Subsidieregeling Quiet Community Roosendaal 2023 tot en met 2026

Geldend van 22-04-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Subsidieregeling Quiet Community Roosendaal 2023 tot en met 2026

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

gelet op artikel 2, eerste lid, onder h, en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Roosendaal;

BESLUITEN

vast te stellen de Subsidieregeling Quiet Community Roosendaal 2023 tot en met 2026

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  jaarlijkse subsidie: subsidie die per (boek)jaar of voor een bepaald aantal boekjaren aan een organisatie voor een periode van maximaal vier jaar wordt verstrekt;

 • b.

  doelgroep: inwoners van de gemeente Roosendaal met een inkomen onder of rond het bestaansminimum (130% van het wettelijk sociaal minimum);

 • c.

  Quiet Community: Met behulp van vooral lokale sponsors het regelmatig aanbieden van een gratis dienst, product of verwennerij aan de doelgroep. Dat gebeurt via een innovatief digitaal deelplatform, dat ervoor zorgt dat de aanbiedingen efficiënt en eerlijk verdeeld terecht komen bij de doelgroep;

 • d.

  members: leden van de community;

 • e.

  Quiet Nederland: de landelijke organisatie die zich inzet voor mensen in een armoedesituatie en lokale Quiet Community's ondersteund;

 • f.

  VOG: Verklaring omtrent het gedrag.

Artikel 2 Doelstelling subsidieregeling

Doelstelling van de regeling is te bevorderen dat de opgaven rondom bestaanszekerheid worden aangepakt door de Roosendaalse samenleving samen met partners, het bedrijfsleven en inwoners (het stimuleren van solidariteit en saamhorigheid).

Hierbij is het hoofddoel/ zijn de hoofddoelen:

 • -

  aandacht voor de inwoners die het meest kwetsbaar zijn;

 • -

  een duurzame aanpak van de armoedeproblematiek;

 • -

  verbinding met de Roosendaalse samenleving.

Onderliggende subdoelen zijn:

 • -

  het bevorderen van zelfvertrouwen;

 • -

  veerkracht en zelfregie van inwoners;

 • -

  bevorderen dat volwassenen zich onderdeel van een netwerk voelen;

 • -

  het stimuleren van participatie en sociale inclusie;

 • -

  het doorbreken van taboe en schaamte rondom armoede.

Artikel 3 Activiteiten die voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komen

Activiteiten die voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komen, moeten aantoonbaar bijdragen aan de doelstelling van deze regeling en de subdoelen zoals genoemd in artikel 2.

Activiteiten die hieraan bijdragen:

 • 1.

  Een vrijblijvend aanbod van producten en diensten aan de doelgroep via een digitaal platform

 • Aantoonbare/meetbare bijdrage aan de doelstelling: aandacht voor inwoners die het meest kwetsbaar zijn en verbinding met de Roosendaalse samenleving.

 • 2.

  Het organiseren/in stand houden van een Quiet Community door het bieden van een ontmoetingsplaats/inloopmoment aan de members

 • Aantoonbare/meetbare bijdrage aan de doelstelling: aandacht voor inwoners die het meest kwetsbaar zijn, het bevorderen van zelfvertrouwen, veerkracht en zelfregie en bevorderen dat volwassenen zich onderdeel van een netwerk voelen.

 • 3.

  Het organiseren van activiteiten voor members van de Quiet Community

 • Aantoonbare/meetbare bijdrage aan de doelstelling: aandacht voor inwoners die het meest kwetsbaar zijn, het bevorderen van zelfvertrouwen, veerkracht en zelfregie en bevorderen dat volwassenen zich onderdeel van een netwerk voelen, het stimuleren van participatie en sociale inclusie.

 • 4.

  Het organiseren van activiteiten om sponsoren/financiers/donateurs te werven

 • Aantoonbare/meetbare bijdrage aan de doelstelling: verbinding met de Roosendaalse samenleving.

 • 5.

  Het fungeren als tussenpersoon voor Quiet Nederland.

Artikel 4 Voorwaarden aan de aanvrager

Organisaties die voor subsidie in aanmerking komen voldoen aan de volgende vereisten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door:

  • a.

   non-profit organisaties.

 • 2.

  Aanvrager is in staat vanaf de start van het subsidiejaar alle onder artikel 3 genoemde activiteiten uit te voeren.

 • 3.

  Aanvrager is in staat inzicht te geven in de meetbare effecten van de uitgevoerde activiteiten.

 • 4.

  Aanvrager heeft gekwalificeerd personeel met kennis en kunde ten aanzien van de activiteiten en de doelgroep.

 • 5.

  Aanvrager zorgt ervoor in bezit te zijn van VOG-verklaringen van het personeel voor de uitvoering van de activiteiten.

Artikel 5 Voorwaarden aan de aanvraag

De subsidieaanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een activiteitenplan waarin in ieder geval een omschrijving en/of beschrijving van het volgende is vermeld:

  • a.

   de wijze waarop is voldaan aan de voorwaarden van artikel 3 en 4;

  • b.

   de wijze waarop de activiteiten bijdragen aan het realiseren van de in artikel 2 genoemde doelstelling;

  • c.

   de wijze waarop de aanvrager de doelgroep wil bereiken;

  • d.

   de wijze waarop u de effecten van uw activiteiten/diensten wil meten en rapporteren;

  • e.

   de wijze waarop u naast deze subsidie inkomsten verwerft uit de Roosendaalse samenleving;

  • f.

   de manier waarop, mate en variëteit van samenwerking met andere organisaties binnen de gemeente Roosendaal;

  • g.

   de mate waarin het aanbod vernieuwend is.

 • 2.

  De aanvraag gaat vergezeld van een sluitende begroting conform verplicht format.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

 • 1. Het subsidiebedrag is gebaseerd op de noodzakelijke en werkelijke kosten. Subsidiabele kosten zijn:

  • a.

   kosten voor personeel;

  • b.

   kosten voor deskundigheidsbevordering/opleiding vrijwilligers/personeel;

  • c.

   kosten begeleiding/coördinatie vrijwilligers;

  • d.

   kosten voor het organiseren van activiteiten;

  • e.

   kosten voor bedrijfsvoering, zoals huur, software-, licentie- en communicatiekosten.

Artikel 7 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

De aan te vragen subsidie bedraagt maximaal € 550.000

Artikel 8 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond bedraagt:

  • a.

   voor het jaar 2023 € 100.000

  • b.

   voor het jaar 2024 € 150.000

  • c.

   voor het jaar 2025 € 150.000

  • d.

   voor het jaar 2026 € 150.000

 • 2. Het subsidieplafond kan worden verhoogd met een indexering.

Artikel 9 Aanvraagtermijn subsidieaanvraag

Een aanvraag voor een subsidie wordt ingediend bij het college tussen 1 juli en 1 oktober in het jaar voorafgaand aan het jaar, of de jaren waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

Artikel 10 Beoordeling subsidieaanvraag

 • 1. Tijdige en volledige subsidieaanvragen die voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 4 en 5 worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria.

  • a.

   Kwaliteit van de dienstverlening

   • de mate van kennis en kunde van de organisatie ten aanzien van de activiteiten en de doelgroep;

   • de wijze waarop het effect van de activiteiten wordt gemeten;

   • de mate waarin de dienstverlening laagdrempelig en toegankelijk is georganiseerd.

  • b.

   Aansluiten bij beoogde doelstellingen

   • de mate waarin de activiteiten bijdragen aan het realiseren van de doelstelling genoemd in artikel 2;

   • de mate waarin de doelgroep bereikt wordt.

  • c.

   Inzet van vrijwilligers

   • de mate waarin gebruik wordt gemaakt van de inzet van vrijwilligers.

  • d.

   Samenwerking met andere organisaties

   • de wijze waarop, de mate en variëteit van samenwerking met andere organisaties binnen de gemeente Roosendaal en hoe deze samenwerking bijdraagt aan de te behalen resultaten.

  • e.

   Cofinanciering

   • de mate waarin en de wijze waarop aanvullende inkomsten worden verworven uit de Roosendaalse samenleving.

 • 2. Aan de in het eerste lid vermelde criteria wordt een score toegekend met toepassing van een wegingsfactor zoals vermeld op het bijgevoegde vastgestelde beoordelingsformulier. Dit beoordelingsformulier maakt onderdeel uit van deze subsidieregeling.

 • 3. De subsidieaanvragen worden na een onderlinge vergelijking gerangschikt, waarna subsidie wordt verstrekt aan de aanvrager die als eerste in de rangschikking is geplaatst.

Artikel 11 Besluitvorming

De besluitvorming op de aanvragen op grond van deze subsidieregeling geschiedt volgens de volgende procedure.

 • 1.

  Het college stelt een onafhankelijk adviescommissie in, bestaande uit drie personen.

 • 2.

  Het college stelt instructies vast voor de samenstelling en werkwijze van deze commissie.

 • 3.

  De commissie beoordeelt alle aanvragen die tijdig en volledig zijn en voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 4 en 5 op grond van de in artikel 10, eerste lid, vermelde criteria.

 • 4.

  Ieder commissielid vult individueel per aanvrager een beoordelingsformulier in.

 • 5.

  De commissie stelt de totaalscores per aanvraag vast en rangschikt vervolgens de aanvragen op grond van artikel 10, derde lid.

 • 6.

  De commissie brengt advies uit aan het college over de afhandeling van de ingediende aanvragen.

 • 7.

  Het college besluit tot afwijzing en verlening van de aangevraagde subsidies.

 • 8.

  De subsidie wordt verleend voor de periode van vier jaar.

Artikel 12 Samenloop van subsidies

De aanvraag voor subsidie wordt afgewezen indien voor de activiteiten, als bedoeld in artikel 3, op grond van andere nadere regels subsidie is of wordt aangevraagd.

Artikel 13 Verplichtingen

 • 1. De subsidieontvanger is verplicht:

  • a.

   de activiteiten uit te voeren overeenkomstig de bij de subsidieaanvraag verstrekte gegevens;

  • b.

   zorg te dragen voor de lokale zichtbaarheid, bekendheid en bereikbaarheid van de organisatie en het activiteitenaanbod;

  • c.

   flexibel in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Roosendaal;

  • d.

   de activiteiten kosteloos aan te bieden aan de doelgroep.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 juli 2022.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 21 juni 2022,

de secretaris, de burgemeester,

Bijlage: Beoordelingsformulier subsidieregeling Quiet Community 2023 tot en met 2026

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling