Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Purmerend 2022

Geldend van 21-07-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Purmerend 2022

De raad van de gemeente Purmerend,

gelezen het voorstel van het presidium d.d.18 maart 2022,

gelet op de artikelen 61, 61a, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de Gemeentewet, de artikelen 15 en 31

van de Archiefwet 1995 en artikel 9 van het Archiefbesluit 1995;

gelet op de circulaire Benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester van de

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

B E S L U I T :

 • 1.

  De bijgaande verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Purmerend 2022 vast te stellen.

 • 2.

  De vertrouwenscommissie voor de benoeming van een nieuwe burgemeester als volgt samen te stellen door de benoeming van de onderstaande personen:

  • -

   de heer B. Meulenberg (raadslid) lid

  • -

   mevrouw N. Saaf-Pasteuning (raadslid) lid

  • -

   de heer B. van Elden (raadslid) lid

  • -

   de heer P. Verkroost (raadslid) lid

  • -

   de heer M.C. Intres (raadslid) lid

  • -

   de heer R.J.C. van der Laan (griffier) secretaris

  • -

   de heer H.M.M. Rotgans (wethouder) adviseur

  • -

   mevrouw H.J.C. Welage (gemeentesecretaris / algemeen directeur) adviseur

Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Purmerend 2022

Artikel 1 Taak van de commissie

De vertrouwenscommissie (verder te noemen: de commissie) heeft tot taak de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voor te bereiden.

Artikel 2 Samenstelling van de commissie

 • 1. De commissie bestaat uit 5 leden, door de raad uit haar midden benoemd.

 • 2. De commissie kent geen plaatsvervangende leden.

 • 3. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de commissie worden door de commissie uit haar midden gekozen.

 • 4. Het lidmaatschap van de commissie eindigt:

  • a.

   Op eigen verzoek. Het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad. Het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd.

  • b.

   Indien het lid aftreedt als lid van de raad.

  • c.

   Indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de vertrouwenscommissie te vervullen.

Artikel 3 Ambtelijke ondersteuning

 • 1. De griffier is secretaris van de commissie.

 • 2. De griffier geeft ambtelijke ondersteuning aan de commissie.

 • 3. De griffier is geen lid van de commissie en heeft geen stemrecht in de commissie.

Artikel 4 Adviseur

 • 1. De gemeenteraad kan een wethouder en/of de gemeentesecretaris/algemeen directeur als adviseur aan de commissie toevoegen.

 • 2. Een adviseur wordt uitgenodigd voor de vergaderingen van de commissie.

 • 3. Een adviseur is geen lid van de commissie en heeft geen stemrecht in de commissie.

 • 4. Als de gemeentesecretaris/algemeen directeur als adviseur is toegevoegd aan de commissie, vervangt die de griffier - indien noodzakelijk - voor de ambtelijke ondersteuning.

Artikel 5 Geheimhouding

 • 1. Op alle informatie van de commissie rust ingevolge de wet de verplichting tot geheimhouding, welke zich uitstrekt tot eenieder die van de informatie kennis draagt.

 • 2. De vergaderingen van de commissie zijn ingevolge de wet besloten. De voorzitter van de commissie wijst in elke vergadering op de geheimhoudingsplicht.

 • 3. Stukken die van de commissie uitgaan worden onder vermelding van “geheim” door de voorzitter en de secretaris ondertekend en verstuurd. Stukken bestemd voor de commissie worden onder vermelding van “geheim” gezonden aan de secretaris en aldaar bewaard tot het moment van archivering. De secretaris ziet er op toe dat de geheimhouding in deze procesgang wordt gegarandeerd.

 • 4. Aan degenen die geen lid zijn van de commissie wordt ingevolge de wet geen informatie verstrekt omtrent de inhoud van de stukken of het behandelde ter vergadering of in het gesprek.

 • 5. De commissie treft een voorziening met betrekking tot de wijze waarop de geheimhouding blijft gewaarborgd bij het beheer van bescheiden, het voeren van correspondentie en bij de bepaling van plaats en tijdstip van de gesprekken.

 • 6. De in dit artikel bedoelde geheimhouding brengt met zich mee dat niemand van de commissie inlichtingen over de sollicitanten mag inwinnen of mag geven aan derden.

 • 7. De geheimhoudingsplicht blijft ingevolge de wet ook in het geval de commissie wordt ontbonden van kracht.

Artikel 6 Vergaderingen

 • 1. De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste de meerderheid van de leden dit noodzakelijk acht. De commissie vergadert slechts indien meer dan de helft van het aantal leden aanwezig is.

 • 2. De voorzitter bepaalt de dag, het tijdstip en de plaats van de vergadering.

  De voorzitter roept de volgende personen schriftelijk tot de vergadering op:

  • a.

   de leden van de commissie;

  • b.

   de adviseur(s), indien aan de commissie toegevoegd;

  • c.

   de sollicitanten naar het ambt van burgemeester, elk voor zover met de betreffende sollicitant een gesprek plaats heeft.

 • 3. De in het tweede lid bedoelde oproeping geschiedt ten minste 24 uur voorafgaand aan de vergadering. Indien bijzondere omstandigheden een spoedige bijeenkomst van de commissie vergen kan van de in de eerste volzin van dit lid bedoelde termijn na overleg worden afgeweken.

 • 4. De secretaris nodigt namens de voorzitter sollicitanten uit voor een gesprek met de commissie. De commissie treft daarbij de voorzieningen die nodig zijn ter bescherming van de privacy van de sollicitant. Elk overleg met derden, in welke vorm dan ook, is uitgesloten.

Artikel 7 Stemmingen

De commissie streeft naar unanimiteit. De commissie besluit over de vaststelling van een concept aanbeveling bij meerderheid van stemmen, waarbij elk lid één stem heeft. Indien de stemmen staken, wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden de verschillende meningen in het in artikel 8 bedoelde verslag opgenomen.

Artikel 8 Verslag

 • 1. De commissie brengt over haar werkzaamheden ter voorbereiding op het doen van een aanbeveling schriftelijk een verslag van bevindingen uit aan de gemeenteraad en aan de commissaris van de Koning. Het verslag van bevindingen dat de commissie uitbrengt aan de raad en de commissaris van de Koning bevat in ieder geval:

  • a.

   een weergave van de wijze waarop de commissie haar werkzaamheden heeft verricht;

  • b.

   een concept aanbeveling van twee personen met een gemotiveerde weergave van de bevindingen van de commissie.

Artikel 9 Archivering

 • 1. De secretaris van de commissie draagt er zorg voor dat na afronding van de benoeming alle archiefbescheiden onverwijld in een envelop worden verzegeld en gerubriceerd als “geheim”, en worden geplaatst in de daartoe aangewezen archiefruimte.

 • 2. De secretaris van de commissie draagt er zorg voor dat in het belang van een zorgvuldige overbrenging naar de gemeentelijke archief­bewaarplaats, als bedoeld in artikel 12 van de Archiefwet 1995, een verklaring van overbrenging, als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995, wordt opgesteld voor archiefbescheiden waarvoor de wettelijke termijn verstreken is.

  In deze verklaring wordt melding gemaakt van het besluit tot toepassing van artikel 15, eerste lid sub a, van de Archiefwet 1995 en de daarin gestelde beperkingen aan de openbaarheid, tot de archiefbescheiden 75 jaar oud zijn.

Artikel 10 Ontbinding en wijziging van de samenstelling van de commissie

 • 1. De commissie blijft in stand zolang zij niet wordt ontbonden.

 • 2. De commissie is ontbonden met ingang van de dag volgend op die waarop aan de gemeenteraad bekend is gemaakt dat in de vacature is voorzien door benoeming bij Koninklijk besluit.

 • 3. De samenstelling van de commissie kan tussentijds worden aangepast.

Artikel 11 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist de commissie.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Artikel 13 Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als: Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Purmerend 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 24 maart 2022

de griffier,

R.J.C. van der Laan

de voorzitter,

D. Bijl