PROJECTPLAN VERVANGING STUW 275J ASTENSE AA VASTGESTELD

Geldend van 05-07-2022 t/m heden

Intitulé

PROJECTPLAN VERVANGING STUW 275J ASTENSE AA VASTGESTELD

Inzagetermijn van 25-7-2022 t/m 29-7-2022

Het Algemeen Bestuur van het waterschap Aa en Maas heeft op 5 juli het projectplan Vervanging stuw 275J Astense Aa vastgesteld.

Maatregelen

Stuw 275J wordt vervangen door een automatische kantelstuw met een streefpeil van 26,7 mNAP (gelijk aan huidige situatie). De maximale doorstroomhoogte wordt verhoogd en komt op 27,02 mNAP.

Niet eens met de beslissing?

Het ontwerp-projectplan heeft inmiddels van 9-5-2022 t/m 20-6-2022 ter inzage gelegen.

Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Beroep kan worden ingesteld tot en met zes weken na publicatie datum.

Het beroepschrift wordt gericht aan de rechtbank in ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Bij het indienen van een beroepschrift bent u griffierecht verschuldigd.

Het beroepschrift bevat tenminste:

- naam en adres indiener;

- dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

- de gronden van beroep (onderbouwing);

- uw handtekening.

Op dit besluit is de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dat betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Wij verzoeken belanghebbenden in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en Herstelwet van toepassing is.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via:

https://mijn.rechtspraak.nl/keuze. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Uitvoering maatregelen

Het besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Wilt u dit voorkomen, dan kunt u gelijktijdig of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde “voorlopige voorziening” vragen bij de Voorzieningenrechter van voornoemde rechtbank. Ook in dit geval bent u griffierecht verschuldigd. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het beroep te behandelen. Voorwaarde om zo’n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Wij verzoeken u vriendelijk een afschrift van het beroep en/of het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA ’s-Hertogenbosch.

Wilt u meer weten?

Gelijktijdig met de bekendmaking (publicatie) liggen de stukken ter inzage. U kunt de stukken inzien op werkdagen van 09.00-16.30 uur op de volgende locatie: Pettelaarpark 70 in ’s-Hertogenbosch. De inzagetermijn eindigt met het einde van de beroepstermijn. Het projectplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn tevens als bijlage bij deze bekendmaking opgenomen.

U kunt ook contact opnemen met S. Huisman. Deze is bereikbaar op telefoonnummer 088-1788000 of per e-mail (shuisman@aaenmaas.nl

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 25-07-2022