Besluit van het college en de burgemeester van Lelystad houdende een mandaat, volmacht en machtiging inzake de opvang van Oekraïense vluchtelingen (Mandaat opvang Oekraïense vluchtelingen).

Geldend van 01-08-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college en de burgemeester van Lelystad houdende een mandaat, volmacht en machtiging inzake de opvang van Oekraïense vluchtelingen (Mandaat opvang Oekraïense vluchtelingen).

Het college van de gemeente Lelystad;

Gelet op:

het bepaalde in de Gemeentewet, afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en titel 3 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek

BESLUIT:

 • 1.

  De navolgende mandaten, volmachten en machtigingen aan Algemeen directeur, respectievelijk de directeur bedrijfsvoering, manager opvanglocatie Oekraïne respectievelijk locatiemanager opvang Oekraïense vluchtelingen dan wel bij verhindering diens vervanger, ieder voor wat zijn bevoegdheid betreft, te verlenen tot en met de dag dat de laatste Oekraïense vluchteling de opvanglocatie definitief heeft verlaten:

  • a.

   het aangaan en ondertekenen van de bijgevoegde ‘samenwerkingsovereenkomst prepaid pin kaarten’ met de BNG bank;

  • b.

   het aanvragen van prepaid pin kaart bij de BNG bank, na het ondertekenen van de overeenkomst onder besluitpunt 1a, voor de Oekraïense vluchtelingen die geen bankrekening bij een reguliere bank kunnen openen;

  • c.

   het aangaan en ondertekenen van de in bijlage 3 bij de Algemene bepalingen Prepaid Pin kaart bijgevoegde ‘voorwaarden gebruik prepaid pin kaart’ met de Oekraïense vluchteling, na ontvangst van de aangevraagde prepaid bankpas bij de BNG bank;

  • d.

   binnen de kaders van de Budgethoudersregeling Lelystad 2021 al die publiek en privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten die noodzakelijk zijn voor de (crisis-)noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne conform het verzoek van de Veiligheidsregio Flevoland;

 • 2.

  Alle die publiek- en privaatrechtelijke rechtshandelingen die voorafgaand aan dit besluit noodzakelijk waren voor de (crisis-)noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne te bekrachtigen.

 • 3.

  De besluitpunten onder 1 en 2 inwerking te laten treden op de dag van die van bekendmaking.

Ondertekening

Lelystad 5 juli 2022,

Het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris, de burgemeester

de burgemeester