functie van projectleider of die functioneren als projectleider ondermandateren en/of de volmacht of machtiging doorgeven tot een maximaal bedrag van 150.000 euro. Teamleiders kunnen overige medewerkers ondermandateren en/of de volmacht of machtiging doorgeven tot een maximaal bedrag van 25.000 euro. De organisatie bestaat uit teams met teamleiders en zonder teamleiders (groepen). Bij de groepen zal de algemeen directeur medewerkers ondermandateren. De algemeen directeur kan medewerkers met de functie van projectleider of die functioneren als projectleider ondermandateren en/of de volmacht of machtiging doorgeven tot een maximaal bedrag van 150.000 euro. De algemeen directeur kan overige medewerkers ondermandateren en/of de volmacht of machtiging doorgeven tot een maximaal bedrag van 25.000 euro.

 • 3. Onder(-onder)mandatering en het doorgeven van volmacht of machtiging geschieden bij schriftelijk besluit door de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger en dient voldoende gespecificeerd te zijn. De oorspronkelijke mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de ondergemandateerde of doorgegeven bevoegdheden. Deze ondergemandateerde of doorgegeven bevoegdheden worden onder verantwoordelijkheid van de teamleider van het vakinhoudelijke team, of de algemeen directeur bij degroepen, in de mandatenlijst opgenomen. Het ondermandaat hoeft niet in de ondertekening tot uitdrukking te worden gebracht.

 • 4. Ondermandaten en de doorgegeven volmachten of machtiging worden ter kennis van het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester gebracht.

 • 5. Het in strijd handelen met het bepaalde in het derde lid en het vierde lid doet niets af aan de rechtsgeldigheid van het in ondermandaat, doorgegeven volmacht of machtiging genomen besluit.

 • 6. De voorschriften die voor het mandaat gelden zijn onverminderd van toepassing op het ondermandaat. Daarnaast kunnen aan een ondermandaat extra voorschriften worden verbonden.

 • 7. Bevoegdheden die zijn ondergemandateerd mogen worden onder-ondergemandateerd, behalve indien dit bij de verlening van het mandaat en het verstrekken van de volmacht of machtiging niet is toegestaan, als opgenomen in de bij dit besluit behorende mandatenlijst.

 • 8. Voor zover bevoegdheden aan medewerkers zijn doorgemandateerd, betreft dit alleen de medewerkers aan wie daadwerkelijk de bevoegdheden in hun takenpakket toegekend zijn.

Artikel 7 Terinzagelegging en bekendmaking

 • 1. Daar waar door het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester een bevoegdheid is verleend, wordt tevens de bevoegdheid tot bekendmaking hiervan verleend.

 • 2. Hiervan wordt in ieder geval mededeling gedaan in het elektronische gemeenteblad. Van een geheel nieuw Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit wordt ook mededeling gedaan in een wekelijks in de gemeente te verschijnen huis-aan-huis-blad.

Artikel 8 Afwezigheid mandatarissen, volmachtontvangers of machtigingverkrijgers

 • 1. Ingeval van afwezigheid van de mandatarissen, volmachtontvangers of machtigingverkrijgers worden de verleende bevoegdheden uitgeoefend door hun plaatsvervangers of waarnemers. Deze plaatsvervangers of waarnemers zijn schriftelijk aangewezen door de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger. Deze schriftelijke aanwijzing is niet noodzakelijk indien het plaatsvervanger- of waarnemerschap als zodanig in de functieomschrijving van de plaatsvervanger of waarnemer is opgenomen. De mandatarissen, volmachtontvangers of machtigingverkrijgers blijven evenwel verantwoordelijk voor de uitvoering van de bevoegdheid door hun plaatsvervanger of waarnemer, behalve indien de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger in rang lager is dan de plaatsvervanger of waarnemer.

 • 2. Indien een bevoegdheid is uitgeoefend door een plaatsvervanger of waarnemer, dient dit in de ondertekening tot uitdrukking te worden gebracht door gebruikmaking van de woorden “bij afwezigheid’’ of ‘’b.a.’’, gevolgd door de naam van de plaatsvervanger of waarnemer.

 • 3. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing indien de bevoegde functionaris met naam is genoemd.

Artikel 9 Intrekking

Het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingbesluit 2021, vastgesteld op 26 januari 2021 en sindsdien gewijzigd op 14 december 2021, wordt ingetrokken.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de derde dag na bekendmaking in het elektronisch Gemeenteblad.

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingbesluit 2022’.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 19 juli 2022

de secretaris, de burgemeester,

Aldus besloten door de burgemeester op 19 juli 2022,

de burgemeester,

Aldus besloten op 13 juli 2022 ondergemandateerd door de algemeen directeur aan de in de mandatenlijst genoemde functionarissen,

de algemeen directeur,

Bijlage Mandatenlijst

01. Algemene mandaten

In onderstaande tabel zijn de algemene ‘’management’’-mandaten opgenomen. Deze algemene “management’’-mandaten gelden niet, indien daarin in de mandatenlijst per organisatorische eenheid is voorzien en/of van wordt afgeweken. Dan prevaleert de laatstgenoemde mandatenlijst per organisatorische eenheid. Deze bijlage geldt niet voor de groepen. Voor zover er bevoegdheden uit de algemene “management” mandaten van toepassing zijn voor een groep, zijn deze opgenomen in de specifieke bijlage voor de betreffende groep.

Algemeen

Grondslag

Bevoegd

Mandaterenaan

Doormandateren aan

Doormandateren aan

Het besluiten tot en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met, indien van toepassing, inachtneming van het vigerende inkoop- en aanbestedingsbeleid en passend binnen de vastgestelde begroting

NB indien ook budgetten vereist zijn en dus de regeling budgetbeheer en bijbehorende uitvoeringsvoorschriften van toepassing zijn, geldt dat het bepaalde in de regeling budgetbeheer altijd in acht moet worden genomen. Dit betekent dat teamleiders bevoegd zijn tot een bedrag van 150.000 euro. Daarboven is de (algemeen) directeur bevoegd.

De griffier is bevoegd voor zover het aangelegenheden van de raad betreft.

Bij periodieke betalingen wordt de waarde berekend aan de hand van de looptijd. Indien deze looptijd onbepaald is, wordt uitgegaan van 48 maanden.

Art. 160 lid 1 sub d en 171 Gemw

B&W

Burg

Alg dir (tot 500.000)

Dir ll (tot 500.000)

 

Tactisch leidinggevende ll (tot 150.000)

 

Griffier (tot 150.000)

Toegestaan aan projectleiders of medewerkers die functioneren als projectleider tot max. 150.000 euro

medewerkers tot max. 25.000 euro

het ondertekenen van overeenkomsten ten aanzien waarvan het college op grond van het bepaalde in artikel 160, eerste lid, sub d van de Gemeentewet heeft besloten deze aan te gaan.

artikel 171, 2e lid van de Gemeentewet en artikel 10.11

van de Algemene wet bestuursrecht

Burg

De wethouder wiens portefeuille het betreft

Het nemen van beslissingen op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wbp

B&W

Alg dir

Tactisch leidinggevende ll

 

Het nemen van beslissingen op grond van de Wet open overheid, de Wet Hergebruik Overheidsinformatie en aanverwante regelingen, inclusief de besluiten die in het voortraject worden genomen (bv. opschortingsbesluiten en verdagingsbesluiten) en overige correspondentie zoals preciseringsverzoeken.

Woo

B&W

Burg

Alg dir

Tactisch leidinggevende ll

 

Invullen van enquêtes die een beleidsvisie inhouden

 

B&W

Alg dir

Tactisch leidinggevende ll

 

Afdoening van meldingen en niet officiële klachten m.b.t. de werkzaamheden van het team (geen klacht als bedoeld in hoofdstuk 9 Algemene wet bestuursrecht)

 

B&W

 Alg dir

Tactisch leidinggevende ll

 

Het voorbereiden en aanvragen van subsidies, voor zover die dienstbaar zijn aan de gemeentelijke taakuitoefening

 

B&W

Burg

Alg dir

Tactisch leidinggevende ll

 

Het aanvragen van vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen etc. voor zover die dienstbaar zijn aan de gemeentelijke taakuitoefening

 

B&W

Burg

Alg dir

Tactisch leidinggevende ll

 

Het uitgeven van legitimatiebewijzen, voor zover redelijkerwijs noodzakelijk, voor toezichthoudende ambtenaren in de zin van hoofdstuk 5 Awb, aan de aan hun ondergeschikte ambtenaren, waarop al dan niet specifieke taken en bevoegdheden zijn vermeld

 

B&W

Alg dir

Tactisch leidinggevende ll

 

Opgaven aan CBS

 

B&W

Alg dir

Tactisch leidinggevende ll

 

Het uitvoeren van aangelegenheden inzake het verkeer langs elektronische weg

Afd. 2.3 Awb + bijz. wetten

B&W

Burg

Alg dir

Tactisch leidinggevende ll

 

Het vaststellen van (web)formulieren

Art. 4:4 Awb + bijz. wetten

B&W

Burg

Alg dir

Tactisch leidinggevende ll

 

Het vaststellen van uitvoeringsvoorschriften met betrekking tot de wijze van budgetbeheer

Art. 8 Regeling Budgetbeheer

B&W

Alg dir

 

 

Het doen van aangifte, indien jegens de gemeente schade is veroorzaakt.

 

B&W

Burg

Alg dir

Tactisch leidinggevende II

Ambtenaar van dienst

Toezichthouders FO en Handhaving

 

Het nemen van beslissingen op grond van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (par. 4.1.3.1 en 4.1.3.2 Awb) voor zover de bevoegdheid om te beslissen op de onderliggende aanvraag niet reeds gemandateerd is

Awb

B&W

Burg

Alg dir

Tactisch leidinggevende ll

 

02. WOR-bestuurder

 

Grondslag

Bevoegd

Mandateren aan

Doormandateren aan

Doormandateren aan

Uitvoering Arbozorg en overleg met OR hierover, zoals vaststelling van het jaarlijks Arboplan, vaststelling Arbo-jaarverslag etc., binnen de door het college van B&W in overleg met het Georganiseerd Overleg vastgestelde kaders

WOR

Arbowet

B&W

Alg dir

 

02A. Groep Open en Gastvrij

 

Grondslag

Bevoegd

Mandateren aan

Doormandateren aan

Doormandateren aan

Het besluiten tot en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met, indien van toepassing, inachtneming van het vigerende inkoop- en aanbestedingsbeleid en passend binnen de vastgestelde begroting.

NB indien ook budgetten vereist zijn en dus de regeling budgetbeheer en bijbehorende uitvoeringsvoorschriften van toepassing zijn, geldt dat het bepaalde in de regeling budgetbeheer altijd in acht moet worden genomen.

De griffier is bevoegd voor zover het aangelegenheden van de raad betreft.

Bij periodieke betalingen wordt de waarde berekend aan de hand van de looptijd. Indien deze looptijd onbepaald is, wordt uitgegaan van 48 maanden.

Art. 160 lid 1 sub d en 171 Gemw

B&W

Burg

Alg dir (tot 500.000)

Dir II (tot 500.000)

Toegestaan aan projectleiders of medewerkers die functioneren als projectleider tot max. 150.000 euro door de Algemeen directeur

Toegestaan door de Algemeen directeur bij medewerkers tot max. 25.000 euro

Het nemen van beslissingen op grond van de Wet open overheid, de Wet Hergebruik Overheidsinformatie en aanverwante regelingen, inclusief de besluiten die in het voortraject worden genomen (bv. opschortingsbesluiten en verdagingsbesluiten) en overige correspondentie zoals preciseringsverzoeken.

Woo

B&W

Burg

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering I en II

 

Behandelen van alle zaken betrekking hebbende –als eisende en verwerende partij- op de procedure bij een rechtsprekend orgaan (verweerschrift, verzoek om uitstel, toezending processtukken e.d.)

B&W

Burg

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering I en II

Het aanwijzen van een klachtencoördinator en zijn plaatsvervanger

Art. 4 Klachtenverordening

B&W

Alg dir

Het aanwijzen van een secretaris voor de klachtencommissies Jeugd en Wmo

Art. 3 Klachtenregeling Jeugd en art. 4 Klachtenregeling Wmo

B&W

Alg dir

Behandeling en afhandeling van klachten

Klachtenverordening

Hoofdstuk 9 Awb

B&W

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering I en II

Besluiten op aanvragen subsidies ingevolge activiteit 1 van de Subsidieregeling Inwonersinitiatieven 2024 tot en met 2027

Awb

Algemene Subsidieverordening Roosendaal

Subsidieregeling Inwonersinitiatieven 2024 tot en met 2027

B&W

Alg dir

Adviseur IV (Adviseur inwoners- en overheidsparticipatie)

03. Team uitvoering sociaal domein

 

Grondslag

Bevoegd

Mandateren aan

Doormandateren aan

Doormandateren aan

Algemeen

Het beslissen tot het invorderen van bestuursrechtelijke geldschulden bij dwangbevel, inclusief de (voorbereidende) beslissingen zoals onder meer de verrekening, uitstel van betaling, betalingsregelingen, vaststelling van wettelijke rente en (gedeeltelijke) kwijtschelding

Titel 4.4 Awb

Wi

Verordening MO

Verordening leerlingenvervoer

Beleidsregels bestuursrechtelijke geldschulden 2015 gemeente Roosendaal

B&W

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering l en II

 

Het beslissen inzake verrekening, uitstel van betaling, betalingsregelingen en de vaststelling van de wettelijke rente

Titel 4.4 Awb

Wi

Verordening MO Verordening leerlingenvervoer

Beleidsregels bestuursrechtelijke geldschulden 2015 gemeente Roosendaal

B&W

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering l en II

 

Wet maatschappelijke ondersteuning

 

 

 

 

 

Het beslissen omtrent

 • -

  een persoonsgebonden budget;

 • -

  een financiële tegemoetkoming;

 • -

  een voorziening in natura;

 • -

  het vaststellen van het eigen aandeel als bedoeld in art. 19 WMO, het Besluit maatschappelijke ondersteuning en de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Inclusief uit deze besluiten voortvloeiende opdrachtenverstrekking van goederen en diensten aan derden.

WMO

Verordening MO

B&W

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering ll en lll

Mdw bedrijfsvoering III

Mdw beleidsuitvoering I en II

Projectleider III

 

Verrichten van (periodieke) betalingen in het kader van de WMO

 WMO

B&W

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering I en II

WMOprofessionals

Mdw bedrijfsvoering III

 

Het uitvoeren van onderzoek en het beslissen inzake terugvordering

WMO

Beleidsregels bestuursrechtelijke geldschulden 2015 gemeente Roosendaal

B&W

Alg dir

Mdw bedrijfsvoering III

Mdw beleidsuitvoering II en III

WMOprofessionals

 

Vertegenwoordiging van het team Uitvoering sociaal domein in bezwaar en de gemeente in rechte tijdens zittingen in (hoger)beroep indien en voor zover de vertegenwoordiging moet geschieden door het vakteam i.p.v. het secretariaat van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften

Burg

Alg dir

Mdw beleidsuitvoerng I en II

Het voeren van gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) procedures

WMO

Beleidsregels bestuursrechtelijke geldschulden 2015 gemeente Roosendaal

B&W

Alg dir

Mdw bedrijfsvoering III

 

Leerlingenvervoer

 

 

 

 

 

Het verstrekken van vervoersopdrachten aan de vervoersbedrijven t.b.v. het leerlingenvervoer

 

B&W

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering I en ll

 

Het beslissen inzake het toekennen van een bijdrage aan de ouders in de vervoerskosten voor het schoolbezoek van leerlingen of de toelating tot deelname aan het van gemeentewege georganiseerde vervoer voor zover daarvoor in de begroting is voorzien

Verordening leerlingenvervoer gemeente Roosendaal

B&W

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering I en ll

 

Vertegenwoordiging van het team Uitvoering sociaal domein in bezwaar en de gemeente in rechte tijdens zittingen in (hoger)beroep indien en voor zover de vertegenwoordiging moet geschieden door het vakteam i.p.v. het secretariaat van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften

 

Burg

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering l en II

 

Verrichten van betalingen aan de vervoersbedrijven of ouders na toekenning van een vervoersbijdrage

 

B&W

Alg dir

Mdw bedrijfsvoering II en III

Toegestaan

Jeugd

 

 

 

 

Het indienen van een verzoek bij de kinderrechter gericht op het verkrijgen van een machtiging, spoedmachtiging en een voorwaardelijke machtiging tot vrijwillig gesloten plaatsing (dit betreft volmacht)

Art. 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4. jo 6.1.8 Jeugdwet

B&W

Alg dir

Mdw bedrijfsvoering III, mdw beleidsuitvoering I en II

 

Het indienen van een verzoek bij de kinderrechter tot verlenging van de geldigheidsduur van de machtiging en voorwaardelijke machtiging van de kinderrechter tot vrijwillig gesloten plaatsing (dit betreft volmacht)

Art. 6.1.12 Jeugdwet

B&W

Alg dir

Mdw bedrijfsvoering III, mdw beleidsuitvoering I en II

 

Het indienen van een verzoek bij de kinderrechter gericht op het verkrijgen van een spoedmachtiging tot vrijwillig gesloten plaatsing, in het geval van een crisis buiten kantoortijden (dit betreft volmacht)

Art. 6.1.8 Jeugdwet

B&W

Alg Dir

Jeugdprofessional, werkzaam voor Spring  

 

Het besluit zich te conformeren aan de bevindingen van het onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming waarbij een verzoek aan de kinderrechter tot een uithuisplaatsing een mogelijke uitkomst kan zijn. Dit besluit geldt als een besluit als bedoeld in artikel 265b, tweede lid, van Boek 1 van het BW.

Art. 265b, lid 2, Boek 1 BW

Art. 2.3 lid 1 Jeugdwet

B&W

Alg dir

Mdw bedrijfsvoering III, mdw beleidsuitvoering I en II

 

Het beslissen omtrent

 • -

  een persoonsgebonden budget;

 • -

  een aanvraag jeugdhulp;

 • -

  verstrekken van contracten aan jeugdhulpver-leners;

 • -

  het bieden van jeugdhulp

Inclusief uit deze besluiten voortvloeiende opdrachtverstrekking van goederen en diensten aan derden tot max. 75.000.

Jeugdwet

Art. 4 t/m 7 Verordening Jeugdhulp

Nadere Regeling niet vrij toegankelijke Jeugdhulp

B&W

Alg dir

Jeugdprofessional

Mdw beleidsuitvoering I en II

 

Verleningsbeslissing gesloten jeugdhulp

Art. 2.3 Jeugdwet

B&W

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering I en II

 

Het doen van een verzoek tot onderzoek (VTO) of een verzoek tot advies (VTA) bij de Raad voor de Kinderbescherming. Dit verzoek loopt digitaal via de CORV (collectieve opdracht routeer voorziening) 

Jeugdwet

B&W

Alg dir

Jeugdprofessional

 

Verrichten van (periodieke) betalingen in het kader van de Jeugdwet

Jeugdwet

Verordening Jeugdhulp

Nadere Regeling niet vrij toegankelijke Jeugdhulp

B&W

Alg dir

Mdw bedrijfsvoering III

 

Het uitvoeren van onderzoek en het beslissen inzake terugvordering

Jeugdwet,

Verordening Jeugdhulp

Nadere Regeling niet vrij toegankelijke Jeugdhulp

B&W

Alg dir

Mdw bedrijfsvoering III

Jeugdprofessional

 

Het voeren van gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) procedures

Jeugdwet

Verordening Jeugdhulp

Nadere Regeling niet vrij toegankelijke Jeugdhulp

B&W

Alg dir

Mdw bedrijfsvoering III

 

Schuldhulpverlening

Het nemen van een beslissing op een aanvraag om schuldhulpverlening op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening waaronder ook het verzoek voor een afkoelingsperiode bij de rechtbank van de woonplaats van de schuldenaar

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)

B&W

Alg dir

Stichting Kredietbank Nederland

Mdw beleidsuitvoering II

schuldhulpverlener Kredietbank Nederland

Het uitvoeren van vroegsignalering op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Artikel 3a Wgs

B&W

Alg dir

Medewerker Ontwikkeling I en III

Mdw beleidsuitvoering II

Het treffen van een buitengerechtelijke schuldregeling zoals vermeld in art. 288 lid 2 onder b van de Faillisementswet

Artikel 288, 2e lid sub b Faillisementswet

B&W

Alg dir

Stichting Kredietbank Nederland

Schuldhulpverlener Kredietbank Nederland

Het afgeven van een verklaring ex Art. 285, 1e lid sub f van de Faillisementswet, ten behoeve van de aanvraag voor de Wet schuldsanering Natuurlijke Personen

Artikel 285 1e lid sub f van de Faillisementswet

B&W

Alg dir

Stichting Kredietbank Nederland

schuldhulpverlener Kredietbank Nederland

04. Groepen Welzijn & Leefbaarheid, Ondersteunen & Meedoen, Jeugdbeleid en Zorg informatie en inkoopteam

Grondslag

Bevoegd

Mandateren aan

Doormandateren aan

Doormandateren aan

Algemeen

Het besluiten tot en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met, indien van toepassing, inachtneming van het vigerende inkoop- en aanbestedingsbeleid en passend binnen de vastgestelde begroting

NB indien ook budgetten vereist zijn en dus de regeling budgetbeheer en bijbehorende uitvoeringsvoorschriften van toepassing zijn, geldt dat het bepaalde in de regeling budgetbeheer altijd in acht moet worden genomen. Bij periodieke betalingen wordt de waarde berekend aan de hand van de looptijd. Indien deze looptijd onbepaald is, wordt uitgegaan van 48 maanden.

Art. 160 lid 1 sub d en 171 Gemw

B&W

Burg

Alg dir (tot 500.000)

Dir ll (tot 500.000)

 

Toegestaan aan projectleiders of medewerkers die functioneren als projectleider tot max. 150.000 euro door de Algemeen directeur

Toegestaan door de Algemeen directeur aan medewerkers tot max. 25.000 euro

Invullen van enquêtes die een beleidsvisie inhouden

 

B&W

Alg dir

Medewerker ontwikkeling I, II en III

 

Het voorbereiden en aanvragen van subsidies, voor zover die dienstbaar zijn aan de gemeentelijke taakuitoefening

 

B&W

Burg

Alg dir

Medewerker ontwikkeling I, II en III

 

Opgaven aan CBS

 

B&W

Alg dir

Medewerker ontwikkeling I, II en III

 

Het nemen van beslissingen op grond van de Wet open overheid, de Wet Hergebruik Overheidsinformatie en aanverwante regelingen, inclusief de besluiten die in het voortraject worden genomen (bv. opschortingsbesluiten en verdagingsbesluiten) en overige correspondentie zoals preciseringsverzoeken.

Woo

B&W

Burg

Alg dir

Medewerker I,II en III

Medewerker beleidsuitvoering I

Besluiten op aanvragen subsidies ingevolge activiteit 2 van de Subsidieregeling Inwonersinitiatieven 2024 tot en met 2027

Awb

Algemene Subsidieverordening Roosendaal

Subsidieregeling Inwonersinitiatieven 2024 tot en met 2027

B&W

Alg dir

Medewerker beleidsuitvoering II (Verbinder)

Onderwijs

 

 

 

 

 

Het aangaan van vervoersovereenkomsten ten behoeve van bewegingsonderwijs en ondertekening contracten

 

B&W

Burg

Alg dir

Medewerker ontwikkeling I en II

Het ondertekenen van brieven inzake de beslissing van het college over het al dan niet goedkeuren van het HPO of het aanvullend HPO

 

B&W

Alg dir

Medewerker ontwikkeling I, II en III

Het verstrekken van voorschotten aan schoolbesturen op verleende verzoeken op grond van het (aanvullend) HPO

 

B&W

Alg dir

Medewerker ontwikkeling I, II en III

Het beslissen op verzoeken tot afrekening van toegekende voorzieningen in het (aanvullend) HPO, welke voor volledige inwilliging in aanmerking komen

Verordening voorzieningen onderwijshuis-vesting

B&W

Alg dir

Medewerker ontwikkeling I, II en III

Het vergoeden van geheven onroerend zaakbelasting aan de schoolbesturen van het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs

 

B&W

Alg dir

Medewerker ontwikkeling I, II en III

Inroostering gymnastiekonderwijs voor het volgend schooljaar

Art 39 Verordening voorzieningen onderwijshuis-vesting

B&W

Alg dir

Medewerker ontwikkeling II en III

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten tot overdracht van schoolgebouwen en/of ondergrond aan het bevoegd gezag en de bevoegdheid tot het aangaan en ondertekenen van een gezamenlijke akte bij einde gebruik van het schoolgebouw, e.e.a. voortvloeiend uit de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra

 

B&W

Burg

Alg dir

Medewerker ontwikkeling I, II

 

Het afgeven van garantieverklaringen

Burgerlijk Wetboek Boek 7,Bijzondere overeenkomsten, Titel 14. Borgtocht

(Overeenkomst Kredietbank)

B&W

Alg dir

Medewerker ontwikkeling I en III

 

Wet inburgering (Wi)

Het beslissen op een aanvraag om (wijziging van) ontheffing van de inburgeringsplicht op grond van de medische redenen met of bijzondere examenomstandigheden, voor zover het een oud-inburgeraar van voor 2013 betreft.

Art. 6 lid 1 Wi

Art 2.8 lid 3 Besluit inburgering

B&W

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering I (JZ&I)

Mdw ontwikkeling I en III

Het beslissen op een aanvraag tot ontheffing van de inburgeringsplicht

voor zover het een oud-inburgeraar van voor 2013 betreft.

Art. 31 lid 2 onderdeel c Wi

Art. 5.5 lid 1 Besluit inburgering

B&W

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering I (JZ&I)

Mdw ontwikkeling I en III

Vertegenwoordiging in bezwaar en de gemeente in rechte tijdens zittingen in (hoger)beroep indien en voor zover de vertegenwoordiging moet geschieden door de vakafdeling i.p.v. het secretariaat van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften

 

Burg

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering I (JZ&I)

Mdw ontwikkeling I en III

Het afsluiten van contracten met organisaties voor inburgeringscursussen

 

B&W

Alg dir

Mdw ontwikkeling I, II en III

 

Het (digitaal) ondertekenen van het voorlopig verslag van de financiële verantwoording WWB, IOAW, IOAZ en Bbz aan het min. Van SZW via het zgn Digitaal verantwoordingsysteem

B&W

Alg dir

Mdw Ontwikkeling I, II en III

Wet kinderopvang

Beslissen op een verzoek tot exploitatie van kinderopvang of wijziging daarvan

Artikel 146 en 147 Wet kinderopvang

B&W

Alg dir

Mdw Ontwikkeling I en II

De registratie in het landelijk register kinderopvang (LKR) bij een positief besluit op de exploitatie of wijziging van de kinderopvang en overige meldingen voor uitschrijving uit en mutaties in het Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Artikel 146 en 147 Wet kinderopvang

B&W

Alg dir

Mdw Ontwikkeling I en II, mdw beleidsuitvoering III

Handhaving in het kader van het toezicht op kinderopvang

artikel 1.61, lid 1, artikel 1.65, lid 1, artikel 1.66, lid 1 en lid 2 en

1.72, lid 1 en lid 2 Wet kinderopvang

B&W

Alg dir

Mdw ontwikkeling I en II

Jaarlijkse verantwoording Min SZW inzake toezicht kinderopvangcentra en gastouderbureau’s

B&W

Alg dir

mdw Ontwikkeling I, II en III

mdw beleidsuitvoering III

Wet Hersteloperatie toeslagen

Het beslissen over brede ondersteuning door gemeente voor gedupeerde aanvrager kinderopvangtoeslag en diens gezin als bedoeld in artikel 2.21 van de Wet hersteloperatie toeslagen.

Artikel 2.21 Wet hersteloperatie toeslagen

B&W

Alg dir

Dir II

Projectleider Hersteloperatie Kinderopvangtoeslagaffaire

05. Groepen VSO, FO, Handhaving en Leerplicht en Veiligheid

Algemeen

Grondslag

Bevoegd

Mandaterenaan

Doormandaterenaan

Doormandateren aan

Het besluiten tot en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met, indien van toepassing, inachtneming van het vigerende inkoop- en aanbestedingsbeleid en passend binnen de vastgestelde begroting

NB indien ook budgetten vereist zijn en dus de regeling budgetbeheer en bijbehorende uitvoeringsvoorschriften van toepassing zijn, geldt dat het bepaalde in de regeling budgetbeheer altijd in acht moet worden genomen. Dit betekent dat teamleiders bevoegd zijn tot een bedrag van 150.000 euro. Daarboven is de (algemeen) directeur bevoegd.

De griffier is bevoegd voor zover het aangelegenheden van de raad betreft.

Bij periodieke betalingen wordt de waarde berekend aan de hand van de looptijd. Indien deze looptijd onbepaald is, wordt uitgegaan van 48 maanden.

Art. 160 lid 1 sub d en 171 Gemw

B&W

Burg

Alg dir (tot 500.000)

Dir ll (tot 500.000)

 

 

Toegestaan aan projectleiders of medewerkers die functioneren als projectleider tot max. 150.000 euro door de Algemeen directeur

Toegestaan door de Algemeen directeur aan

medewerkers tot max. 25.000 euro

Het nemen van beslissingen op grond van de Wet open overheid, de Wet Hergebruik Overheidsinformatie en aanverwante regelingen, inclusief de besluiten die in het voortraject worden genomen (bv. opschortingsbesluiten en verdagingsbesluiten) en overige correspondentie zoals preciseringsverzoeken.

Woo

B&W

Burg

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering I, II en III , Mdw ontwikkeling I, II en III, Mdw handhaving I

 

Invullen van enquêtes die een beleidsvisie inhouden

 

B&W

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering I, II en III, Mdw ontwikkeling I en II, Mdw handhaving I

 

Afdoening van meldingen en niet officiële klachten m.b.t. de werkzaamheden van het team (geen klacht als bedoeld in hoofdstuk 9 Algemene wet bestuursrecht)

 

B&W

 Alg dir

Mdw beleidsuitvoering I en III, Mdw ontwikkeling I en II, Mdw handhaving I

 

Het voorbereiden en aanvragen van subsidies, voor zover die dienstbaar zijn aan de gemeentelijke taakuitoefening

 

B&W

Burg

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering I en III, Mdw ontwikkeling I en II, Mdw handhaving I

 

Het aanvragen van vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen etc. voor zover die dienstbaar zijn aan de gemeentelijke taakuitoefening

 

B&W

Burg

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering I en III, Mdw ontwikkeling I, II en III, Mdw handhaving I

 

Het uitgeven van legitimatiebewijzen, voor zover redelijkerwijs noodzakelijk, voor toezichthoudende ambtenaren in de zin van hoofdstuk 5 Awb, waarop al dan niet specifieke taken en bevoegdheden zijn vermeld

 

B&W

Alg dir

Mdw Handhaving I

Mdw ontwikkeling II

 

Opgaven aan CBS

 

B&W

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering I en III, Mdw ontwikkeling I en II, Mdw handhaving I

 

Het uitvoeren van aangelegenheden inzake het verkeer langs elektronische weg

Afd. 2.3 Awb + bijz. wetten

B&W

Burg

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering I en III, Mdw ontwikkeling I en II, Mdw handhaving I

 

Het vaststellen van (web)formulieren

Art. 4:4 Awb + bijz. wetten

B&W

Burg

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering I, II en III, Mdw ontwikkeling I, II en III, Mdw handhaving I

 

Het doen van aangifte, indien jegens de gemeente schade is veroorzaakt.

 

B&W

Burg

Alg dir

Alle mdw van de groep

 

05a. Groep VSO

 

Grondslag

Bevoegd

Mandateren aan

Doormandateren aan

Algemeen

Het aanwijzen van personen als toezichthouder voor het houden van toezicht op de naleving van alle wettelijke regelingen waarin de gemeente is aangewezen als het wettig (bevoegd) gezag alsmede de krachtens artikel 149 van de Gemeentewet vastgestelde verordeningen

Art. 5:11 Awb

Art. 5:12 Awb

Art. 18.6 lid 1 Ow

B&W

Burg

Alg dir

Mdw Ontwikkeling II

Het beslissen tot het opleggen van een last onder bestuursdwang, het effectueren hiervan en in verband daarmee het sluiten van overeenkomsten met derden om die handelingen te verrichten die nodig zijn ter uitvoering van de bestuursdwang, voor de wettelijke regelingen waarvoor de bestuursorganen van de gemeente zijn aangewezen als bevoegd gezag

Art. 125 Gem

Hoofdstuk 18 Ow

B&W

Burg

Alg dir

Mdw ontwikkeling I, II en III

Mdw beleidsuitvoering II en III

Het beslissen tot het opleggen van een last onder dwangsom, en in verband daarmee het sluiten van overeenkomsten met derden om die handelingen te verrichten die nodig zijn ter effectuering/inning van de opgelegde last, voor de wettelijke regelingen waarvoor de bestuursorganen van de gemeente zijn aangewezen als bevoegd gezag

Art. 125 Gemw

Art. 5:32 Awb

Hoofdstuk 18 Ow

B&W

Burg

Alg dir

Mdw ontwikkeling I, II en III

Mdw beleidsuitvoering II en III

Het beslissen tot het direct toepassen van bestuursdwang namens het college, het effectueren hiervan en in verband daarmee het sluiten van overeenkomsten met derden om die handelingen te verrichten die nodig zijn ter uitvoering van de bestuursdwang bij spoedeisende situaties

Toelichting:

Dit mandaat (volmacht en machtiging) voor de uitvoering van bestuursdwang zonder schriftelijk besluit vooraf en evt. het aangaan van noodzakelijke overeenkomsten, geschiedt slechts voorzover het een bevoegdheid van burgemeester en wethouders betreft (dus niet van de burgemeester) en de teamleider of de medewerker de situatie zo spoedeisend achten dat het college in redelijkheid niet vooraf ingeschakeld kan worden. Het gaat hierbij onder meer om gevallen waarbij er onomkeerbare en/of onveilige (levensbedreigende) situaties dreigen te ontstaan, zoals bij het kappen van bomen, slopen, illegale bouw, calamiteiten etc.

De beslissing tot het toepassen van bestuursdwang dient hierna alsnog zo spoedig mogelijk schriftelijk bekend te worden gemaakt.

Art. 125 Gemw

Art. 5:31 Awb

Hoofdstuk 18 Ow

B&W

Alg dir

Mdw ontwikkeling I, II en III

Het nemen van betalingsbeschikkingen en kostenverhaalbeschikkingen

Art. 5:25 en 5:37 Awb

Titel 4.4 Awb

B&W

Burg

Alg dir

Mdw ontwikkeling I, II en III

Mdw beleidsuitvoering II en III

Het beslissen op verzoeken (van derde-belanghebbenden) om handhavend op te treden, invorderingsbeschikking, toepassingsbeschikking

Art. 5:31a en 5:37 Awb

B&W

Burg

Alg dir

Mdw ontwikkeling I, II en III

Mdw beleidsuitvoering II en III

Het intrekken/wijzigen van besluiten mbt verbeurde dwangsommen

B&W

Burg

Alg dir

Mdw ontwikkeling I en Mdw ontwikkeling II

Het intrekken van een omgevingsvergunning

Art. 5.39 en 5.36 Ow

B&W

Alg dir

Mdw Ontwikkeling II

Het beslissen op alle aanvragen om ontheffingen en vergunningen en het afdoen van meldingen uit de APV

APV

B&W

Burg

Alg dir

Mdw Ontwikkeling II

Mdw beleidsuitvoering II en III

Het op verzoek of ambtshalve vrijstelling verlenen van het verbod om zonder vergunning een openbare inrichting te exploiteren en het intrekken daarvan

Art. 2:28 lid 7 en lid 8 APV

Burg

Alg dir

Mdw ontwikkeling II

Mdw beleidsuitvoering II en III

Het intrekken of wijzigen van een vergunning/ontheffing als bedoeld in artikel 1:6 APV

Art. 1:6 APV

B&W

Burg

Alg dir

Mdw ontwikkeling I,II en III

Mdw beleidsuitvoering II en III

Het intrekken van een ontheffing autoluw gebied

Art. 17, lid 1, sub e, Verordening ontheffingen autoluwe gebied Roosendaal

B&W

Alg dir

Mdw Ontwikkeling II

Het besluiten tot en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen in het kader van rampenbestrijding, crisisbeheersing en openbare orde en veiligheid

Gemw

Wet veiligheidsregio’s

B&W

Burg

Alg dir

Ambtenaar die (piket) dienst heeft als OvD BZ

Ambtenaar die (piket) dienst heeft als AOV-er

Het beslissen inzake projectplannen voor explosievenonderzoek

Wet veiligheidsregio’s

Burg

Alg dir

Mdw ontwikkeling II

Het beslissen over de goedkeuring van programma’s van eisen (uitgangspuntendocument) van brandbeveiligingsinstallaties, met inbegrip van het beslissen omtrent gelijkwaardige oplossingen.

Het beslissen over de aanvaarding van documenten waaruit moet blijken dat automatische brandblusinstallaties adequaat functioneren, worden onderhouden en gecontroleerd

Omgevingswet Vuuurwerkbesluit

B&W

Alg dir

Mdw ontwikkeling II

Het reageren op het voornemen van GS om een generieke TUG ontheffing te verlenen

Art 8a.51 Wet Luchtvaart

Burg

Alg dir

Mdw ontwikkeling II

Wet Justitiële strafvorderlijke gegevens/ Wet politiegegevens/ Wet Bibob

Het opvragen van advies aan het Landelijk Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (LBB)

Art. 7 en 26 Wet Bibob

Art. 27,30a,31 Alcoholwet

Art. 30 e,f Wet op de kansspelen

Art. 2.20, 5.19 Wabo

B&W

Burg

Alg Dir

Mdw ontwikkeling I, II en III

Mdw beleidsuitvoering II

Het opvragen van justitiële en strafvorderlijke gegevens

Titel 2, Afd. 2 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Hfdst. 3 Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

B&W

Burg

Alg dir

Mdw ontwikkeling I, II en III

Mdw beleidsuitvoering II en III

Het opvragen van politiegegevens

Art. 15, 16 en 18 Wet politiegegevens

Burg

Alg dir

Mdw ontwikkeling I, II en III

Mdw beleidsuitvoering II en III

Wet op de kansspelen

Het beslissen op een aanvraag om een vergunning voor speelautomaten in horeca-inrichtingen

Art. 30b Wet op de Kansspelen

Burg

Alg dir

Mdw ontwikkeling III

Mdw beleidsuitvoering II en III

Vergunning Speelautomaat

Verordening speelautomaten

B&W

Burg

Alg dir

Mdw ontwikkeling II

Mdw beleidsuitvoering II en III

Alcoholwet

Het beslissen op een aanvraag om een vergunning tot het uitoefenen van het horecabedrijf of slijtersbedrijf

Art. 3 Alcoholwet

Burg

Alg dir

Mdw ontwikkeling III

Mdw beleidsuitvoering II

Wijziging lokaliteit

Art. 30 Alcoholwet

Burg

Alg dir

Mdw ontwikkeling III

Mdw beleidsuitvoering II

Melding wijziging leidinggevende

Art. 30a Alcoholwet

Burg

Alg dir

Mdw ontwikkeling III

Mdw beleidsuitvoering II

Het beslissen op een aanvraag voor ontheffing verstrekking zwak-alcoholische dranken

Art. 35 Alcoholwet

Burg

Alg dir

Mdw ontwikkeling III

Mdw beleidsuitvoering II

Wegenverkeerswet

Een voertuig weg laten slepen

Art. 170, lid 1 WvW

B&W

Alg dir

Mdw Ontwikkeling I en II

Een auto (bv. zonder kenteken) weg te laten slepen

Art. 174, lid 1 WvW

Burg

Alg dir

Mdw Ontwikkeling I en II

05b. Groep FO

 

Grondslag

Bevoegd

Mandateren aan

Doormandateren aan

Het beslissen tot het opleggen van een last onder bestuursdwang, het effectueren hiervan en in verband daarmee het sluiten van overeenkomsten met derden om die handelingen te verrichten die nodig zijn ter uitvoering van de bestuursdwang, voor de wettelijke regelingen waarvoor de bestuursorganen van de gemeente zijn aangewezen als bevoegd gezag

Art. 125 Gemw

Hoofdstuk 18 Ow

B&W

Burg

Alg dir

Medewerker Beleidsuitvoering I en III

Het beslissen tot het opleggen van een last onder dwangsom, en in verband daarmee het sluiten van overeenkomsten met derden om die handelingen te verrichten die nodig zijn ter effectuering/inning van de opgelegde last, voor de wettelijke regelingen waarvoor de bestuursorganen van de gemeente zijn aangewezen als bevoegd gezag

Art. 125 Gemw

Art. 5:32 Awb

Hoofdstuk 18 Ow

B&W

Burg

Alg dir

Medewerker Beleidsuitvoering I en III

Het beslissen tot het direct toepassen van bestuursdwang namens het college, het effectueren hiervan en in verband daarmee het sluiten van overeenkomsten met derden om die handelingen te verrichten die nodig zijn ter uitvoering van de bestuursdwang bij spoedeisende situaties

Toelichting:

Dit mandaat (volmacht en machtiging) voor de uitvoering van bestuursdwang zonder schriftelijk besluit vooraf en evt. het aangaan van noodzakelijke overeenkomsten, geschiedt slechts voorzover het een bevoegdheid van burgemeester en wethouders betreft (dus niet van de burgemeester) en de teamleider of de medewerker de situatie zo spoedeisend achten dat het college in redelijkheid niet vooraf ingeschakeld kan worden. Het gaat hierbij onder meer om gevallen waarbij er onomkeerbare en/of onveilige (levensbedreigende) situaties dreigen te ontstaan, zoals bij het kappen van bomen, slopen, illegale bouw, calamiteiten etc.

De beslissing tot het toepassen van bestuursdwang dient hierna alsnog zo spoedig mogelijk schriftelijk bekend te worden gemaakt.

Art. 125 Gemw

Art. 5:31 Awb

Hoofdstuk 18 Ow

B&W

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering l en III

Mdw handhaving III

 

Het beslissen tot het opleggen van een last onder bestuursdwang voor overtreding van artikel 5:12 APV, het effectueren hiervan en in verband daarmee het sluiten van overeenkomsten met derden om die handelingen te verrichten die nodig zijn ter uitvoering van de bestuursdwang

Art. 125 Gemw

Hoofdstuk 18 Ow

B&W

Alg dir

Mdw handhaving III

Het nemen van betalingsbeschikkingen en kostenverhaalbeschikkingen

Art. 5:25 en 5:37 Awb

Titel 4.4 Awb

B&W

Burg

Alg dir

Medewerker Beleidsuitvoering I en III

Het beslissen op verzoeken (van derde-belanghebbenden) om handhavend op te treden, invorderingsbeschikking, toepassingsbeschikking

Art. 5:31a en 5:37 Awb

B&W

Burg

Alg dir

Medewerker Beleidsuitvoering I en III

Het nemen van een gedoogbesluit (op basis van vaststaand beleid)

 

B&W

Burg

Alg dir

Medewerker Beleidsuitvoering I en III

Het intrekken van een omgevingsvergunning

Art. 5.39 en 5.36 Ow

B&W

Alg dir

Medewerker Beleidsuitvoering I en III

Het intrekken of wijzigen van een vergunning/ontheffing als bedoeld in artikel 1:6 APV

Art. 1:6 APV

B&W

Burg

Alg dir

Medewerker Beleidsuitvoering I en III

Het intrekken van een ontheffing autoluw gebied

Art. 17, lid 1, sub e, Verordening ontheffingen autoluwe gebied Roosendaal

B&W

Alg dir

Medewerker Beleidsuitvoering I

Het beslissen over de goedkeuring van programma’s van eisen (uitgangspuntendocument) van brandbeveiligingsinstallaties, met inbegrip van het beslissen omtrent gelijkwaardige oplossingen.

Het beslissen over de aanvaarding van documenten waaruit moet blijken dat automatische brandblusinstallaties adequaat functioneren, worden onderhouden en gecontroleerd

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Vuurwerkbesluit

B&W

Alg dir

Medewerker Beleidsuitvoering I en III

Het opleggen van een bestuurlijke boete

Art. 44a Alcoholwet

Burg

Alg dir

Medewerker Beleidsuitvoering I

Intrekken van een vergunning

Art. 31 Alcoholwet

Burg

Alg dir

Medewerker Beleidsuitvoering I en III

Schorsen van een vergunning

Art. 32 Alcoholwet

Burg

Alg dir

Medewerker Beleidsuitvoering I en III

Het beslissen tot het wegslepen van voertuigen als bedoeld in de Wegsleepverordening gemeente Roosendaal

Wegsleepverordening gemeente Roosendaal

B&W

Alg dir

Mdw handhaving III

Het opvragen van advies aan het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Art. 7 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

B&W

Burg

Alg dir

Medewerker Beleidsuitvoering I

Het opvragen van justitiële en strafvorderlijke gegevens

Titel 2, Afd. 2 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Hfdst. 3 Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

B&W

Burg

Alg dir

Medewerker Beleidsuitvoering I

Het opvragen van politiegegevens

Art. 16 Wet politiegegevens

Burg

Alg dir

Medewerker Beleidsuitvoering I

Het uitbetalen van voorschotten uit de kas

 

B&W

Alg dir

Mdw handhaving III

Het opleggen van een bestuurlijke boete

Artikel 18 en 19 Wet goed verhuurderschap

B&W

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering I

Het besluiten om overeenkomstig artikel 20 Wet goed verhuurderschap al dan niet openbaar bekend te maken dat een bestuurlijke boete is opgelegd of een besluit tot inbeheername van woon- of verblijfsruimte is genomen, en het verrichten van alle handelingen die daarvoor nodig zijn.

Tevens het besluiten om een openbare bekendmaking op grond van de wet goed verhuurderschap te verwijderen en alle handeling te verrichten die daarvoor nodig zijn.

Artikel 20 Wet goed verhuurderschap

B&W

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering I

Het opleggen van een bestuurlijke boete

Huisvestingsverordening Gemeente Roosendaal

Huisvestingswet

B&W

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering I

Het intrekken van een vergunning:

 • -

  voor het onttrekken van woonruimte

 • -

  voor het omzetten van woonruimte

 • -

  de verhuurvergunning opkoopbescherming

Huisvestingsverordening Gemeente Roosendaal

Huisvestingswet

B&W

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering I en III

05c. Groep Handhaving

 

Grondslag

Bevoegd

Mandateren aan

Doormandateren aan

Doormandateren aan

Het aanwijzen van personen als toezichthouder voor het houden van toezicht op de naleving van alle wettelijke regelingen waarin de gemeente is aangewezen als het wettig (bevoegd) gezag alsmede de krachtens artikel 149 van de Gemeentewet vastgestelde verordeningen

Art. 5:11 Awb

B&W

Burg

Alg dir

Mdw handhaving I

Het beslissen tot het opleggen van een last onder bestuursdwang, het effectueren hiervan en in verband daarmee het sluiten van overeenkomsten met derden om die handelingen te verrichten die nodig zijn ter uitvoering van de bestuursdwang, voor de wettelijke regelingen waarvoor de bestuursorganen van de gemeente zijn aangewezen als bevoegd gezag

Art. 125 Gemw

Hoofdstuk 18 Ow

B&W

Burg

Alg dir

Mdw handhaving I, III en IV

 

Het beslissen tot het opleggen van een last onder dwangsom, en in verband daarmee het sluiten van overeenkomsten met derden om die handelingen te verrichten die nodig zijn ter effectuering/inning van de opgelegde last, voor de wettelijke regelingen waarvoor de bestuursorganen van de gemeente zijn aangewezen als bevoegd gezag

Art. 125 Gemw

Art. 5:32 Awb

Hoofdstuk 18 Ow

B&W

Burg

Alg dir

Mdw handhaving I, III en IV

 

Het beslissen tot het direct toepassen van bestuursdwang namens het college, het effectueren hiervan en in verband daarmee het sluiten van overeenkomsten met derden om die handelingen te verrichten die nodig zijn ter uitvoering van de bestuursdwang bij spoedeisende situaties

Toelichting:

Dit mandaat (volmacht en machtiging) voor de uitvoering van bestuursdwang zonder schriftelijk besluit vooraf en evt. het aangaan van noodzakelijke overeenkomsten, geschiedt slechts voorzover het een bevoegdheid van burgemeester en wethouders betreft (dus niet van de burgemeester) en de teamleider of de medewerker de situatie zo spoedeisend achten dat het college in redelijkheid niet vooraf ingeschakeld kan worden. Het gaat hierbij onder meer om gevallen waarbij er onomkeerbare en/of onveilige (levensbedreigende) situaties dreigen te ontstaan, zoals bij het kappen van bomen, slopen, illegale bouw, calamiteiten etc.

De beslissing tot het toepassen van bestuursdwang dient hierna alsnog zo spoedig mogelijk schriftelijk bekend te worden gemaakt.

Art. 125 Gemw

Art. 5:31 Awb

Hoofdstuk 18 Ow

B&W

Alg dir

Mdw handhaving I, III en IV

 

Het beslissen tot het opleggen van een last onder bestuursdwang voor overtreding van artikel 5:12 APV, het effectueren hiervan en in verband daarmee het sluiten van overeenkomsten met derden om die handelingen te verrichten die nodig zijn ter uitvoering van de bestuursdwang

Art. 125 Gemw

Hoofdstuk 18 Ow

B&W

Alg dir

Mdw handhaving I, III en IV

 

Een bevel geven zich gedurende ten hoogste 14 dagen niet in een of meer bepaalde delen van de gemeente op een openbare plaats op te houden, op grond van artikel 2:78 APV (gebiedsontzegging)

Art. 2:78, lid 1, APV

Burg

Alg dir

Mdw handhaving I, III en IV

Het beslissen tot het wegslepen van voertuigen als bedoeld in de Wegsleepverordening gemeente Roosendaal

Wegsleepverordening gemeente Roosendaal

B&W

Alg dir

Mdw handhaving I, III en IV

 

Het intrekken, verlengen, wijzigen en aanvragen van een BOA akte bij Justis met het aanvraag-/mutatieformulier Individuele Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) op grond van een categoriaal besluit

B&W

Burg

Alg dir

Mdw handhaving I

5d. Groep Leerplicht en Veiligheid

 

Grondslag

Bevoegd

Mandateren aan

Doormandateren aan

Het opvragen van politiegegevens

Art. 16 Wet politiegegevens

Burg

Alg dir

Medewerker Beleidsuitvoering I

Het opvragen van justitiële en strafvorderlijke gegevens

Titel 2, Afd. 2 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Hfdst. 3 Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

B&W

Burg

Alg dir

Medewerker Beleidsuitvoering II

06. Team Beheer

 

Grondslag

Bevoegd

Mandateren aan

Doormandateren aan

Doormandateren aan

Algemeen

Het uitvoeren van de Boswet

 Boswet

B&W

Alg dir

Mdw ontwerp & voorbereiding IV

 

Het verstrekken van spoedopdrachten aan derden, zoals bijvoorbeeld voor verwijdering van explosieven

 

B&W

Burg

Alg dir

Ambtenaar van dienst

Medewerker ontwerp & voorbereiding III

 

Het nemen van beslissingen op grond van de Wet open overheid, de Wet Hergebruik Overheidsinformatie en aanverwante regelingen, inclusief de besluiten die in het voortraject worden genomen (bv. opschortingsbesluiten en verdagingsbesluiten) en overige correspondentie zoals preciseringsverzoeken.

Woo

B&W

Burg

Alg dir

Mdw ontwerp & voorbereiding III en IV

Verkeer

 

 

 

 

 

Het nemen van verkeersbesluiten op grond van artikel 15 Wegenverkeerswet 1994

Art. 15 en 18 Wegenverkeerswet 1994

B&W

Alg dir

Mdw ontwerp & voorbereiding III

Mdw beleidsuitvoering II

 

Het instellen van tijdelijke verkeersmaatregelen bij reconstructies

 

B&W

Alg dir

Mdw ontwerp & voorbereiding III

Mdw beleidsuitvoering II

 

Het instellen van tijdelijke verkeersmaatregelen bij calamiteiten

 

 B&W

Alg dir

Ambtenaar van dienst

 

Het jaarlijks vaststellen van het gladheidsbestrijdingsplan (technische aanpassingen), met uitzondering van het wijzigen van het beleid

Art. 15 e.v. Wegenverkeerswet 1994

B&W

Alg dir

Mdw ontwerp & voorbereiding III

 

Het beslissen inzake het verlenen van ontheffing op grond van artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

Art. 87 RVV 1990

B&W

Alg dir

Mdw ontwerp & voorbereiding III

Mdw beleidsuitvoering II

 

Het beslissen op een aanvraag om een ontheffing van het verbod om grote voertuigen te parkeren

Art. 5:8 lid 5 APV

B&W

Alg dir

Mdw ontwerp & voorbereiding III

Mdw beleidsuitvoering II

 

Het beslissen op een aanvraag om ontheffing van het verbod om binnen voor publiek toegankelijke natuurgebieden, parken, plantsoenen of voor recreatief gebruik beschikbare terreinen te rijden of zich te bevinden met een motorvoertuig, (brom)fiets of paard

Art. 5:33 lid 5 APV

B&W

Alg dir

Mdw ontwerp & voorbereiding IV

 

Scheepvaartverkeerswet

 

 

Het nemen van beslissingen ogv het bepaalde in de Scheepvaartverkeerswet, waarvoor B&W als bevoegd gezag zijn aangewezen, in het bijzonder het nemen van beslissingen als bedoeld in artikel 5 van die wet

Scheepvaartverkeerswet

B&W

Alg dir

Mdw ontwerp & voorbereiding III

 

Civieltechnische werken

Aangifte doen van vandalisme en vernieling gemeentelijke eigendommen

B&W

Alg dir

Mdw ontwerp & voorbereiding III

Gemeentelijke gebouwen

 

 

 

 

 

Het aangaan en ondertekenen van (ver)huurovereenkomsten gemeentelijke accommodaties/gebouwen.

 

B&W

Burg

Alg dir

Mdw ontwerp en voorbereiding lll (senior projectleider)

 

Het aangaan en ondertekenen van incidentele verhuurovereenkomsten gemeentelijke sportaccommodaties/gebouwen

 

B&W

Burg

Alg dir

Mdw ontwerp en voorbereiding ll (senior projectleider)

 

Het voorbereiden en aanvragen van subsidies, voor zover die dienstbaar zijn aan de gemeentelijke taakuitoefening

B&W

Burg

Alg dir

Mdw ontwerp en voorbereiding II en III

Afvalstoffenverordening

 

 

 

 

 

Het vaststellen van de afvalwijzer

Art. 3 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening

B&W

Alg dir

Mdw ontwerp & voorbereiding III

 

Het beslissen op een aanvraag om ontheffing

Art. 16 lid 2 en 22 lid 2 Afvalstoffen-verordening

B&W

Alg dir

Mdw ontwerp & voorbereiding III

 

Het beslissen op een aanvraag om ontheffing

Art. 7 lid 2 en 9 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening

B&W

Alg dir

Mdw ontwerp & voorbereiding III

 

Het aanstellen van personen als onbezoldigd ambtenaar belast met de uitvoering van de Afvalstoffenverordening

Art. 2.1 AVR

Afvalstoffenverordening

B&W

Alg dir

Mdw ontwerp & voorbereiding III

Het aanwijzen van aan hem ondergeschikte personen als toezichthouder voor het houden van toezicht op de naleving van de Afvalstoffenverordening

Art. 5:11 Awb

Afvalstoffenverordening

B&W

Alg dir

Directeur ll

Mdw ontwerp & voorbereiding III

Graven

 

 

 

 

 

Het uitvoeren van de Wet op de lijkbezorging en nemen van beslissingen die hiermee verband houden

Wet op de lijkbezorging

B&W

Alg dir

Mdw ontwerp & voorbereiding IV

 

Het beslissen op een verzoek tot toestemming voor bijzetten of verstrooien van as

Art. 6 Beheersverordening gesloten begraafplaats

B&W

Alg dir

Mdw ontwerp & voorbereiding IV

 

Het beslissen op een aanvraag voor vergunning voor een gedenkteken

Art. 10

Beheersverordening gesloten begraafplaats

B&W

Alg dir

Mdw ontwerp & voorbereiding IV

 

Het aanschrijven inzake onderhoud of herstel van grafbedekking

Art. 13 lid 3 en lid 4 Beheersverordening gesloten begraafplaats

B&W

Alg dir

Mdw ontwerp & voorbereiding IV

 

Het beslissen op een aanvraag om verlof tot het doen opgraven van een stoffelijk overschot (passend binnen de geldende richtlijnen van het ministerie)

 

Burg

Alg dir

Mdw ontwerp & voorbereiding IV Directeur Stichting crematoria en begraafplaatsen Zoom- en Zegestede

 

Besluiten dat plaatsen als bedoeld in 5:36 lid 1 voor een bepaalde termijn worden onttrokken aan de mogelijkheid van asverstrooiing

Art. 5:36 lid 3 APV

B&W

Alg dir

Mdw ontwerp & voorbereiding IV

 

Het beslissen op een aanvraag om een ontheffing voor incidentele asverstrooiing binnen de bebouwde kom

Art. 5:36 lid 4 APV

B&W

Alg dir

Mdw ontwerp & voorbereiding IV

 

Verordening wijkbudgetten en subsidiëring Bewonersplatforms

Het toekennen van subsidies

Art. 2, 3 en 4 Verordening wijkbudgetten en subsidiëring Bewonersplatforms

B&W

Alg dir

Mdw ontwerp & voorbereiding III

Overig

 

 

 

 

 

Het ondertekenen van brieven inzake tijdelijke wijziging huisvuilinzameling

 

B&W

Alg dir

Mdw ontwerp & voorbereiding III

 

Het ondertekenen van standaardbrieven naar personen, waarvan bekend is dat zij uit huis worden gezet.

 

B&W

Alg dir

Mdw ontwerp & voorbereiding III

 

Het vaststellen van een dienstrooster van de ambtenaar van dienst

 

B&W

Alg dir

Mdw ontwerp & voorbereiding III

 

Verhaal van schade dat is aangebracht bij de gemeente m.u.v. civielrechtelijke procedures + schade aan lantaarnpalen (gemandateerd aan onderhoudsaannemer OVL bestek)

 

B&W

Alg dir

Mdw ontwerp & voorbereiding III

 

Het verbieden van een melding voor een uitweg

2:12 APV

B&W

Alg dir

Mdw admin& secretarieeI II

Mdw ontwerp voorbereiding IV

Mdw beleidsuitvoering III

Alle besluiten obv de Algemene Verordening Ondergronds Infrastructuren

Algemene Verordening Ondergronds Infrastructu-ren

B&W

Alg dir

Mdw admin & secretarieel II

Mdw ontwerp & voorbereiding IV

07. Team Openbare Werken

 

Grondslag

Bevoegd

Mandateren aan

Doormandateren aan

Doormandateren aan

Het vaststellen van dienstroosters van de storingsdienst en gladheidsbestrijding

 

B&W

Alg dir

Medewerker beleidsuitvoering II (Bedrijfscoördinator)

 

Het uitbetalen van voorschotten uit de kas

B&W

Alg dir

Mdw

administratie & secretarieel III

Mdw bedrijfsvoering III

08. Groep Economie, RO ontwikkeling, RWG, RO projectmanagement

Algemeen

Grondslag

Bevoegd

Mandaterenaan

Doormandateren aan

Doormandateren aan

Het besluiten tot en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met, indien van toepassing, inachtneming van het vigerende inkoop- en aanbestedingsbeleid en passend binnen de vastgestelde begroting

NB indien ook budgetten vereist zijn en dus de regeling budgetbeheer en bijbehorende uitvoeringsvoorschriften van toepassing zijn, geldt dat het bepaalde in de regeling budgetbeheer altijd in acht moet worden genomen.

Bij periodieke betalingen wordt de waarde berekend aan de hand van de looptijd. Indien deze looptijd onbepaald is, wordt uitgegaan van 48 maanden.

Art. 160 lid 1 sub d en 171 Gemw

B&W

Burg

Alg dir (tot 500.000)

Dir ll (tot 500.000)

Toegestaan aan projectleiders of medewerkers die functioneren als projectleider tot max. 150.000 euro door de Algemeen directeur

Toegestaan door de Algemeen directeur bij medewerkers tot max. 25.000 euro

Het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten aangaande koop- en verkoop van grond en het ondertekenen van deze overeenkomsten.

NB indien ook budgetten vereist zijn en dus de regeling budgetbeheer en bijbehorende uitvoeringsvoorschriften van toepassing zijn, geldt dat het bepaalde in de regeling budgetbeheer altijd in acht moet worden genomen.

Bij periodieke betalingen wordt de waarde berekend aan de hand van de looptijd. Indien deze looptijd onbepaald is, wordt uitgegaan van 48 maanden.

B&W

Burg

Alg dir (tot 500.000)

Dir ll (tot 500.000)

Toegestaan aan projectleiders of medewerkers die functioneren als projectleider tot max. 150.000 euro door de Algemeen directeur

Toegestaan door de Algemeen directeur bij medewerkers tot max. 25.000 euro

Het nemen van beslissingen op grond van de Wet open overheid, de Wet Hergebruik Overheidsinformatie en aanverwante regelingen, inclusief de besluiten die in het voortraject worden genomen (bv. opschortingsbesluiten en verdagingsbesluiten) en overige correspondentie zoals preciseringsverzoeken.

Woo

B&W

Burg

Alg dir

Mdw ontwikkeling II

Mdw beleidsuitvoering I en II

Projectleider I en III

 

Invullen van enquêtes die een beleidsvisie inhouden

 

B&W

Alg dir

Projectleider II, III en IV

Adviseur IV Mdw ontwikkeling I, II , III en IV

Mdw beleidsuitvoering II en III

 

Het voorbereiden en aanvragen van subsidies, voor zover die dienstbaar zijn aan de gemeentelijke taakuitoefening

 

B&W

Burg

Alg dir

Projectleider II, III en IV

Adviseur IV

Mdw ontwikkeling I, II en IV Mdw beleidsuitvoering II en III

 

Het aanvragen van vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen etc. voor zover die dienstbaar zijn aan de gemeentelijke taakuitoefening

 

B&W

Burg

Alg dir

Projectleider II, III en IV

Adviseur IV Mdw ontwikkeling I, II, III en IV

Mdw beleidsuitvoering I, II en III

 

Opgaven aan CBS

 

B&W

Alg dir

Alle functionarissen van de groepen

 

Het uitvoeren van aangelegenheden inzake het verkeer langs elektronische weg

Afd. 2.3 Awb + bijz. wetten

B&W

Burg

Alg dir

Mdw ontwikkeling II

Mdw beleidsuitvoering II

 

Het vaststellen van (web)formulieren

Art. 4:4 Awb + bijz. wetten

B&W

Burg

Alg dir

Mdw ontwikkeling II

Mdw beleidsuitvoering

 

Het doen van aangifte, indien jegens de gemeente schade is veroorzaakt.

 

B&W

Burg

Alg dir

Alle functionarissen van de groepen

 

Het nemen van beslissingen op grond van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (par. 4.1.3.1 en 4.1.3.2 Awb) voor zover de bevoegdheid om te beslissen op de onderliggende aanvraag niet reeds gemandateerd is

Awb

B&W

Burg

Alg dir

Mdw ontwikkeling II

Mdw beleidsuitvoering

 

Het sluiten van anterieure overeenkomsten, waarbij kosten worden verhaald tot € 100.000

B&W

Alg dir

Mdw ontwikkeling II

1. Afwijzen van schadeclaims, die betrekking hebben op vastgoed/RO tot 150.000,00

2. Afwijzen van schadeclaims, die betrekking hebben op vastgoed/RO boven 150.000,00

BW

B&W

Alg dir

1. Mdw ontwikkeling II

2. Directeur

Het verrichten van publicaties met betrekking tot de beschikbaarheid van onroerende zaken inzake de selectieprocedure van (potentiële) gegadigden, alsmede inzake voornemens tot verkoop (inclusief overige privaatrechtelijke rechtshandelingen ten aanzien van onroerende zaken, zoals erfpacht, pacht, huur bruikleen, etc).

B&W

Alg Dir

Dir II

Mdw ontwikkeling II uit de groep RO Ontwikkeling

(Adviseur

Vastgoed-

Ontwikkeling en

Juridisch adviseur vastgoed-

Ontwikkeling)

Mdw beleidsuitvoering I

Besluitvorming, dat er slechts één potentiële gegadigde is en motivering incl. publicatie waarom mag worden aangenomen dat er slechts één serieuze gegadigde voor aankoop (inclusief overige privaatrechtelijke rechtshandelingen ten aanzien van onroerende zaken, zoals erfpacht, pacht, huur, bruikleen, etc) in aanmerking komt

B&W

Alg Dir

Dir II

Mdw ontwikkeling II uit de groep RO Ontwikkeling

(Adviseur

Vastgoed-

Ontwikkeling en

Juridisch adviseur vastgoed-

Ontwikkeling)

Mdw beleidsuitvoering I

Indien nodig, gelet op het mandaat voor het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen of overeenkomsten voor de koop en verkoop van grond in overleg met Dir II, Alg Dir of B&W.

Het opstellen van criteria op basis waarvan uit verschillende gegadigden de koper, huurder, bruiklener etc. wordt geselecteerd.

B&W

Alg Dir

Dir II

(Adviseur

Vastgoed-

Ontwikkeling en

Juridisch adviseur vastgoed-

Ontwikkeling)

Mdw beleidsuitvoering I

Het selecteren van een koper, huurder, bruiklener etc. op basis van de selectiecriteria.

(de gunning)

B&W

Alg Dir

Dir II

(Adviseur

Vastgoed-

Ontwikkeling en

Juridisch adviseur vastgoed-

Ontwikkeling)

Mdw beleidsuitvoering I

Indien nodig, gelet op het mandaat voor het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen of overeenkomsten voor de koop en verkoop van grond pas na afstemming met Dir II, Alg Dir of B&W.

 

Grondslag

Bevoegd

Mandateren aan

Doormandateren aan

Doormandateren aan

Omgevingswet

 
 
 
 
 

Het beslissen inzake het vaststellen van delen van een omgevingsplan, inclusief het beslissen tot het starten van de procedure en exclusief het beslissen op evt zienswijzen

Art. 2.8 Ow

B&W

Alg dir

Mdw ontwikkeling ll

Mdw beleidsuitvoering ll

 

het beslissen inzake het vaststellen van delen van een omgevingsplan, inclusief het beslissen tot het starten van de procedure en exclusief het beslissen op evt zienswijzen

Art. 2.8 Ow

B&W

Alg dir

Mdw ontwikkeling ll

Mdw beleidsuitvoering ll

 

Het stellen van maatwerkvoorschriften ten aanzien van in het plan omschreven onderwerpen of onderdelen

Art. 2.8 Ow

Art. 4.5 Ow

B&W

Alg dir

Mdw ontwikkeling ll

Mdw beleidsuitvoering ll

 

Het verstrekken van opdrachten aan een schadebeoordelingscommissie in het kader van de Verordening nadeelcompensatie voor advisering over toekenning tegemoetkoming van schade

Art. 15.1 Ow

B&W

Alg dir

Mdw ontwikkeling ll

Mdw beleidsuitvoering ll

 

Op een aanvraag om een tegemoetkoming in schade besluiten tot:

 • 1.

  Het afwijzen wegens kennelijke niet-ontvankelijkheid of kennelijke ongegrondheid

 • 2.

  Het verlengen van de termijn van afwijzing van een aanvraag wegens kennelijke niet-ontvankelijkheid of kennelijke ongegrondheid

Art. 15.1 Ow

B&W

Alg dir

Mdw ontwikkeling ll

Mdw beleidsuitvoering ll

 

De beslissing tot toekenning van de aanvraag om een tegemoetkoming in schade waarbij het uit te betalen geldbedrag geheel verhaald kan worden overeenkomstig een afgesloten schadevergoedingsovereenkomst of anterieure overeenkomst

Art. 15.1 Ow

Art. 13.3c Ow

B&W

Alg dir

Mdw ontwikkeling ll

Mdw beleidsuitvoering ll

 

Het afsluiten van nadeelcompensatie overeenkomsten

Art. 15.1 Ow

Art 13.3c Ow

B&W

Burg

Alg dir

Adviseur lV

Mdw ontwikkeling l, ll en lll

Mdw beleidsuitvoering ll

 

Het beslissen over een vormvrije mer-beoordeling

Art. 16.36 lid 1 Ow

Art. 16.43 lid 1 Ow

B&W

Alg dir

Mdw ontwikkeling II Mdw beleidsuitvoering II

 

Geluid

 
 
 
 
 

Het beslissen op verzoeken om het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting, exclusief het beslissen op evt zienswijzen

B&W

Alg dir

Mdw ontwikkeling ll

Mdw beleidsuitvoering ll

 

Stimuleringsregelingen

 
 
 
 
 

Uitvoeren Stimuleringsregeling Klimaatbestendig Roosendaal Natuurstad

Stimuleringsregeling Klimaatbestendig Roosendaal Natuurstad

B&W

Alg dir

Mdw Ontwikkeling II

Uitvoering Verordening Starterslening

Verordening starterslening

B&W

Alg dir

Mdw ontwikkeling ll, lll en lV

Mdw beleidsuitvoering ll en lll

 

Uitvoering van de regeling Stimuleringslening aankoop woon- en werklocaties

Stimuleringslening woon-en werklocaties

B&W

Alg dir

Mdw ontwikkeling ll, lll en lV

Mdw beleidsuitvoering ll en lll

 

Uitvoering Verordening Verzilverlening

Verordening Verzilverlening

B&W

Alg dir

Mdw ontwikkeling ll, lll en lV

Mdw beleidsuitvoering ll en lll

 

Uitvoering Stimuleringsregeling verbeteren wooncomfort eigen woning en het nemen van beslissingen op grond van deze regeling

Art. 147 en 149 Gemw

Stimuleringsregeling verbeteren wooncomfort eigen woning

B&W

Alg dir

Mdw ontwikkeling ll, lll en lV

Mdw beleidsuitvoering ll en lll

 

Beleidsregel tweede bewonersvergunning

 
 
 
 
 

Het vaststellen van de parkeerdruk per zone op basis van een jaarlijks onderzoek

Art. 3 Beleidsregel tweede bewonersvergunning

B&W

Alg dir

Mdw ontwikkeling ll

 

Gemeentebrede (ook voor andere teams en groepen) vertegenwoordiging in buitengerechtelijke rechtshandelingen inzake onroerend goedtransacties (compareren bij akten) en het verstrekken van volmachten daartoe

Art. 171 Gemw

Burg

Alg dir

Adviseur lV

Mdw ontwikkeling ll

Mdw beleidsuitvoering I

 

Het ondertekenen van het verzoekbesluit tot onteigening en het daarbij overleggen van de daarbij behorende stukken en gegevens.

(* de gemeenteraad dient besloten te hebben tot het verzoekbesluit)

Hoofdstuk 11 Ow

B&W voor wat betreft de ondertekening van het verzoekbesluit

Alg dir

Nvt

Nvt

Het voeren van minnelijk overleg als bedoeld in de handreiking administratieve onteigeningsprocedure (Rijkswaterstaat ministerie van infrastructuur en milieu, met de aanpassingen die van tijd tot tijd worden doorgevoerd) inclusief het doen van aanbiedingen, dit laatste met dien verstande dat het doen van aanbiedingen uitsluitend is toegestaan onder expliciet voorbehoud van besluitvorming door of namens (op basis van een geldend mandaat) burgemeester en wethouders.

Hoofdstuk 11 Ow

B&W

Alg dir

Dir II

De externe verwerver die beschikt over een opdrachtbrief van of namens het college.

medewerkers met de functie adviseur lV en medewerkers ontwikkeling II

Het besluiten tot en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen - in het bijzonder de aankoop van gronden - ter uitvoering van de visie Bulkenaar (waaronder de eventuele aankoop van compensatie gronden in de gemeente voor grondeigenaren in het gebied de Bulkenaar).

Dit met in achtneming van en binnen de door de gemeenteraad gevoteerde kredieten.

Artikel 160 Gemeentewet

B&W

Alg dir (tot één miljoen euro)

Dir II (tot één miljoen Euro)

nvt

De bevoegdheden m.b.t. de procedure, beslistermijn voor besluit

over bereidheid tot verkrijging, vervreemding aan derden en nietigheid van rechtshandelingen in strijd met voorkeursrecht

Art. 16.32b Ow

Art. 9.13 Ow

Art. 9.16 lid 2 Ow

Art. 9.22 Ow

B&W

Alg dir

Adviseur IV en mdw ontwikkeling II

Mdw beleidsuitvoering I

 

Het ondertekenen van overeenkomsten, waartoe het college dan wel de directie binnen hun bevoegdheid heeft besloten deze aan te gaan. Alsmede het verrichten van alle handelingen zoals beschreven in de overeenkomst. 

Art. 171 Gemw

Burg

Alg dir

Projectleider II, III en IV

Adviseur IV

Mdw ontwikkeling I en II

Mdw beleidsuitvoering I,II en III

 

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten en/of zakelijke rechten met betrekking tot onroerende zaken

Art. 160 en 171 Gemw

B&W

Burg

Alg dir

1.Projectleider II, III en IV

tot een jaarlijks of eenmalige vergoeding (huur, canon) van € 50.000,-

2.Adviseur IV

Mdw ontwikkeling II

Mdw beleidsuitvoering I en II tot een jaarlijks of eenmalige vergoeding (huur, canon) van € 10.000,-

 

Afdoening van meldingen m.b.t. de werkzaamheden van het team (waaronder doch niet uitsluitend projecten en uitvoering grondexploitatie) geen klacht als bedoeld in hoofdstuk 9 Algemene wet bestuursrecht

 

B&W

Alg dir

Alle functionarissen van het team

 

Kermissen

 
 
 
 
 

Het uitoefenen van de bevoegdheden opgenomen in de verhuurvoorwaarden kermissen gemeente Roosendaal

Art. 160 en 171 Gemw

B&W

Alg. dir

Mdw beleidsuitvoering II (kermismeester)

Bij afwezigheid van de kermismeester aan een door de kermismeester aangewezen medewerker

 

Circusbeleid

 
 
 
 
 

Het uitoefenen van de bevoegdheden uit artikelen 2:24 APV, 2:25 APV en het Circusbeleid, uitsluitend voor zover deze betrekking hebben op het door de burgemeester vastgestelde “Circusbeleid gemeente Roosendaal”

Art. 2:24 en 2:25 APV

Art. 4:81 Awb

Burg

Alg. dir

Mdw beleidsuitvoering II (kermismeester)

Bij afwezigheid van de kermismeester aan een door de kermismeester aangewezen medewerker

 

Marktverordening

 
 
 
 
 

Het uitoefenen van de bevoegdheden in de artikelen 3 derde lid, 4 (behoudens het bepaalde in art 5 tweede lid) 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18 en 21 uit de Marktverordening

Marktverordening

B&W

Alg dir

Medewerker beleidsuitvoering ll (marktmeester)

Bij afwezigheid van de marktmeester aan een door de marktmeester aangewezen medewerker

 

Inrichtingsplan voor de maandagmarkt in het centrum

 
 
 
 
 

Inschrijving en doorhalen inschrijving op de anciëniteitenlijst

Art. 11 Marktverordening

B&W

Alg dir

Medewerker beleidsuitvoering ll (marktmeester)

Bij afwezigheid van de marktmeester aan een door de marktmeester aangewezen medewerker

 

Inschrijving op de gegadigdenlijst

Art. 12 Marktverordening

B&W

Alg dir

Medewerker beleidsuitvoering ll (marktmeester)

Bij afwezigheid van de marktmeester aan een door de marktmeester aangewezen medewerker

 

Toewijzing standwerkerplaats

Art. 16 Marktverordening

B&W

Alg dir

Medewerker beleidsuitvoering ll (marktmeester)

Bij afwezigheid van de marktmeester aan een door de marktmeester aangewezen medewerker

 

Beoordelen of een vergunninghouder voldoet aan de bepalingen van het inrichtingsplan

Art. 17 Marktverordening

B&W

Alg dir

Medewerker beleidsuitvoering ll (marktmeester)

Bij afwezigheid van de marktmeester aan een door de marktmeester aangewezen medewerker

 

Inrichtingsplan voor de zaterdagmarkt in het centrum

 
 
 
 
 

Inschrijving en doorhalen inschrijving op de anciënniteitenlijst

Art. 11 Marktverordening

B&W

Alg dir

Medewerker beleidsuitvoering ll (marktmeester)

Bij afwezigheid van de marktmeester aan een door de marktmeester aangewezen medewerker

 

Inschrijving op de gegadigdenlijst

Art. 12 Marktverordening

B&W

Alg dir

Medewerker beleidsuitvoering ll (marktmeester)

Bij afwezigheid van de marktmeester aan een door de marktmeester aangewezen medewerker

 

Toewijzing standwerkerplaats

Art. 16 Marktverordening

B&W

Alg dir

Medewerker beleidsuitvoering ll (marktmeester)

Bij afwezigheid van de marktmeester aan een door de marktmeester aangewezen medewerker

 

Beoordeling of een vergunninghouder voldoet aan de bepalingen van het inrichtingsplan

Art. 17 Marktverordening

B&W

Alg dir

Medewerker beleidsuitvoering ll (marktmeester)

Bij afwezigheid van de marktmeester aan een door de marktmeester aangewezen medewerker

 

Inrichtingsplan voor de biologische markt in het centrum

 
 
 
 
 

Inschrijving op de gegadigdenlijst

Art. 9 Marktverordening

B&W

Alg dir

Medewerker beleidsuitvoering ll (marktmeester)

Bij afwezigheid van de marktmeester aan een door de marktmeester aangewezen medewerker

 

Toewijzing standwerkerplaats

Art. 10 Marktverordening

B&W

Alg dir

Medewerker beleidsuitvoering ll (marktmeester)

Bij afwezigheid van de marktmeester aan een door de marktmeester aangewezen medewerker

 

Beoordeling of een vergunninghouder voldoet aan de bepalingen van het inrichtingsplan

Art. 11 Marktverordening

B&W

Alg dir

Medewerker beleidsuitvoering ll (marktmeester)

Bij afwezigheid van de marktmeester aan een door de marktmeester aangewezen medewerker

 

Inrichtingsplan voor de woensdagmarkt in Wouw

 
 
 
 
 

Inschrijving op de gegadigdenlijst

Art. 10 Marktverordening

B&W

Alg dir

Medewerker beleidsuitvoering ll (marktmeester)

Bij afwezigheid van de marktmeester aan een door de marktmeester aangewezen medewerker

 

Beoordeling of een vergunninghouder voldoet aan de bepalingen van het inrichtingsplan

Art. 12 Marktverordening

B&W

Alg dir

Medewerker beleidsuitvoering ll (marktmeester)

Bij afwezigheid van de marktmeester aan een door de marktmeester aangewezen medewerker

 

Inrichtingsplan voor de donderdagmarkt in Heerle

 
 
 
 
 

Inschrijving op de gegadigdenlijst

Art. 10 Marktverordening

B&W

Alg dir

Medewerker beleidsuitvoering ll (marktmeester)

Bij afwezigheid van de marktmeester aan een door de marktmeester aangewezen medewerker

 

Beoordeling of een vergunninghouder voldoet aan de bepalingen van het inrichtingsplan

Art. 12 Marktverordening

B&W

Alg dir

Medewerker beleidsuitvoering ll (marktmeester)

Bij afwezigheid van de marktmeester aan een door de marktmeester aangewezen medewerker

 

Uitvoeringsbesluit regulering gebruik haven

 
 
 
 
 

Het aangaan en ondertekenen van huurovereenkomstenvoor een ligplaats in de haven Roosendaal

Artt. 5:25 t/m 5:31 APV, Uitvoeringsbesluit regulering gebruik haven

Burg

B&W

Alg dir

Havenmeester

 

Het verlenen van een ontheffing voor het innemen van een ligplaats in de haven Roosendaal

Artt. 5:25 t/m 5:31 APV, Uitvoeringsbesluit regulering gebruik haven

B&W

Alg dir

Havenmeester

 

9. Groep Vergunningen

Grondslag

Bevoegd

Mandaterenaan

Doormandateren aan

Marktverordening

Het beslissen op een aanvraag voor een vergunning voor innemen standplaats

Art. 4 Marktverordening

B&W

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering ll en lll

Overschrijving van de vaste standplaatsvergunning

Art. 10 Marktverordening

B&W

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering ll en lll

Intrekken (voor bepaalde tijd) van een vaste standplaatsvergunning

Art. 11 Marktverordening

B&W

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering ll en lll

Het beslissen op een aanvraag om een vergunning ten behoeve van vervanging

Art. 12 Marktverordening

B&W

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering ll en lll

Omgevingsrecht

 

 

 

 

Het beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning, exclusief het beslissen op evt. zienswijzen voor vergunningen als bedoeld in artikel 5.1 Ow

Art. 4.4, 5.1, 5.3, 5.4, 5.8, 5.12 t/m 5.14, 5.18, 5.20, 5.31, 5.34, 5.36, 5.43 Ow

Erfgoedverordening

Art. 2:11 en 4:11 APV

B&W

Alg dir

Mdw ontwikkeling lll

Mdw beleidsuitvoering l, ll en lll

Het beslissen over een te geven advies over een aanvraag om omgevingsvergunning op verzoek van een ander bevoegd gezag

Art. 16.15 Ow

Art. 4.35 Ob

B&W

Alg dir

Mdw ontwikkeling lll

Mdw beleidsuitvoering l, ll en lll

Het wijzigen van een omgevingsvergunning, al dan niet op verzoek van de aanvrager of derden

Art. 5.39, 5.40 Ow

B&W

Alg dir

Mdw ontwikkeling lll

Mdw beleidsuitvoering l, ll en lll

Wijzigen tenaamstelling vergunning

Art. 5.37 Ow

B&W

Alg dir

Mdw ontwikkeling lll

Mdw beleidsuitvoering l, ll en lll

Mdw admin & secretariële ondersteuning lV

Erfgoedsubsidieverordening

 

 

 

 

Het beslissen op een aanvraag voor subsidies inclusief betalingsadvies

Erfgoedsubsidieverordening

B&W

Alg dir

Mdw ontwikkeling lll

Mdw beleidsuitvoering l, ll en lll

Milieu

 

 

 

 

Het schrijven van een brief om een melding aan te vullen, zoals het overleggen van rapporten (akoestisch, bodemonderzoek, geur)

Hoofdstuk 16 Ow

Hoofdstuk 11 Ob

B&W

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering l, ll en lll

Besluiten tot het opleggen van nadere voorschriften en publicatie hiervan

Hoofdstuk 16 Ow

Hoofdstuk 11 Ob

B&W

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering l, ll en lll

Besluiten toe te staan dat andere maatregelen van gelijkwaardig niveau van bescherming van het milieu mogen worden getroffen dan voorgeschreven

Hoofdstuk 16 Ow

Hoofdstuk 11 Ob

B&W

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering l, ll en lll

Brandbeveiligingsverordening

 

 

 

 

Het beslissen over en het afdoen van een gebruiksmelding

Besluit bouwen leefomgeving

B&W

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering l, ll en lll

Het opleggen van voorschriften aan een eigenaar van een naaldhoutbos, een heideveld, een veen of een ander terrein dat met brandbare gewassen is begroeid ter voorkoming van brand en het beperken van de gevolgen van brand

Besluit bouwen leefomgeving

B&W

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering l, ll en lll

Wet geluidhinder

 

 

 

 

Het beslissen op verzoeken om een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting, exclusief het beslissen op evt. zienswijzen

B&W

Alg dir

Mdw ontwikkeling lll

Mdw beleidsuitvoering l en ll

Algemene plaatselijke verordening

Het beslissen op alle aanvragen om ontheffingen en vergunningen en het afdoen van meldingen uit de APV

APV 

B&W

Burg

Alg dir

Mdw ontwikkeling lll

Mdw beleidsuitvoering ll en lll

Mdw admin & secretariële ondersteuning lV

Het op verzoek of ambtshalve vrijstelling verlenen van het verbod om zonder vergunning een openbare inrichting te exploiteren en het intrekken daarvan

Art. 2:28 lid 5 en lid 6 APV

Burg

Alg dir

Mdw ontwikkeling lll

Mdw beleidsuitvoering ll en lll

Mdw admin & secretariële ondersteuning lV

Het stellen van beperkingen, nadere regels en het geven van aanwijzingen voor het innemen van een ligplaats met een vaartuig

Art. 5:25, 5:26 en 5:27 APV

B&W

Alg dir

Mdw ontwikkeling lll

Mdw beleidsuitvoering ll en lll

Mdw admin & secretariële ondersteuning lV

Aanwijzingsbesluit verbod glaswerk evenementen

Art. 2:10 APV

Aanwijzen evenementen verbod glaswerk

Art. 1 Aanwijzingsbesluit verbod glaswerk evenementen

B&W

Alg dir

Directeur II

Wet op de kansspelen

 

 

 

 

Het beslissen op een aanvraag om een vergunning voor speelautomaten in horeca-inrichtingen

Art. 30b Wet op de Kansspelen

Burg

Alg dir

Mdw ontwikkeling lll

Mdw beleidsuitvoering ll en lll

Mdw admin & secretariële ondersteuning lV

Het beslissen op een aanvraag om een loterijvergunning

Art. 3 Wet op de Kansspelen

B&W

Alg dir

Mdw ontwikkeling lll

Mdw beleidsuitvoering ll en lll

Mdw admin & secretariële ondersteuning lV

Vergunning Speelautomatenhal

Verordening speelautomatenhallen

B&W

Burg

Alg dir

Mdw ontwikkeling lll

Mdw beleidsuitvoering ll en lll

Mdw admin & secretariële ondersteuning lV

Zondagswet

 

 

 

 

Het beslissen op een aanvraag om een ontheffing ingevolge artikel 3: lawaai maken na 13:00 uur

Art. 3 Zondagswet

Burg

Alg dir

Mdw ontwikkeling lll

Mdw beleidsuitvoering ll en lll

Mdw admin & secretariële ondersteuning lV

Het beslissen op een aanvraag om een ontheffing ingevolge artikel 4: aanvangen met vermakelijkheid voor 13:00 uur

Art. 4 Zondagswet

Burg

Alg dir

Mdw ontwikkeling lll

Mdw beleidsuitvoering ll en lll

Mdw admin & secretariële ondersteuning lV

Het beslissen op een aanvraag om een ontheffing ingevolge artikel 5: aanvangen van een optocht voor 13:00 uur

Art. 5 Zondagswet

Burg

Alg dir

Mdw ontwikkeling lll

Mdw beleidsuitvoering ll en lll

Mdw admin & secretariële ondersteuning lV

Wet justitiële strafvorderlijke gegevens/Wet Bibob

 

 

 

 

Opvragen van inlichtingen obv de Wet politiegegevens

Art. 15, 16 en 18 Wet politiegegevens

Burg

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering l en ll

Medewerker Administratief en secretarieel II.

Opvragen inlichtingen uit de algemene documentatie- en strafregisters

Wet justitiële strafvorderlijke gegevens

B&W

Burg

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering l en ll

Medewerker Administratief en secretarieel II.

Opvragen van advies aan het Landelijk Bureau Bibob.(LBB)

Art. 7 en 26 Wet Bibob

Art. 27,30a, 31 Alcoholwet

Art. 30 e, f Wet op de Kansspelen

Art. 5.31 Ow

B&W

Burg

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering l en ll

Alcoholwet

 

 

 

 

Het beslissen op een aanvraag om een vergunning tot het uitoefenen van het horecabedrijf of slijtersbedrijf

Art. 3 Alcoholwet

Burg

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering ll en lll

Wijziging lokaliteit

Art. 30 Alcoholwet

Burg

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering ll en lll

Melding wijziging leidinggevende

Art. 30a Alcoholwet

Burg

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering II en III

Het beslissen op een aanvraag voor ontheffing verstrekking zwak-alcoholische dranken

Art. 35 Alcoholwet

Burg

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering ll en lll

Verkeer

 

 

 

 

Het beslissen op een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats

Art. 15 Wegenverkeerswet 1994

Art. 12 en 14 BABW

B&W

Alg dir

Mdw ontwikkeling lll

Mdw beleidsuitvoering ll en lll

Mdw admin & secretariële ondersteuning IV

Het beslissen op een aanvraag voor toestemming voor het houden van oriëntatieritten en wielerwedstrijden

Art. 10/148 Wegenverkeerswet 1994

B&W

Alg dir

Mdw ontwikkeling lll

Mdw beleidsuitvoering ll en lll

Mdw admin & secretariële ondersteuning IV

Het instellen van tijdelijke verkeersmaatregelen i.v.m. festiviteiten e.d.

Art. 15 Wegenverkeerswet 1994

B&W

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering ll en lll

Mdw ontwikkeling lll

Het beslissen op verzoeken voor het verlenen van ontheffing voor het inrijden van het autoluwe gebied.

Art. 15 Verordening ontheffingen autoluwe gebied Roosendaal

B&W

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering ll en lll

Mdw ontwikkeling lll

 • 1.

  Het aanstellen van verkeersregelaars op basis van artikel 56, eerste lid, onder b, van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

 • 2.

  Het aanstellen van verkeersregelaars op basis van artikel 56, eerste lid, onder b, van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer voor de duur van maximaal 12 maanden, welk aanstellen daardoor ook geldig zal zijn in de gemeente Roosendaal

Art. 56 BABW

Burg

Alg dir

Mdw ontwikkeling lll

Mdw beleidsuitvoering ll en lll

Mdw admin & secretariële ondersteuning IV

Burgemeesters Moerdijk, Halderberg, Steenbergen, Woensdrecht, Bergen op Zoom Toegestaan

Het ondertekenen en afgeven van legitimatiebewijzen voor de duur van maximaal 12 maanden

Art. 56 BABW

Art. 11 lid 3 Regeling Verkeersregelaars 2009

Burg

Alg dir

Burgemeester Bergen op Zoom

Toegestaan

Leegstandwet

 

 

 

 

Het beslissen op een aanvraag voor een vergunning

Art. 15 Leegstandwet

B&W

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering l, ll en lll

Diversen

 

 

 

 

Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur en zon- en feestdagen voor 8.00 uur en na 18.00 uur

Art. 4 Verordening

winkeltijden

B&W

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering ll en lll

Het al dan niet afgeven van een verklaring van geen bezwaar voor het bezigen en tot ontbranding brengen van vuurwerk (professionele vuurwerk)

Art. 3.3.4 lid 5 Vuurwerkbesluit

Burg

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering ll en lll

Het beslissen op een aanvraag om een vergunning voor het overbrengen van explosieven

Art. 11 Wet explosieven voor civiel gebruik

B&W

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering ll en lll

Het beslissen op aanvragen voor ontheffing voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen over andere dan de hiertoe aangewezen wegen

Art. 22 Wet vervoer gevaarlijke stoffen

B&W

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering l, ll en lll

Het nemen van beslissingen op grond van de Wet open overheid, de Wet Hergebruik Overheidsinformatie en aanverwante regelingen, inclusief de besluiten die in het voortraject worden genomen (bv. opschortingsbesluiten en verdagingsbesluiten) en overige correspondentie zoals preciseringsverzoeken.

Woo

B&W

Burg

Alg dir

Mdw ontwikkeling II en III

Mdw beleidsuitvoering I, II en III

Huisvestingswet/ huisvestingsverordening

Het beslissen op een aanvraag om een vergunning:

 • -

  voor het onttrekken van woonruimte

 • -

  voor het omzetten van woonruimte

 • -

  verhuurvergunning opkoopbescherming

Huisvestingswet

Huisvestingsverordening Gemeente Roosendaal

B&W

Alg dir

Mdw Ontwikkeling III

Mdw beleidsuitvoering I, II en III

Het intrekken van een onttrekkingsvergunning, omzettingsvergunning en verhuurvergunning opkoopbescherming

Huisvestingswet

Huisvestingsverordening Gemeente Roosendaal

B&W

Alg dir

Mdw Ontwikkeling III

Mdw beleidsuitvoering I, II en III

10. Team Administratie en Faciliteiten

Grondslag

Bevoegd

Mandateren aan

Doormandateren aan

Invordering

Het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke vorderingen:

tot een bedrag van EURO 2.500,- voor de invorderingsambtenaar en tot een bedrag van EURO 10.000,- voor de Directeur Bedrijfsvoering

Art. 255 Gemw

B&W

Alg dir

Invorderingsambtenaar tot € 2.500,00

Directeur Bedrijfsvoering tot € 10.000,00

Het nemen van de voorbereidende beslissingen in het kader van het invorderen van bestuursrechtelijke geldschulden bij dwangbevel als bedoeld in artikel 3 van de Leidraad Invordering, zoals onder meer de verrekening, uitstel van betaling, betalingsregelingen, vaststelling wettelijke rente, aanmaning en (gedeeltelijke) kwijtschelding

Leidraad Invordering

Titel 4.4 Awb

B&W

Burg

Alg dir

Invorderingsambtenaar

Het privaatrechtelijk invorderen van geldschulden, inclusief de (voorbereidende) beslissingen zoals onder meer de verrekening, uitstel van betaling, betalingsregeling, vaststelling wettelijke rente, aanmaning en (gedeeltelijke) kwijtschelding

Leidraad Invordering

Titel 4.4 Awb

B&W

Burg

Alg dir

Invorderingsambtenaar tot €2.500,00

Directeur Bedrijfsvoering tot € 10.000,00

Aangifte/informatievoorziening/algemeen

Het doen van aangifte van de Rijksbelastingen en het verstrekken van informatie:

 • 1.

  Omzetbelasting

 • 2.

  BTW compensatiefonds

 • 3.

  Loonheffingen

 • 4.

  Dividendbelasting

 • 5.

  Vennootschapsbelasting

 • 6.

  IB47

 • 7.

  Renseigneringsverplichting

B&W

Alg dir

Mdw Bedrijfsvoering I en III

Opgaven aan CBS

B&W

Alg. dir.

Mdw Bedrijfsvoering I en III

Medewerker systemen III

11. Groepen JZ&I, VPPC, Communicatie, F&S, Bestuursbureau

Algemeen

Grondslag

Bevoegd

Mandaterenaan

Doormandateren aan

Doormandateren aan

Het besluiten tot en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met, indien van toepassing, inachtneming van het vigerende inkoop- en aanbestedingsbeleid en passend binnen de vastgestelde begroting

NB indien ook budgetten vereist zijn en dus de regeling budgetbeheer en bijbehorende uitvoeringsvoorschriften van toepassing zijn, geldt dat het bepaalde in de regeling budgetbeheer altijd in acht moet worden genomen.

De griffier is bevoegd voor zover het aangelegenheden van de raad betreft.

Bij periodieke betalingen wordt de waarde berekend aan de hand van de looptijd. Indien deze looptijd onbepaald is, wordt uitgegaan van 48 maanden.

Art. 160 lid 1sub d en 171 Gemw

B&W

Burg

Alg dir (tot 500.000)

Dir ll (tot 500.000)

Toegestaan aan projectleiders of medewerkers die functioneren als projectleider tot max. 150.000 euro door de Algemeen directeur

Toegestaan door de Algemeen directeur bij medewerkers tot max. 25.000 euro

Het nemen van beslissingen op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wbp

B&W

Alg dir

 

Invullen van enquêtes die een beleidsvisie inhouden

 

B&W

Alg dir

Alle functionarissen van de groepen

 

Het voorbereiden en aanvragen van subsidies, voor zover die dienstbaar zijn aan de gemeentelijke taakuitoefening

 

B&W

Burg

Alg dir

Alle functionarissen van de groepen

 

Het aanvragen van vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen etc. voor zover die dienstbaar zijn aan de gemeentelijke taakuitoefening

 

B&W

Burg

Alg dir

 

Opgaven aan CBS

 

B&W

Alg dir

Alle functionarissen van de groepen

 

Het uitvoeren van aangelegenheden inzake het verkeer langs elektronische weg

Afd. 2.3 Awb + bijz. wetten

B&W

Burg

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering II

Adviseur III

Mdw bedrijfsvoering I

 

Het vaststellen van (web)formulieren

Art. 4:4 Awb + bijz. wetten

B&W

Burg

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering II

 

Het doen van aangifte, indien jegens de gemeente schade is veroorzaakt.

 

B&W

Burg

Alg dir

Alle functionarissen van de groepen

 

Het nemen van beslissingen op grond van de Wet open overheid, de Wet Hergebruik Overheidsinformatie en aanverwante regelingen, inclusief de besluiten die in het voortraject worden genomen (bv. opschortingsbesluiten en verdagingsbesluiten) en overige correspondentie zoals preciseringsverzoeken.

Woo

B&W

brug

Alg dir

Adviseur II en IV

Mdw beleidsuitvoering I en II

11a. Groep JZ & I

Grondslag

Bevoegd

Mandateren aan

Doormandateren aan

Juridische Zaken

 

 

 

 

1. Afhandelen van schadeclaims tot € 150.000

2. Vanaf €150.000

 

B&W

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering III (mdw verzekeringen) Adviseur III en IV

Directeur

Behandelen van alle zaken betrekking hebbende –als eisende en verwerende partij- op de procedure bij een rechtsprekend orgaan (verweerschrift, verzoek om uitstel, toezending processtukken e.d.)

 

B&W

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering I

Adviseurs III en IV (mdw bezwaar en beroep, juridisch adviseurs)

Het nemen van beslissingen op bezwaarschriften

 

B&W

Burg

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering I

Adviseurs III en IV (mdw bezwaar en beroep, juridisch adviseurs)

Het nemen van beslissingen ingevolge artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht (rechtstreeks beroep)

Art. 7:1a Awb

B&W

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering I

Adviseurs III en IV (mdw bezwaar en beroep, juridisch adviseurs)

Afdoen van verzoeken tot vergoeding van kosten rechtsbijstand in de bezwaarfase en opdracht geven tot vergoeding van de kosten in de bezwaar- en beroepsfase

 

B&W

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering I (mdw bezwaar en beroep)

Adviseur III en IV

Het mededelen aan bezwaarmaker dat een commissie over het bezwaarschrift zal adviseren

Art. 7:13, lid 2 Awb

B&W

Burg

Raad

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering I (mdw bezwaar en beroep)

Het beslissen tot opschorting en verdaging van de termijn tot beslissing op het bezwaarschrift

Art. 7:10, lid 2 en 3 Awb

B&W

Burg

Raad

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering I (mdw bezwaar en beroep)

Het nemen van beslissingen op grond van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen voor zover de bevoegdheid om te beslissen op de onderliggende aanvraag niet reeds gemandateerd is

Awb § 4.1.3.2.

B&W

Burg

Raad

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering I (mdw bezwaar en beroep)

Adviseur III en IV

Het publiceren van regelgeving op de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving en DROP

Gemw

B&W

Alg dir

Adviseur III en IV (juridisch adviseur)

Mdw adm & secr ondersteuning III, IV

 • 1.

  Het besluiten tot het voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures, als eisende en verwerende partij, inclusief het besluiten tot het volgen, uitvoeren en bewaken van een mediationtraject, het verrichten van handelingen ter voorbereiding daarop en alle proceshandelingen, tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist

Bijzondere instructie:

 • -

  voorafgaand aan de uitoefening van het mandaat dient devakinhoudelijke groep/team in te stemmen met de handelingen.

 • 2.

  Het besluiten tot het aanwijzen van een persoon, met recht van substitutie, die de gemeente vertegenwoordigt in procedures als hiervoor bedoeld

 • 3.

  Het voeren van verweer in strafrechtelijke procedures

Art. 160, 169 en 171 Gemw

B&W

Burg

Alg dir

Adviseur III en IV (juridisch adviseur) voor de punten 1, 2 en 3

Mdw beleidsuitvoering I (mdw bezwaar en beroep) voor punt 1

Het nemen van besluiten in de Woo procedure op grond van de Wet open overheid en aanverwante regelingen

Woo

B&W

Burg

Alg dir

Adviseur III en IV

Mdw beleidsuitvoering I

Het aanwijzen van een klachtencoördinator en zijn plaatsvervanger

Art. 4 Klachten-verordening

B&W

Alg dir

Het aanwijzen van een secretaris voor de klachtencommissies Jeugd en Wmo

Art. 3 Klachtenregeling Jeugd en art. 4 Klachtregeling WMO

B&W

Alg di

r

Behandeling en afhandeling van klachten

Klachtenverordening

Hoofdstuk 9 Awb

B&W

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering I

(mdw bezwaar en beroep)

Adviseur II en IV (juridisch adviseur)

Inkoop

Inkopen: Verrichten van (rechts)handelingen van de Gemeente gericht op de verwerving van Werken, Leveringen of Diensten en die een of meerdere facturen van een Ondernemer met betrekking tot bedoelde Werken, Leveringen of Diensten tot gevolg hebben.

Inkoopbeleid 2017

Aanbestedingswet

B&W

Alg dir

Tot €500.000

1. Adviseur III (inkoopadviseur)

tot € 150.000

2. Dir II

Tot € 500.000

Het verstrekken van gegevens inzake overheidsaanbestedingen in de publieke sector aan Ministerie van Economische Zaken

Aanbestedingswet

B&W

Alg dir

Adviseur III (inkoopadviseur)

Mdw adm & secr ondersteuning III

Het beslissen inzake het afwijken van de algemene inkoopvoorwaarden

B&W

Alg dir

Adviseur III (inkoopadviseur)

Het beslissen inzake het gemotiveerd afwijken van inkoopbeleid (na advies groep JZ & I)

Inkoopbeleid 2017 

B&W

Alg dir

DT

Afhandelen van voorgenomen gunning bij aanbestedingen

Aanbestedingswet

B&W

Alg dir

Adviseur III (inkoopadviseur)

Besluiten tot opschorten, verdagen of uitstellen van besluiten en termijnen

Aanbestedingswet

B&W

Alg dir

Adviseur III (inkoopadviseur)

Afhandelen van verzoeken om aanvullende informatie

Aanbestedingswet

B&W

Alg dir

Adviseur III

(inkoopadviseur)

Mdw adm & secr ondersteuning III

11b. Groep Bestuursbureau

 

Grondslag

Bevoegd

Mandateren aan

Doormandateren aan

Opvragen inlichtingen uit de politieregisters ten behoeve van Koninklijke onderscheidingen

Art. 14 Besluit politieregisters

Burg

Alg dir

Adviseur lll

Mdw. Beleidsuitvoering III

Het opvragen van justitiële gegevens bij de Centrale Justitiële Documentatie Dienst

Burg

Alg dir

Adviseur lll

Mdw. Beleidsuitvoering III

11c. Groep F&S

 

Grondslag

Bevoegd

Mandateren aan

Doormandateren aan

Besluiten op aanvragen subsidies:

 • 1.

  tot 10.000 Euro

 • 2.

  vanaf 0 tot 150.000 Euro

 • 3.

  vanaf 150.000 Euro

Hieronder wordt ook verstaan het besluiten op aanvragen subsidies inclusief toevoeging van het positieve verschil tussen de verleende subsidie en de werkelijke kosten van de activiteiten aan de algemene reserves of bestemmingsreserves

Algemene Subsidieverordening Roosendaal

Nadere regels voor subsidieverstrekking

Awb

B&W

Alg dir

 • 1.

  Mdw admin & secr. Ondersteuning II en III

 • 2.

  Mdw beleidsuitvoering II (subsidie-adviseur)

 • 3.

  Directeur, wiens domein het betreft

Besluiten tot opschorten, verdagen en/of uitstellen van besluiten en termijnen

Algemene Subsidieverordening Roosendaal

Nadere regels voor subsidieverstrekking

Awb

B&W

Alg dir

Mdw. Beleidsuituitvoering II

Mdw admin & secr. Ondersteuning III

Afhandelen van verzoeken om aanvullende informatie

Algemene Subsidieverordening Roosendaal

Nadere regels voor subsidieverstrekking

Awb

B&W

Alg dir

Mdw. Beleidsuitvoering II

Mdw admin & secr. Ondersteuning III

In de Algemene Subsidieverordening Roosendaal (ASR) aan het college toebedeelde bevoegdheden om af te wijken van de ASR

Algemene Subsidieverordening Roosendaal

B&W

Alg dir

11d. Groep VPPC

 

Grondslag

Bevoegd

Mandateren aan

Doormandateren aan

Het vaststellen van jaarlijkse werkprogramma’s van alle aangegane DVO’s

 • 1.

  tot 150.000 euro

 • 2.

  vanaf 150.000 euro

 

B&W

Alg dir

 • 1.

  Adviseur III

  Mdw beleidsuitvoering II

  Mdw bedrijfsvoering I

 • 2.

  Directeur, wiens domein het betreft

Het beoordelen van voortgangrapportages van alle aangegane DVO’s en werkprogramma’s

 

B&W

Alg dir

Adviseur lll

Mdw beleidsuitvoering II

Mdw bedrijfsvoering I

Het beoordelen eindrapportages van alle aangegane DVO’s en werkprogramma’s

 

B&W

Alg dir

Adviseur lll

Mdw beleidsuitvoering II

Mdw bedrijfsvoering I

Het doen van aangifte van de Rijksbelastingen

 • 1.

  omzetbelasting en BTW-compensatiefonds

 • 2.

  vennootschapsbelasting

En het voeren van correspondentie (algemeen, bezwaar en beroep) met de Belastingdienst

B&W

Alg dir

Adviseur II

Het publiceren van regelgeving op de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving en DROP

Gemw

B&W

Alg dir

Mdw beleidsuitvoering II

12.Groep Geo Informatie, Informatie Data Management (IDM)

Groep geo-informatie

 

Grondslag

Bevoegd

Mandateren

aan

Doormandateren aan

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

 

 

 

 

Het (bij)houden van een gemeentelijk beperkingenregister en een gemeentelijke beperkingenregistratie

Art. 5,6,7 en 8 Wkpb

B&W

Alg dir

Mdw gegevens l en ll

Mdw beleidsuitvoering II (data-analist, coördinator informatievoorziening, functioneel beheerder GBI)

Het op verzoek verstrekken van afschriften of uittreksel uit het register en registratie

Art. 9 Wkpb

B&W

Alg dir

Mdw gegevens l en ll

Mdw beleidsuitvoering II (data-analist, coördinator informatievoorziening, functioneel beheerder GBI)

Mdw publiek lll (baliemdw)

Het op verzoek verstrekken van verklaringen, dat uit het register en registratie blijkt, dat op het betreffende aangevraagde perceel geen publiekrechtelijke beperkingen van toepassing zijn

Art. 9 Wkpb

B&W

Alg dir

Mdw gegevens l en ll

Mdw beleidsuitvoering II

(data-analist, coördinator informatievoorziening, functioneel beheerder GBI)

Mdw publiek lll (baliemdw)

Het herstellen van fouten en doorvoeren van correcties

Art. 11 Wkpb

B&W

Alg dir

Mdw gegevens l en ll

Mdw beleidsuitvoering II

(data-analist, coördinator informatievoorziening, Functioneel beheerder GBI)

Verordening naamgeving en nummering

 

 

 

 

Het besluiten ten aanzien van nummers voor verblijfsobjecten, ligplaatsen, standplaatsen en voor personen toegankelijke objecten en het besluiten ten aanzien van de afbakening van panden, verblijfsobjecten, standplaatsen, ligplaatsen en voor personen toegankelijke objecten

Art. 2, lid 2 tot en met 5

B&W

Alg dir

Mdw gegevens l, ll en IV

Mdw beleidsuitvoering II

(data-analist, coördinator informatievoorziening, mdw basisregistraties en functioneel beheerder GBI)

Het verlengen van de termijn voor het aanbrengen van nummers

Artikel 6, lid 5

B&W

Alg dir

Mdw gegevens l, ll en IV

Mdw beleidsuitvoering II

(data-analist, coördinator informatievoorziening, mdw basisregistraties en functioneel beheerder GBI)

Wet bag

 

 

 

 

 • a.

  het opstellen van de ‘ambtelijke verklaringen’;

 • b.

  het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving (artikel 11 van de Wet bag);

 • c.

  het verzorgen van een zodanige opzet van het adressenregister en het gebouwenregister, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn; raadpleegbaar en beschikbaar is (artikel 9 Wet bag);

 • d.

  het zorg dragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie (artikel 9 Wet bag);

Wet bag

B&W

Alg dir

Mdw gegevens l en ll

Mdw beleidsuitvoering II

(data-analist, coördinator informatievoorziening, functioneel beheerder GBI)

 • a.

  het op basis van de brondocumenten opnemen van gegevens in de adressenregistratie en de gebouwenregistratie overeenkomstig de voorschriften uit de artikelen 14A en 15 van de Wet bag;

 • b.

  het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 37 en verzoeken zoals bedoeld in artikel 38 van de Wet bag, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet bag;

 • c.

  het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening bag zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet bag;

 • d.

  het op verzoek aan eenieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen gegevens zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid onder a van de Wet bag;

Wet bag

B&W

Alg dir

Mdw gegevens l, ll en lV

Mdw beleidsuitvoering II

(data-analist, coördinator informatievoorziening, mdw basisregistraties en functioneel beheerder GBI)

 • a.

  het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers;

 • b.

  het, op grond van het bepaalde in artikel 10, tweede lid, van de Wet bag, inschrijven van de in of op grond van artikel 10, eerste lid van de Wet bag aangewezen brondocumenten in het adressenregister dan wel het gebouwenregister;

Wet bag

B&W

Alg dir

Mdw gegevens l, ll en IV

Mdw beleidsuitvoering II

(Data-analist, coördinator informatievoorziening, mdw basisregistraties en functioneel beheerder GBI)

Algemene uitvoering BGT

Wet BGT

B&W

Alg dir

Mdw gegevens l, ll en lV

Mdw beleidsuitvoering II

Mdw ontwerp en voorbereiding V

(data-analist, coördinator informatievoorziening, mdw basisregistraties, functioneel beheerder GBI en landmeter)

Algemene uitvoering Basisregistratie ondergrond BRO

Wet BRO

B&W

Alg dir

Mdw gegevens I (data-analist)

Groep IDM

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten voor koppelingen of overheidsnetwerken, waar een wettelijke grondslag voor geldt.

Diverse regelgeving

 B&W

 Alg dir

Adviseur II en III

13. Team Publiekszaken

 

Grondslag

Bevoegd

Mandateren aan

Doormandateren aan

Doormandateren aan

Afdoen van een melding van het houden van een bingo

Art. 7c Wet op de Kansspelen

B&W

Alg dir

Tactisch leidinggevende II

 Mdw publiek I en III (baliemdw)

Wet op de Justitiële documentatie en op de verklaring omtrent het gedrag

 

 

 

 

 

De aanvraag van een verklaring omtrent het gedrag

 

Burg

Alg dir

Tactisch leidinggevende II

Mdw publiek I en III (baliemdw, mdw)

Rijkswet op het Nederlanderschap

 

 

 

 

 

Afgifte van bewijzen van Nederlanderschap

 

Burg

Alg dir

Tactisch leidinggevende II

Mdw publiek III (baliemdw)

Advisering over naturalisatie verzoeken

 

Burg

Alg dir

Tactisch leidinggevende II

Mdw publiek I (mdw)

Het in ontvangst nemen van de optieverklaring (art. 7 BvvN), het onderzoeken van de betalingsverplichting van de optant, inclusief een eventuele beslissing over vrijstelling of gehele ontheffing van het verschuldigde optiegeld (art.8 BvvN), het behandelen en onderzoeken van de optieverklaring (art. 9 en 10 BvvN) en de beslissing op bevestiging dan wel weigering van verkrijging van het Nederlanderschap (art. 11 BvvN)

Burg

Alg dir

Tactisch leidinggevende II

Mdw Publiek I (mdw)

Paspoortwet en Paspoortuitvoeringsregeling

 

 

 

 

 

Afgifte van paspoorten en identiteitskaarten

 

Burg

Alg dir

Tactisch leidinggevende II

Mdw publiek III (baliemdw)

Vernietiging niet afgehaalde reisdocumenten

Art. 67 lid 1 sub a PUR

Burg

Alg dir

Tactisch leidinggevende II

Mdw publiek III (baliemdw)

Wegenverkeerswet ca.

 

 

 

 

 

Afgifte rijbewijzen

 

Burg

Alg dir

Tactisch leidinggevende II

Mdw publiek III (baliemdw)

Ongeldig verklaring rijbewijzen

 

Burg

Alg dir

Tactisch leidinggevende II

Mdw publiek III (baliemdw)

Mededeling vervanging invalidenparkeerkaart na 5 jaar

 

B&W

Alg dir

Tactisch leidinggevende II

Mdw publiek III (baliemdw)

Besluit aanvraag Gehandicaptenparkeerkaart

 

B&W

Alg dir

Tactisch leidinggevende II

Mdw publiek III (baliemdw)

Burgerlijk Wetboek

 

 

 

 

 

Het beslissen op verzoek inzake het aanwijzen als ‘’huis der gemeente’’

Art. 63 BW

B&W

Alg dir

Tactisch leidinggevende II

 

Het eenmalig benoemen van een onbezoldigde Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

Art. 16 BW

B&W

Alg dir

Tactisch leidinggevende II

 

Wet basisregistratie personen

 

 

 

 

 

Verstrekking gegevens uit BRP

 

B&W

Alg dir

Tactisch leidinggevende II

Mdw publiek I en III (baliemdw, mdw)

Algemene uitvoering BRP

 

B&W

Alg dir

Tactisch leidinggevende II

Mdw publiek I (mdw)

Ambtshalve inschrijving/ opneming / uitschrijving

 

B&W

Alg dir

Tactisch leidinggevende II

Mdw publiek I (mdw)

Beslissing op verzoek wijziging/toevoeging van gegevens in BRP

 

B&W

Alg dir

Tactisch leidinggevende II

Mdw publiek I (mdw)

Aanwijzen toezichthouders BRP

B&W

Alg dir

Tactisch leidinggevende II

Het geven van toestemming voor het houden van een briefadres aan het adres Stadserf 1, 4701NK te Roosendaal 

Wet BRP

B&W

Alg dir

Mdw Publiek I

Wet algemene bepalingen burgerservicenummer

 

 

 

 

 

Algemene uitvoering Wet bsn

Wet bsn

B&W

Alg dir

Tactisch leidinggevende II

 

Het verschaffen van inlichtingen

Art. 5 Wet bsn

B&W

Alg dir

Tactisch leidinggevende II

Mdw publiek I en III (baliemdw, mdw)

Het toekennen van een burgerservicenummer

Art 8 en 9 Wet bsn

B&W

Alg dir

Tactisch leidinggevende II

Mdw publiek I en III (baliemdw, mdw)

Kieswet

 

 

 

 

 

Verstrekken van vervangende stempas, kiezerspas, volmachtbewijs

 

Burg

Alg dir

Tactisch leidinggevende II

Mdw publiek I en III (baliemdw, mdw)

Opvragen van inlichtingen uit het kiezersregister bij burgemeester van andere gemeenten i.v.m. de afgifte van volmacht-en kiezerspassen

 

Burg

Alg dir

Tactisch leidinggevende II

Mdw publiek I en III

(baliemdw, mdw)

Wet op de lijkbezorging

 

 

 

 

 

Het nemen van besluiten tot teraardebestelling of crematie

Wet op de lijkbezorging

Burg

Alg dir

Tactisch leidinggevende II

Mdw publiek I en III

(mdw,baliemdw)

Het nemen van besluiten tot verhaal van door gemeente gemaakte kosten in verband met uitvaarten van gemeentewege.

Wet op de lijkbezorging

Burg

Alg dir

Tactisch leidinggevende II

Mdw publiek I en III

(mdw,baliemdw)

Verzoek aan geneeskundige om afgifte verklaring van geen bezwaar i.v.m. begraven of verbranden van een lijk buiten de gestelde termijn

 

Burg

Alg dir

Ambtenaar burgerlijke stand

 

Afgifte en ondertekening laisser passer betreffende het vervoer van een lijk naar het buitenland

 

Burg

Alg dir

Ambtenaar burgerlijke stand

 

Verlenen van een vergunning voor het opgraven van een lijk alsmede de bevoegdheid om aan de vergunning de nodige voorschriften betreffende geneeskundig toezicht alsmede vervoer en bestemming van het lijk te verbinden, voor zover de wettelijke termijn van 10 jaar grafrust is verstreken.

Art. 29 1e en 2e lid Wet op de lijkbezorging

Burg

Alg dir

Tactisch leidinggevende II

Algemene plaatselijke verordening

 

 

 

 

 

Het beslissen op een aanvraag om een vergunning voor het gebruik van een openbare plaats anders dan overeenkomstig de publieke functie daarvan en afhandelen van meldingen

Art. 2:10 APV

B&W

Alg dir

Tactisch leidinggevende II

Mdw publiek III

(baliemdw)

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht/Besluit omgevingsrecht

 

 

 

 

 

Het ondertekenen van het bewijs van ontvangst van aanvragen voor vergunningen en ontheffingen

Awb

Art. 16.54 Ow

B&W

Alg dir

Tactisch leidinggevende II

Mdw publiek III (baliemdw)

Mdw beleidsuitvoering II (Mdw verg)

Het uitbetalen van voorschotten uit de kas

B&W

Alg dir

Tactisch leidinggevende II

14. Concerncontrol

 

Grondslag

Bevoegd

Mandateren aan

Doormandateren aan

Doormandateren aan

Besluiten op en verzoek tot:

inzagerecht;

recht op rectificatie; recht op beperking van de verwerking;

recht op het wissen van de gegevens;

recht op het overdragen van de gegevens (dataportabiliteit)

Artt. 15, 16, 17, 18 en 20 AVG

B&W

Alg dir

Adviseur IV (Privacy officer)

Bepalen welke werknemers van de gemeente Roosendaal digitale authenticatiemiddelen mogen gebruiken, zoals eHerkenning

B&W

Alg dir

Adviseur II (CISO)

Het aanvragen, wijzigen en intrekken van beveiligingscertificaten voor de gemeente, zoals PKIoverheid-certificaten

BW

B&W

Alg dir

Adviseur II (CISO)

Het aanvragen, wijzigen en opzeggen van DigiD- aansluitingen voor de gemeente

BW

B&W

Alg dir

Adviseur II (CISO)

15. DIV

Algemeen

Grondslag

Bevoegd

Mandaterenaan

Doormandateren aan

Doormandateren aan

Informatiebeheer in het kader van de Archiefwet.

Zorg dragen voor de uitvoering van taken conform de Beheerregeling Informatiebeheer

Archiefwet, Archiefbesluit, Archiefregeling

B&W

Alg dir

Tactisch leidinggevende II

Medewerkers Gegevens II en III

16.Parkeerbeheer Roosendaal B.V.

 

Grondslag

Bevoegd

Mandateren aan

Doormandateren aan

Doormandateren aan

 • 1.

  Het nemen, intrekken en wijzigen van besluiten tot het aanwijzen van toezichthouders als bedoeld in artikel 6.2 van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van het houden van toezicht op de in de Algemene plaatselijke verordening vastgestelde algemeen verbindende voorschriften, geboden en verboden alsmede de op deze verordening gebaseerde besluiten en beschikkingen en de daarin gestelde voorschriften welke verband houden met toezicht op en naleving van onderstaande artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening:

  • -

   artikel 5:8 parkeren van grote voertuigen (i.v.m. uitgifte vergunningen)

  • -

   artikel 5:11 aantasting groenvoorzieningen door voertuigen

 • 2.

  Het afgeven van legitimatiebewijzen als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht aan de toezichthouders als bedoeld in punt 1 van dit besluit

Art. 6.2 APV

Art. 5:11 Awb

Art. 5:12 Awb

B&W

Alg dir

Operationeel directeur parkeerbeheer Roosendaal B.V.

 

Het beslissen op aanvragen ontheffingen op grond van de Verordening ontheffingen autoluwe gebied Roosendaal

Art. 2 en 10 t/m 16 Verordening ontheffingen autoluwe gebied Roosendaal

B&W

Alg dir

Operationeel directeur parkeerbeheer Roosendaal B.V.

 

Het beslissen een ontheffing in te trekken of op te schorten op grond van de Verordening ontheffingen autoluwe gebied Roosendaal

Art 17 Verordening ontheffingen autoluwe gebied Roosendaal

B&W

Alg dir

Operationeel directeur parkeerbeheer Roosendaal B.V.

 

Het beslissen inzake parkeervergunningen op grond van de Parkeerverordening Roosendaal

Art. 3 Parkeer-verordening Roosendaal

 B&W

Alg dir

Operationeel directeur parkeerbeheer Roosendaal B.V.

1e Mdw Parkeerservicebureau

 

Het doen van aangifte en het verhalen van schade aan het parkeersysteem van de autoluwe binnenstad op de veroorzakers daarvan

 

B&W

Burg

Alg dir

Operationeel directeur Parkeerbeheer Roosendaal B.V.

 

Het aanwijzen van externe parkeercontroleurs als onbezoldigd ambtenaren belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen

Art 231 Gemw

Art 2.1 AVR

Awb

Art. 246a Gemw

Art. 56 Algemene wet inzake rijksbelasting-en

Art. 63a Invorderings-wet 1990

B&W

Alg dir

Operationeel directeur Parkeerbeheer Roosendaal B.V.

Niet toegestaan

17. Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB) komt te vervallen.

18. GGD West-Brabant

 

Grondslag

Bevoegd

Mandateren

aan

Doormandateren aan

Het benoemen van de bij de GGD West-Brabant nieuw aangestelde forensisch geneeskundigen tot gemeentelijk lijkschouwers

Art. 4 Wet op de Lijkbezorging

B&W

Alg dir

Directie-voorzitter GGD West-Brabant

Het aanwijzen van personen die werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de GGD als toezichthouder voor de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

B&W

Alg dir

Directeur

GGD West-Brabant

 • 1.

  Het aanwijzen van aan hem ondergeschikte personen als toezichthouders als bedoeld in artikel 6.2 van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van het houden van toezicht op de in de Algemene plaatselijke verordening vastgestelde algemeen verbindende voorschriften, geboden en verboden alsmede de op deze verordening gebaseerde besluiten en beschikkingen en de daarin gestelde voorschriften welke verband houden met toezicht op en naleving van het gemeentelijke prostitutiebeleid

 • 2.

  Het afgeven van legitimatiebewijzen als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht aan de toezichthouders als bedoeld in punt 1 van dit besluit

Art. 6.2 APV

Art. 5:11 Awb

Art. 5:12 Awb

B&W

Burg

Alg dir

Directie-voorzitter GGD West-Brabant

19. Brandweer Midden- en West-Brabant

 

Grondslag

Bevoegd

Mandaterenaan

Doormandateren aan

Doormandateren aan

 • 1.

  Het aanwijzen van toezichthouders belast met toezicht op de naleving van de voorschriften bij of krachtens:

  • -

   Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

  • -

   Woningwet;

  • -

   Wet milieubeheer;

  • -

   Algemene plaatselijke verordening;

  • -

   Wet veiligheidsregio’s

 • 2.

  Het afgeven van legitimatiebewijzen als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht aan de toezichthouders van de brandweer als bedoeld in punt 1 van dit besluit.

 • 3.

  Gestelde regels, betrekking hebbend op de brandveiligheid. Het toezicht wordt uitgevoerd overeenkomstig de afspraken die tussen gemeente en brandweer zijn of worden gemaakt.

Wet veiligheidsregio’s

Wabo

APV

Woningwet

B&W

Regionaal Commandant Brandweer van de Veiligheidsregio MWB

 

Het mandaat als hierboven bedoeld geldt voor het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Omgevingswet gestelde regels, zodra deze in werking treden en voor zover deze voor toezicht op brandveiligheid in de plaats treden van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Woningwet, de Wet milieubeheer en de Wet veiligheidsregio’s.

20. Politie Zeeland en West Brabant

 

Grondslag

Bevoegd

Mandateren aan

Doormandateren aan

Doormandateren aan

 • 1.

  Het aanwijzen van aan hem ondergeschikte personen als toezichthouders als bedoeld in artikel 6.2 van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van het houden van toezicht op de in de Algemene plaatselijke verordening vastgestelde algemeen verbindende voorschriften, geboden en verboden alsmede de op deze verordening gebaseerde besluiten en beschikkingen en de daarin gestelde voorschriften welke verband houden met toezicht op en naleving van het gemeentelijke prostitutiebeleid en het gemeentelijke drugsbeleid

 • 2.

  Het afgeven van legitimatiebewijzen als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht aan de politieambtenaren als bedoeld in punt 1 van dit besluit

Art. 6.2 APV

Art. 5:11 Awb

Art. 5:12 Awb

B&W

Burg

Alg dir

Teamchef politie team Roosendaal, district de Markiezaten

 

Een bevel geven zich gedurende ten hoogste 14 dagen niet in een of meer bepaalde delen van de gemeente op een openbare plaats op te houden, op grond van artikel 2:78 APV (gebiedsontzegging)

Art. 2:78, lid 1 APV

Burg

Alg dir

Teamchef politie team Roosendaal, district de Markiezaten

Toegestaan aan politie-ambtenaren en buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam bij het NS-korps spoorwegpolitie

Het beslissen tot het opleggen van een last onder bestuursdwang voor overtreding van artikel 5:12 Apv, het effectueren hiervan en in verband daarmee het sluiten van overeenkomsten met derden om die handelingen te verrichten die nodig zijn ter uitvoering van de bestuursdwang

Art. 125 Gemw

B&W

Alg dir

Teamchef politie team Roosendaal, district de Markiezaten

Toegestaan aan politie-ambtenaren team Roosendaal, district de Markiezaten

Het beslissen tot het direct toepassen van bestuursdwang namens het college voor overtreding van artikel 5:12 Apv, het effectueren hiervan en in verband daarmee het sluiten van overeenkomsten met derden om die handelingen te verrichten die nodig zijn ter uitvoering van de bestuursdwang bij spoedeisende situaties

Art. 125 Gemw

B&W

Alg dir

Teamchef politie team Roosendaal, district de Markiezaten

Toegestaan aan politie-ambtenaren team Roosendaal, district de Markiezaten

21. Rekenkamer West-Brabant

 

Grondslag

Bevoegd

Mandateren aan

Doormandateren aan

Doormandateren aan

Het sluiten van overeenkomsten met externe bureau’s in het kader van de uitoefening van de aan de Rekenkamer West-Brabant opgedragen taken, voor zover passend binnen het vastgestelde budget

Gemw

B&W

Burg

Alg dir

Voorzitter Rekenkamer West-Brabant

 

22. Hulpofficier van Justitie

Grondslag

Bevoegd

Mandateren aan

Opleggen van een huisverbod

Art. 3 lid 1 Wet tijdelijk huisverbod, art. 10:11 Awb

Burg

Hulpofficier van justitie (ondertekeningmandaat: de HOvJ overlegt met de burg voordat het huisverbod wordt opgelegd) 

Overleg plegen met Veilig Thuis, ingeval van kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan, alvorens het wel of niet opleggen van een huisverbod

Art. 3 lid 1 jo. Art. 2 lid 3 Wet tijdelijk huisverbod

Burg

Hulpofficier van justitie

Het huisverbod en de consequentie van niet naleven mededelen aan de huisgenoten van de uithuisgeplaatste en Veilig Thuis (de aangewezen instantie voor advies en/of hulpverlening en bij kindermishandeling of een vermoeden daarvan)

Art. 3 lid 1 jo. Art. 2 lid 8 Wet tijdelijk huisverbod

Burg

Hulpofficier van justitie

In een dermate spoedeisende situatie dat het huisverbod niet tevoren op schrift gesteld kan worden, het huisverbod mondeling aan te zeggen aan de uit huis te plaatsen persoon

Art. 3 lid 1 jo. Art. 2 lid 7 Wet tijdelijk huisverbod

Burg

Hulpofficier van justitie

Het in kennis stellen van het bestuur van de raad voor rechtsbijstand indien de uithuisgeplaatste geen raadsman heeft en desgevraagd rechtsbijstand wenst

Art. 3 lid 1 jo. Art. 5 lid 1 Wet tijdelijk huisverbod

Burg

Hulpofficier van justitie

23. Beschermd wonen

Deze mandaat-en volmachtregeling betreft alleen besluiten en overige handelingen die passen binnen het wettelijk kader en binnen de beleidskaders die voor Beschermd Wonen en Opvang regionaal zijn vastgesteld.

 

Grondslag

Bevoegd

Mandateren aan

Doormandateren aan

Doormandateren aan

de collegebevoegdheden in het kader van artikel 2.3.2, 2.3.3 en 2.3.4 van de Wet, indien er sprake is van een behoefte aan Beschermd Wonen of Opvang als bedoeld in de Wet (dit betreft o.a. het ontvangen van meldingen en het doen van onderzoek);

Wmo

B&W

Alg dir

Portefeuillehouder belast met Beschermd Wonen van de centrumgemeente Bergen op Zoom

Toegestaan

de collegebevoegdheden in het kader van artikel 2.3.5 en 2.3.6 van de Wet ten aanzien van het nemen van beslissingen tot (her)indicatie van een maatwerkvoorziening Beschermd Wonen (zowel ZIN als PGB);

Wmo

B&W

Alg dir

Portefeuillehouder belast met Beschermd Wonen van de centrumgemeente Bergen op Zoom

Toegestaan

de collegebevoegdheden in het kader van 2.3.8 tot en met 2.4.4 van de Wet voor zover er sprake is van een beslissing inzake een maatwerkvoorziening Beschermd Wonen

Wmo

B&W

Alg dir

Portefeuillehouder belast met Beschermd Wonen van de centrumgemeente Bergen op Zoom

Toegestaan

alle collegebevoegdheden in het kader van de verordening maatschappelijke ondersteuning voor zover het een maatwerkvoorziening Beschermd Wonen betreft

Verordening Wmo

B&W

Alg dir

Portefeuillehouder belast met Beschermd Wonen van de centrumgemeente Bergen op Zoom

Toegestaan

de bevoegdheid tot het namens het college voeren van rechtsgedingen (waaronder ook wordt verstaan: een kort geding, de voeging in strafzaken, de instelling van beroep, het doen van een verzoek tot schorsing van een aangevochten beslissing of het aanvragen van een voorlopige voorziening en alle bijbehorende administratieve handelingen), bezwaarprocedures en administratieve beroepsprocedures -of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten- in het kader van Beschermd Wonen en Opvang

B&W

Alg dir

Portefeuillehouder belast met Beschermd Wonen van de centrumgemeente Bergen op Zoom

Toegestaan

de privaatrechtelijke rechtshandelingen inclusief ondertekening namens de regiogemeenten die noodzakelijk zijn om als centrumgemeente het regionale beleid voor wat betreft Beschermd wonen en Opvang uit te kunnen voeren

B&W

Alg dir

Portefeuillehouder belast met Beschermd Wonen van de centrumgemeente Bergen op Zoom

Toegestaan

overige handelingen die noodzakelijk zijn om als centrumgemeente het regionale beleid voor wat betreft Beschermd Wonen en Opvang uit te kunnen voeren

B&W

Alg dir

Portefeuillehouder belast met Beschermd Wonen van de centrumgemeente Bergen op Zoom

Toegestaan

24. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wet verplichte GGZ)

Algemeen

Grondslag

Bevoegd

Mandaterenaan

Doormandateren aan

Doormandateren aan

Zorgdragen voor het in behandeling nemen van meldingen

Art. 5:1 Wvggz

B&W

Alg dir

Directeur-bestuurder van de stichting Veilig Thuis West-Brabant 

 

De directeur-bestuurder is bevoegd om ondermandaat te verlenen

Het zorgdragen voor een verkennend onderzoek naar de noodzaak

Art. 5:2, tweede lid, Wvggz

B&W

Alg dir

Bestuurder van GGzWNB

De bestuurder is bevoegd om ondermandaat te verlenen

Het indienen van een aanvraag voor de voorbereiding van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging.

Art. 5:3 Wvggz

B&W

Alg dir

Bestuurder van GGzWNB

 De bestuurder is bevoegd om ondermandaat te verlenen

Het berichten van degene die een melding heeft gedaan

Art. 5:2 Wvggz

B&W

Alg dir

Bestuurder van GGzWNB

De bestuurder is bevoegd om ondermandaat te verlenen

Het plegen van overleg met de zorgverantwoordelijke voorafgaand aan het vaststellen van het zorgplan

Art. 5:13, derde lid, onder c, Wvggz

B&W

 Alg dir

Teamleider Wmo

Teamleider Jeugd

Teamleider Schuldhulp-verlener

Klantmanager

Proces/casusregisseur

 

Het voeren van periodiek overleg met de officieren van justitie, de geneesheren-directeuren van zorgaanbieders, politie en overige ketenpartners in de zorg

Art. 8:31, eerste lid, Wvggz

B&W

Alg dir

Directeur Sociaal Economisch Domein

Teamleider Wmo

Beleidsadviseur belast met beleid Wet verplichte ggz

 

Het kosteloos verstrekken van gegevens aan de Minister

Art. 8:30, tweede lid, Wvggz

B&W

Alg dir

Directeur Sociaal Economisch Domein

Teamleider Wmo

Beleidsadviseur belast met beleid Wet verplichte ggz

 

Het in de gelegenheid stellen van de betrokkene om te worden gehoord

Art. 7:1, derde lid, onder a, Wvggz

Burg

Alg dir

Directeur-bestuurder van de stichting Veilig Thuis West-Brabant

 De directeur-bestuurder is bevoegd om ondermandaat te verlenen

Het inroepen van de hulp van ambtenaren van politie

Art. 8:1, vijfde lid, Wvggz

Burg

Alg dir

Hulpofficieren van justitie

 

Het verstrekken van gegevens voortvloeiende uit de wet aan geneesheer-directeur, de

zorgverantwoordelijke en de officier van justitie

Art. 8:29, eerste lid, Wvggz

Burg

Alg dir

Teamleider WABO-bouwen en Openbare orde en Veiligheid

Ambtenaar openbare orde en veiligheid

Teamleider Wmo

Klantmanager Wmo

Proces/casusregisseur Wmo

 

Het op de hoogte stellen van de zorgverantwoordelijke van uitwisseling van gegevens zonder toestemming van de betrokkene

Art. 8:29, tweede lid, Wvggz

Burg

Alg dir

Teamleider Wmo

Klantmanager Wmo

Proces/casusregisseur Wmo

 

Het verstrekken van gegevens en bescheiden zonder toestemming van betrokkene ten behoeve van statistiek of wetenschappelijk onderzoek

Art. 8:28 Wvggz

Burg

Alg dir

Teamleider WABO-bouwen en Openbare orde en Veiligheid

Teamleider Wmo

Beleidsadviseur openbare orde en veiligheid

Beleidsadviseur belast met beleid Wet verplichte ggz

 

Het kosteloos verstrekken van gegevens aan de Minister

Art. 8:30, tweede lid

Burg

Alg dir

Teamleider WABO-bouwen en Openbare orde en Veiligheid

Teamleider Wmo

Beleidsadviseur openbare orde en veiligheid

Beleidsadviseur belast met beleid Wet verplichte ggz

 

Alle besluiten te nemen en andere rechtshandelingen te verrichten die noodzakelijk zijn voor bekostiging van de uitvoering van het verkennend onderzoek door GGZ WNB binnen de kaders zoals bepaald in “het uitvoeringsplan gemeentelijke taken Wet verplichte ggz van de gemeenten in West-Brabant”. Hieronder valt in ieder geval:

 • a.

  het maken van financiële afspraken met de GGZ WNB ten behoeve van de uitvoering van het verkennend onderzoek in de zes gemeenten van de subregio Bergen op Zoom;

 • b.

  het nemen van besluiten nav geschillen en in het verlengde daarvan voeren van gerechtelijke procedures

Wet verplichte ggz

B&W

Alg Dir

Gemeente Bergen op Zoom

Toegestaan