Nadere subsidieregels aanjagen gemeentelijke projecten verduurzaming woningen 2022-2023

Geldend van 01-07-2022 t/m heden

Intitulé

Nadere subsidieregels aanjagen gemeentelijke projecten verduurzaming woningen 2022-2023

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 7 juni 2022 hebben vastgesteld:

NADERE SUBSIDIEREGELS AANJAGEN GEMEENTELIJKE PROJECTEN VERDUURZAMING WONINGEN 2022-2023

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • a. Doelgroep: Eigenaren van woningen (zoals woningcorporaties, particuliere woningeigenaren en beleggers).

 • b. Kleinschalige opwek: De opwek van zonne-energie op het dak van een woning met een vermogen van <15kWp.

 • c. RES: Regionale Energie Strategie.

 • d. Samenwerkingsproject: Een project van minimaal drie samenwerkende gemeenten gericht op aanjagen en stimuleren van het treffen van maatregelen gericht op de verduurzaming van woningen;

 • e. Verduurzaming: Het verminderen van gas- en/of elektriciteitsverbruik van een woning door maatregelen zoals kleinschalige opwek, isolatie, koeling, tochtstrips, sensoren, verwarming, radiatorfolie, LED-verlichting, ventilatie en zonneboilers.

 • f. Woning: Bestaande gebouwde onroerende zaak, die een zelfstandige woongelegenheid vormt en in de basisregistratie als bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen met een woonfunctie is geregistreerd, niet zijnde een woonwagen of een woonboot, dan wel een bestaand appartement, dat een zelfstandige woongelegenheid vormt en in voornoemde basisregistratie met een woonfunctie is geregistreerd. Een woning is gevestigd op grondgebied van de Nederlandse Provincie Limburg.

Artikel 2 Doelstelling/doel van de regeling

Het doel van de regeling is het beschikbaar stellen van procesmiddelen ten behoeve van het aanjagen van gemeentelijke projecten die ertoe strekken de verduurzaming van woningen te versnellen met als afgeleid doel een vermindering van het energieverbruik en kleinschalige opwek in woningen te vergroten. Hiermee wordt gepoogd bij te dragen aan een afname van de relatief veel lage energielabels van woningen in Limburg en het verlagen van de energierekening van inwoners.

Artikel 3 Aanvrager

Voor subsidie op grond van deze nadere subsidieregels komen uitsluitend in aanmerking (samenwerking van) gemeenten in de Nederlandse provincie Limburg.

Artikel 4 Vooroverleg

De aanvrager dient voorafgaand aan een subsidieaanvraag een vooroverleg te hebben met de Provincie Limburg. In het vooroverleg worden de knelpunten en/of behoeften in relatie tot de eventuele subsidiemogelijkheden binnen de regeling besproken en hoe mogelijk andere gemeenten (mogelijk in RES verband) kunnen deelnemen in het project om verbinding tussen lokale initiatieven te stimuleren.

Hoofdstuk 2 Criteria

Artikel 5 Algemene subsidiecriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient voldaan te worden aan de onderstaande criteria:

 • a.

  Het project is gericht op het aanjagen en stimuleren van het treffen van maatregelen gericht op de verduurzaming van woningen;

 • b.

  Het project is gericht op één of meerdere partijen uit de in deze regeling beschreven doelgroep;

 • c.

  Het project maakt gebruik van een combinatie van informatievoorziening en/of het beschikbaar stellen van onafhankelijke externe deskundigheid;

 • d.

  Het project dient uiterlijk twee maanden na toekenning te starten.

Artikel 6 Verplichtingen subsidieontvanger

 • 1. Uiterlijk twee maanden na toekenning van de subsidie dient de uitvoering van het project te starten;

 • 2. De opzet en resultaten van de projecten waarvoor subsidie is verstrekt dienen actief gedeeld te worden in RES verband met andere gemeenten in bijvoorbeeld de vorm van bijeenkomsten, community of practices, online of middels presentaties.

Artikel 7 Afwijzingsgronden

In aanvulling op artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v., wordt de subsidieaanvraag afgewezen, indien:

 • a.

  De aanvraag niet is gericht op de doelgroep zoals gesteld in artikel 1;

 • b.

  De aanvraag niet aansluit bij de doelstelling van deze nadere subsidieregels zoals gesteld in artikel 2;

 • c.

  De subsidieaanvraag niet is ingediend door een aanvrager zoals gesteld in artikel 3;

 • d.

  Geen vooroverleg heeft plaatsgevonden zoals bepaald in artikel 4;

 • e.

  Niet wordt voldaan aan (één van) de criteria in artikel 5;

 • f.

  De Provincie Limburg dezelfde activiteit/project al op een andere wijze subsidieert en/of financiert;

 • g.

  De gemeente reeds subsidie heeft ontvangen op grond van deze nadere subsidieregels ten behoeve van een eigen gemeentelijk project;

 • h.

  De gemeente reeds subsidie heeft ontvangen op grond van deze nadere subsidieregels ten behoeve van een samenwerkingsproject;

 • i.

  De subsidieaanvraag is ontvangen buiten de periode zoals vermeld in artikel 12.

Hoofdstuk 3 Financiële aspecten

Artikel 8 Subsidieplafond

 • 1. Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor de looptijd van deze nadere subsidieregels ‘Aanjagen gemeentelijke projecten verduurzaming woningen’ vast.

 • 2. De wijze van verdeling van het subsidieplafond kunt u raadplegen op www.limburg.nl/subsidies > subsidieplafonds.

Artikel 9 Subsidiebedrag

 • 1. Een gemeente kan eenmaal subsidie ontvangen ten behoeve van een eigen gemeentelijk project. Een gemeente kan tevens eenmaal subsidie ontvangen ten behoeve van een samenwerkingsproject.

 • 2. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 50% van de totale subsidiabele projectkosten met een maximum van:

  • a.

   €100.000 per gemeentelijk project;

  • b.

   €125.000 per samenwerkingsproject.

Artikel 10 Subsidiabele en niet subsidiabele kosten

 • 1. De volgende kosten zijn subsidiabel:

  • a.

   Kosten van inhuren van externe deskundigen en adviseurs;

  • b.

   Kosten van materialen en hulpmiddelen;

  • c.

   Consumptieve kosten tot een maximum van 10% van de totale subsidiabele kosten;

  • d.

   Kosten van schriftelijke publicaties en/of media-uitingen, mits deze exclusief bedoeld zijn ter ondersteuning van de kernactiviteit(en) van het project.

 • 2. Aanvullend op artikel 15 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. zijn devolgende kosten niet subsidiabel:

  • a.

   Kosten voor het realiseren van fysieke maatregelen zoals duurzaamheidsmaatregelen;

  • b.

   Kosten voor het vaststellen van een energielabel;

  • c.

   Interne loonkosten van de aanvragende gemeente(n).

Hoofdstuk 4 Aanvraagprocedure

Artikel 11 Indienen aanvraag

 • 1. Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van het standaard (digitaal) aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies > actuele subsidieregelingen.

 • 2. Het standaard (digitaal) aanvraagformulier dient volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te worden en te zijn voorzien van alle bijlagen zoals aangegeven op het formulier en dient te worden verzonden naar het op het aanvraagformulier aangegeven adres (Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht), dan wel digitaal middels eHerkenning te worden ingediend. Een aanvraag per e-mail is niet mogelijk.

Artikel 12 Termijn voor indienen aanvraag

 • 1. De subsidieaanvraag kan vanaf 1 juli 2022 worden ingediend en dient uiterlijk 30 juni 2023 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten;

 • 2. Voor de datum van ontvangst is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend en bij digitale aanvragen de datum van digitale ontvangst.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 13 Hardheidsclausule

 • 1. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten;

 • 2. Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.

Artikel 14 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel

 • 1. Deze Nadere subsidieregels treden in werking met ingang van 1 juli 2022.

 • 2. Deze Nadere subsidieregels vervallen met ingang van 30 juni 2023, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 3. Deze regeling kan worden aangehaald als “Aanjagen gemeentelijke projecten verduurzaming woningen 2022-2023”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 7 juni 2022.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer E.G.M. Roemer

secretaris

de heer drs. T.H.C. Schulpen