Regeling vervallen per 01-07-2023

Subsidieregeling coronagevolgen kleine ondernemers gemeente Overbetuwe 2022

Geldend van 29-06-2022 t/m 30-06-2023

Intitulé

Subsidieregeling coronagevolgen kleine ondernemers gemeente Overbetuwe 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

Overwegende dat:

 • de gemeente belang hecht aan het ondersteunen van kleine MKB-bedrijven en ZZP'ers die geraakt zijn door de effecten van de coronacrisis;

 • de gemeente het van belang acht extra ondersteuning te bieden aan deze geraakte ondernemers en een subsidie die actief en breed wordt ingezet hieraan kan bijdragen;

 • de gemeente het belangrijk vindt dat ondernemers ondersteund worden bij support richting een doorstart, bij heroriëntatie van hun onderneming, ofwel bij hun oriëntatie op hele andere keuzes. Met als doel dat zoveel mogelijk ondernemers zich zo gezond mogelijk kunnen redden, ook na deze impactvolle periode

Gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Overbetuwe 2016;

b e s l u i t e n:

vast te stellen de

Subsidieregeling coronagevolgen kleine ondernemersgemeente Overbetuwe 2022

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

 • a.

  ASV: algemene subsidieverordening gemeente Overbetuwe 2016;

 • b.

  MKB-ondernemer: een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal dat door deelname aan het economisch verkeer beoogd winst te behalen;

 • c.

  Wet: Algemene wet bestuursrecht;

 • d.

  Leverancier: de ondernemer die de activiteiten levert aan de MKB-ondernemer.

Artikel 2 te subsidiëren activiteiten

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen aan MKB-ondernemers met inachtneming van het bepaalde in deze regeling subsidie verstrekken voor de volgende activiteiten:

  • a.

   ontwikkeling van het bedrijf;

  • b.

   heroriëntatie bedrijf;

  • c.

   specifieke bedrijfsprocessen (boekhouding, financiën, HR, strategie etc);

  • d.

   digitalisering van bedrijfsprocessen;

  • e.

   juridische ondersteuning;

  • f.

   bijscholing op het gebied van de activiteiten van de MKB-onderneming;

 • 2. Subsidiabel zijn alleen de kosten van professionele hulp en begeleiding die in verband met de in het eerste lid genoemde activiteiten worden gemaakt.

Artikel 3 Voorwaarden

 • 1. Om aanspraak te kunnen maken op subsidie dient de MKB-ondernemer aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • a.

   De MKB-ondernemer moet bij de Kamer van Koophandel in de Gemeente Overbetuwe zijn geregistreerd als B.V., N.V., een v.o.f. of een eenmanszaak;

  • b.

   De MKB-ondernemer kan met zijn/haar onderneming in zijn/haar eigen levensonderhoud voorzien;

  • c.

   De MKB-ondernemer maximaal 10 FTE aan medewerkers in dienst;

  • d.

   Indien de MKB-ondernemer een zelfstandige zonder personeel is (ZZP), is deze zelf minimaal 0,6 FTE (1225uur per jaar) in het bedrijf werkzaam;

  • e.

   De MKB-ondernemer moet aantoonbaar negatief door de coronacrisis zijn geraakt;

  • f.

   Indien bij een franchisenemers of -organisaties het hoofdkantoor buiten de gemeente Overbetuwe is gevestigd, kan de MKB-ondernemer alleen subsidie aanvragen voor activiteiten die specifiek voor de vestiging in Overbetuwe plaatsvinden en gebruikt worden. Dit moet uit de aanvraag blijken en nader worden toegelicht.

 • 2. Om werkzaamheden te kunnen leveren waarop de subsidie van toepassing is, dient de leverancier bij de Kamer van Koophandel te zijn geregistreerd.

 • 3. De activiteiten vinden plaats en worden afgerond binnen zes maanden na toekenning van de subsidie.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1. De aanvraag moet worden ingediend door de eigenaar van de MKB-onderneming.

 • 2. De aanvraag om subsidie kan tot en met uiterlijk 31 december 2022 ingediend worden.

 • 3. Voor de indiening van de aanvraag met de bijbehorende stukken dient gebruik gemaakt te worden van het door de gemeente daarvoor beschikbaar gestelde online aanvraagformulier.

 • 4. Bij de aanvraag dient de MKB ondernemer de volgende stukken te verstrekken:

  • a.

   Een duidelijk gespecificeerde offerte met werkzaamheden van de leverancier die de werkzaamheden gaat leveren met de daarbij horende kosten. Op deze offerte moet het KvK nummer van de leverancier zijn vermeld;

  • b.

   Een verklaring of omschrijving van de ondernemer omtrent het ontvangen van de gewenste hulp. Met hierin onder meer de doelen en resultaten die met activiteiten worden nagestreefd en hoe de activiteiten daaraan bijdragen;

  • c.

   Bewijs dat de MKB-ondernemer negatief geraakt is door de Coronacrisis.

 • 5. De beslissing op de subsidieaanvraag wordt uiterlijk binnen 6 weken na binnenkomst van de aanvraag, genomen.

Artikel 5 Subsidieplafond

 • 1. Deze regeling kent een totaal subsidieplafond van € 40.000,00.

 • 2. Toekenning van de subsidie vindt plaats op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen (wie het eerst komt wie het eerst maalt).

Artikel 6 Subsidiebedrag

 • 1. De subsidie bedraagt ten hoogste 90% van de subsidiabele kosten exclusief BTW tot een maximum van € 500,00.

 • 2. Enkel de kosten die worden gemaakt na de subsidieverlening komen voor subsidie in aanmerking.

 • 3. Per MKB-ondernemer wordt maximaal éénmaal subsidie toegekend.

Artikel 7 Verplichtingen

Aan de verstrekking van de subsidie zijn de volgende verplichtingen verbonden:

 • a.

  Bij een besluit tot toekenning van subsidie wordt aan de MKB-ondernemer de verplichting opgelegd om iedere wijziging ten opzichte van de gegevens die bij de gemeente bekend zijn, onmiddellijk te melden;

 • b.

  De MKB-ondernemer is verplicht om binnen drie maanden na verstrekking van de subsidie de volgende stukken te kunnen overleggen:

  • 1.

   de officiële factuur;

  • 2.

   het betalingsbewijs;

  • 3.

   een bewijs van de verrichtte werkzaamheden;

 • c.

  De MKB-ondernemer is verplicht om mee te werken aan de steekproefsgewijze controle of de subsidie is/wordt besteed aan het doel waarvoor deze is verstrekt.

 • d.

  Het is voor MKB-ondernemers en leveranciers niet toegestaan om de logo's van de gemeente Overbetuwe te gebruiken in communicatie-uitingen, anders dan dat op grond van andere afspraken reeds is toegestaan.

Artikel 8 Weigeringsgronden

De subsidieverstrekking kan naast de in artikel 10 van de ASV én artikel 4:25 en 4:35 van de wet genoemde gevallen in ieder geval geweigerd worden indien gegronde reden bestaat aan te nemen dat:

 • a.

  de geoffreerde prijzen voor werkzaamheden niet realistisch en/of marktconform zijn;

 • b.

  de gelden die niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;

 • c.

  de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde.

Artikel 9 Vaststelling subsidie

Overeenkomstig de ASV wordt de subsidie bij verlening ook direct vastgesteld. Daarom hoeft geen aanvraag om vaststelling te worden ingediend.

Artikel 10 Afwijkingsmogelijkheid

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen die leiden tot een onevenredig nadeel ten gunste van een aanvrager afwijken van een of meerdere bepalingen van deze regeling, uitgezonderd artikel 5 en artikel 6, eerste lid.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en vervalt op 1 juli 2023. De regeling is daarna nog van toepassing op procedures die nog niet zijn afgerond voor deze datum.

 • 2. Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling coronagevolgen kleine ondernemers gemeente Overbetuwe 2022.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 31 mei 2022.

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris

P.J.E. Breukers

de loco-burgemeester,

D.E.W. Horsthuis-Tangelder