Besluit van de gemeenteraad van Lelystad houdende regels inzake gedrag en integriteit van gemeenteraadsleden en fractie-assistenten (GEDRAGSCODE gemeenteraadsleden en fractie-assistenten van Lelystad)

Geldend van 09-07-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van Lelystad houdende regels inzake gedrag en integriteit van gemeenteraadsleden en fractie-assistenten (GEDRAGSCODE gemeenteraadsleden en fractie-assistenten van Lelystad)

Raadsbesluit

Nummer: 151

De raad van de gemeente Lelystad, in vergadering bijeen op 17 mei 2022:

op voorstel van de voorzitter van de raad van de gemeente Lelystad d.d. ;

B E S L U I T:

De GEDRAGSCODE gemeenteraadsleden en fractie-assistenten van Lelystad vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Gedragscode voor raadsleden uit 2015.

GEDRAGSCODE gemeenteraadsleden en fractie-assistenten van Lelystad

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1. Deze gedragscode geldt voor alle leden van de gemeenteraad. Onder gemeenteraadsleden wordt verstaan diegenen die zijn benoemd als gemeenteraadslid en hiertoe de eed of de belofte hebben afgelegd. Onder fractie-assistenten wordt verstaan zij die officieel zijn aangemeld bij de griffie als fractie-assistent.

 • Deze gedragscode is voor beide groepen van toepassing. Voor de leesbaarheid van deze gedragscode wordt de benaming ‘gemeenteraadslid’ gebruikt; hier kan ook ‘fractieassistent’ worden gelezen.

 • 2. De code is openbaar en door iedereen via internet te raadplegen.

Artikel 2 Kernbegrippen bestuurlijke integriteit

 • 1. Aan deze gedragscode ligt een aantal kernbegrippen ten grondslag. Deze vormen de toetssteen voor de in deze code vastgelegde gedragsafspraken. Deze kernbegrippen zijn leidend en plaatst bestuurlijke integriteit in een breder perspectief.

  • Dienstbaarheid

 • Het handelen van een gemeenteraadslid is altijd en volledig gericht op het belang van de gemeente en op de organisaties en burgers die van de gemeente onderdeel uitmaken.

  • Functionaliteit

 • Het handelen van een gemeenteraadslid heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in de gemeenteraad

  • Onafhankelijkheid

 • Het handelen van een gemeenteraadslid wordt gekenmerkt door onafhankelijkheid, dat wil zeggen dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een dergelijke vermenging wordt vermeden.

  • Openheid

 • Het handelen van een gemeenteraadslid is transparant opdat optimale verantwoording mogelijk is en de burgers volledig inzicht hebben in het handelen van een gemeenteraadslid en zijn beweegredenen daarbij.

  • Betrouwbaarheid

 • Op een gemeenteraadslid moet men kunnen rekenen. Die houdt zich aan zijn afspraken. Kennis en informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt wendt hij aan voor het uitoefenen van zijn ambt.

  • Zorgvuldigheid

 • Het handelen van een gemeenteraadslid is zodanig dat alle organisaties, medegemeenteraadsleden, het college, burgers en verder op gelijke wijze en met respect worden bejegend en dat belangen van partijen op correcte wijze worden afgewogen;

Artikel 3 Voorkomen van belangenverstrengeling

 • 1. Een gemeenteraadslid doet opgave van zijn financiële belangen in ondernemingen en organisaties waarmee de gemeente zakelijke betrekkingen onderhoudt voor zover als dat belang groter is dan 5% van het aandelenkapitaal. De opgave is openbaar en door derden te raadplegen via de website van de gemeenteraad.

 • 2. Bij privaat-publieke samenwerkingsrelaties voorkomt een gemeenteraadslid (de schijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.

 • 3. Een oud-gemeenteraadslid verricht in principe het eerste jaar na de beëindiging van zijn ambtstermijn geen werkzaamheden voor de gemeente tegen beloning. Indien het college hierop een uitzondering maakt, moet dit ter kennis van de raad worden gebracht.

 • 4. Indien de onafhankelijke oordeelsvorming over een onderwerp in het geding kan zijn, geeft een gemeenteraadslid bij de besluitvorming daarover aan in hoeverre het onderwerp hem persoonlijk aangaat en of hij zich onthoudt van stemmen, de raadszaal verlaat of anders.

 • 5. Een gemeenteraadslid dat familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins andere persoonlijke betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten aan de gemeente, geeft voorafgaand aan de besluitvorming aan of hij zich al dan niet onthoudt van stemmen, de raadszaal verlaat of anders.

 • 6. Een gemeenteraadslid neemt van een aanbieder van diensten aan de gemeente of een indiener van een verzoek geen geschenken, faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kan beïnvloeden.

 • 7. Een gemeenteraadslid dat een functie bekleedt bij een organisatie die een belang heeft bij een door de gemeenteraad te nemen besluit, geeft voorafgaand aan de besluitvorming aan of hij zich al dan niet onthoudt van stemmen, de raadszaal verlaat of anders.

 • 8. Een gemeenteraadslid vervult geen andere functies dan het lidmaatschap van de raad tenzij er geen strijdigheid is of kan zijn met het belang van de gemeente of (eventuele) aantasting van de integriteit van het gemeenteraadslid.

 • 9. Een gemeenteraadslid geeft ten behoeve van de openbaarmaking aan welke andere functies dan het lidmaatschap van de raad hij vervult, voor welke organisatie(s) de functies worden verricht, wat het tijdsbeslag is en of de functies bezoldigd zijn. De openbaarmaking geschiedt door deze gegevens te plaatsen op de website van de gemeenteraad.

 • 10. Bij twijfel of sprake is van belangenverstrengeling en hoe te handelen bij beeld-, oordeels, of besluitvorming, kan een raadslid zich wenden tot een vertrouwenspersoon als bedoeld in artikel 7.2. en 7.3..

Artikel 4 Informatie

 • 1. Een gemeenteraadslid gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit hoofde van zijn ambt beschikt. Hij zorgt ervoor dat stukken met vertrouwelijke gegevens veilig worden opgeborgen en dat computerbestanden zo goed mogelijk beveiligd zijn.

 • 2. Een gemeenteraadslid verspreidt geen geheime of vertrouwelijke informatie.

 • 3. Een gemeenteraadslid maakt, voordat openbare besluitvorming heeft plaatsgevonden, niet te eigen bate of ten bate van zijn persoonlijke betrekkingen gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen informatie.

 • 4. Een gemeenteraadslid gaat verantwoord om met de e-mail- en internetfaciliteiten van de gemeente en het gebruik van social media, zowel in het publieke domein als in het privédomein.

Artikel 5 Omgaan met geschenken, diensten en uitnodigingen

 • 1. Gemeenteraadsleden accepteren geen geschenken, giften, faciliteiten, of diensten en uitnodigingen als hun onafhankelijke positie hierdoor kan worden beïnvloed of de schijn hiervan wordt kan worden gewekt.

 • 2. Een gemeenteraadslid neemt van een aanbieder van diensten aan de gemeente of een indiener van een verzoek geen geschenken, faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kunnen beïnvloeden.

 • 3. Geschenken, giften, faciliteiten, diensten en uitnodigingen die een gemeenteraadslid uit hoofde van zijn functie ontvangt, en waarvan gesteld kan worden dat zij de waarde van € 50,00 overstijgen, worden in het fractievoorzittersoverleg gemeld en zijn eigendom van de gemeente. Er wordt een gemeentelijke bestemming voor gezocht.

 • 4. Uitnodigingen voor excursies, werkbezoeken en dergelijke op rekening van derden worden beoordeeld in het fractievoorzittersoverleg inzake relevantie bij beeld-, oordeels- of besluitvorming over een bepaald thema.

 • 5. Geschenken, giften of faciliteiten, onafhankelijk van de waarde, worden in het kader van transparantie en openbaarheid niet op het huisadres ontvangen. Als dit toch is gebeurd, wordt dit gemeld in het fractievoorzittersoverleg.

 • 6. Geschenken, giften, faciliteiten of diensten die een waarde van minder van € 50,00 vertegenwoordigen, kunnen in afwijking van het bovenstaande door een gemeenteraadslid worden aanvaard en behoeven niet te worden gemeld en geregistreerd.

Artikel 6 Gebruik voorzieningen van de gemeente.

 • 1. Gebruik van gemeentelijke eigendommen en voorzieningen voor privédoeleinden is niet toegestaan, tenzij het gaat om in bruikleen gegeven voorzieningen zoals I-pads, printers, mobiele telefoons die mede voor privédoeleinden kunnen worden gebruikt. Hiervoor zijn separaat persoonlijke gebruiksovereenkomsten opgesteld, gearchiveerd bij de griffie.

 • 2. Een gemeenteraadslid declareert geen kosten bij de gemeente, tenzij een door de raad vastgestelde, of hogere regeling daarin voorziet. Een gemeenteraadslid declareert geen kosten die al op andere wijze worden vergoed.

Artikel 7 Gebruik gedragscode

 • 1. Op voorstel van de burgemeester, wordt met ingang van een nieuwe raadsperiode periodiek een bespreking ingepland van het onderwerp integriteit in het algemeen en van de gedragscode in het bijzonder;

 • 2. De burgemeester fungeert als vertrouwenspersoon inzake de onderwerpen gedragscode en integriteit;

 • 3. Naast de burgemeester wordt, op voorstel van de burgemeester, een tweede persoon als vertrouwenspersoon integriteit aangewezen.

 • 4. Bij een integriteitschending of gedrag dat niet past bij deze gedragscode door een raadslid:

  • a.

   spreken gemeenteraadsleden elkaar aan op het ongewenste gedrag;

  • b.

   kan men bij het vermoeden hiervan – vertrouwelijk – in overleg met een van de vertrouwenspersonen zoals vermeld onder lid 2. en 3.

  • c.

   kan de burgemeester, afhankelijk van de aard en situatie, passende maatregelen treffen.

 • 5. Situaties waarin deze gedragscode niet voorziet, kunnen worden besproken met de vertrouwenspersoon zoals vermeld in lid 2. en 3., dan wel in het fractievoorzittersoverleg.

 • 6. Deze gedragscode wordt eenmalig digitaal verzonden aan alle gemeenteraadsleden bij aanvang van de raadsperiode. De benoemde gemeenteraadsleden worden geacht van de inhoud op de hoogte te zijn.

 • 7. Deze gedragscode treedt in werking op de dag dat deze is vastgesteld.

Ondertekening

Lelystad, 17 mei 2022

De raad van de gemeente Lelystad,

de griffier, de voorzitter,