Mandaatbesluit actieve openbaarmaking rapporten kwaliteitstoezicht Wmo gemeente Heemstede 2022

Geldend van 14-06-2022 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit actieve openbaarmaking rapporten kwaliteitstoezicht Wmo gemeente Heemstede 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede,

Gelet op de artikelen 8, 10 en 11 uit de Wet openbaarheid van bestuur, artikel 1, derde lid, en artikel 4, achtste lid, uit de Algemene wet bestuursrecht, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

besluit

 • 1.

  de directeur Publieke Gezondheid van GGD Kennemerland mandaat te verlenen tot het nemen van besluiten over het actief openbaar maken van rapporten van bevindingen die zijn opgesteld door de Wmo-toezichthouders die werkzaam zijn bij de GGD Kennemerland, met in achtneming van de beleidsregels gemeente Heemstede openbaarmaking bevindingen Wmo-toezicht;

 • 2.

  de directeur Publieke Gezondheid mandaat te verlenen bezwaar en beroep van belanghebbende over het besluit over openbaarmaking te behandelen op de wijze zoals geregeld in de Algemene wet bestuursrecht;

 • 3.

  de directeur Publieke Gezondheid toe te staan voor deze bevoegdheden ondermandaat te verlenen aan functionarissen van de Veiligheidsregio Kennemerland, mits deze zijn belast met de uitvoering van het Wmo-toezicht;

 • 4.

  dat dit mandaatbesluit in werking treedt op 31 mei 2022.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 31 mei 2022,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede,

de secretaris,

Mevr. H.W. de Vos

de burgemeester,

Mevr. mr. A.C. Nienhuis