Subsidieregeling voedseltuinen provincie Groningen 2022

Geldend van 21-07-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling voedseltuinen provincie Groningen 2022

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 12 juli 2022, nr. A.26, afdeling NPG, dossiernummer K32124 het volgende besluit hebben genomen:

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

Overwegende dat:

 • -

  Op 11 maart 2019 het bestuursakkoord van Nationaal Programma Groningen is ondertekend en in de afspraken die op deze datum zijn gemaakt in 'Een programma dat groeit' al wordt gesproken over het 'Toekomstbeeld 2040' (later Toukomst), een programma gericht op bewonersparticipatie.

 • -

  Het programmakader Nationaal Programma Groningen, welke op 30 juni vastgesteld is door P.S., 100 miljoen euro gereserveerd is voor het programma Toukomst;

 • -

  Op 17 mei 2021 het dagelijks bestuur van Nationaal Programma Groningen het project 'Elk dorp zijn eigen voedseltuin' goedgekeurd heeft;

 • -

  Op 30 juni 2021 Provinciale Staten het programmaplan Toukomst vastgesteld heeft;

 • -

  In het programmaplan Toukomst de ambitie is uitgesproken dat in 2040 elk Groningse dorp of wijk een eigen voedseltuin heeft. Voedseltuinen zijn plekken die door professionele tuinders beheerd worden en waar zij samen met de bewoners werken en bepalen wat er wordt verbouwd. De Groningers genieten van het samenwerken in de voedseltuinen. Hier wordt groente en fruit verbouwd met respect voor de natuur.

 • -

  Het realiseren van deze ambitie vraagt om een aantal goede voorbeelden per gemeente, zodat een beweging op gang komt.

Gelet op:

 • -

  Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Artikel 3, derde lid van de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;

 • -

  De Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018;

 • -

  de Landbouw de-minimisverordening;

 • -

  Programmakader Nationaal Programma Groningen (vastgesteld door bestuur Nationaal Programma Groningen op 19 september 2019 en op 13 november 2019 door P.S.

 • -

  Financiële opbouw Nationaal Programma Groningen (vastgesteld door bestuur Nationaal Programma Groningen op 4 november 2019 en op 18 december door P.S.)

 • -

  Programmaplan Toukomst (vastgesteld door bestuur Nationaal Programma Groningen op 18 mei 2021 door P.S. op 30 juni 2021.

Besluiten:

 • I.

  Vast te stellen de:

  Subsidieregeling Voedseltuinen provincie Groningen 2022

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  Landbouw de-minimisverordening: Verordening (EU) Nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector. PbEU 2013, L 352;Kaderverordening: Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;

 • c.

  Procedureregeling: Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018;

 • d.

  provincie: provincie Groningen;

 • e.

  Voedseltuin: Voedseltuinen zijn plekken die door professionele tuinders beheerd worden en waar zij samen met de bewoners werken en bepalen wat er wordt verbouwd;

 • f.

  Professionele tuinder: (1) iemand met een erkend diploma op het gebied van ecologisch land- en tuinbouw óf (2) met aantoonbaar minimaal 2 jaar relevante werkervaring als zelfstandig ondernemer of als eerste medewerker op een ecologische tuin óf (3) met aantoonbaar minimaal 2 jaar relevante werkervaring op biologische en biodynamische tuinderijen en boerderijen in de akker en tuinbouw;

 • g.

  Groot gereedschap: gereedschap welke gebruikt wordt op de voedseltuin met een minimale aanschafprijs van € 400,- exclusief btw;

 • h.

  Grote machines: Machines welke gebuikt gaan worden op de voedseltuin met een minimale aanschafprijs van € 400,- exclusief btw.

Artikel 2 Doel

Doel van deze regeling is om ervoor te zorgen dat de komende jaren in alle Groningse gemeenten twee voedseltuinen van start gaan op gemeentelijke grond. Hiermee wordt een beweging op gang gebracht, zodat in 2040 elk Gronings dorp zijn eigen voedseltuin heeft. De Groningers genieten van het samenwerken in de voedseltuinen. Er wordt groente en fruit verbouwd met respect voor de natuur. Voor iedere Groninger die dat wil zijn er lokale verse groenten beschikbaar.

De verstrekking van de subsidie zal leiden tot een rendabele case voor de nieuwe voedseltuinen.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen met een geldige inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 4 Subsidievorm

Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze regeling subsidies in de vorm van een geldbedrag en/of geldbedrag met terugbetalingsverplichting.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

 • 1. Subsidie in de vorm van een geldbedrag kan worden verstrekt voor het oprichten en exploiteren van een nieuwe voedseltuin

 • 2. Subsidie in de vorm van een subsidie met terugbetalingsverplichting kan worden verstrekt voor de kosten die gemaakt worden voor grote machines en groot gereedschap bij het oprichten en exploiteren van een nieuwe voedseltuin.

Artikel 6 Weigeringsgronden

 • 1. Onverminderd de artikelen 4:25 en 4:35 Awb en de artikelen 2.5 en 2.6 van de Procedureregeling wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

  • a.

   De voedseltuin niet voldoet aan wet en regelgeving;

  • b.

   De tuin reeds bestaat en de aanvraag wordt gedaan om uit te breiden;

  • c.

   Het kadastrale perceel van de tuin zich buiten de provincie Groningen bevindt;

  • d.

   In de vestigingsgemeente reeds 2 voedseltuinen subsidie hebben ontvangen op grond van deze regeling;

  • e.

   De subsidieverstrekking naar het oordeel van Gedeputeerde Staten niet verenigbaar is met de artikelen 107 en 108 van het VWEU;

  • f.

   Indien er niet wordt voldaan aan de subsidievereisten als bedoeld in artikel 7 van deze regeling.

 • 2. De weigeringsgrond van artikel 2.5, eerste lid onder e, van de Procedureregeling is niet van toepassing.

Artikel 7 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 5 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  De aanvraag is voor een nieuwe voedseltuin;

 • b.

  Er is aantoonbaar draagvlak voor het opstarten van de voedseltuin. Dit draagvlak kan bijvoorbeeld aangetoond worden met een succesvolle crowdfundingscampagne, intentieverklaringen van buurtverenigingen, handtekeningen van inwoners, etc.;

 • c.

  De Voedseltuin is een sociale onderneming en heeft een open karakter voor werken en leren;

 • d.

  De voedseltuin wordt op een ecologische wijze ingericht en gerund door een professioneel tuinder. Daarbij wordt de bodem steeds gezonder en levendiger en zorgt de tuin voor variatie in het landschap en vergroot daarmee de biodiversiteit;

 • e.

  De Voedseltuin versterkt de lokale economie doordat er meer mogelijkheden ontstaan om lokale producten te produceren en te kopen;

 • f.

  De organisatie van de Voedseltuin verbindt zich aan de Stichting Groninger Voedseltuinen door deel te nemen aan de activiteiten van de Stichting waaronder deelname aan het Oogstfeest;

 • g.

  De organisatie van de voedseltuin draagt als ambassadeur bij aan het aanjagen van enthousiasme voor het consumeren van lokaal geproduceerd voedsel, zodat andere lokale producten (zoals zuivel en vlees) ook gemeengoed worden;

 • h.

  De voedseltuin biedt dichtbij een woonkern een plek waar burgers elkaar kunnen ontmoeten;

 • i.

  Verbinding met de dorps- wijk - of buurtbewoners wordt op de voedseltuin bewust georganiseerd;

 • j.

  Aan het project ligt een projectplan ten grondslag, waarin in ieder geval is opgenomen:

  • 1.

   op welke wijze voldaan wordt aan de bovenstaande vereisten in deze paragraaf;

  • 2.

   Wat het doel is van de onderneming

  • 3.

   Wat de visie van de aanvragers is op ecologisch tuinieren

  • 4.

   Wie de doelgroep is of zal zijn van de nieuwe voedseltuin

  • 5.

   Wat de toegevoegde waarde is van deze voedseltuin voor de lokale gemeenschap

  • 6.

   Welk producten er verbouwd gaan worden

  • 7.

   Een marketingplan inclusief een concurrentie analyse (afstand collega tuinders)

  • 8.

   Een risico analyse

  • 9.

   De wijze waarop aan vigerend omgevingsbeleid voldaan wordt

  • 10.

   Een financieel plan (investeringsplan – of investeringsbegroting)

Artikel 8 Subsidiabele kosten

 • 1. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie en de subsidie met terugbetalingsverplichting komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   Plant en pootgoed

  • b.

   Handgereedschap en handmateriaal

  • c.

   Huur/pacht voor de eerste twee jaar van de voedseltuin

  • d.

   Grondbewerking

  • e.

   Machines en groot gereedschap

  • f.

   Ondersteuning door middel van personele inzet waarbij een maximaal tarief van € 60,- exclusief btw per uur gebruikt wordt.

Artikel 9 Indieningsvereisten

Onverminderd artikel 2.1, lid 1 en 2 van de Procedureregeling bevat een aanvraag:

 • a.

  Een ingevulde en ondertekende Landbouw de-minimisverklaring;

 • b.

  Het curriculum vitae van de beoogde tuinder;

 • c.

  Een projectplan als bedoeld in artikel 7, onder j.

Artikel 12 Indieningstermijn

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31-12-2024.

Artikel 13 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 210.000,-.

Artikel 14 Subsidiehoogte

 • 1. De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, bedraagt maximaal € 8.500,-.

 • 2. De hoogte van de subsidie met terugbetalingsverplichting, bedoeld in artikel 5, tweede lid, bedraagt maximaal € 6.500,-.

Artikel 15 Verdeelcriteria

 • 1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 16 Subsidieverlening

 • 1. Subsidie wordt verleend onder de ontbindende voorwaarde dat niet alle van overheidswege vereiste vergunningen voor de activiteit zijn verkregen. De subsidie wordt ontbonden indien de niet alle van overheidswege vereiste vergunningen voor de activiteit zijn verkregen na één jaar na ontvangst van de voorlopige subsidiebeschikking. Deze termijn kan met een onderbouwd verzoek één keer met zes maanden worden verlengd.

 • 2. Subsidie wordt slechts verstrekt met toepassing van de Landbouw de-minimisverordening.

 • 3. De subsidie, bedoeld in artikel 5, tweede lid, wordt verleend onder de opschortende voorwaarde dat binnen 6 maanden na aanvraag tussen de subsidieontvanger en de provincie Groningen een overeenkomst ter uitvoering van de beschikking tot subsidieverlening tot stand komt.

 • 4. In de overeenkomst, bedoeld in het eerste lid, en in de beschikking tot subsidieverlening wordt een regime voor betaling van rente en aflossing opgenomen. Waarbij sprake zal zijn van een rente van 0%.

Artikel 17 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Naast de verplichtingen uit artikel 2.10 van de Procedureregeling, worden in ieder geval de volgende verplichtingen aan de subsidieontvanger opgelegd:

 • a.

  de subsidieontvanger start binnen één jaar na subsidieverlening met de uitvoering van de activiteiten. Deze termijn kan met een onderbouwd verzoek één keer met zes maanden worden verlengd;

 • b.

  de tuinder van de voedseltuin draagt als ambassadeur bij aan een Gronings enthousiasme voor het consumeren van lokaal geproduceerd voedsel, zodat andere lokale producten (zoals zuivel en vlees) ook gemeengoed worden;

 • c.

  de tuinder van de voedseltuin verbindt zich aan de Stichting Groninger Voedseltuinen door deel te nemen aan de activiteiten van de Stichting Groninger Voedseltuinen waaronder deelname aan het Oogstfeest.

Artikel 18 Prestatieverantwoording

Gedeputeerde Staten stellen de subsidie ambtshalve vast binnen 13 weken nadat de activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht. De subsidieontvanger toont desgevraagd aan dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan.

Artikel 19 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

Artikel 20 Intrekking en overgangsrecht

De subsidieregeling voedseltuinen provincie Groningen 2021 wordt ingetrokken met dien verstande dat de subsidieregeling voedseltuinen provincie Groningen 2021 van toepassing blijft op subsidies die voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling zijn aangevraagd of verleend, en op daarop betrekking hebbende bezwaar- of beroepschriften.

Artikel 21 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling voedseltuinen provincie Groningen 2022.

Ondertekening

Groningen, 12 juli 2022

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas, voorzitter.

J. Schrikkema, secretaris.

Toelichting behorende bij de Subsidieregeling voedseltuinenprovincie Groningen 2022 Groningen

Algemeen

Deze subsidieregeling is vastgesteld op grond van de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017 (Kaderverordening) en de Procedureregeling subsidies Groningen (Procedureregeling). Dit betekent dat een aantal aspecten van de verstrekking van subsidies niet in de subsidieregeling zijn vastgelegd, maar in de Kaderverordening en Procedureregeling. In de Procedureregeling staat onder meer waar de aanvraag moet worden ingediend, wat de beslistermijnen zijn voor Gedeputeerde Staten en algemene verplichtingen voor de subsidieontvanger, zoals de meldingsplicht.

Voor een goed begrip van deze subsidieregeling is dus bestudering van de Kaderverordening en Procedureregeling noodzakelijk. Ook de Algemene wet bestuursrecht bevat algemene bepalingen die onverkort van toepassing zijn op subsidies, verstrekt op grond van deze subsidieregeling.

Artikelsgewijs

Artikel 3

Alle rechtspersonen (bijvoorbeeld stichtingen, coöperaties, verenigingen of N.V.'s) met een geldige inschrijving bij de Kamer van Koophandel mogen binnen deze subsidieregeling een subsidie aanvragen.

Artikel 10 - c

Het Curriculum vitae van de beoogde tuinder wordt gevraagd om te toetsen of hij/zij een professionele tuinder is, zoals beschreven in artikel 1 - g