Beleidsregel actieve openbaarmaking rapporten kwaliteitstoezicht Wmo Heemstede 2022

Geldend van 14-06-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Beleidsregel actieve openbaarmaking rapporten kwaliteitstoezicht Wmo Heemstede 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede;

Gelet op artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur;

Gelet op de artikelen 8 en 9 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland 2019;

Gelet op de aanwijzing van de GGD Kennemerland als toezichthouder Wet maatschappelijke ondersteuning (d.d. 26 november 2019)

Overwegende:

Dat het wenselijk is dat de Wmo-toezichthouder zijn rapport van bevindingen niet alleen bekend maakt aan belanghebbenden, maar dat het rapport in beginsel ook actief openbaar wordt gemaakt, zodat derden daarvan kennis kunnen nemen, aangezien de inhoud van de rapporten ook voor derden van waarde kunnen zijn;

Besluit vast te stellen de:

Beleidsregel actieve openbaarmaking rapporten kwaliteitstoezicht Wmo Heemstede 2022

Artikel 1 Definities

In deze verordening/regeling wordt verstaan onder:

 • -

  Belanghebbende: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, zoals bedoeld in artikel 1:2 Algemene wet bestuursrecht.

 • -

  Besluit: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.

 • -

  Rapport van bevindingen: een document waarin de toezichthouder de bevindingen naar aanleiding van zijn onderzoek vastlegt. Dit behelzen onderzoeken naar aanleiding van:

  • a.

   proactief toezicht: uitvoeren van toezicht op basis van vooraf bepaalde risicogroepen en thema’s (openbaar maken);

  • b.

   preventief toezicht: m.n. gericht om, op basis van signalen of klachten van betrokkenen, vroegtijdig toezichtsonderzoek uit te voeren (openbaar maken, tenzij dit gezien de herleidbaarheid naar een individu niet wenselijk is);

  • c.

   reactief toezicht: als er sprake is van een melding van een calamiteit of geweld bij verstrekking van een voorziening van een aanbieder in het kader van de Wmo (niet openbaar maken).

 • -

  Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Artikel 2 Bevoegdheid Directeur Publieke Gezondheid

 • 1. De Directeur Publieke Gezondheid van GGD Kennemerland neemt besluiten in mandaat over het actief openbaar maken van rapporten van bevindingen die zijn opgesteld door de Wmo-toezichthouders die werkzaam zijn bij GGD Kennemerland.

 • 2. De Directeur Publieke Gezondheid kan de bevoegdheid uit het eerste lid doormandateren aan functionarissen van de Veiligheidsregio Kennemerland, mits deze zijn belast met de uitvoering van het Wmo-toezicht.

 • 3. Periodiek contact over de uitoefening van de bevoegdheid vindt plaats in het reguliere overleg dat de GGD voert met de gemeenten over het toezicht Wmo.

Artikel 3 Actief openbaar maken, tenzij een weigeringsgrond van toepassing is

Bij het openbaar maken van de rapporten van bevindingen wordt beoogd de transparantie van toezichtactiviteiten door de toezichthouder Wmo te bevorderen. Zo wordt voldaan aan de wens van het algemeen bestuur en de vraag van inwoners om meer openheid over het Wmo-toezicht door de GGD. Door openbaarmaking kan een beeld worden gegeven van de toezichthoudende activiteiten door de toezichthouder en het effect daarvan. Bovendien wordt met de openbaarmaking beoogd het publiek inzicht te verschaffen in de Wmo-rapporten en daarmee in mogelijke misstanden.

 • 1.

  Uitgangspunt is dat vastgesteld dat elk rapport van bevindingen, nadat belanghebbenden in een eerdere fase in de gelegenheid zijn gesteld om daarover hun zienswijze te geven actief openbaar worden gemaakt op de website van GGD Kennemerland, tenzij een weigeringsgrond zoals bedoeld in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur van toepassing is.

 • 2.

  Een rapport wordt uiterlijk binnen drie maanden na definitieve vaststelling gepubliceerd, met inachtneming van de procedure beschreven in artikel 4.

 • 3.

  Het rapport van bevindingen is gedurende twee jaar terug te vinden op de website.

 • 4.

  Informatie over handhavende maatregelen worden niet actief openbaar gemaakt.

Artikel 4 Wijze van openbaarmaking

 • 1. De belanghebbende wordt in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze te geven over de inhoud van het concept-rapport van bevindingen. Tegelijkertijd wordt de belanghebbende geïnformeerd dat het voornemen bestaat om het rapport van bevindingen actief openbaar te maken zodra het definitief is vastgesteld en wordt belanghebbende in de gelegenheid gesteld om ook daarover een zienswijze in te dienen. Pas na verstrijken van de termijn die is gesteld voor het indienen van de zienswijze wordt een besluit, zoals bedoeld in artikel 2, genomen over actieve openbaarmaking van het rapport van bevindingen.

 • 2. Het besluit over openbaarmaking wordt toegezonden aan de belanghebbende; eventueel bezwaar en beroep wordt door of namens de Directeur Publieke Gezondheid behandeld op de wijze zoals geregeld in de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3. De openbaarmaking van het rapport van bevindingen op de website van GGD Kennemerland geschiedt niet eerder dan vier weken na verzending van het besluit, bedoeld in artikel 2, aan de belanghebbende.

 • 4. Bij de openbaarmaking van een rapport van bevindingen wordt tevens de zienswijze die door de belanghebbende is ingediend over het (concept) rapport van bevindingen openbaar gemaakt, tenzij belanghebbende in zijn zienswijze heeft aangegeven dat niet wenselijk te vinden.

Artikel 5 Slotbepalingen

 • 1. In alle gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien of toepassing daarvan niet overeenkomt met de bedoeling van deze regels, beslist de Directeur Publieke Gezondheid na overleg met de gemeente.

 • 2. Deze beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2022.

 • 3. Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Beleidsregel actieve openbaarmaking rapporten kwaliteitstoezicht Wmo Heemstede 2022”.

Ondertekening

Vastgesteld bij besluit van het college van de gemeente Heemstede van 31 mei 2022