Regeling vervallen per 21-06-2023

Beleidsregels nieuwe evenementen Texel 2016

Geldend van 29-10-2016 t/m 20-06-2023

Intitulé

Beleidsregels nieuwe evenementen Texel 2016

Inleiding

Texel is een eiland van rust en ruimte, maar er is ook altijd wat te doen. Er worden allerlei evenementen georganiseerd variërend van culinair tot sportief en van muzikaal tot toeristisch. Er zijn veel aanvragen voor evenementen, het aantal neemt elk jaar toe. Wat ook opvalt is dat er een toename is in aanvragen van grotere evenementen. Deze toename is goed voor de economie van Texel. Veel bedrijven in de horeca, de detailhandel en de logiesverstrekking profiteren hiervan, het zet Texel op de kaart!

Er is echter ook een keerzijde. Er klinken geluiden dat er teveel evenementen zijn (nooit meer een rustig weekend) en dat er evenementen georganiseerd worden die misschien niet bij de kernwaarden van Texel passen en het imago van Texel niet versterken. Dat roept de volgende vragen op: waar liggen de grenzen, wanneer wordt het te veel, welke evenementen passen (niet) op Texel? Dit is aanleiding geweest deze beleidsregels op te stellen, specifiek voor nieuwe evenementen.

In coalitieprogramma “Samen Zelfstandig” (2014) is het volgende opgenomen:

 • De gemeente moet zoeken naar culturele evenementen die bij ons passen en hier kansrijk kunnen groeien. Onze musea zijn schitterend en bijzonder. Zij vertellen ons een verhaal en verdienen meer aandacht en groei. Lokale producten krijgen steeds meer aandacht en de culinaire cultuur geeft economische kansen. Ook de bodemschatten voor de kust van Texel verdienen internationale aandacht.

 • We moeten werk maken van evenementen.

 • Evenementen dragen bij aan het beleven en bewegen op Texel. Wij vinden het belangrijk dat bij initiatieven voor het organiseren van een evenement de gemeente een goede samenwerkingspartner is. Een partner die stimuleert en faciliteert. Er moet ruimte zijn voor sport- en cultuurevenementen die bij Texel en de schaal van Texel passen.

 • De gemeente kan een (faciliterende) rol spelen in het beter verspreiden van evenementen.

 • De winterperiode tussen 1 november en Pasen is een rustige tijd op Texel, waarin weinig evenementen worden georganiseerd. Daar zien wij een kans voor een impuls aan de aantrekkelijkheid van Texel in het winterseizoen.

 • Evenementendesk

 • Het organiseren van een evenement moet, gezien het belang er van, gemakkelijker worden. Zonder overigens het belang van veiligheids- en openbare orde aspecten tekort te doen. Dat betekent dat we gaan inzetten op een betere ondersteuning van en medewerking aan organisatoren van Texelse evenementen. Geen stapel formulieren meer en ambtenaren in de rol van adviseur en serviceverlener. De Evenementendesk draait op volle toeren, naar volle tevredenheid van zowel gemeente als aanvragers en de inzet op de winterperiode werpt vruchten af.

1. Waarom nieuwe beleidsregels?

De afgelopen jaren is er een toename van het aantal evenementen op Texel. Een gedeelte hiervan kan toegeschreven worden aan activiteiten rond 600 jaar stad in 2015, maar ook zonder deze extra evenementen is er sprake van een toename. Deze toename is goed voor de economie van Texel, er is (bijna) altijd wel wat te doen voor zowel jong als oud. Daarnaast is er sprake van diversiteit. Er worden evenementen georganiseerd op verschillende gebieden: actief, cultureel, natuur, culinair en muziek. Texel is een levendig eiland.

Als de groei van het aantal evenementen doorgaat, kan er een conflict ontstaan met de voor Texel zo belangrijke kernwaarden. De economie wordt eenzijdiger en de kans dat de kip met de gouden eieren wordt geslacht neemt toe. Wat we natuurlijk ook niet willen is dat Texel een saai eiland wordt waar geen evenementen meer georganiseerd worden en nagenoeg niets meer te doen is. Een goede balans tussen beide uitersten is essentieel. De beleidsregels vormen de basis bij het beoordelen van nieuwe evenementen en bij de keuze om deze nieuwe evenementen wel of niet te plaatsen op de evenementenkalender.

1.1 Uitgangspunten

Het doel van het opstellen van beleidsregels voor nieuwe evenementen, is om een eiland te houden waar altijd wat te doen is. Waar evenementen in evenwicht zijn met de Texelse kernwaarden en principes, de evenementen verspreid zijn over de seizoenen, de (geluids)overlast voor de inwoners acceptabel is en waar we ook kunnen genieten van rust, ruimte en natuur. De balans tussen de Texelse kernwaarden en principes en de economie is van groot belang.

De volgende uitgangspunten zijn bij het opstellen van deze beleidsregels gehanteerd:

 • Er is balans tussen de Texelse kernwaarden en principes en de evenementen die op Texel georganiseerd worden.

 • De evenementen versterken de Texelse kernwaarden en passen binnen de Texelprincipes.

 • Texel is een eiland waar altijd wat te doen is en waar ook genoten kan worden van rust, ruimte en

 • natuur.

 • Er is voldoende diversiteit in soort en omvang van evenementen.

 • Er is voldoende spreiding over de seizoenen en de locaties.

 • Texel is een aantrekkelijk eiland waar voor iedereen (jong en oud, actief/sportief, cultureel, culinair) wat te doen is.

1.2 Structuurvisie “Texel op Koers”:

In de structuurvisie “Texel op Koers” wordt het onderdeel evenementen niet expliciet genoemd. Wel zijn de volgende onderwerpen opgenomen die raakvlakken hebben met evenementen:

T oeristen komen graag naar Texel

Gezinnen komen heel graag voor een vakantie naar Texel. Ook voor jongeren en senioren is er volop ruimte om te genieten van het moois dat Texel te bieden heeft op het gebied van landschap, natuurbeleving, kunst en cultuur. Jong en oud, rijk en arm, iedereen is welkom op Texel. Dit pleit ervoor om te zorgen voor een grote diversiteit in evenementen op het eiland.

Texel natuureiland en actieve gemeente

Het belang van Texel en de aangrenzende Wadden- en Noordzee is heel erg groot. De rijkdom van de natuurgebieden en van het cultuurland vormt een belangrijke aantrekkingskracht voor toeristen en bewoners. Texel wil zich blijven onderscheiden van andere toeristengemeenten om een sterke marktpositie te behouden. De gemeente ziet erop toe dat nieuwe plannen de kernkwaliteiten van het eiland behouden en zo mogelijk versterken. De gemeente voelt zich blijvend verantwoordelijk voor de rijkdom van de Texelse natuur en het behoud van bijzondere natuurlandschappen op het eiland. Dit pleit ervoor om de evenementen in evenwicht te brengen met deze voor Texel belangrijke waarden.

1.3 Gewenste situatie

Wat belangrijk voor Texel is, is dat er een goede afweging (balans) is bij het aantal en soort evenementen wat aangeboden wordt, er een goede spreiding in het seizoen is en dat het past binnen de Texelse kernwaarden en de Texelprincipes. Deze balans is mooi verwoord in het project Planet Texel: Toerisme en Ecomonie X Ecologie en Landschap. Daarnaast moet de (geluids)overlast die sommige evenementen met zich meebrengen tot een acceptabel niveau beperkt worden, waarbij we ons realiseren dat een (beperkte) vorm van overlast nooit te vermijden is.

In de structuurvisie “Texel op koers” (2009) zijn de Texelse Kernwaarden zijn opgenomen:

1. De rust en ruimte

2. De rijkdom aan natuur en cultuurlandschappen

3. De grote afwisseling in landschappen en landgebruiksvormen

4. De Texelse identiteit

5. Het specifieke eilandkarakter

6. De nachtelijke duisternis

7. De maritieme monumenten

De Texelprincipes zijn voortgekomen uit het project Planet Texel en zijn:

1. Vertrek vanuit natuur en landschap

2. Ga voor echt Texels en Texels eigen

3. Koester eenheid in diversiteit

4. Bloesem in het seizoen

5. Blijf jutten, pionieren en innoveren

6. Koppel schoonheid aan schoonheid

7. Ruim lekker op en haal oerkwaliteit weer boven

Gewenste situatie

Op Texel streven we ernaar om een eiland te houden waar altijd wat te doen is, waar de evenementen in evenwicht zijn met de Texelse kernwaarden en principes, de evenementen verspreid zijn over de seizoenen, de (geluids)overlast voor de inwoners acceptabel is en we ook kunnen genieten van rust, ruimte en natuur.

1.4 Wanneer gelden deze beleidsregels?

Deze beleidsregels gelden alleen voor nieuwe evenementen waarvoor een vergunning nodig is in de

categorieën: regulier evenement, aandachtevenement en risico-evenement*

Onder een nieuw evenement wordt verstaan:

 • 1.

  een evenement dat niet eerder is georganiseerd op Texel en waarvoor ook niet eerder vergunning is verleend; of

 • 2.

  een bestaand evenement dat in duur wordt uitgebreid of waarvan het karakter wijzigt.

 • Onder een bestaand evenement wordt verstaan: een evenement dat in het jaar voorafgaande aan het jaar waarin het evenement moet plaatsvinden is georganiseerd en waarvoor vergunning is verleend. Bij een evenement dat niet jaarlijks maar wel regelmatig plaatsvindt, zoals een evenement dat twee- of vijfjaarlijks wordt georganiseerd, geldt dat er sprake is van een bestaand evenement als dit evenement in dezelfde regelmatige cyclus wordt voortgezet. Wanneer door bijzondere omstandigheden van de regelmatige cyclus moet worden afgeweken kan de burgemeester het evenement niettemin als bestaand evenement aanmerken. Er is sprake van uitbreiding in duur als de totale tijdsduur van het evenement met 25% toeneemt. Er is sprake van een wijziging in karakter als de aard, activiteit(en) of doelgroep(en) van het evenement substantieel verandert.

*) Zie voor een uitleg en de toepassing hiervan de Uitvoeringsregeling evenementen Texel.

Deze beleidsregels worden in eerste instantie gehanteerd bij de beoordeling of een evenement op de evenementenkalender wordt geplaatst. In de tweede plaats kunnen deze beleidsregels worden gebruikt bij de evenementenvergunning.

2Echt Texels en Texels eigen

In dit hoofdstuk komen verschillende onderwerpen aan bod op basis waarvan bepaald kan worden of iets bij Texel past of niet. Wat wordt verstaan onder echt Texels en Texels eigen?

2.1 Algemene informatie

In de Algemene Plaatselijke Verordening Texel (APV) is in artikel 2:24 omschreven wat onder een evenement wordt verstaan. Op grond van artikel 2:25 APV is voor het organiseren van een evenement een vergunning nodig van de burgemeester en in de APV zijn ook de grondslagen opgenomen om een vergunning te weigeren. In bepaalde gevallen kan een evenement vergunningsvrij worden georganiseerd of kan worden volstaan worden met een melding. De uitwerking hiervan is opgenomen in de Uitvoeringsregeling evenementen Texel. In deze uitvoeringsregeling is ook het vergunningsproces opgenomen. De APV en de uitvoeringsregeling blijven onverkort van toepassing. Deze beleidsregels zijn daarop een aanvulling.

2.2 Kansen voor Texel

In deze paragraaf wordt ingegaan op welke evenementen kansen voor Texel bieden. Evenementen die kansen bieden voor Texel hebben een pré. Om te bepalen welke evenementen dat zijn, worden de volgende zaken in overweging genomen.

 • 1.

  Zet het evenement Texel in een positief daglicht en nodigt het uit tot een herhaalbezoek?

 • 2.

  In welke periode wordt het evenement gehouden?

 • De uitdaging zit er met name in om evenementen in de rustigere periode te organiseren waarbij de evenementen in evenwicht zijn met de Texelse kernwaarden en principes.

 • 3.

  Past het evenement op de gewenste locatie op Texel?

 • Texel is een divers eiland, niet alle soorten evenementen kunnen overal plaatsvinden. Is rekening gehouden met de specifieke situatie van de locatie (stiltegebied, woonkern)?

 • 4.

  Draagt het evenement financieel bij aan de meerwaarde voor de Texelse economie en past het binnen de kernwaarden. Past het evenement bij de Texelse identiteit? De ideale situatie is dat evenementen een meerwaarde hebben voor de Texelse economie en tegelijkertijd passen binnen de kernwaarden.

 • 5.

  Bloesem in het seizoen, geen zomerevenementen in de winter en andersom. Een belangrijk principe is om mee te bewegen met de seizoenen. Dit geldt natuurlijk ook voor de evenementen. Diversiteit is belangrijk, hoe gaan we daar op Texel mee om?

 • 6.

  Zet het evenement Texel op de kaart als buitensporteiland?

 • 7.

  Wordt het evenement op een duurzame wijze georganiseerd? Draagt het bij aan de Texelse duurzaamheidsambitie?

2.3 Organisatoren van evenementen

 • 1. Op welke wijze kunnen organisatoren van evenementen uitgedaagd worden dat nieuwe evenementen onderscheidend zijn aan het bestaande aanbod, en daarmee ook een toegevoegde waarde leveren?

 • 2. Om (muziek)evenementen die passen binnen het gestelde in paragraaf 2.2. financieel ook haalbaar te krijgen kan het noodzakelijk zijn om het evenement meerdere dagen te laten duren. Niet alles is overal mogelijk. Het is belangrijk dat bij nieuwe evenementen met versterkte muziek de organisator ruim voor het evenement overlegt met de gemeente over de mogelijkheden, zoals locatie, data en andere zaken.

 • Evenementen met versterkte muziek kunnen in principe binnen de volgende grenzen plaatsvinden:

 • Vrijdag (15.00) – 22.00 uur

 • Zaterdag (15.00) – 24.00 uur

 • Zondag (12.00) – 18.00 uur

 • 3. De afgelopen jaren is een aantal evenementen georganiseerd met een bekende Nederlandse artiest/band. Texel zou zich kunnen onderscheiden door eenmaal per jaar een dergelijk evenement te organiseren.

 • Initiatiefnemers worden uitgedaagd een evenement te organiseren waarbij:

 • een (bekende) Nederlandse artiest die op Texelse schaal optreedt;

 • het een kleinschalig optreden is waarbij het maximum aantal bezoekers afhankelijk is van de locatie en de omgeving;

 • je het gevoel hebt: hier moet je geweest zijn, iets speciaals;

 • een ontspannen (familie)sfeer is;

 • het een bijzonder locatie betreft.

 • Zoiets zou mogelijk moeten zijn buiten het hoogseizoen; een Tessels concert.

 • 4. Organisatoren worden uitgedaagd de evenementen zo duurzaam mogelijk te organiseren. De organisatoren worden uitgedaagd om het evenement zo duurzaam mogelijk te organiseren waarbij de volgende onderwerpen van belang zijn:

  • Hoe is het afvalbeleid georganiseerd.

  • Recycle beleid (gebruik van bio plastics).

  • Vindt de inhuur lokaal plaats (verminderen aantal vervoersbewegingen);

  • Vervoer & logistiek (van leverancier en publiek).

  • Gebruik groene stroom voor je evenement.

  • Verkoop alleen biologisch voedsel.

  • Verkoop alleen glazen met statiegeld (of gebruik bio plastics) en dwing klanten daardoor hun restafval weer in te leveren.

  • Gebruik alleen recyclebaar materiaal op je evenement.

  • Zorg ervoor dat je klanten het evenement makkelijk met de fiets kunnen bereiken of beschrijf hoe ze je evenement met het openbaar vervoer kunnen bereiken.

  • Voor het geval de klanten toch met de auto naar het evenement gaan, raadt ze dan aan om te carpoolen. Toogethr is de perfecte App voor festivalbezoekers die willen carpoolen.

  • Maak direct na het evenement het terrein schoon en laat geen afval achter.

 • Op Texel streven we er naar dat evenementen zo duurzaam mogelijk georganiseerd worden. Bovenstaande punten vormen onderwerp van gesprek met organisatoren van evenementen. Evenementen die op een duurzame wijze georganiseerd worden hebben een pré boven traditioneel georganiseerde evenementen.

2.4 Rol van de gemeente Texel

De gemeente Texel heeft verschillende rollen en taken. Aan de ene kant verleent de gemeente (de burgemeester) een vergunning en wordt de organisator advies gegeven. Daarna heeft de gemeente een controlerende taak en is de gemeente toezichthouder.

2.4.1 Gemeente Texel als adviseur voor organisatoren (evenementendesk)

De gemeente Texel vindt het belangrijk om de organisatoren te ondersteunen bij de voorbereiding van een

evenement. Voor de gemeente betekent dit niet alleen een controlerende functie achteraf maar ook een

adviserende functie in het voortraject.

Door de organisatoren wordt een evenementendesk opgericht. Deze desk vormt de centrale spil in de samenwerking tussen de gemeente en de organisatoren van evenementen. De ambtenaar die betrokken is bij de vergunningverlening werkt hierin intensief samen met een deskundige vanuit de organisatoren. Samen vormen zij de evenementendesk. Doel van deze desk is kennis uitwisselen zodat procedures soepel doorlopen kunnen worden. De deskundige vanuit de ondernemers zorgt voor periodieke afstemming met zijn/haar achterban.

Onderwerp van gesprek is ook de wijze waarop partijen op het eiland elkaar kunnen versterken en

samenwerken.

Vanuit de gemeente wordt meegedacht op welke wijze aanvragen het beste gedaan kunnen worden zodat de procedure - binnen de gestelde wet- en regelgeving - zo soepel mogelijk doorlopen kan worden. Vooraf worden de benodigde procedures en termijnen helder in beeld gebracht zodat voor iedereen duidelijk is waar rekening mee gehouden moet worden.

De gemeente wil graag samen met de ondernemers en organisatoren onderzoeken op welke wijze dit vorm kan krijgen.

2.4.2 Gemeente Texel als vergunningverlener

Vergunningverlening en handhaving raken aan vraagstukken van openbare orde en veiligheid. De belangenafweging is dan ook nooit beperkt tot alleen de aanvrager of het evenement. De locatie en het soort evenement zijn factoren die hierbij een rol spelen. Het advies van deskundigen wordt waar nodig en van toepassing gevraagd. Politie, brandweer, de Veiligheidsregio, Regionale Uitvoeringsdienst, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid zijn belangrijke adviespartners bij de behandeling van een aanvraag. De relevante wet- en regelgeving zijn onderdeel van de besluitvorming.

2.4.3 Gemeente Texel als toezichthouder

De organisator van een evenement is er verantwoordelijk voor dat de vergunning en de voorschriften die in de vergunning zijn opgenomen worden nageleefd. De toezichthouder van de gemeente ziet hierop toe, zowel voorafgaand bij de opbouw, als tijdens het evenement.

2.4.4 Gemeente Texel op zoek naar kansrijke evenementen

De gemeente Texel gaat zelf niet actief op zoek naar evenementen. Dit is iets wat de ondernemers op het eiland prima zelf kunnen. Wel denkt de gemeente mee met ondernemers die evenementen organiseren die echt Texels en Texels eigen zijn. Samen met die ondernemers onderzoeken we de mogelijkheden om het evenement te organiseren.

3 Toetsingscriteria

In dit hoofdstuk worden de criteria beschreven waaraan de nieuwe evenementen op Texel getoetst worden. Op basis van de toetsing wordt de afweging gemaakt of het evenement op de evenementenkalender kan worden geplaatst. De procedure voor plaatsing op de evenementenkalender is opgenomen in de Uitvoeringsregeling evenementen Texel.

3.1 Draagt het evenement bij aan (het product) Texel?

Belangrijk bij de beoordeling van een evenement is in hoeverre het een bijdrage levert aan Texel. Punten die hierbij aan de orde kunnen komen zijn:

 • Wordt het evenement op een milieubewuste duurzame manier georganiseerd? (zie 2.3 onder 4)

 • Draagt het evenement bij om Texel op een positieve manier op de kaart te zetten?

 • Is het versterkend voor de Texelse economie?

 • Maakt het evenement gebruik van de unieke eigenschappen en ligging van Texel? Goede voorbeelden zijn: Rondje Texel en Texel halve marathon.

 • Maakt het evenement gebruik van Texelse producten?

 • Daagt het evenement uit tot een herhaalbezoek?

 • Bestaande evenementen hebben voorrang bij plaatsing op de evenementenkalender boven nieuwe evenementen.

3.2 Hoe past het evenement binnen de Texelprincipes?

Waar de Texelse kernwaarden de intrinsieke waarde van Texel beschrijven, zijn de Texelprincipes actiever: ze zeggen iets over de houding, de blik en de inspiratie waarmee mensen aan de toekomst van Texel werken. Maar let op. De principes moeten niet fungeren als een toetsingslijstje aan het eind. Beter is het om iedereen die een evenement wil organiseren, bij de melding van het evenement een toelichting te geven over hoe hij de principes in het evenement wil verwerken en hoe het evenement kan bijdragen om deze principes op Texel te versterken. De principes moeten er toe leiden dat het initiatiefnemers stimuleert echt bij te dragen aan het verhogen van de kwaliteiten van Texel op het gebied van natuur, toerisme, economie, landschap, architectuur en/of cultuur. Wat heb jij met jouw evenement Texel te bieden?

Er zijn 7 Texelprincipes geformuleerd die telkens als startpunt kunnen fungeren. De principes zijn niet bedoeld om bestaande instrumenten te vervangen. Het is vooral een manier van denken over hoe het evenement beter passend gemaakt kan worden op Texel. Soms zal dat misschien leiden tot de keus voor een andere locatie of een andere opzet van het evenement. Soms kunnen kleine aanpassingen of toevoegingen al veel uitmaken. In uiterste geval kan de conclusie zijn dat een bepaald evenement helemaal niet past bij Texel; dan kan het ook maar beter niet georganiseerd worden op het eiland.

Vertrek vanuit natuur en landschap

Vraag bewoners of bezoekers wat het mooist is aan Texel en negen van de tien keer krijg je als antwoord: de natuur. Texel heeft ook een indrukwekkend areaal, 34% van het landoppervlak is nationaal park. Tegelijk is in de overige 66% de natuur helemaal niet zo manifest. Texel kan haar schoonheid en aantrekkingskracht sterk vergroten door ook buiten de natuurgebieden te vertrekken vanuit natuur.

Voor evenementen betekent dit dat altijd rekening gehouden moet worden met de plaats waar een evenement georganiseerd wordt in relatie met de tijd in het seizoen. Daarnaast is het een pre als evenementen een link leggen met het unieke Texelse landschap (bijvoorbeeld Texel Culinair met foto’s die verwijzen naar de locatie waar het Texelse product vandaan komt).

Ga voor echt Texels en Texels eigen

Texels lamsvlees uit Nieuw Zeeland is als je erover nadenkt een onwenselijke ontwikkeling. Werk met lokale producten en materialen. Kijk eerst naar wat het eiland zelf te bieden heeft op het gebied van grondstoffen, energie, of water. Lokaal bewustzijn geeft een zelfbewuste en onderscheidende uitstraling.

Texel is Nederland in het klein. Evenementen met topkwaliteit in een intieme setting dragen bij aan het unieke Texelse gevoel. Evenementen als bijvoorbeeld Ouwe Sunder en Broadway maar ook het HavenVIStijn sluiten hier goed bij aan.

Koester diversiteit (zonder eenheid in verscheidenheid uit het oog te verliezen)

In de natuur is diversiteit en variatie een belangrijk criterium voor een vitaal en robuust ecosysteem. Diversiteit en variatie zorgen voor flexibiliteit en risicospreiding; een monocultuur is kwetsbaar, zowel in economisch als in ecologisch opzicht.

Beweeg mee met de seizoenen

In de natuur kan geen enkele plant buiten de evenaar het zich veroorloven om het hele jaar door te

bloesemen. Bomen die hun bladeren loslaten geven in de herfst en de winter een heel ander maar evengoed eigen aantrekkelijk beeld; een sterke basis waar later tijdelijk weer mooie dingen op kunnen groeien. Dit cyclische denken hoort vanzelfsprekend bij het eiland. Een evenement moet passen binnen het seizoen waarin het georganiseerd wordt. Een goed voorbeeld hiervan is Texel Culinair dat in de oogsttijd georganiseerd wordt.

Blijf jutten, pionieren en innoveren

Niemand weet van te voren wat echt werkt, daarom is het belangrijk dat er lustig op los gepionierd wordt op Texel. ‘Tested on Texel’ wordt een begrip dat staat voor doelbewust experimenteren en innoveren. Ook de pionier van de overkant wordt met open armen ontvangen. Voor evenementen betekent dit dat nieuwe concepten, innovatieve ideeën juist erg welkom zijn, mits passend bij het eiland. Vooral innovaties die de duurzaamheidsambitie dichterbij brengen passen goed.

Koppel schoonheid aan schoonheid

Dat wat gebaseerd is op complementaire en/of meervoudige kwaliteit, zal duurzamer zijn dan dat wat mikt op 1 kwaliteit. Kijk naar het woord schoonheid; in dit woord zit complementaire kwaliteit besloten; schoonheid in de betekenis van mooi, maar ook schoonheid in de betekenis van schone energie en gezonde materialen en grondstoffen. Pas als iets dubbel schoon is, is het echt duurzaam.

Evenementen houden dus rekening met het milieu en met energieverbruik. Duurzaam, schoon, met gebruik van zo min mogelijk grondstoffen die bovendien weer hergebruikt worden, biologisch, etc. Maar ook mooi, passend in de directe omgeving door rekening te houden met omvang, vorm, kleur.

Ruim op en reactiveer

Texel heeft een rijk palet aan verschillende landschappen. Elk heeft een eigen karakteristiek en een eigen ontwikkelingspotentie. Dit vormt de basis voor iedere ingreep. Vaak is het opruimen van overbodige verlichting, borden, bouwsels en infrastructuur al een mooie stap om verrommelde landschappelijke of cultuurhistorische kwaliteit te herstellen. Evenementen zijn per definitie heel tijdelijk. Opruimen geldt dus per definitie, maar van belang is hoe de betreffende locatie achtergelaten wordt. Tenminste in de kwaliteit van voor het evenement, misschien is het zelfs mogelijk wat kwaliteit toe te voegen.

3.3 Vindt er voldoende spreiding (in de seizoenen) plaats?

Doel is om een eiland te krijgen waar altijd wat te doen is, zowel in het voor- en najaar als in de zomerperiode. Het is niet wenselijk om de zomerperiode nog drukker te laten worden. De uitdaging zit erin om ook in de rustigere periodes ervoor te zorgen dat er op Texel altijd wat te doen is. Indien evenementen georganiseerd worden die aansluiten bij de tijd van het jaar, is dat een pré (bijvoorbeeld Supersunday en Struun).

Voldoende spreiding zorgt ervoor dat Texel een eiland is waar altijd wat te doen is en waar ook genoten kan worden van rust, ruimte en natuur.

3.4 Draagt het evenement bij aan de gewenste diversiteit en kwaliteit op het eiland?

Op Texel streven we ernaar dat er voor iedereen wat te doen is. Bij de beoordeling van evenementen wordt

gekeken in hoeverre er een goede balans is tussen de volgende soorten evenementen:

 • Culinair

 • Sportief

 • Muzikaal

 • Cultureel

 • Toeristisch

Een grote diversiteit draagt bij aan het beeld dat er op Texel voor iedereen altijd wel wat te doen is. Het is niet wenselijk dat er twee soortgelijke evenementen gelijktijdig georganiseerd worden. We streven er op Texel naar om kwalitatief goede evenementen te organiseren. Hiermee kan Texel zich onderscheiden.

3.5 Wordt de overlast voor de inwoner beperkt tot een acceptabel niveau?

Overlast treedt bijvoorbeeld op bij evenementen met versterkte muziek die in de openlucht of in tenten worden gehouden. Ook evenementen met grote(re) bezoekersaantallen in combinatie met gebruik van alcoholhoudende drank (al dan niet in de openlucht of tenten) kunnen leiden tot overlast. Op Texel zijn we ons ervan bewust dat enige vorm van overlast niet te voorkomen is, maar dat die overlast naar objectieve maatstaven gemeten wel acceptabel moet zijn.

Bij de beoordeling van de vraag of overlast acceptabel is wordt naar verschillende elementen gekeken. De locatie is daarbij mede bepalend. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende dorpen, waarbij het acceptabel is dat in Den Burg en De Koog meer activiteiten (kunnen) plaatsvinden.

Van een organisator van een nieuw evenement wordt gevraagd aan te geven hoe mogelijke overlast wordt

voorkomen of tot een acceptabel niveau wordt beperkt.

4 De checklist

Bij de beoordeling van nieuwe evenementen is de volgende checklist van toepassing.

 • 1.

  Zet het evenement Texel in een positief daglicht?

 • 2.

  Is er ruimte op de evenementenkalender?

 • 3.

  Versterkt het evenement de Texelse economie? /Draagt het evenement bij aan herhaalbezoek?

 • 4.

  Wordt het evenement op een milieubewuste duurzame wijze georganiseerd?

 • 5.

  Sluit het evenement aan op de specifieke kenmerken van Texel (locatie, landschap, producten)?

 • 6.

  Sluit het evenement aan bij de Texelprincipes die voortkomen uit de Texelse Kernwaarden?

 • 7.

  Zorgt het evenement voor voldoende spreiding (in het seizoen/locatie)?

 • 8.

  Draagt het evenement bij aan de gewenste diversiteit en kwaliteit op het eiland?

 • 9.

  Wordt de overlast voor de inwoner beperkt tot een acceptabel niveau?

 • 10.

  Kan de veiligheid van het evenement gewaarborgd worden (voldoende inzet van brandweer, politie, beveiligers, EHBO).

Ondertekening

Bijlage 1: Wat is een evenement?

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 2: Procedure evenementenvergunning

afbeelding binnen de regeling