Mandaatregeling Wijdemeren 2022

Geldend van 14-06-2022 t/m heden

Intitulé

Mandaatregeling Wijdemeren 2022

Het college van Wijdemeren, respectievelijk de burgemeester van Wijdemeren,

Elk voor wat betreft de eigen bevoegdheden,

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet bestuursrecht,

besluit:

vast te stellen de

Mandaatregeling gemeente Wijdemeren 2022

Artikel 1 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als Mandaatregeling Wijdemeren 2022.

Artikel 2 Mandaat en submandaat

 • 1. Aan de gemeentesecretaris en de domeindirecteuren wordt mandaat verleend tot het namens en onder verantwoordelijkheid van college dan wel van de burgemeester nemen van besluiten ter uitoefening van de bevoegdheden zoals vermeld in het bevoegdhedenregister in bijlage I onder A betreffende Algemene mandatering en de teams van het Fysiek Domein en het Sociaal Domein en Dienstverlening betreffende bijzondere mandatering, met uitzondering van de mandaten welke exclusief aan de gemeentesecretaris zijn verleend.

 • 2. Aan teammanagers worden door de gemeentesecretaris en de domeindirecteuren in submandaat verleend de bevoegdheden zoals vermeld in A betreffende Algemene mandatering en de in lid 1 genoemde bijlagen betreffende bijzondere mandatering;

 • 3. Submandatering van de in het eerste en tweede lid bedoelde bevoegdheden door de daarin genoemde (sub)mandataris is mogelijk. Indien de (sub)mandataris besluit van deze mogelijkheid gebruik te maken, brengt hij het mandaat – indien mogelijk onder vermelding van functiecode van de betreffende ambtenaar daarvan - onverwijld schriftelijk ter kennis van de domeindirecteur.

Artikel 3 Beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid

Het mandaat als bedoeld in artikel 2 omvat tevens de bevoegdheid tot ondertekening van de besluiten namens het college dan wel de burgemeester.

Artikel 4 Budgetverantwoordelijkheid

Indien de uitoefening van het mandaat als bedoeld in artikel 1 het beslissen over de besteding van budgetten met zich meebrengt, maakt dit onderdeel uit van het vermelde mandaat. Dit voor zover de daarbij te nemen besluiten niet zullen leiden tot overschrijding van het betreffende budget zoals opgenomen in de gemeentebegroting.

Artikel 5 Algemene regels, uitzonderingen

 • 1. De mandataris is bevoegd tot het nemen van besluiten als vermeld onder bijlagen I en II, tenzij:

  • a)

   het besluit afwijkt van het beleid;

  • b)

   het voornemen bestaat tot aanvulling of afwijking van het tot dan toe gevoerde beleid;

  • c)

   advies nodig is van andere afdelingen en/of instellingen en het advies en het eigen standpunt niet op elkaar aansluiten c.q. niet tot dezelfde conclusie leiden;

  • d)

   er rekening mee moet worden gehouden dat de betrokken portefeuillehouder, het college of de burgemeester op zijn of haar respectievelijke verantwoordelijkheid voor het te nemen besluit zal worden aangesproken;

  • e)

   overleg nodig is met de portefeuillehouder en de portefeuillehouder te kennen geeft het voorstel aan het college te willen voorleggen;

  • f)

   het besluit afwijkt van richtlijnen, voorschriften en dergelijke;

  • g)

   het besluit overschrijding van budgetten of kredieten zou inhouden;

  • h)

   uit het te nemen besluit andere niet voorziene financiële of andere belangrijke consequenties kunnen voortvloeien;

  • i)

   er vóór het nemen van het besluit zienswijzen zijn ingediend, dan wel bezwaarschriften of beroepschriften zijn te verwachten naar aanleiding van het uiteindelijk genomen besluit;

  • j)

   de uitoefening van de bevoegdheid grote politieke consequenties krijgt of vermoedelijk zal krijgen, dan wel dat precedentwerking te verwachten is;

  • k)

   het uit het oogpunt van hoffelijkheid jegens de ontvanger gewenst is, dat het bestuursorgaan zelf het besluit neemt en ondertekent;

  • l)

   het college zelf wenst te beslissen.

 • 2. Indien zich één van de onder a tot en met l omschreven situaties voordoet, dan wordt het besluit eerst in concept voorgelegd aan het bevoegde bestuursorgaan.

 • 3. De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden geschiedt voorts binnen de grenzen van de vastgestelde taken en met inachtneming van het terzake geldende recht alsmede de geldende beleids- en uitvoeringsregels.

 • 4. In geval van bestuursrechtelijke procedures waarbij getracht wordt te schikken geldt dat als de uitoefening van de bevoegdheid politieke consequenties krijgt of vermoedelijk zal krijgen, de gemandateerde hierover eerst met zijn/haar portefeuillehouder overlegt teneinde de grenzen van het mandaat te bepalen.

Artikel 6 Informatieverstrekking

 • 1. De gemandateerden informeren het bestuur periodiek over de krachtens (sub-)mandaat genomen besluiten en over de wijze waarop het mandaat overigens wordt uitgeoefend.

 • 2. De gemandateerden stellen het bestuur onverwijld in kennis van krachtens (sub-)mandaat genomen besluiten waarvan zij redelijkerwijs moeten aannemen dat kennisneming door het college van belang is.

 • 3. Het college dan wel de betrokken portefeuillehouders kunnen zich door de gemandateerden laten informeren over de krachtens (sub-)mandaat genomen besluiten.

Artikel 7 Wijze van ondertekening bij beslissingsmandaat

Een krachtens beslissingsmandaat genomen besluit dient te worden ondertekend als volgt:

 • (1)

  Namens het college van burgemeester en wethouders/ Namens de burgemeester

 • (2)

  …(naam mandataris of submandataris)

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang de eerste dag na publicatie.

Ondertekening

Wijdemeren, 31 mei 2022

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren, respectievelijk de burgemeester van Wijdemeren

de secretaris,

dhr. R.S.M. Heintjes MCM

de burgemeester,

mw. drs. C.R. Larson

Bevoegdhedenregister

- Geldt voor zowel bevoegdheden burgemeester als voor bevoegdheden college van burgemeester en wethouders -

1.1Algemeen

1.1.1Gemeentesecretaris

Nr.

Bevoegdheid

Vorm

Aan

Bijzonderheden

A1

Het afnemen van de eed of belofte zoals gesteld in artikel 125 lid 1 van de Ambtenarenwet

Mandaat

Gemeentesecretaris

Ondermandaat niet toegestaan

A2

Uitvoering van de klokkenluidersregeling

Mandaat

Gemeentesecretaris

Ondermandaat niet toegestaan

1.1.2. Directieteam

De gemeentesecretaris en de domeindirecteuren mogen alle mandaten die in dit bevoegdhedenregister zijn neergelegd gebruiken (artikel 2 Mandaatregeling).

Nr.

Bevoegdheid

Vorm

Aan

Bijzonderheden

A3

Benoeming teammanagers

Mandaat

Gemeentesecretaris en directieleden

Ondermandaat niet toegestaan

A4

vervallen

 
 
 

A4x

Het aangaan en ondertekenen van (raam)overeenkomsten, mits geen sprake is van overschrijding van budgetten en/of kredieten

Mandaat en machtiging

Gemeentesecretaris en directieleden

Collegebesluit 23-2-2-21, zie ook A38

1.1.3. Teammanagers

Nr.

Bevoegdheid

Vorm

Aan

Bijzonderheden

A5

Verzenden van ontvangstbewijzen

Mandaat

Medewerker systemen III

Adviseur IV

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Beleidsuitvoering II

Projectleider III

Medewerker adm. en secr. Ondersteuning II

Medewerker adm. en secr. Ondersteuning III

Medewerker Publiek II

 

A6

Het ondertekenen van correspondentie met betrekking tot de uitvoering van besluiten van bestuursorganen (de besluiten zelf worden, voor zover niet genomen krachtens mandaat, ondertekend door de bestuursorganen zelf)

Mandaat

Adviseur IV

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Beleidsuitvoering II

Projectleider III

 

A7

Het toepassen van de relevante bepalingen in hoofdstukken 2, 3 en 4 van de Algemene Wet bestuursrecht ter zake de voorberei­ding van besluiten

Mandaat

Adviseur IV

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Beleidsuitvoering II

Projectleider III

 

A8

Benoeming van personeel alsmede ontslag op eigen verzoek, met uitzondering van teammanagers, ambtenaren van de burgerlijke stand en de gemeentesecretaris

Mandaat

 
 

A9

Uitvoering lokale Personeelshandboek

Mandaat

 
 

A10

vervallen

Mandaat

 
 

A11

Uitnodiging sollicitanten en afdoening spontane sollicitaties

Mandaat

 
 

A12

Aangaan van stage-overeenkomsten

Mandaat

 
 

A13

vervallen

Mandaat

 
 

A14

vervallen

Mandaat

 
 

A15

vervallen

Mandaat

 
 

A16

vervallen

Mandaat

 
 

A17

Het in het kader van het opleidings- en ontwikkelingsbeleid vaststellen van een Persoonlijk Opleidings Plan (POP) voor medewerkers

Mandaat

 
 

A18

Uitvoering van de Wet verbetering Poortwachter voorzover hieruit voortvloeiende taken in het ziekteverzuimbeleid en het verzuimprotocol zijn neergelegd

Mandaat

 
 

A19

vervallen

Mandaat

 
 

A20

vervallen

Mandaat

 
 

A21

Het vragen van een schriftelijke machtiging aan de gemachtigde, als bedoeld in artikel 2:1 Awb

Mandaat

Adviseur IV

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Projectleider III

 

A22

Het buiten behandeling laten van een aanvraag vanwege het niet voldoen aan enig wettelijk voor­schrift, dan wel vanwege de onvolledigheid van de gegevens als bedoeld in artikel 4:5 van de Awb

Mandaat

Adviseur IV sociaal domein

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Projectleider III

Medewerker Toezicht IV

Medewerker Technische Uitvoering I

 

A23

Het in kennis stellen van de aanvrager, indien een beschikking niet binnen 8 weken dan wel de gestelde wettelijke termijn kan worden gegeven

Mandaat

Adviseur IV sociaal domein

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Ontwikkeling III

Projectleider III

Medewerker Technische Uitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Toezicht IV

 

A24

Het horen van de zienswijze van de aanvrager, als bedoeld in artikel 4:7 Awb

Mandaat

Adviseur IV

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Technische Uitvoering I

Medewerker Toezicht III

 

A25

Het horen van de zienswijze(n) van belangheb­bende(n), als bedoeld in artikel 4:8 Awb

Mandaat

Adviseur IV

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Technische Uitvoering I

Medewerker Toezicht III

 

A26

Vertegenwoordiging bestuursorgaan (raad, B&W of burgemeester) tijdens een hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie, als bedoeld in hoofdstuk 7 Awb

Mandaat + Machtiging

Adviseur IV

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Technische Uitvoering I

Medewerker Toezicht III

 

A27

Het horen van de gemeente bij proces-verbaal gericht tegen de gemeente

Mandaat

Medewerker Toezicht III

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Technische Uitvoering I

 

A28

De voorbereiding van de civiele verdediging (art. 160, eerste lid, onder g Gemeentewet) alsmede het vertegenwoordigen van de gemeente als rechtspersoon in civielrechtelijke rechtsgedingen en het vertegenwoordigen van de bestuursorganen van de gemeente in bestuursrechtelijke rechtsgedingen inclusief het afhandelen van het geschil

Mandaat + Machtiging

Adviseur IV

Medewerker Toezicht III

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Ontwikkeling III

 

A29

Het doen van aangiften conform de administratie voor rijksbelastingen

Mandaat

 
 

A30

Het doen van aangifte bij de politie bij schade aan gemeentelijke eigendommen

Mandaat

Medewerker Toezicht III

Medewerker Beleidsuitvoering I Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Technische Uitvoering I

 

A31

Het doen van aangifte bij de politie van bedreigingen van medewerkers van de gemeente en van hen die in opdracht van de gemeente werken

Mandaat

 
 

A32

De afhandeling van klachten in de zin van hoofdstuk 9 van de Awb

Mandaat

 
 

A33

Uitvoering Inspraakverordening

Mandaat

 
 

A34

Uitvoering van de Wet dwangsom en beroep ( paragraaf 4.1.3.2 Awb), te weten de verlenging van de beslistermijn (art. 4:14), de opschorting van de beslistermijn (art. 4:15), het besluit omtrent toekenning of afwijzing van de dwangsom (art. 4:18) en het besluit omtrent terugvordering van onverschuldigde dwangsommen (art. 4:20).

NB bevoegdheid toepassing 4:18 en 4:20 Awb geldt alleen voor teammanagers

Mandaat

Adviseur IV Juridische Zaken

Medewerker Ontwikkeling III Juridische Zaken

 

A35

Het aanvragen van subsidies bij provincie en rijk voorzover het de taakvelden van de afdeling betreft

Mandaat

 
 

A36

Het afwijzen van een verzoek tot terugkomen op een onherroepelijk geworden besluit op grond van artikel 4:6 van de Awb

Mandaat

 
 

A37

Aangaan en ondertekenen verwerkersovereenkomsten (privacy)

Mandaat + Machtiging

 
 

A38

Besluiten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Mandaat

 

Collegebesluit 30 juli 2019

A39

Ondertekenen overeenkomsten waarvoor mandaat of budget bestaat

Machtiging

 

Machtiging burgemeester 5 december 2019

A40

Uitvoering cao gemeenten

Mandaat

 

Collegebesluit 9-6-2020, met terugwerkende kracht tot 1-1-2020

1.2Team HR, Communicatie en Secretariaat

Nr.

Bevoegdheid

Vorm

Aan

Bijzonderheden

C1

Het mondeling of schriftelijk geven van voorlichting aan de pers

Mandaat

 
 

Directie Fysiek Domein

2.1 Team Buitendienst

Voor de teammanagers van de Buitendienst, Beleid&Ontwikkeling, Projecten, Vastgoed, Vergunningen en Toezicht&Handhaving geldt dat zij elkaar bij afwezigheid mogen vervangen.

Nr.

Bevoegdheid

Vorm

Aan

Bijzonderheden

B1

Uitvoering verordeningen voorzover deze betrekking hebben op de taakvelden van het team

Mandaat

Medewerker Technische uitvoering I Medewerker Beleidsuitvoering III

 

B2

Verlenen van vergunningen voor het plaatsen van een grafmonument

Mandaat

Medewerker Bedrijfsvoering III

 

B3

Verlenging van grafhuur

Mandaat

Medewerker Bedrijfsvoering III

 

B4

Akte uitgifte graf

Mandaat

Medewerker Bedrijfsvoering III

 

2.2 Team Projecten

Voor de teammanagers van de Buitendienst, Beleid&Ontwikkeling, Projecten, Vastgoed, Vergunningen en Toezicht&Handhaving geldt dat zij elkaar bij afwezigheid mogen vervangen.

Nr.

Bevoegdheid

Vorm

Aan

Bijzonderheden

P1

Beslissen op verzoeken tot geringe wijzigingen van de lokale openbare verlichting

Mandaat

Medewerker Toezicht III

Med werker Toezicht IV

 

2.3 Team Beleid & Ontwikkeling

Voor de teammanagers van de Buitendienst, Beleid&Ontwikkeling, Projecten, Vastgoed, Vergunningen en Toezicht&Handhaving geldt dat zij elkaar bij afwezigheid mogen vervangen.

Nr.

Bevoegdheid

Vorm

Aan

Bijzonderheden

B&O1

ondertekening van stukken die noodzakelijk zijn in het kader van het voeren van het ambtelijk secretariaat van de advies- en beheerscommissie Wijde Blik, Spiegelplas en Blijkpolderplas

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling II

 

B&O2

Uitvoering van de Procedureverordening voor advisering in tegemoetkoming planschade 2008, waarbij de opdrachtverstrekking en het aanwijzen van een adviseur, zoals bedoeld in de artikelen 5 en 6, slechts mogelijk is na voorafgaand overleg met het lid van het college van burgemeester en wethouders dat portefeuillehouder is

Mandaat

 
 

B&O3

Het doen van een uitspraak op een principeaanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit afwijking bestemmingsplan onder de voorwaarde van voorafgaand overleg met het lid van het college van B&W dat portefeuillehouder is

Mandaat

 
 

B&O4

Het ondertekenen van digitale ruimtelijke plannen zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening

Mandaat

 
 

B&O5

Voorbereidende werkzaamheden artikel 3.1 WRO

Mandaat

 
 

B&O6

Ontwerpbesluit ontheffing art. 3.6, lid 1, sub c en d, WRO

Mandaat

 
 

B&O7

Besluit ontheffing art. 3.6, lid 1, sub c en d, WRO

Mandaat

 
 

B&O8

Uitvoering verordeningen voorzover deze betrekking hebben op de taakvelden van het team

Mandaat

Medewerker Technische Uitvoering I

Medewerker Toezicht III

Medewerker Toezicht IV

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

 

B&O9

Uitvoering Wegenverkeerswet 1994, Besluit administratieve bepalingen wegverkeer en Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

 

B&O10

Verlenen van vergunning aan nutsbedrijven voor het leggen e.d. van leidingen en kabels in gemeentegrond

Mandaat

Medewerker Toezicht III

Medewerker Toezicht IV

 

2.4 Team Vastgoed

Voor de teammanagers van de Buitendienst, Beleid&Ontwikkeling, Projecten, Vastgoed, Vergunningen en Toezicht&Handhaving geldt dat zij elkaar bij afwezigheid mogen vervangen.

Nr.

Bevoegdheid

Vorm

Aan

Bijzonderheden

V1

Het afwijzen van een verzoek om koop alsmede het verkopen van percelen grond en/of water tot € 10.000 op voorwaarde dat de betrokken afdelingen een positief advies geven

Het verkopen van grond en/of water boven de € 25.000 wordt gemeld aan de gemeenteraad

Mandaat

 
 

V2

onderhandelen over aan- en verkoop van onroerende zaken binnen raam van de taxatie of door B&W aangegeven grenzen

Mandaat

 
 

V3

onderhandelen over overige voorwaarden terzake van transacties mbt onroerende zaken

Mandaat

 
 

V4

Het verlenen van vrijstelling van bepalingen in notariële aktes die een beperking voor levering inhouden

Mandaat

 
 

V5

het doen van aanbiedingen inzake huur, pacht, koop of bezwaring van onroerende zaken tot € 10.000

Mandaat

 
 

V6

correspondentie over notariële aktes inzake onroerende zaken

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

 

V7

aangaan en opzeggen van huurovereenkomsten voor percelen grond

Mandaat

 
 

V8

het vestigen en afhandelen van opstalrechten, andere bezwarende rechten en kwalitatieve verplichtingen

Mandaat

 
 

V9

Correspondentie met belanghebbenden over besluiten met betrekking tot onroerende zaken

Mandaat

 
 

V10

nemen van opties op onroerende zaken tbv de gemeente en verlenen aan derden van opties op onroerende zaken

Mandaat

 
 

V11

opdracht verstrekken tot het uitvoeren van een taxatie

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

 

V12

Vaststelling van gebruiksroosters van sport- en recreatieaccommodaties

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

 

V13

Het verhuren van zaalaccommodaties, waarvan het primaat bij het team Vastgoed berust

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

 

V14

Vaststelling sluitingsperiodes voor sportvelden, sporthallen en zwembaden

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

 

V15

Uitvoering Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

 

V16

Vervallen, zie B2

 
 
 

V17

Vervallen, zie B3

 
 
 

V18

Vervallen, zie B4

 
 
 

V19

Zorgdragen voor aansluiting gebouwen van gemeente op electriciteits-, gas-, water-, riool- en tele­foonnet, alsmede voor afsluiting bij verkoop of afbraak van gebouwen

Mandaat

Medewerker Toezicht III

Medewerker Toezicht IV

 

V 20

Het erkennen van een beroep op verjaring bij bezit van minder dan 100 m2 grond langer dan 20 jaar als de gebruiker dit afdoende aantoont met bewijs

Mandaat

 
 

V21

Het aangaan van een overeenkomst in verband met de verhuur/huur van een standplaats

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

Harm gemaild 12/4

2.5 Team Vergunningen

Voor de teammanagers van de Buitendienst, Beleid&Ontwikkeling, Projecten, Vastgoed, Vergunningen en Toezicht&Handhaving geldt dat zij elkaar bij afwezigheid mogen vervangen.

Nr.

Bevoegdheid

Vorm

Aan

Bijzonderheden

Verg1

besluit conforme sloopmelding (Bouwbesluit)

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

 

Verg2

acceptatie meldingen Wm

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

 

Verg3

besluiten m.b.t. een hogere waarde Wet geluidhinder

Mandaat

 
 

Verg4

besluiten op basis van de Wet bodembescherming en besluiten welke voortvloeien uit hiermee verband houdende amvb’s

Mandaat

 
 

Verg5

Het uitoefenen van bevoegdheden in het kader van de Archeologische Monumenten Cyclus

Mandaat

 
 

Verg6

Besluit conforme sloopvergunning, als bedoeld in art. 3.20 WRO

Mandaat

 
 

Verg7

Ontwerp-besluit ontheffing artikel 3.22 WRO op voorwaarde dat het vrijstellingenoverleg positief heeft geadviseerd.

Mandaat

 
 

Verg8

Besluit ontheffing art. 3.22 WRO voor zover het keten, borden en dergelijke kleine bouwwerken betreft

Mandaat

 
 

Verg9

Ontwerp-besluit ontheffing art. 3.23 WRO conform beleid

Mandaat

 
 

Verg10

Besluit ontheffing art. 3.23 WRO conform beleid

Mandaat

 
 

Verg11

Besluit ontheffing art. 3.23 WRO buiten beleid op voorwaarde dat het vrijstellingen overleg positief heeft geadviseerd (het ontwerp-besluit is niet door B&W gemandateerd)

Mandaat

 
 

Verg12

Besluit tot geheel of gedeeltelijk verlenen, weigeren of wijzigen van een (tijdelijke) omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 van de Wabo, tenzij tegen de ontwerpbeschikking zienswijzen zijn ingediend, inclusief het nemen van procedurebesluiten die noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van de definitieve beschikking alsmede het wijzigen van voorschriften.

NB. Niet gemandateerd is het verlenen van een omgevingsvergunning voor een activiteit die in strijd is met het bestemmingsplan, maar in overeenstemming met een goede ruimtelijke onderbouwing, als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

 

Verg13

Besluit tot geheel of gedeeltelijk verlenen, weigeren, wijzigen of intrekken van een (tijdelijke) omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.2 van de Wabo, tenzij tegen de ontwerpbeschikking zienswijzen zijn ingediend, inclusief het nemen van procedurebesluiten die noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van de definitieve beschikking alsmede het wijzigen van voorschriften.

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

 

Verg14

Besluit tot verlening, weigering, wijziging of intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 van de Wabo, indien tegen de ontwerpbeschikking wel zienswijzen zijn ingediend (dit is in afwijking van het bepaalde in artikel 5, lid 1, sub i, van de Mandaatregeling) onder de voorwaarde van voorafgaand overleg met het lid van het college van B&W dat portefeuillehouder is.

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

 

Verg15

Vervallen, zie JZV7

 
 
 

Verg16

Vervallen, zie JZV7a

 
 
 

Verg17

Vervallen, zie JZV8

 
 
 

Verg18

Vervallen, zie JZV23

 
 
 

Verg19

Vervallen, zie JZV24

 
 
 

Verg20

Vervallen, zie JZV11

 
 
 

Verg22

Vervallen, zie JZV13

 
 
 

Verg23

Vervallen, zie JZV15

 
 
 

Verg24

Vervallen, zie V21

 
 
 

Verg25

Vervallen, zie JZV16

 
 
 

Verg26

Vervallen, zie JZV17

 
 
 

Verg27

Vervallen, zie JZV25

 
 
 

Verg28

Vervallen, zie JZV18

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

 

Verg29

De afhandeling van aanvragen om vergunning tot tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Publiek II

 

Verg30

Het weigeren van een onttrekkingsvergunning voor het onttrekken van woonruimte op grond van de Huisvestingswet

Mandaat

 
 

Verg31

Uitvoering Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

Mandaat

 
 

2.6 Team Toezicht en Handhaving

Voor de teammanagers van de Buitendienst, Beleid & Ontwikkeling, Projecten, Vastgoed, Vergunningen en Toezicht & Handhaving geldt dat zij elkaar bij afwezigheid mogen vervangen.

Nr.

Bevoegdheid

Vorm

Aan

Bijzonderheden

T&H1

vooraankondiging last onder dwangsom

(NB besluit tot oplegging dwangsom is niet door B&W gemandateerd m.u.v. situatie als bedoeld in T&H2)

Mandaat

 
 

T&H2

Besluit tot oplegging van een last onder dwangsom indien dit spoedeisend is

Mandaat

 
 

T&H3

Besluit tot toepassing van een last onder bestuursdwang indien dit spoedeisend is.

Mandaat

 
 

T&H4

vooraankondiging bestuursdwang

(NB besluit tot toepassing bestuursdwang is niet door B&W gemandateerd, tenzij R13)

Mandaat

 
 

T&H5

maatregel tot mondelinge stillegging bouw onder de voorwaarde dat de portefeuillehouder per ommegaande wordt geïnformeerd

Mandaat

Medewerker Handhaving II

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Ontwikkeling III

 

T&H6

schriftelijke bevestiging van de stillegging bouw inclusief het opleggen van een dwangsom

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering I

 

T&H7

feitelijke uitvoering inning dwangsom en toepassing bestuursdwang

Mandaat

 
 

T&H8

besluit tot invordering van verbeurde dwangsommen als bedoeld in artikel 5.37 Awb inclusief het toe- of afwijzen van een verzoek omtrent invordering van de dwangsom door een belanghebbende als bedoeld in artikel 5:37 tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht.

Mandaat

 
 

T&H9

het voeren van correspondentie omtrent het opleggen van een last onder bestuursdwang en het opleggen van een last onder dwangsom als bedoeld in de afdeling 5.3 van de Algemene wet bestuursrecht

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering I

 

T&H10

het verlengen van de begunstigingstermijn van de last onder bestuursdwang of last onder dwangsom als bedoeld in de Awb

Mandaat

 
 

T&H11

het aanwijzen van toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Awb en de uitgifte van de in artikel 5:12 van de Awb bedoelde legitimatiepassen voor het toezicht op de naleving van onder andere de APV, de Wet Milieubeheer, de Wet bodembescherming, de Wet geluidhinder, de Woningwet, de Monumentenwet 1988, de Huisvestingswet, de Wro en de Wabo

Mandaat

 
 

T&H12

het in behandeling nemen of afwijzen van een verzoek om handhaving

Mandaat

 
 

T&H13

(Tijdelijke) persoonsgebonden gedoogbeschikkingen in het kader van permanente bewoning recreatieverblijven indien tegen de ontwerpbeschkking geen zienswijzen zijn ingebracht

Mandaat

 
 

T&H14

Het opleggen van een definitieve last onder dwangsom in het geval van onrechtmatige bewoning, waarbij de onrechtmatige bewoning niet langer dan een jaar geleden is ontstaan.

Mandaat

 
 

T&H15

Het intrekken van een (tijdelijke) omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 van de Wabo, tenzij tegen de ontwerpbeschikking zienswijzen zijn ingediend, inclusief het nemen van procedurebesluiten die noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van de definitieve beschikking

Mandaat

 
 

T&H16

Het nemen van tijdelijke en persoonsgebonden beschikkingen in het kader van de calamiteitenregeling

Mandaat

 
 

T&H17

a.het opmaken van processen-verbaal van constatering, zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

b.het opmaken van schriftelijke verklaringen, strekkende tot het signaleren van een wijziging in de feitelijke situatie die van invloed is op een of meer in de gebouwenregistratie opgenomen gegevens en die niet voortvloeit uit een krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument.

Mandaat

Medewerker Handhaving II

 

T&H18

Afgifte legitimatiebewijzen als bedoeld in artikel 5:12 Awb in verband met het toezicht op de Wmo, Wet OKE, Participatiewet, IOAZ, IOAW, BBZ en WI

Mandaat

 
 

T&H19

Uitvoering van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving

Mandaat

 
 

Directie Sociaal Domein en Dienstverlening

3.1Team Sociaal Domein Beleid

Voor de teammanagers van Sociaal Domein Beleid, Sociaal Domein Uitvoering en Sociaal Domein Wijkteam geldt dat zij elkaar bij afwezigheid mogen vervangen.

Nr.

Bevoegdheid

Vorm

Aan

Bijzonderheden

SDB1

het toekennen en afrekenen van subsidies obv door de raad vastgestelde budgetten

NB igv negatieve beschikking idzv de Awb blijft bevoegdheid bij teammanager

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Ontwikkeling II

 

SDB2

Afdoening van verzoeken van door de gemeente gesubsidieerde instellingen tot verschuiving van middelen binnen hun goedgekeurde begroting

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Ontwikkeling II

 

SDB3

Uitvoering Verordening Starterslening

Mandaat

 
 

SDB4

Uitvoering Verordening Blijverslening

Mandaat

 

Collegebesluit 3-8-2021

SDB5

Uitvoering Verordening Verzilverlening

Mandaat

 

Collegebesluit 3-8-2021

3.2Team Sociaal Domein Uitvoering

Voor de teammanagers van Sociaal Domein Beleid, Sociaal Domein Uitvoering en Sociaal Domein Wijkteam geldt dat zij elkaar bij afwezigheid mogen vervangen.

Nr.

Bevoegdheid

Vorm

Aan

Bijzonderheden

SDU1

Uitvoering van de Wet werk en bijstand en de Participatiewet en de daarop gebaseerde regelingen

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Adviseur IV

Medewerker adm. en secr. Ondersteuning II

 

SDU2

Uitvoering van de Wet Inkomensvoorzie­ning voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW)

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Adviseur IV

Medewerker adm. en secr. Ondersteuning II

 

SDU3

Uitvoering van de Wet Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Adviseur IV

Medewerker adm. en secr. Ondersteuning II

 

SDU4

Uitvoering opvangbeleid vluchtelingen

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling II

 

SDU5

Werkzaamheden voortvloeiend uit het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ)

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling II

 

SDU6

Uitvoering wet Inburgering Nieuwkomers en Wet Inburgering

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Beleidsuitvoering III

 

SDU7

Uitvoering van de Wet maatschappelijke 0ndersteuning (Wmo) en de daarop gebaseerde regelingen

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker adm. en secr. Ondersteuning II

Adviseur IV

 

SDU8

Het machtigen t.b.v. over­dracht van uitkeringen of andere inkomsten

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling II

Adviseur IV

 

SDU9

Het doen uitgaan van brieven gericht aan andere instanties, houdende in­lichtingen, welke benodigd zijn voor de beoordeling van aanvragen om bijstand en andere uitkeringen of het vaststellen van bijdragen

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Beleidsuitvoering III

 

SDU10

Uitvoering Verordening leerlingenvervoer

Mandaat

Medewerker adm. en secr. Ondersteuning II

Medewerker Beleidsuitvoering II

Adviseur IV

 

SDU11

Uitvoering van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Beleidsuitvoering II

 

SDU12

Uitvoering Wet OKE

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Beleidsuitvoering II

 

SDU13

vervallen

Mandaat

 
 

SDU14

vervallen

Mandaat

 
 

SDU15

vervallen

Mandaat

 
 

3.3Team Sociaal Domein Wijkteam

Voor de teammanagers van Sociaal Domein Beleid, Sociaal Domein Uitvoering en Sociaal Domein Wijkteam geldt dat zij elkaar bij afwezigheid mogen vervangen.

Nr.

Bevoegdheid

Vorm

Aan

Bijzonderheden

SDW1

Uitvoering Jeugdwet

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Publiek II

 

SDW2

Afgeven van beschikkingen in het kader van de Jeugdwet

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Publiek II

 

SDW3

Opstellen familiegroepsplan zoals bedoeld in de Jeugdwet

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

 

SDW4

Uitvoering Verordening Jeugdhulp

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Publiek II

 

SDW5

Uitvoering van de Wet maatschappelijke 0ndersteuning (Wmo) en de daarop gebaseerde regelingen

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

 

SDW6

Uitvoering van de Wet Inkomensvoorzie­ning voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW)

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

 

SDW7

Uitvoering van de Wet Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

 

SDW8

Uitvoering van de Participatiewet en de daarop gebaseerde regelingen

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

 

SDW9

Uitvoering van de afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

 

SDW10

Uitvoering van de Verordening Individuele inkomenstoeslag

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

 

SDW11

Uitvoering van de Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

 

3.4Team Juridische Zaken en Veiligheid

Nr.

Bevoegdheid

Vorm

Aan

Bijzonderheden

JZV1

Uitvoering Wet openbaarheid van bestuur en Wet open overheid

Mandaat

 
 

JZV2

Vertegenwoordiging gemeente bij het passeren van (notariële) akten, die niet expliciet onder een andere primaathoudende afdeling vallen

Mandaat

 
 

JZV3

Vertegenwoordiging van de gemeente ter zitting van de rechtbank in geval van het voegen van de gemeente in een strafproces

Mandaat

 
 

JZV4

Het opschorten van de beslistermijn bij beslissingen op bezwaar als bedoeld in artikel 7:10 van de Awb

Mandaat

Adviseur IV

 

JZV5

Het afwijzen van schadeclaims (zowel privaatrechtelijk als bestuursrechtelijk).

Mandaat

 
 

JZV6

Het toewijzen van schadeclaims (zowel privaatrechtelijk als bestuursrechtelijk) mits de uitkering het bedrag van €5000 niet te boven gaat en op voorwaarde dat de budgethouder akkoord is.

Mandaat

 
 

JZV7

Besluiten ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening, voor wat betreft de eigen bevoegdheden. Besluiten tot weigering van een toestemming, vrijstelling, ontheffing en/of vergunning worden niet gemandateerd.

Voor wat betreft evenementen de besluiten mbt categorie A, B en C.

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

was combi VERG15 en JZV7

JZV7a

Het weigeren van een aanvraag voor een standplaatsvergunning binnen beleid (na loten en/of bij branchering)

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

was VERG16

JZV8

Aanschrijvingen gericht op naleving van voorschriften die aan vergunningen en ontheffingen e.d. verbonden zijn

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

 

JZV9

Het openbaar verkopen van huisraad dat in het kader van handhaving van de APV van gemeentewege -na huisuitzetting door de deurwaarder- van de openbare weg is verwijderd en in bewaring is genomen

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

 

JZV10

Het verhalen van de kosten van verwijdering en bewaring van huisraad op de rechthebbende indien hem deze goederen wederom ter beschikking worden gesteld of op de opbrengst van de openbaar verkochte huisraad

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

 

JZV11

Besluiten ingevolge de Alcoholwet en op die wet gebaseerde AmvB’s en verordening. Besluiten tot weigering van een toestemming, vrijstelling, ontheffing en/of vergunning worden niet gemandateerd

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

 

JZV12

Uitvoering Wet op de Dierenbescherming alsmede Honden- en Kattenbe­sluit

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

 

JZV13

Aanvragen inlichtingen uit registers justitiële documentatiedienst / strafregisters t.b.v. uitvoering Alcoholwet

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

 

JZV14

Uitvoering Wet bestrijding infectieziekten

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

 

JZV15

Besluiten ingevolge de Wet op de Kansspelen en op die wet gebaseerde AmvB’s en veordening. Besluiten tot weigering van een toestemming, vrijstelling, ontheffing en/of vergunning worden niet gemandateerd

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

 

JZV16

Het afgeven van verklaringen van geen bezwaar in het kader van een ontheffing van artikel 3B.1 van het Vuurwerkbesluit

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

 

JZV17

Het afgeven van verklaringen van geen bezwaar in het kader van artikel 8.51a van de Wet Luchtvaart

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

 

JZV18

Besluiten ingevolge de Zondagswet en op die wet gebaseerde AmvB’s. Besluiten tot weigering van een toestemming, vrijstelling, ontheffing en/of vergunning worden niet gemandateerd

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

 

JZV19

Uitvoering Wet Bibob (inclusief contacten met LBB)

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

 

JZV20

Besluit tot toepassing van een last onder bestuursdwang indien dit spoedeisend is.

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

 

JZV21

Aansprakelijk stellen van derden

Mandaat

 

Collegebesluit 14-4-2020

JZV22

aansprakelijk stellen van derden in verband met verhalen van personeelskosten

Mandaat

 

Collegebesluit 4-8-2020

JZV23

Besluiten ingevolge de Winkeltijdenwet en op die wet gebaseerde AmvB’s en verordening. Besluiten tot weigering van een toestemming, vrijstelling, ontheffing en/of vergunning worden niet gemandateerd

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

 

JZV24

Aanschrijvingen tot het indienen van aanvragen om vergunningen, onthef­fingen e.d. ingevolge de wetten en verordeningen ten aanzien waarvan het primaat bij de afdeling berust

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

 

JZV25

Het indienen van zienswijzen in het kader van artikel 148 van de Wegenverkeerswet 1994 (organiseren wegwedstrijden)

Mandaat

Medewerker Ontwikkeling III

 

3.5Team KCC en Burgerzaken

Nr.

Bevoegdheid

Vorm

Aan

Bijzonderheden

B1

Verloven tot ontleding van lijken

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Publiek II

 

B2

Aanvragen inlichtingen uit registers justitiële docu­mentatiedienst en politieadministratie t.b.v. naturalisatie

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Publiek II

 

B3

Legaliseren handtekeningen

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Publiek II

 

B4

Afgifte stukken voor het vervoer van lijken (overeenkomst van Straatsburg)

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Publiek II

 

B5

Toezenden sterftelijsten aan de inspecteur registratie en successie

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Publiek II

 

B6

Aanvragen / uitreiken rijbewijzen

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Publiek II

 

B7

uitvoering Paspoortwet

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Publiek II

 

B8

Uitvoering wet GBA en uitvoering wet algemene bepalingen Burger Service Nummer

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Publiek II

 

B9

Afgifte bewijzen van Nederlanderschap

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Publiek II

 

B10

Uitvoering Wet op de lijkbezorging

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Publiek II

 

B11

Het adviseren op naturalisatieverzoeken

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Publiek II

 

B12

Benoemen eenmalige BABS

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

 

B13

Afgifte gehandicaptenparkeer­kaart

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Publiek II

 

B14

Uitvoering Kieswet

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Publiek II

 

B15

Uitvoering Regeling trouwlocaties

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

 

B16

Het actualiseren van de bijlagen van het handboek beveiliging burgerzaken

Mandaat

 
 

B17

Uitvoering Verordening BRP en Beheerregeling BRP

Mandaat

Medewerker Beleidsuitvoering II

 

B18

Ongeldig verklaren rijbewijs bij vrijwillig afstand nemen

Mandaat

 

Besluit burgemeester

21-4-2021

3.6Team Informatie, Techniek en Procesmanagement

Nr.

Bevoegdheid

Vorm

Aan

Bijzonderheden

ITP1

Uitvoering van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG), in het bijzonder:

1.het opstellen van de ‘ambtelijke verklaringen’ behalve die bedoeld onder nummer 14;

2.het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving ingevolge artikel 11 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

3.het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers;

4.het, op grond van het bepaalde in artikel 10, tweede lid, van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, inschrijven van de in of op grond van artikel 10, eerste lid van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocumenten in het adressenregister dan wel het gebouwenregister;

5.het ingevolge artikel 9 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen verzorgen van een zodanige opzet van het adressenregister en het gebouwenregister, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is;

6.het, ingevolge artikel 14 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, zorg dragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie;

7.het op basis van de brondocumenten opnemen van gegevens in de adressenregistratie en de gebouwenregistratie overeenkomstig de voorschriften uit de artikelen 14A en 15 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

8.het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 37 en verzoeken zoals bedoeld in artikel 38 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

9.het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressen en gebouwen zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

10.het op verzoek aan eenieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen gegevens zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid onder a van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

11.het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, met inbegrip van de inrichting van de processen, de conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen alsmede het rapporteren over die nakoming daarvan aan burgemeester en wethouders;

12.de vaststelling van de definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten, zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

13.het opmaken van processen-verbaal van constatering, zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

14.het opmaken van schriftelijke verklaringen, strekkende tot het signaleren van een wijziging in de feitelijke situatie die van invloed is op een of meer in de gebouwenregistratie opgenomen gegevens en die niet voortvloeit uit een krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument.

Mandaat

Medewerker Gegevens II

 

ITP2

De vaststelling van de definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten, zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen.

Mandaat

 
 

ITP3

Het aanwijzen van nieuwe grenzen

Mandaat

Medewerker Gegevens II

 

ITP4

Het geven van inlichtingen indien deze nodig zijn voor de kadastrale bijhouding als gevolg van een grondtransactie waarbij de gemeente partij is

Mandaat

Medewerker Gegevens II

 

ITP5

Vernietiging van archiefbescheiden zoals omschreven in lijsten als bedoeld in de Archiefwet 1995

Mandaat

Medewerker Gegevens II

 

ITP6

Ontvangstbevestiging van bij het gemeentebestuur ingekomen brieven, waarvan beantwoording naar verwachting enige tijd zal vergen

Mandaat

Medewerker Gegevens II

 

ITP7

Uitvoering van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onder de voorwaarde dat jaarlijks voor 1 april verslag wordt gedaan van de wijze waarop de bevoegdheid is uitgeoefend

Mandaat

Medewerker Gegevens II

 

ITP8

Toekennen/ splitsen/ samenvoegen/ intrekken nummeraanduidingen

Mandaat

Medewerker Gegevens II

 

3.7Team Financiën

Nr.

Bevoegdheid

Vorm

Aan

Bijzonderheden

F1

Het aangaan van verzekeringen voor de in beheer zijnde gebouwen, accommodaties en objecten, met inventaris, alsmede van andere gemeente-eigendommen en het aanmelden en afwikkelen van schade­gevallen

Mandaat

Adviseur IV

Medewerker Bedrijfsvoering III

 

F2

Het via de verzekeringsmaatschappij afwikkelen van schadeclaims van derden

Mandaat

Adviseur IV

Medewerker Bedrijfsvoering III

 

F3

Opnemen van kasmiddelen in de vorm van call- en/of kasgeldleningen

Mandaat

Adviseur IV

Medewerker Bedrijfsvoering III

 

F4

Uitzetten kasgelden

Mandaat

Adviseur IV

Medewerker Bedrijfsvoering III

 

F5

Het aangaan van (collectieve) verzekeringen voor motorvoertuigen van de gemeente en voor motorvoertuigen van gemeentepersoneel en daarmee gelijk te stellen personen en het aanmelden en afwikkelen van schadege­vallen

Mandaat

Adviseur IV

 

F6

Vertegenwoordiging van de gemeente bij het passeren van akten van borgtocht in verband met verleende gemeentegarantie

Mandaat

 
 

BIJLAGE II: MANDATERING AAN DERDEN

 • 1.

  Kredietbank Nederland:

  Aan de directeur van de Kredietbank: De bevoegdheid voor het afgeven c.q. weigeren van een verklaring als bedoeld in artikel 285, lid 2, onder e van de Faillissementswet (WSNP)

  Dit mandaat is aangevuld op 19 februari 2013:

  Aan de directeur van de Kredietbank worden gemandateerd de bevoegdheden tot:

  • a.

   het doen van een aanbod voor schuldhulpverlening;

  • b.

   het weigeren van schuldhulpverlening;

  • c.

   het intrekken van het aanbod dan wel het beëindigen van de regie over de schuldhulpverlening;

  • d.

   het wijzigen van het aanbod voor schuldhulpverlening of het nader invullen daarvan

   als bedoeld in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

   Voor al deze bevoegdheden geldt de mogelijkheid van ondermandaat.

   De beslissing op bezwaar is niet gemandateerd.

 • 2.

  Cannock Chase:

  • Het opvragen van informatie bij derden op grond van de artikelen 63 en 64 van de PW, de artikelen 44 en 45 van de IOAW, de artikelen 44 en 45 van de IOAZ;

  • Het leggen van vereenvoudigd derden beslag. Beslag op roerende en onroerende zaken in het verlengde van de incasso werkzaamheden van de vorderingen in het kader van de PW, de IOAW en de IOAZ;

  • Het ondertekenen van terugvorderingsbeslissingen op grond van de PW, de IOAW en de IOAZ en vertegenwoordiging in rechte ten aanzien van verhaalsbijdragen.

 • 3.

  Gemeente Hilversum:

  De bevoegdheid om het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen uit te voeren conform het “Mandaatbesluit Bbz Wijdemeren 2018”.

 • 4.

  directeur publieke gezondheid GGD Regio Gooi en Vechtstreek

  Het college heeft de directeur publieke gezondheid van de GGD Gooi en Vechtstreek aan te wijzen als toezichthouder kinderopvang als bedoeld in artikel 1.61 van de Wet kinderopvang (Wko) en aan de toezichthouder toestemming verleend tot het machtigen van één of meer personen die onder zijn leiding werkzaam zijn bij de GGD Gooi en Vechtstreek om namens hem op te treden als toezichthouder kinderopvang (collegebesluit 9 maart 2021).

 • 5.

  De Voorzitter van de bezwaarschriftencommissie:

  • 2:1, lid 2 Awb

  • 6:6 Awb voor wat betreft het stellen van een termijn aan de indiener van een bezwaarschrift indien niet is voldaan aan het bepaalde in artikel 6:5

  • 6:17 Awb voor zover het betreft de verzending van stukken tijdens de behandeling door de commissie

  • 7:4, lid 2 Awb

  • 7:6, lid 4 Awb

   Conform het bepaalde in de Regeling bezwaarschriftencommissie 2014.

 • 6.

  De korpschef van de politie Gooi en Vechtstreek

  De bevoegdheid om bestuursdwang toe te passen als gevolg van artikel 125 gemeentewet, artikel 170 wegenverkeerswet 1994 en de gewijzigde Wegsleepverordening gemeente Wijdemeren 2004.

 • 7.

  De directeur van het bergingsbedrijf Collewijn

  • 1.

   de bevoegdheid tot afgifte van het besluit tot bestuursdwang en het innen van de kosten van bestuursdwang als gevolg van artikel 125 gemeentewet, artikel 170 wegenverkeerswet 1994 en de wegsleepverordening gemeente Wijdemeren 2004;

  • 2.

   de bevoegdheid tot het innen van voornoemde bestuursdwang als bedoelt in artikel 173 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994

 • 8.

  Mandatering en machtiging Sociale Recherche

  De sociale recherche voor de gemeente Wijdemeren wordt door sociaal rechercheurs SRG&V van de uit Uitvoeringsdienst Sociaal Domein van de gemeente Gooise Meren uitgevoerd. Daartoe is een mandatering en machtigingsbesluit opgesteld.

 • 9.

  directeur GGD Regio Gooi en Vechtstreek

  Gelet op de verplichting in artikel 4 van de Wet op de lijkbezorging tot benoeming van een of meer gemeentelijke lijkschouwers heeft het college de directeur publieke gezondheid van de GGD Regio Gooi en Vechtstreek gemandateerd voor de benoeming van gemeentelijke lijkschouwers. De mandataris is opgedragen om het college steeds te informeren als er van deze bevoegdheid gebruik is gemaakt en wie er benoemd is tot gemeentelijk lijkschouwer.

 • 10.

  directeur Regio Gooi en Vechtstreek

  Het college heeft de bevoegdheid tot aanwijzing van de toezichthoudend ambtenaar Wmo gemandateerd aan de directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek. De mandataris is opgedragen het college te informeren welke persoon/personen is/zijn aangewezen als toezichthoudend ambtenaar.

 • 11.

  OFGV

  De Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek voert een aantal taken op het gebied van milieu van de gemeente uit. Hiertoe zijn diverse mandaat- en machtigingsbesluiten opgesteld:

  • Mandaat en machtigingsbesluit

  • Ondermandaat en machtigingsbesluit

  • Wijziging ondermandaatbesluit

  • Bijlage bij mandaat en machtigingsbesluit

   Deze stukken staan op de website van de gemeente.

 • 12.

  AMHK en Jeugdhulpvoorzieningen

  De uitvoering van taken op het gebied van Advies-en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling en de uitvoering van opdrachtverstrekking van jeugdhulpvoorzieningen aan aanbieders, de controle op rechtmatigheid van declaraties van jeughulpvoorzieningen, de melding aanvang zorg en de behandeling van klachten in het kader van de Jeugdwet worden gemandateerd aan de Regio Gooi en Vechtstreek.

 • 13.

  Crisisdienst en Inzet crisisvoorzieningen

  De taak dat jeugdhulp 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar is in situaties dat onmiddellijke uitvoering van taken noodzakelijk is, is belegd bij de Regio Gooi en Vechtstreek, in het bijzonder bij Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek.

  Het mandaat op grond van artikel 2.3 van de Jeugdwet, uitsluitend in crisissituaties, is gegeven aan de algemeen directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek.

Bovenstaande mandaten zijn integraal te raadplegen in het archief en op internet.